Włączenie kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "KONTROLOWANIE JAKOŚCI W BRANŻY ODZIEŻOWEJ" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat jest ważny bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" posiada umiejętności rozróżniania elementów składowych prefabrykatów oraz analizowania parametrów jakości prefabrykatów. Samodzielnie posługuje się dokumentacją produkcyjną w zakresie kontroli jakości. Samodzielnie ocenia zgodność wymiarów wykonanych wyrobów odzieżowych ze specyfikacją produktu oraz zgodność wykańczania i uszlachetniania wyrobu gotowego ze specyfikacją produktu, biorąc za wszystkie czynności pełną odpowiedzialność. W przypadku braku możliwości wykonania specjalistycznego badania zleca wyspecjalizowanym laboratoriom dodatkowe badania (szczegółowy skład chemiczny prefabrykatów, badania wytrzymałościowe).
Zestaw 1
Stwierdzanie zgodności prefabrykatów z dokumentacją produkcyjną
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Rozróżnia elementy składowe prefabrykatów - rozróżnia rodzaje nici i dodatków krawieckich, - rozpoznaje rodzaje zastosowanych szwów.
Analizuje parametry jakościowe prefabrykatów - weryfikuje autentyczność certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów potwierdzających szczególne parametry prefabrykatów odzieżowych,

- weryfikuje ważność certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów potwierdzających szczególne parametry prefabrykatów odzieżowych,

- weryfikuje karty informacyjne prefabrykatów.

Posługuje się dokumentacją produkcyjną w zakresie kontroli jakości - wymienia elementy dokumentacji produkcyjnej określające warunki szczególne i specyfikacje prefabrykatów,

- określa właściwości prefabrykatów dla konkretnego modelu odzieży opisanych w dokumentacji produkcyjnej, które wymagają weryfikacji pod kątem specyfikacji produktu,

- przygotowuje zlecenie badania wyspecjalizowanym laboratoriom na podstawie wymagań wynikających z dokumentacji produkcyjnej (szczegółowy skład chemiczny prefabrykatów, badania wytrzymałościowe).

Zestaw 2
Kontrolowanie zgodności wykonania zleceń z dokumentacją produkcyjną
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Ocenia zgodność wymiarów wykonanych wyrobów odzieżowych ze specyfikacją produktu - dokonuje pomiarów wyrobu gotowego,

- porównuje wymiary wyrobu gotowego z parametrami zawartymi w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, zwanych dalej "SIWZ", i tabeli wymiarów wyrobu gotowego,

- oznacza niezgodności wymiarów na wyrobie i w tabeli.

Ocenia zgodność wykańczania

i uszlachetniania wyrobu gotowego zgodnie

ze specyfikacją produktu

- porównuje sposób wykańczania i uszlachetniania wyrobu gotowego z parametrami zawartymi w SIWZ,

- wskazuje nieprawidłowości w sposobie wykańczania i uszlachetniania wyrobu gotowego,

- wpisuje do dokumentacji wszystkie uwagi oraz ewentualne niezgodności zidentyfikowane w trakcie kontroli jakości.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się wyłącznie na podstawie metody obserwacji w warunkach symulowanych

uzupełnionej wywiadem swobodnym (rozmową z komisją).

2. Zasoby kadrowe

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza komisja walidacyjna.

W skład komisji wchodzą minimum 2 osoby, w tym przewodniczący komisji i członek komisji.

Przewodniczący komisji musi spełniać następujące warunki: posiada minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a treść prowadzonych zajęć dotyczyła procesu organizacji produkcji w firmie odzieżowej, brał udział w minimum 5 egzaminach dotyczących branży odzieżowej jako egzaminator lub członek komisji lub przygotowywał do nich zadania egzaminacyjne, posiada minimum 4-letnie sumaryczne doświadczenie zawodowe w branży odzieżowej lub minimum 4 lata w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania umów cywilnoprawnych związanych z branżą odzieżową lub posiada dyplom ukończenia studiów wyż- szych zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera lub inżyniera magistra lub studiów podyplomowych, a w czasie tych studiów brał udział w zajęciach dydaktycznych poświęconych organizacji procesu produkcji w branży odzieżowej.

Udział w zajęciach musi być poświadczony w indeksie lub suplemencie do dyplomu zaliczeniem przedmiotów zawierających w nazwie słowa kluczowe: technologia odzieży, proces produkcji, np. "technologia wytwarzania odzieży", "organizowanie procesów produkcyjnych w branży odzieżowej", lub legitymuje się dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji dotyczącej organizowania procesów produkcyjnych w branży odzieżowej i wytwarzania wyrobów odzieżowych, lub posiada tytuł technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody, lub posiada tytuł mistrza w zawodzie krawiec.

Członek komisji musi spełniać następujące warunki: posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera lub inżyniera magistra lub studiów podyplomowych, a w czasie tych studiów brał udział w zajęciach dydaktycznych związanych z wytwarzaniem i produkcją odzieży. Udział w zajęciach musi być poświadczony w indeksie lub suplemencie do dyplomu zaliczeniem przedmiotów zawierających w nazwie słowa kluczowe: technologia odzieży, proces produkcji, np. "technologia wytwarzania odzieży", "organizowanie procesów produkcyjnych w branży odzieżowej", lub legitymuje się certyfikatem poświadczającym posiadanie kwalifikacji dotyczącej organizowania proce- sów produkcyjnych w branży odzieżowej i wytwarzania wyrobów odzieżowych, lub posiada tytuł technika technologii odzieży lub technika przemysłu mody, lub posiada tytuł mistrza w zawodzie krawiec.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Do przeprowadzenia weryfikacji w części praktycznej instytucja walidująca musi zapewnić: pomieszczenia wyposażone w stoły i krzesła, narzędzia i akcesoria kreślarskie: arkusze papieru A0 (półpergamin lub offsetowy), kartki A4, ołówki i gumki, linijki, krzywiki krawieckie duże, cyrkle, kalkulatory, miarę krawiecką, dokumentację różnych wzorów odzieży: spódnicy na podszewce, kamizelki męskiej, płaszcza dziecięcego lub innych, przykładowe zlecenia i zamówienia produkcyjne spódnicy na podszewce, kamizelki męskiej, płaszcza dziecięcego lub innych.

Na 1 osobę przystępującą do walidacji musi przypadać 1 komplet narzędzi, akcesoriów kreślarskich i krawieckich oraz 1 pula dokumentacji produkcyjnej.

4. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca ma obowiązek zapewnić doradcę walidacyjnego w zakresie identyfikowania i dokumentowania posiadania efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji.

Nie określa się wymagań w zakresie metod identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Doradca walidacyjny posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze wytwarzania i produkcji odzieży, posiada udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie doradcze (minimum 3-letnie) w zakresie zawodowym i personalnym, w obszarze związanym z przemysłem mody, posługuje się metodami identyfikowania efektów uczenia się, zna treść dokumentów, które są podstawą kształcenia i walidowania w obszarze wytwarzania i produkcji odzieży (tj. podstawy programowe dla krawca i technika przemysłu mody, standardy egzaminacyjne obowiązujące w rzemiośle dla zawodu krawiec na poziomie czeladnika i mistrza, standardy kompetencji zawodowych związanych z branżą odzieżową oraz pokrewnymi, opisane w obowiązujących rejestrach, aktualne przewodniki po zawodach, aktualne karty charakterystyk zagrożeń zawodowych), zna treść kwalifikacji z obszaru wytwarzania i produkcji odzieży funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i potrafi wskazywać różnice między nimi.

Instytucja walidująca zapewnia odpowiednie miejsce do pracy doradcy z kandydatem, umożliwiające prywatność i spokojną, pogłębioną rozmowę.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Nie określa się wymagań w tym zakresie

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.26

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 08/12/2021
Data ogłoszenia: 14/01/2022
Data wejścia w życie: 14/01/2022