Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 16 września 2022 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROJEKTOWANIE PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW NATURALNYCH LUB POCHODZENIA NATURALNEGO" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat wydawany jest na okres 6 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest złożenie, przed upływem terminu ważności, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonywanie, w okresie 72 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku co najmniej przez okres 12 miesięcy, zadań zawodowych polegających na projektowaniu lub optymalizacji procesów produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego lub ekstraktów z wykorzystaniem surowców naturalnych. Ważność certyfikatu przedłużana jest o kolejne 6 lat. W przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest ponowne jego uzyskanie pod warunkiem ponownego przystąpienia do procesu walidacji.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" modyfikuje receptury produktów kosmetycznych w celu osiągnięcia pożądanych właściwości produktów oraz w celu dostosowania ich do wymogów, jakie muszą spełniać produkty kosmetyczne, aby uzyskać certyfikat dla naturalnych produktów kosmetycznych. W oparciu o recepturę opracowuje technologię produkcji, w tym między innymi dobiera surowce, dodatki i materiały pomocnicze, dobiera urządzenia, planuje procesy i operacje jednostkowe oraz określa parametry procesu technologicznego i wymagania jakościowe dla stosowanych surowców. Projektuje procesy produkcji oparte o innowacyjne technologie i z wykorzystaniem innowacyjnych surowców. Przy projektowaniu procesu produkcji wykorzystuje wiedzę dotyczącą specyficznych właściwości surowców i produktów naturalnych. Opracowuje technologie pozyskiwania ekstraktów naturalnych wykorzystywanych w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego. Osoba posiadająca kwalifikację, na podstawie oceny właściwości produktów, identyfikuje nieprawidłowości w procesie produkcji oraz rozwiązuje problemy występujące w procesie produkcji, wpływające na właściwości naturalnych produktów kosmetycznych.

Zestaw 1. Przygotowywanie receptury do produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - wymienia surowce stosowane w produkcji określonego typu produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- opisuje właściwości fizykochemiczne i działanie surowców wykorzystywanych w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje rodzaj substancji czynnych zawartych w określonych surowcach naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- opisuje działanie substancji czynnych zawartych w surowcach naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- opisuje właściwości fizykochemiczne i działanie dodatków i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje surowce naturalne pozwalające na wyprodukowanie określonych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje dodatki i materiały pomocnicze adekwatne do konkretnych surowców naturalnych,

- wskazuje pochodzenie (źródło) surowca naturalnego lub pochodzenia naturalnego i jego składowych,

- wskazuje różnicę między surowcem naturalnym wyprodukowanym w sposób naturalny a surowcem pochodzenia naturalnego wyprodukowanym w konwencjonalny sposób.

Zapewnia zgodność składu naturalnego produktów kosmetycznych z przepisami prawa i wymaganiami certyfikatów w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - wymienia przepisy prawa dotyczące składu produktów kosmetycznych wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wyszukuje informacje na temat dostępnych certyfikatów dla produktów kosmetycznych wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- porównuje skład naturalnych produktów kosmetycznych z warunkami uzyskania certyfikatu dla produktów kosmetycznych wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje w składzie produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego, na podstawie przepisów prawa i wymagań certyfikatów, substancje niedozwolone oraz te, których stosowanie jest dozwolone z ograniczeniami,

- odczytuje z dokumentów warunki stosowania oraz dopuszczalne ilości substancji, których stosowanie w produktach kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego dozwolone jest z ograniczeniami.

Zestaw 2. Opracowywanie założeń procesu technologicznego w produkcji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera operacje i procesy jednostkowe stosowane w produkcji produktów kosmetycznych wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - wskazuje i opisuje operacje i procesy jednostkowe niezbędne w produkcji produktów kosmetycznych wyprodukowanych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- opisuje wpływ operacji i procesów jednostkowych na substancje czynne zawarte w surowcach naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- określa kolejność operacji i procesów jednostkowych w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego.

Dobiera urządzenia stosowane w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - opisuje zastosowanie i parametry pracy urządzeń wykorzystywanych w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje na podstawie receptury urządzenia niezbędne w produkcji określonych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- określa parametry urządzeń stosowanych w produkcji określonych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- opracowuje, na podstawie dokumentacji linii procesowej, założenia do jej modyfikacji umożliwiającej produkcję określonych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego.

Dobiera parametry procesu technologicznego stosowane w produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - opisuje wpływ parametrów procesu technologicznego na substancje czynne zawarte w surowcach naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje minimalne i maksymalne parametry procesu technologicznego w produkcji określonego produktu kosmetycznego,

- określa optymalne parametry procesu technologicznego umożliwiające uzyskanie produktu kosmetycznego z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego o określonych właściwościach.

Rozwiązuje problemy występujące w procesie technologicznym produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego - opisuje możliwe błędy występujące w procesie technologicznym wpływające na właściwości produktu kosmetycznego wyprodukowanego z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego,

- identyfikuje, na podstawie oceny właściwości produktu kosmetycznego wyprodukowanego z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego, możliwe przyczyny nieprawidłowości,

- wskazuje możliwe postępowanie naprawcze w zakresie produktu kosmetycznego wyprodukowanego z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego.

Zestaw 3. Opracowywanie technologii pozyskiwania ekstraktów z surowców naturalnych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera metodę pozyskania ekstraktu

z surowca naturalnego

- opisuje metody pozyskiwania określonego typu ekstraktu z surowców naturalnych,

- opisuje optymalną w danych warunkach metodę pozyskania ekstraktu z określonego surowca naturalnego do produkcji określonego produktu kosmetycznego,

- określa parametry procesu pozyskiwania określonego ekstraktu.

Dobiera surowce, dodatki i materiały pomocnicze do pozyskania ekstraktu z surowca naturalnego - sporządza listę surowców, dodatków i materiałów pomocniczych do pozyskania określonego ekstraktu,

- oblicza ilości surowców, dodatków i materiałów pomocniczych do uzyskania ekstraktu o określonym stężeniu,

- określa wymagania dla surowców przeznaczonych do pozyskania określonego ekstraktu.

Dobiera urządzenia do pozyskania ekstraktu

z surowca naturalnego

- wskazuje urządzenia niezbędne do procesu pozyskiwania określonego ekstraktu,

- określa parametry urządzeń do pozyskania określonego ekstraktu.

Zestaw 4. Określanie założeń do przechowywania i transportu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych oraz gotowych produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dobiera metody konserwacji produktów kosmetycznych zawierające surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego - opisuje metody konserwacji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- opisuje wpływ metod konserwacji na stabilność i trwałość produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje metodę konserwacji danych produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- określa parametry procesu konserwowania danych produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego.

Dobiera warunki przechowywania oraz transportu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych oraz gotowych produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego - opisuje warunki przechowywania i transportu surowców, dodatków i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- omawia wpływ przebiegu procesu technologicznego na warunki przechowywania produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- określa warunki przechowywania i rekomendacje dotyczące transportu produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- oblicza termin trwałości danych produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego.

Rekomenduje opakowania końcowe dla produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego - wymienia wynikające z przepisów prawa wymagania i ograniczenia związane ze stosowaniem różnych typów opakowań,

- opisuje wpływ różnych typów opakowań na właściwości produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- wskazuje opakowania adekwatne do danego produktu kosmetycznego.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Walidację efektów uczenia się przeprowadza się:

- metodą obserwacji w warunkach symulowanych oraz testem teoretycznym lub wywiadem (ustrukturyzowanym albo swobodnym) albo

- metodą analizy dowodów i deklaracji oraz testem teoretycznym albo wywiadem (ustrukturyzowanym albo swobodnym).

Walidacja musi być przeprowadzana w oparciu o wystandaryzowane narzędzia walidacji. Walidacja metodą obserwacji w warunkach symulowanych może być przeprowadzona przy zastosowaniu techniki zadania praktycznego, projektu albo innej techniki umożliwiającej weryfikację opisanych efektów uczenia się. Weryfikacja tą metodą przeprowadzana jest w oparciu o opis przypadku albo scenariusz zadania.

W przypadku metody analizy dowodów i deklaracji instytucja certyfikująca opracowuje i udostępnia wykaz dowodów uznanych za wiarygodne oraz określa warunki, jakie muszą spełniać te dowody (np. okres ważności).

Za wiarygodne uznaje się:

- dokumenty potwierdzające opracowywanie technologii produkcji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego lub

- dokumenty potwierdzające opracowywanie technologii pozyskiwania ekstraktów z surowców naturalnych (np. referencje, zaświadczenia, nagrody), lub

- dokumenty świadczące o potwierdzeniu, w wyniku weryfikacji, efektów uczenia się.

2. Zasoby kadrowe

2.1. Osoby przygotowujące narzędzia walidacji

W procesie przygotowania narzędzi walidacji uczestniczą co najmniej:

- 1 osoba posiadająca doświadczenie praktyczne z zakresu objętego projektowaniem procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego (aktualnie wykonująca lub nadzorująca wykonywanie zadań związanych z ww. projektowaniem procesu produkcji),

- 1 pracownik związany z procesem technologicznym produkcji kosmetyków zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- 1 osoba prowadząca prace badawcze w dziedzinie produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego,

- 1 osoba posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi walidacji.

2.2. Osoby oceniające dowody i deklaracje

Każdorazowo analizy dowodów i deklaracji powinny dokonywać minimum 2 osoby. Osoba oceniająca dowody i deklaracje musi posiadać:

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z branżą produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego (w okresie ostatnich 5 lat przed datą walidacji),

- minimum 2-letnie doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub w ocenie kompetencji,

- wiedzę dotyczącą zasad weryfikacji dowodów na osiągnięcie efektów uczenia się.

2.3. Komisja walidacyjna

Komisja walidacyjna składa się z minimum 3 osób. Zadaniem komisji walidacyjnej jest sprawdzenie, czy efekty uczenia się zostały osiągnięte oraz wydanie decyzji kończącej walidację. Funkcję członka komisji walidacyjnej może pełnić osoba, która posiada:

- umiejętności stosowania metod walidacji oraz

- udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie (w okresie ostatnich 5 lat przed datą walidacji) w:

- - zarządzaniu lub nadzorowaniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie produkującym produkty kosmetyczne zawierające surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego lub

- - projektowaniu technologii produkcji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego, lub

- - prowadzeniu prac badawczych w dziedzinie produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego.

Co najmniej 1 osoba w komisji musi posiadać udokumentowane doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się w zakresie kwalifikacji związanych z projektowaniem technologii produkcji produktów kosmetycznych zawierających surowce naturalne lub pochodzenia naturalnego.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zwana dalej "instytucją certyfikującą", przeprowadzająca walidację w oparciu o metodę obserwacji w warunkach symulowanych, musi zapewnić pracownię wyposażoną w:

- stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika walidacji, tj. stół, krzesło, komputer z dostępem do Internetu (w szczególności z dostępem do opisów wymagań certyfikacyjnych dla naturalnych produktów kosmetycznych), pakietem programów biurowych i z dostępem do drukarki,

- dokumentację naturalnych produktów kosmetycznych obejmującą co najmniej receptury, karty charakterystyk surowców, wyniki badań laboratoryjnych produktów i surowców.

Wielkość oraz układ pracowni powinny umożliwiać samodzielną pracę każdemu uczestnikowi walidacji.

W przypadku stosowania metod takich jak test teoretyczny lub wywiad, instytucja certyfikująca zobowiązana jest zapewnić warunki umożliwiające samodzielną pracę, adekwatnie do wybranej metody.

3.1. Etap identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się

Etapy identyfikowania i dokumentowania mogą być realizowane w oparciu o dowolne metody zapewniające osiągnięcie celów tych etapów walidacji. Instytucja certyfikująca może zapewnić osobom przystępującym do walidacji wsparcie na etapie identyfikowania i dokumentowania. Etap ten może być również realizowany przez te osoby samodzielnie. Instytucja certyfikująca, która zdecyduje się na wsparcie osób w procesie identyfikowania i dokumentowania, powinna zapewnić warunki umożliwiające im indywidualną rozmowę z doradcą walidacyjnym. Instytucja certyfikująca może również udzielać wsparcia zdalnie, tzn. za pośrednictwem telefonu lub Internetu, w warunkach zapewniających poufność rozmowy.

3.2. Doradca walidacyjny

Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie osoby przystępującej do procesu walidacji na każdym etapie tego procesu. Doradca walidacyjny pomaga w zidentyfikowaniu posiadanych efektów uczenia się oraz w ich rzetelnym udokumentowaniu na potrzeby walidacji. Pomaga również w określeniu innych możliwych do potwierdzenia kwalifikacji oraz perspektyw rozwoju i dalszego uczenia się po uzyskaniu kwalifikacji. Udziela informacji dotyczących przebiegu walidacji, wymagań związanych z przystąpieniem do weryfikacji efektów uczenia się oraz kryteriów i sposobów oceny.

Funkcję doradcy walidacyjnego pełni osoba, która posiada:

- doświadczenie zawodowe związane z bilansowaniem kompetencji,

- doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub ocenie kompetencji,

- umiejętność stosowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy identyfikowaniu i dokumentowaniu kompetencji,

- wiedzę dotyczącą niniejszej kwalifikacji oraz innych kwalifikacji funkcjonujących w obszarze przemysłu chemicznego,

- wiedzę dotyczącą kompetencji funkcjonujących w branży produktów kosmetycznych i w branżach pokrewnych.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Brak warunków

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1166

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesu produkcji produktów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych lub pochodzenia naturalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 16/09/2022
Data ogłoszenia: 01/12/2022
Data wejścia w życie: 01/12/2022