Umowa Wsparcia Garnizonu (GSA) zawarta między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotycząca Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Bydgoszcz.2022.07.21.

UMOWA
podpisana w Bydgoszczy dnia 21 lipca 2022 r.
Wsparcia Garnizonu (GSA) zawarta między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotycząca Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO,

ARTYKUŁ  I

- ZASADY OGÓLNE

1.1. Dokumenty odniesienia. Do niniejszej Umowy Wsparcia Garnizonu zawartej między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotyczącej Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (GSA) mają zastosowanie następujące umowy międzynarodowe:

(a) Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA). (b) Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Protokół Paryski). (c) Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona dnia 19 czerwca 1995 r. (PfP SOFA). (d) Późniejszy Protokół Dodatkowy (FAP) do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzony dnia 19 grudnia 1997 r. (e) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniająca Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego (Umowa Uzupełniająca) podpisana w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. i każda zastępująca ją umowa.

1.2. Niniejsza GSA została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce i Standardach Wsparcia przez Państwo-Gospodarza, dokument PO (2011)0020 z dnia 8 lutego 2011 r. (dokument NATO UNCLASSIFIED); Koncepcją Wsparcia Bazy, dokument MCM128-2011 z dnia 16 listopada 2011 r. (dokument NATO UNCLASSIFIED) z późniejszymi zmianami; i odpowiednimi pakietami zdolności. Stronami niniejszej GSA są Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz HQ SACT.

1.3. Niniejsza GSA pozostaje zgodna z następującą doktryną i zasadami:

(a) Polityka i Standardy Wsparcia przez Państwo-Gospodarza i wynikająca z tego dokumentu Koncepcja Wsparcia Bazy dążą do stosowania porównywalnych standardów w całej Strukturze Dowodzenia NATO, redukują obciążenia wspólnego budżetu NATO oraz obsady etatowe czasu pokoju poprzez zwiększenie Wsparcia przez Państwo-Gospodarza i ustanawiają współpracę między Państwem- Gospodarzem i dowództwem międzynarodowym, w celu efektywniejszego zapewniania, koordynowania i realizacji wsparcia bazy wykorzystując, gdzie to możliwe, skalę korzyści. (b) Państwo-Gospodarz jest zobowiązane do zapewnienia wsparcia, obsady personalnej oraz zasobów dla Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) zgodnie z Polityką i Standardami Wsparcia przez Państwo-Gospodarza i Koncepcją Wsparcia Bazy, a także do zapewnienia pełnego dostępu do mediów oraz usług dla JFTC łącznie z realizacją i koordynacją działań w zakresie utrzymania obiektów. (c) Standardy Wsparcia przez Państwo-Gospodarza określone w Polityce i Standardach Wsparcia przez Państwo-Gospodarza określają minimalny poziom wsparcia zapewniany przez Państwa- Gospodarzy. (d) Polityka i Standardy Wsparcia przez Państwo-Gospodarza zachęcają Państwa-Gospodarzy do udzielania Wsparcia przez Państwo- Gospodarza większego niż określone w Polityce i Standardach Wsparcia przez Państwo-Gospodarza, bez dodatkowych kosztów dla NATO, jeśli taki poziom wsparcia został przyjęty jako norma. Zgodnie z tą zasadą, Strony zgadzają się, że niniejsza GSA uwzględnia te aspekty wszelkich istniejących porozumień, które zapewniają wsparcie ponad to, co zostało ustalone w Polityce i Standardach Wsparcia przez Państwo-Gospodarza i w Koncepcji Wsparcia Bazy.

1.4. Żadnego z postanowień niniejszej GSA nie należy interpretować jako sprzecznego z warunkami umów międzynarodowych mających zastosowanie do JFTC. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej GSA lub zasadami zdefiniowanymi w art. 1.4. oraz zobowiązaniami określonymi w umowach wymienionych w art. 1.1. powyżej, za rozstrzygające uznaje się umowy wymienione w art. 1.1. Na podobnej zasadzie postanowienia Polityki i Standardów Wsparcia Państwa-Gospodarza mają pierwszeństwo przed postanowieniami Koncepcji Wsparcia Bazy.

1.5. Niniejsza GSA nie będzie interpretowana jako zmiana wsparcia udzielanego innym podmiotom NATO lub nie-NATO lub nie będzie wpływać w jakikolwiek inny sposób na zobowiązania Państwa-Gospodarza wynikające z obowiązujących umów dotyczących tych podmiotów.

ARTYKUŁ  II

- DEFINICJE

2.1. W niniejszej GSA obowiązują definicje przyjęte w Umowie Uzupełniającej, o której mowa w art. 1.1. (e).

2.2. Ponadto, w niniejszej GSA przyjmuje się następujące definicje:

(a) "Host Nation (HN)" oznacza Rzeczpospolitą Polską.

(b) "JFTC" oznacza Centrum Szkolenia Sił Połączonych - Dowództwo Sojusznicze zdefiniowane w umowie wymienionej w art. 1.1 (e) - zlokalizowane w Bydgoszczy w Polsce.

(c) "Wsparcie przez Państwo-Gospodarza (HNS)" na potrzeby niniejszej GSA usługi i wsparcie dla międzynarodowych dowództw wojskowych i podmiotów NATO świadczone i finansowane przez Państwo-Gospodarza. Niniejszego pojęcia nie należy mylić ze Wsparciem przez Państwo-Gospodarza w rozumieniu dokumentu MC 334/2 mającego zastosowanie do ćwiczeń i operacji.

(d) "Wsparcie Bazy" oznacza usługi i wsparcie zapewniające efektywne funkcjonowanie instalacji lub podmiotów NATO i ich odpowiednich lokalizacji w czasie pokoju na terytorium Sojuszu, którym przydzielona jest obsada etatowa czasu pokoju (PE). Obejmuje ono usługi i wsparcie świadczone przez Państwo- Gospodarza, finansowane przez niego lub objęte podziałem lub zwrotem kosztów.

(e) "Wsparcie" oznacza zapewnianie niezbędnych zasobów, nieruchomości (w tym budynków), aktywów, wyposażenia, obszarów, obiektów, usług i innej pomocy niezbędnej dla efektywnego działania instalacji lub podmiotu NATO w jego lokalizacji czasu pokoju na terytorium Sojuszu, do której zwykle przydzielona jest obsada etatowa czasu pokoju (PE).

(f) "Wsparcie objęte podziałem kosztów" oznacza wsparcie podlegające podziałowi kosztów, w sposób uzgodniony między Stronami niniejszej GSA i zgodny z Polityką i Standardami Wsparcia przez Państwo-Gospodarza oraz Koncepcją Wsparcia Baz.

(g) "Wsparcie objęte zwrotem kosztów" oznacza wsparcie udzielane JFTC przez Państwo-Gospodarza, lub za jego pośrednictwem, odpłatne w odniesieniu do kosztów stałych lub wzrastających:

1) Przez koszty stałe rozumie się poziom kosztów podlegających zwrotowi z tytułu zapewnianego wsparcia, które w danym okresie lub zakresie działalności nie ulegają zmianie.

2) Koszty wzrastające rozumie się jako określone koszty poniesione przez Państwo-Gospodarza w celu zaspokojenia potrzeb wsparcia, objętego zwrotem kosztów, ponad uzgodniony jego poziom. Wszystkie koszty wzrastające muszą być uzgadniane z góry przez JFTC.

3) Koszty związane z personelem zatrudnianym przez Państwo- Gospodarza nie podlegają zwrotowi.

(h) "Obiekt" oznacza dowolny budynek, konstrukcję, wyposażenie lub instalację oraz przyległe tereny zajmowane przez JFTC i na jego potrzeby, które są integralną częścią JFTC lub zapewniają wsparcie dla JFTC, i w odniesieniu do których została określona obsada etatowa czasu pokoju dla personelu lub wspólne fundusze dotyczące kosztów utrzymania. Obiekty zajmowane przez JFTC zostały określone w Załączniku A.

(i) "Utrzymanie obiektów" oznacza powtarzalne prace planowe (prewencyjne, bieżące utrzymanie i drobne remonty) oraz prace nieplanowe (w tym usuwanie powstających usterek) niezbędne dla utrzymania w dobrym stanie technicznym, sprawności i zdatności obiektów zajmowanych przez JFTC (np. budynki, instalacje trwałe, instalacje mediów), w celu uchronienia ich od awarii lub degradacji:

1) Utrzymanie obiektów obejmuje:

a) Utrzymanie terenu (rozumiane jako utrzymanie ogrodzeń, bram, dróg, małej architektury, nawierzchni, budowli, zainstalowanych urządzeń, parkingów, wspólnego oznakowania użytkowego, oświetlenia ochrony i innego oświetlenia, sprzątanie ulic i usuwanie śniegu, terenów sportowych oraz projektów dekoracyjnych).

b) Całe wewnętrzne i zewnętrzne utrzymanie budynków (w tym drzwi i okien).

c) Utrzymanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów instalacji (w tym rur, kabli, przewodów, kanalizacji, ogrzewania, klimatyzacji, instalacji elektrycznych itd.).

d) Wszelkie ekwiwalentne działania uzgodnione przez Strony lub ich wyznaczonych przedstawicieli.

2) Utrzymanie obiektów nie obejmuje:

a) Inwestycji ani remontów (takich jak rozbudowa lub remont główny wydłużający okres eksploatacji obiektów).

b) Odtworzenia lub wymiany obiektów lub ich głównych składników. Potrzeba takich działań będzie skierowana do właściwego organu NATO, i może być realizowana poprzez pakiety zdolności lub z zastosowaniem procedury drobnych prac. Państwo-Gospodarz i JFTC, gdy zajdzie taka potrzeba, wspólnie opracują program odtworzenia i w ten sposób określą koszty związane ze starzeniem się obiektu.

c) Wyposażenia biur i napraw.

d) Systemów informatycznych i łącznościowych obejmujących urządzenia podtrzymujące zasilanie, które są wyłącznie dedykowane do systemów komunikacyjnych NATO.

e) Wymagań bezpieczeństwa JFTC.

(j) "Remont" oznacza prace wymagane przez JFTC wewnątrz obiektu NATO, niewynikające z usterek lub degradacji, lecz wynikające z wymogów przeglądów lub niewielkich zmian organizacyjnych JFTC. Remont obejmuje wystrój wnętrz, podłogi i malowanie niewynikające bezpośrednio z prac utrzymaniowych wewnątrz budynku.

(k) "Personel JFTC" oznacza cały personel wojskowy i cywilny przydzielony do lub zatrudniony przez JFTC lub Narodowe Elementy Wsparcia, lub przydzielony do JFTC na podstawie umowy komercyjnej, o ile niniejsza GSA nie stanowi inaczej.

(l) "Ochrona" oznacza środki i sposoby minimalizacji podatności pracowników, obiektów, materiałów, operacji i działalności na zagrożenia i niebezpieczeństwa.

(m) "Narodowy Element Wsparcia" oznacza każdą narodową jednostkę organizacyjną działającą na obszarze terytorium Państwa- Gospodarza i za jego zgodą, która udziela wsparcia swym siłom i pozostaje pod zwierzchnictwem narodowym.

(n) "Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza" oznacza polską jednostkę wojskową (Oddział Zabezpieczenia JFTC), która realizuje wsparcie na rzecz pododdziałów NATO znajdujących się w garnizonie Bydgoszcz.

ARTYKUŁ  III

- CEL I ZAKRES

3.1. Celem niniejszej GSA jest określenie zakresu Wsparcia Bazy, które należy zapewnić JFTC, jego personelowi i uczestnikom działalności JFTC zgodnie z dokumentami określonymi w art. 1, oraz w celu:

(a) Zapewnienia stałego wsparcia misji i działalności JFTC i jego personelu, obejmującego potrzeby socjalno-bytowe.

(b) Uszczegółowienia zakresu wsparcia, zawierającego ustalenia stron w zakresie zwrotu i podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem JFTC.

3.2. Koncepcja Wsparcia Bazy reguluje zarządzanie Wsparciem Bazy i związaną z tym obsadą w ramach obszarów funkcjonalnych. Struktura organizacyjna Państwa- Gospodarza niezbędna dla wywiązania się z obowiązków wobec JFTC w zakresie Wsparcia Bazy jest odrębna od obsady etatowej na czas pokoju JFTC. Obsada stanowisk międzynarodowych w JFTC podlega normalnym procedurom obsady etatowej na czas pokoju NATO.

3.3. Postanowienia niniejszej GSA, o ile dalej nie postanowiono inaczej, mają zastosowanie w czasie pokoju, zagrożenia, kryzysu i konfliktu lub okresach napięć międzynarodowych w takim zakresie, w jakim obowiązują umowy, o których mowa w art. 1.1.

3.4. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i usług zostaną określone w Porozumieniach Wykonawczych, odpowiednio do potrzeb. Porozumienia takie będą zawierane na szczeblu lokalnym (między Oddziałem Zabezpieczenia Państwa- Gospodarza i JFTC, odpowiednio upoważnionych) i będą podlegać corocznemu przeglądowi, odpowiednio do sytuacji.

ARTYKUŁ  IV

- FUNKCJE I OBOWIĄZKI

4.1. Państwo-Gospodarz odpowiada za zapewnienie uzgodnionego wsparcia dla JFTC na warunkach określonych w niniejszej GSA oraz za wypełnianie funkcji określonych w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa Gospodarza i w Koncepcji Wsparcia Bazy, w odniesieniu do usług, obsady etatowej, finansowania i koordynacji. Wsparcie to nie może być mniejsze niż niezbędne dla umożliwienia JFTC realizacji zadań zgodnie z decyzjami Rady Północnoatlantyckiej i regulacjami traktatów i porozumień międzynarodowych dotyczącymi obecności JFTC na terytorium Państwa-Gospodarza.

4.2. Strony ponoszą wspólną odpowiedzialność za efektywną współpracę w zakresie koordynacji i realizacji uzgodnionego poziomu wsparcia wykorzystując tam, gdzie to możliwe, korzyści wynikające ze wspólnego korzystania z usług wsparcia z obiektami Państwa-Gospodarza.

4.3. Zgodnie z Polityką i Standardami Wsparcia przez Państwo-Gospodarza, NATO zachowuje możliwość określania lokalnych warunków i realizacji zarządzania wszystkimi aspektami Wsparcia Bazy, w tym Wsparcia przez Państwo-Gospodarza. Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) i JFTC będą koordynować te funkcje z przedstawicielami Państwa-Gospodarza i będą wykorzystywać w tym zakresie Połączoną Grupę Koordynacyjną (JCG) utworzoną na mocy art. VI niniejszej GSA w celu zapewnienia wsparcia spełniającego potrzeby JFTC oraz dążenia do oszczędności.

4.4. Zgodnie z umowami, o których mowa w art. 1.1, prawo do regulowania statusu (w tym uprawnień) Personelu JFTC i członków rodziny przysługuje JFTC, które w tym zakresie będzie działać w porozumieniu z Państwami Wysyłającymi, stosownie do potrzeb.

4.5. Państwo-Gospodarz potwierdza, że wszystkie potrzeby kadrowe związane ze Wsparciem Bazy pozostają w zakresie odpowiedzialności Państwa-Gospodarza, o ile niniejsza GSA nie stanowi inaczej lub o ile w istniejącej sytuacji nie zmienią się postanowienia późniejszych porozumień. Zatem ogólną zasadą niniejszej GSA regulującą świadczenie oraz refundację wsparcia i usług jest to, że wszelkie osoby zatrudnione przez władze Państwa-Gospodarza i świadczące usługi lub wsparcie na rzecz JFTC, będą finansowane i zarządzane przez Państwo-Gospodarza.

4.6. Wymagane Wsparcie Bazy zależy od misji, wielkości i lokalizacji JFTC. W przypadku istotnej zmiany tych parametrów, JCG omówi potrzebę ewentualnych korekt poziomu wsparcia i przedstawi swe wnioski do JFTC celem dalszych uzgodnień przez Strony, odpowiednio do sytuacji.

4.7. Państwo-Gospodarz w odpowiedzi na zgłoszone przez JFTC zapotrzebowanie objęte podziałem i zwrotem kosztów wsparcia, określi maksymalne zobowiązania finansowe JFTC, odnoszące się do tego wsparcia, jak również na wniosek JFTC określi koszty związane z działaniami określonymi w pkt. 4.12. Wszelkie wydatki, które przed ich poniesieniem nie zostały określone i wcześniej zatwierdzone przez odpowiedniego Dowódcę NATO lub inny wyznaczony organ NATO jako wydatki finansowane przez NATO, nie będą finansowane ze wspólnego budżetu NATO. W szczególności:

(a) Poziom utrzymania obiektów jest ograniczony przez budżet JFTC i musi być koordynowany i uzgadniany z Państwem-Gospodarzem.

(b) JFTC zwróci dodatkowe koszty ponadstandardowego korzystania z usług wymaganych przez JFTC, zapewnianych przez Państwo-Gospodarza. W tym kontekście pojęcie "ponadstandardowego korzystania" odnosi się do Wsparcia Bazy w zakresie zabezpieczenia czasowych działań finansowanych przez JFTC, wymagających skorzystania z dodatkowego wsparcia Państwa-Gospodarza w zakresie ochrony, transportu, zakwaterowania lub zasobów logistycznych powyżej standardowego poziomu wsparcia przewidzianego w niniejszej GSA.

4.8. Wsparcie Bazy będzie stale doskonalone poprzez wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń. Uczestnicy będą przeprowadzać co dwa lata przegląd Wsparcia Bazy świadczonego na rzecz JFTC w celu doskonalenia procedur lub poziomu wsparcia.

4.9. We wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej GSA, prowadzonych z udziałem JFTC lub jego personelu, Strony będą komunikować się w języku angielskim. Dalsze porozumienia wynikające z niniejszej GSA sporządzane będą w języku angielskim, który będzie rozstrzygający w przypadku występowania innych wersji językowych. Wersje w języku Państwa-Gospodarza będą dostarczane przez właściwe władze Państwa-Gospodarza do JFTC.

4.10. JFTC pozostanie odpowiedzialne za zapewnienie i finansowanie systemów informatycznych i systemów łączności; w tym urządzeń podtrzymujących zasilanie, które są wyłącznie dedykowane dla systemów komunikacyjnych NATO. Usługi telekomunikacyjne (telefony, linie telefoniczne, abonamenty w sieciach komórkowych, Internet, łącza) mogą zostać zapewnione przez Państwo-Gospodarza na podstawie Umowy Usługowej, jako wsparcie objęte zwrotem kosztów.

4.11. Państwo-Gospodarz jest odpowiedzialne za zapewnienie zgodności swojego wsparcia i innych własnych zobowiązań wynikających z niniejszej GSA z polskim prawem, regulacjami i standardami.

4.12. Dodatkowe Narodowe Elementy Wsparcia, przedstawicielstwa narodowe i narodowe zespoły łącznikowe, oprócz pięciu Narodowych Elementów Wsparcia już ustanowionych (obecnie Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Francja, Słowacja, Grecja), będą tworzone tylko za uprzednią zgodą Państwa-Gospodarza (Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej - MON). Wsparcie tych elementów w zakresie większym niż przewidziany w Umowie Uzupełniającej lub GSA zostanie uzgodnione dwustronnie między Państwem-Gospodarzem a Państwem Wysyłającym. Podobnie, kolokacja innych podmiotów NATO nie związanych z JFTC lub też nierealizujących bezpośredniego wsparcia dla działalności JFTC wymaga zgody Państwa-Gospodarza, dodatkowe wykorzystanie obiektów (w tym określenie dodatkowych wymagań związanych z utrzymaniem infrastruktury) powinno zostać określone w odrębnych porozumieniach między HQ SACT (lub JFTC, jeśli zostanie upoważnione) i podmiotem NATO oraz jeżeli zakres wsparcia wykracza poza określony w punkcie 4.7 lub w inny sposób wpływa na obiekty infrastruktury ujęte w załączniku A, uzgodnione z Państwem-Gospodarzem.

4.13. Państwa Wysyłające zapewniające Personel JFTC będą odpowiedzialne za ewakuację tego Personelu oraz członków ich rodzin w razie sytuacji zagrożenia.

ARTYKUŁ  V

- ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA PAŃSTWA GOSPODARZA

5.1. Państwo-Gospodarz utworzyło Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza w celu zapewnienia wsparcia dla JFTC i realizacji obowiązków Państwa-Gospodarza w stosunku do JFTC na poziomie lokalnym. Oddział Zabezpieczenia Państwa- Gospodarza jest głównym punktem kontaktowym i podstawowym źródłem Wsparcia przez Państwo-Gospodarza dla JFTC.

5.2. Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza jest jednostką narodową podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Państwo-Gospodarz powoła swojego przedstawiciela upoważnionego do stawiania zadań Oddziałowi Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza w celu efektywnego wypełniania postanowień dotyczących Wsparcia udzielanego przez Państwo-Gospodarza dla JFTC.

5.3. Państwo-Gospodarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za finansowanie i funkcjonowanie Oddziału Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza i pokrycie jego potrzeb kadrowych.

5.4. Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza będzie zlokalizowany w tym samym miejscu, co JFTC, a ponadto Państwo-Gospodarz nie zmieni lokalizacji Oddziału Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza bez wcześniejszej zgody HQ SACT, reprezentowanego przez JFTC.

5.5. Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza zostanie zorganizowany i obsadzony w sposób umożliwiający świadczenie uzgodnionego Wsparcia przez

Państwo-Gospodarza oraz realizację funkcji Wsparcia Bazy, a ponadto, zarządzania finansowego i administracyjnego polskiego personelu przydzielonego do JFTC.

ARTYKUŁ  VI

- WSPÓLNA GRUPA KOORDYNACYJNA (JCG)

6.1. JFTC i Państwo-Gospodarz utworzą Połączoną Grupę Koordynacyjną (ang. Joint Coordination Group - JCG), która będzie odbywać okresowe spotkania w celu omówienia kwestii dotyczących Wsparcia Bazy. JCG nie będzie podejmować decyzji ani zastępować formalnego procesu uzgodnień, lecz będzie pełnić rolę forum koordynacyjnego w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją niniejszej GSA.

6.2. JCG przyjmie swój regulamin dotyczący uczestnictwa, częstotliwości spotkań, sprawozdawczości, z zachowaniem następujących zasad:

(a) Współprzewodniczącymi JCG będą przedstawiciele JFTC i Oddziału Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza.

(b) Państwo-Gospodarz oraz JFTC zapewni udział upoważnionych przedstawicieli wspomaganych przez ekspertów finansowych i prawnych JFTC.

(c) JCG zachowa protokoły z posiedzeń.

(d) JCG będzie kierować nierozstrzygnięte spory do Dowódcy JFTC i wyznaczonego przedstawiciela Państwa-Gospodarza.

(e) O ile Strony nie uzgodnią inaczej, posiedzenia będą organizowane co kwartał.

ARTYKUŁ  VII

- ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA WSPARCIEM BAZY JFTC

7.1. JFTC kieruje Wsparciem Bazy, koordynując i realizując zadania na poziomie lokalnym. Zarządzanie Wsparciem Bazy jest obowiązkiem NATO i będzie realizowane przez zatwierdzone przez Radę Północnoatlantycką stanowiska w ramach obsady etatowej czasu pokoju. Funkcje wykonawcze będą wykonywane przez JFTC i Państwo-Gospodarza w sposób opisany poniżej.

7.2. Szef Wydziału JFTC ds. Wsparcia Bazy jest bieżącym, podstawowym punktem kontaktowym w zakresie Wsparcia Bazy JFTC. Funkcje Zarządzania Wsparciem Bazy obejmują ogólny zarząd, rozwój polityki, koordynację i współpracę z Państwem-Gospodarzem oraz integrują funkcjonalne podsystemy Wsparcia Bazy w sposób określony w Polityce i Standardach Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz w Koncepcji Wsparcia Bazy. Szef Wydziału JFTC ds. Wsparcia Bazy będzie realizować i koordynować wsparcie JFTC w następujących obszarach:

(a) Zarządzanie Wsparciem Bazy

(b) Infrastruktura

(c) Magazynowanie i zaopatrzenie

(d) Transport

(e) Ochrona (bezpieczeństwo)

(f) Postępowanie na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych

(g) Zabezpieczenie przeciwpożarowe (poza postępowaniem na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych)

(h) Wsparcie Medyczne (poza postępowaniem na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych)

(i) Zabezpieczenie socjalno-bytowe

(j) Wsparcie rodzin

(k) Pozostałe obszary (Realne Zabezpieczenie Potrzeb).

7.3. Zgodnie z Koncepcją Wsparcia Bazy Państwo-Gospodarz wyznacza Dowódcę Oddziału Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza jako przedstawiciela Państwa- Gospodarza, a także jako główny punkt kontaktowy w uzgodnieniach i rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych ze Wsparciem Bazy w ramach niniejszej GSA.

ARTYKUŁ  VIII

- WSPARCIE BAZY

8.1. Zarządzanie Wsparciem Bazy. JFTC będzie realizowało politykę Wsparcia Bazy NATO oraz zapewni ciągłość i koordynację wszystkich lokalnych działań awaryjnych. JFTC zapewnia wewnętrzne usługi administracyjne, kopiowanie/drukowanie, tłumaczenia ustne i pisemne, wewnętrzne usługi pocztowe oraz wewnętrzne usługi kurierskie JFTC. Na żądanie JFTC:

(a) JFTC może korzystać bezpłatnie z kurierów wojskowych Państwa- Gospodarza działających pomiędzy Bydgoszczą i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE).

(b) Komercyjne usługi pocztowe mogą być świadczone za pośrednictwem poczty wojskowej Państwa-Gospodarza na podstawie Umowy usługowej i zwrotu kosztów (wsparcie objęte zwrotem kosztów).

(c) Informacje geoprzestrzenne, dokumenty (tj. mapy) i dane cyfrowe będą udostępniane przez Państwo-Gospodarza na żądanie, z zastrzeżeniem zwrotu kosztów.

8.2. Infrastruktura. Państwo-Gospodarz zapewnia na rzecz JFTC tereny, obiekty z dostępem do mediów, drogi, ogrodzenia, bramy i grunty odpowiednie, wystarczające i zdatne dla rozmieszczenia i zapewnienia funkcjonowania JFTC. Infrastrukturę tę (wraz z utrzymaniem i dostępem do mediów) zapewnia Państwo- Gospodarz zgodnie ze standardami NATO zawartymi w dokumentach odniesienia wspomnianych w art. 1.4 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej GSA. Obiekty zajmowane przez JFTC zostały wskazane w załączniku A do niniejszej GSA.

(a) Infrastruktura jest zapewniana bez opłacania czynszu i innych opłat za jej użytkowanie. Państwo-Gospodarz nie zmieni lokalizacji JFTC bez uprzedniego uzgodnienia z HQ SACT.

(b) Państwo-Gospodarz zapewnia i utrzymuje niezbędną sieć drogową wokół lokalizacji JFTC w celu zapewnienia i utrzymania ruchu pieszego i kołowego, dostępu do/z miejsca, zgodnie z przepisami ruchu drogowego Państwa-Gospodarza oraz wymogów operacyjnych i bezpieczeństwa NATO.

(c) JFTC i Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza wyznaczą łączników ds. utrzymania obiektów na potrzeby koordynowania działań związanych z utrzymaniem infrastruktury Państwa-Gospodarza z JFTC, zarządzania utrzymaniem obiektów przez Państwo-Gospodarza oraz ułatwienia utrzymania wymaganych przez JFTC standardów. Procedury zamawiania oraz określania priorytetów prac konserwacyjnych, koordynowanie i planowanie ustalonych prac, oraz sprawdzanie, weryfikowanie i zwrot kosztów, zgodne ze schematem Proces Funkcjonalny / Działanie / Odpowiedzialność zawartym w Koncepcji Wsparcia Baz, zostaną określone w Porozumieniu Wykonawczym, stosownie do potrzeb.

(d) Państwo-Gospodarz i JFTC zapewnią i skoordynują (rutynowe) utrzymanie infrastruktury JFTC w zakresie wymaganym przez standard i wielkość bazy, wymogi operacyjne JFTC, rozmieszczenie oraz inne czynniki lokalne.

(e) Procedury dotyczące robót nieplanowych i działań prewencyjnych zostaną ustalone odrębnie pomiędzy JFTC i Państwem-Gospodarzem, pozwalając JFTC i Państwu-Gospodarzowi na powzięcie niezbędnych działań, w celu zminimalizowania wpływu na obiekty i na zadania JFTC, z poszanowaniem nienaruszalności obiektów zajmowanych przez JFTC.

(f) Finansowanie wszystkich czynności związanych z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez JFTC wskazanych w Załączniku A do GSA będzie dzielone równo (50/50) pomiędzy Państwem-Gospodarzem i JFTC zgodnie z art. 12 Polityki i Standardów Wsparcia przez Państwo- Gospodarza. Niemniej utrzymanie zewnętrznych ogrodzeń i bram pozostanie obowiązkiem Państwa-Gospodarza. Wspomniany plan zasobów NATO oraz plany zasobów NATO na lata następne będą zawierać okresy amortyzacji poszczególnych obiektów i ich głównych składników oraz plany konserwacji, jak również wszelkie inne czynniki, które mogą znacząco wpływać na określenie kosztów, jednakże nie będzie zawierał górnego pułapu kosztów w przypadku zapotrzebowania na nagłe prace utrzymaniowe. Wspólne fundusze NATO będą nadal pokrywać 100% kosztów związanych z utrzymaniem wyposażenia biur użytkowanych przez JFTC. Rzeczywisty koszt końcowy zostanie ustalony i zatwierdzony przez JFTC i Państwo-Gospodarza dla danego roku finansowego zawartego w odpowiednim roku budżetowym. Propozycje nowych, dużych inwestycji będą koordynowane z Państwem- Gospodarzem, a podział kosztów inwestycji, eksploatacji i utrzymania będzie ustalany indywidualnie dla każdej z nich.

(g) Inwestycje wymagane przez NATO wejdą w zakres odpowiedzialności finansowej NATO. Utrzymanie obiektów nie obejmuje odtworzenia lub wymiany obiektów lub ich głównych składników. Potrzeba takich działań będzie raczej kierowana do właściwego organu NATO, i może być realizowana poprzez pakiety zdolności lub z zastosowaniem procedury drobnych prac. Państwo-Gospodarz i JFTC, gdy zajdzie taka potrzeba, wspólnie opracują program odtworzenia i w ten sposób określą koszty związane ze starzeniem się obiektu.

(h) Państwo-Gospodarz będzie zwolnione z udziału w kosztach utrzymania w przypadku, gdy NATO oświadczyło, na przykład w pakiecie zdolności, że określony obiekt wymaga wymiany lub istotnych inwestycji. Państwo- Gospodarz pozostaje odpowiedzialne za swój udział w utrzymaniu sąsiednich dróg i terenów, mediów i innych budynków. Dodatkowo, Państwo-Gospodarz może być częściowo zwolnione z obowiązku udziału w kosztach utrzymania, gdy:

(1) Obiekt przekroczył okres amortyzacji lub

(2) NATO uznało brak właściwego postępowania w zakresie utrzymania obiektu.

W takich przypadkach udział kosztów Państwa-Gospodarza powinien być ograniczony do kosztów utrzymania podobnego obiektu w dobrym stanie technicznym.

(i) Państwo-Gospodarz zapewni dostępność wszystkich mediów i usług dla JFTC, w tym dostawy prądu, wody, gazu, ogrzewania, sprzątanie, wywóz odpadków (w tym dostęp do urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych oraz usług wywozu zniszczonych materiałów niejawnych i odpadów toksycznych) i usługi ochrony środowiska. Media będą dostarczane na wniosek JFTC; JFTC zachowuje możliwość samodzielnego pozyskiwania mediów i usług. Jeśli media zostaną zapewnione przez Państwo-Gospodarza, JFTC lub inny użytkownik będzie odpowiedzialny za zwrot poniesionych kosztów lub pokrywanie rachunków za media, sprzątanie i wywóz odpadów.

(j) Państwo-Gospodarz zapewni nieodpłatnie wsparcie w zakresie drobnych napraw. Wsparcie to obejmuje prace związane z wewnętrznymi instalacjami wodnokanalizacyjnymi, elektrycznymi i oświetleniowymi, jak również drobne naprawy, rozumiane jako usunięcie niewielkich usterek, uszkodzeń i doprowadzenie instalacji do używalności, a w szczególności wymianę baterii, węża do prysznica lub zestawu prysznicowego, uszczelki, gniazdka elektrycznego, bezpieczników, świetlówek.

8.3. Magazynowanie i zaopatrzenie. Jak zdefiniowano w Koncepcji Wsparcia Baz, funkcje związane z Magazynowaniem i Zaopatrzeniem pozostają w zakresie obowiązków JFTC. Magazyn broni wykorzystywany przez JFTC i Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza zostanie zorganizowany i będzie obsługiwany przez Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza zgodnie z zasadami obowiązującymi w JFTC. Na wniosek JFTC Państwo-Gospodarz zapewni tymczasowy magazyn, z zastrzeżeniem zwrotu kosztów i dostępności.

8.4. Transport. Transport obejmuje rutynowe przemieszczanie personelu, sprzętu i wyposażenia JFTC oraz zapewnienie pojazdów specjalnych i specjalnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania JFTC. Obejmuje również zapewnienie transportu Personelowi JFTC w podróżach służbowych lub w oficjalnych spotkaniach w ramach "strefy lokalnej" 1  JFTC (nie kwalifikujących się jako podróż służbowa lub ryczałt za korzystanie z pojazdów prywatnych). Państwo-Gospodarz udzieli JFTC wsparcia transportowego w sposób opisany poniżej.

(a) Państwo-Gospodarz udostępni JFTC bezpłatnie czterech cywilnych lub wojskowych kierowców do prowadzenia pojazdów JFTC (będących własnością lub w inny sposób zapewnianych przez JFTC).

(b) Z zastrzeżeniem dostępności i zwrotu kosztów paliwa (wsparcie objęte zwrotem kosztów), Państwo-Gospodarz będzie udostępniać transport wojskowy, w tym specjalny (np. dla ładunków ciężkich lub niebezpiecznych). Alternatywnie JFTC może nabywać usługi transportowe od komercyjnego usługodawcy.

(c) JFTC będzie koordynować swe potrzeby transportowe.

8.5. Ochrona (bezpieczeństwo). JFTC ustali z Państwem-Gospodarzem poziom całorocznego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa świadczonego przez Państwo- Gospodarza na rzecz JFTC zgodnie z ogólnymi wytycznymi HQ SACT, zawierając odpowiednie Porozumienie Wykonawcze. Usługi w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia kontroli dostępu świadczone będą na rzecz JFTC bezpłatnie:

(a) Państwo-Gospodarz, zgodnie z umowami międzynarodowymi, zatwierdzonymi przepisami bezpieczeństwa Rady Północnoatlantyckiej i dyrektywami HQ SACT, zapewni ochronę i bezpieczeństwo zewnętrzne JFTC, jego personelu i uczestników szkoleń w JFTC podczas pobytu tych osób na terytorium Państwa-Gospodarza, Ochrona obejmie zabezpieczenie wizyt ważnych osób oraz regularną ocenę zagrożeń. Państwo-Gospodarz zapewni ochronę bezpłatnie i sfinansuje zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i ogólnego na zewnątrz JFTC, jak i na jego terenie.

(b) Dowódca JFTC pozostaje odpowiedzialny za wszystkie aspekty ochrony w zakresie dotyczącym obiektu JFTC i jego personelu. JFTC odpowiada za zapewnienie ochrony i systemów zabezpieczeń wewnątrz budynków JFTC. Oficer Bezpieczeństwa JFTC kieruje Ochroną JFTC i kontroluje ją, współpracując z Oddziałem Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza i koordynując z nim swe działania.

(c) Państwo-Gospodarz zapewni nieodpłatnie JFTC niezbędną obsadę etatową do kontroli wszystkich punktów dostępu do kompleksu JFTC zgodnie z zaleceniami Oficera Bezpieczeństwa i zgodnie z umowami międzynarodowymi, zatwierdzonymi przepisami bezpieczeństwa NAC, dyrektywami HQ SACT oraz polityką i dyrektywami JFTC dotyczącymi kontroli dostępu oraz wydawania przepustek i zezwoleń na wstęp do JFTC.

(d) Zespół ochrony osobistej Oficerów posiadających generalskie lub admiralskie stopnie wojskowe, w tym ochrona bezpośrednia i kierowcy, zostaną zapewnione przez Państwa Wysyłające. Państwo-Gospodarz zapewni, żeby zespoły ochrony osobistej mogły wykonywać swe zadania bez przeszkód prawnych w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej i urządzeń łączności. Jeśli prawo Państwa- Gospodarza na to nie zezwala, Państwo-Gospodarz zawrze oddzielne porozumienie z Państwem Wysyłającym, w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony osobistej wymaganej dla Oficerów posiadających generalskie lub admiralskie stopnie wojskowe Państwa Wysyłającego bez ponoszenia kosztów przez JFTC.

(e) Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza i JFTC utworzą Zespół ds. Bezpieczeństwa, w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji ochrony i bezpieczeństwa. JFTC i Oddział Zabezpieczenia Państwa- Gospodarza będą współprzewodniczyć Zespołowi, który określi swój regulamin ułatwiający współpracę na wszystkich wymaganych szczeblach.

(f) Uwzględniając postanowienia NATO SOFA, w tym dotyczące prawa JFTC do prowadzenia własnych działań porządkowych w kompleksie JFTC, utrzymanie porządku poza kompleksem (zawierające kierowanie ruchem, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, badanie wypadków i prowadzenie postępowań karnych), wchodzi w zakres odpowiedzialności Państwa-Gospodarza (koszty niepodlegające zwrotowi). Operacje porządkowe wewnątrz kompleksu JFTC prowadzić będzie wyłącznie Państwo-Gospodarz na wniosek JFTC, operacje porządkowe prowadzone będą zgodnie z uregulowaniami Państwa- Gospodarza i NATO odpowiednio do sytuacji i bezpłatnie.

(g) Bezpieczeństwo fizyczne wewnątrz kompleksu JFTC, na zewnątrz budynków zapewnia nieodpłatnie Państwo-Gospodarz. Dotyczy to również bezpieczeństwa ogrodzeń, kontroli bezpieczeństwa, kamer, urządzeń elektronicznych i innych z nimi związanych, jak i wartowników. Usługi wartownicze dotyczące realizacji funkcji bezpieczeństwa (nadzór, patrole) wewnątrz ogrodzenia, lecz na zewnątrz budynków, będą bezpłatnie zapewniane przez Państwo-Gospodarza.

8.6. Postępowanie na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych. Postępowanie na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych organizowane jest zgodnie z Koncepcją Wsparcia Bazy i wynika ze znormalizowanej struktury, zgodnie z którą Państwo-Gospodarz realizuje bezpłatnie i podejmuje niezbędne działania (rozumiane jako wszelkie niezwłoczne działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania życia oraz zdrowia osób lub dla ochrony obiektów JFTC). Postępowanie na wypadek sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych (ochrona, zabezpieczenie przeciwpożarowe i usługi medyczne) określone poniżej jest koordynowane w ramach jednego pionu kontroli NATO i będzie zarządzane przez JFTC. Czynności i zadania podejmowane oraz wykonywane w ramach postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych świadczone przez Państwo-Gospodarza na rzecz JFTC będą koordynowane przez Szefa Reagowania Kryzysowego, zgodnie z zasadami określonymi w GSA.

(a) W ramach swych obowiązków ochronnych, pod Kierownictwem Ochrony NATO, Państwo-Gospodarz nieodpłatnie zapewni i obsadzi etatowo Punkt Kontaktowy JFTC, by wspierać JFTC i jego Personel (obsługa polsko-angielska, dostępna całodobowo we wszystkie dni tygodnia) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych. Koordynacja będzie realizowana za pośrednictwem Zespołu ds. Bezpieczeństwa ustanowionego w art. 8.5(e), a realizowana przez Oddział Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza, który wypełniając swe bieżące zadania będzie konsultował się z Szefem Reagowania Kryzysowego.

(b) Państwo-Gospodarz zapewni bezpłatnie kryzysowe zabezpieczenie przeciwpożarowe spełniające następujące kryteria:

a) ochrona przeciwpożarowa co najmniej równoważna analogicznej ochronie instalacji cywilnych o podobnej wielkości,

b) zdolność zwalczania potencjalnych pożarów i postępowania w sytuacjach awaryjnych i zdarzeniach losowych.

(c) Państwo-Gospodarz zapewni bezpłatnie usługi ratownictwa medycznego i transport medyczny dla Personelu JFTC i uczestników działań JFTC podczas ich pobytu na terytorium Państwa-Gospodarza, a także medyczne raporty sytuacyjne i ostrzeżenia, co najmniej na tych samych warunkach, jak dla obywateli oraz instytucji Państwa-Gospodarza.

8.7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (poza postępowaniem na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych). Państwo-Gospodarz będzie świadczyć usługi zabezpieczenia przeciwpożarowego na rzecz JFTC zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej GSA:

(a) Dostarczenie, zainstalowanie oraz utrzymywanie zewnętrznego sprzętu gaśniczego, tj. hydrantów, gaśnic przemysłowych, piasku i narzędzi dla JFTC należy do zakresu obowiązków Państwa-Gospodarza i jest zapewniane bezpłatnie.

(b) Na wniosek JFTC, Państwo-Gospodarz zapewni usługi doradztwa przeciwpożarowego, w tym nadzór przeciwpożarowy i podstawowe szkolenie przeciwpożarowe dla personelu JFTC wymagane zgodnie z prawem Państwa-Gospodarza, bez kosztów dla JFTC.

(c) JFTC odpowiada za zapewnienie wewnętrznych gaśnic, czujników pożarowych i instalacji gaśniczej oraz za ich utrzymanie, jak również szkolenie w zakresie ewakuacji personelu w koordynacji z Państwem- Gospodarzem. W przypadku wspólnego korzystania z budynków lub obiektów zawarte zostanie lokalne Porozumienie Wykonawcze zapewniające odpowiedni podział obowiązków odzwierciedlający wykorzystanie (procentowe) powierzchni budynków. Państwo-Gospodarz zapewni inspekcje wewnętrznego sprzętu gaśniczego bez żadnych kosztów dla JFTC.

(d) JFTC spełni lub sfinansuje spełnienie swych szczególnych potrzeb w zakresie wykraczającym poza postanowienia niniejszego artykułu, w tym potrzeb związanych ze specjalistycznym szkoleniem lub wyposażeniem.

8.8. Wsparcie medyczne (poza postępowaniem na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń losowych). Państwo-Gospodarz udzieli JFTC wsparcia medycznego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej GSA:

(a) Państwo-Gospodarz ustanowi koordynatora medycznego, którego zadaniem będzie współpraca z 10. Szpitalem Wojskowym w Bydgoszczy, w celu zapewnienia Personelowi JFTC oraz członkom rodziny, a także uczestnikom działań JFTC, odpowiedniej pomocy medycznej i stomatologicznej. Z zastrzeżeniem uwarunkowań lokalnych, w 10. Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy zapewniony będzie personel medyczny posługujący się językiem angielskim w celu zapewnienia możliwości właściwego komunikowania podczas udzielania pomocy medycznej i stomatologicznej takim osobom.

(b) Państwo-Gospodarz zapewni siły i środki na funkcjonowanie ambulatorium w budynku nr 2. Ambulatorium będzie udzielać nieodpłatnie pierwszej pomocy Personelowi JFTC oraz członkom rodziny, a także uczestnikom działalności JFTC. Z zastrzeżeniem zwrotu kosztów, zapewniona zostanie podstawowa opieka medyczna.

(c) Zwrot kosztów jest obowiązkiem indywidualnym Personelu JFTC oraz członków ich rodzin, a także uczestników działalności JFTC, zgodnie z określonymi uregulowaniami krajowymi lub umowami dwustronnymi pomiędzy Państwem-Gospodarzem i odpowiednim Państwem Wysyłającym. W oparciu o takie umowy dwustronne Państwo-Gospodarz może zrezygnować ze zwrotu kosztów świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

8.9. Zdrowie i bezpieczeństwo. Niezależnie od obowiązków określonych w art. 20, 21 i 35 ust. 2 umowy wymienionej w art. 1.1 (e), obowiązują następujące zasady:

(a) Dostęp do obiektów zajmowanych przez JFTC wymaga zgody Dowódcy JFTC lub wyznaczonego przedstawiciela JFTC.

(b) Na wniosek i w sposób określony przez Szefa JFTC Państwo-Gospodarz przeprowadzać będzie bezpłatnie kontrole i świadczyć doradztwo w zakresie warunków środowiska i BHP na terenie obiektów JFTC. Koszt dotrzymania norm BHP ponosi Strona zobowiązana do finansowania przedmiotowego obiektu.

(c) Państwo-Gospodarz będzie świadczyć bezpłatnie usługi medycyny prewencyjnej i środowiskowej oraz ochronę JFTC przed szkodnikami (środki zwalczania owadów, gryzoni, chwastów, grzybów i innych szkodliwych czynników), jeśli usługi takie są regularnie świadczone na rzecz podobnych obiektów Państwa-Gospodarza.

8.10. Zabezpieczenie socjalno-bytowe. Zabezpieczenie socjalno-bytowe jest elementem działalności JFTC, a więc pozostaje w zakresie odpowiedzialności Dowództwa. JFTC odpowiada za kontrolę i zarządzanie zabezpieczeniem socjalnobytowym, wydawanie wskazówek i określanie polityki zabezpieczenia socjalnobytowego oraz za koordynację i zatwierdzanie tych działań, obejmujących koncesjonowanie, usługi gastronomiczne (inne niż realizowane przez jadalnię JFTC), stołówki (wymiana wolnocłowa), sport (obiekty fitness i rekreacyjne), kluby, organizację imprez i podobnych działań środowiskowych, mających zasadnicze znaczenie dla jakości życia, na rzecz personelu JFTC i członków ich rodzin.

(a) Państwo-Gospodarz będzie uczestniczyć w kosztach utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, to znaczy sali fitness JFTC, wielofunkcyjnego boiska sportowego, znajdujących się na terenie JFTC. Szczegółowy zakres i formuła podziału kosztów zostaną określone w Porozumieniu Wykonawczym.

(b) Zużycie mediów w odniesieniu do zabezpieczenia socjalno-bytowego będzie finansowane z funduszy nieprzydzielonych, zarządzanych w ramach programu zabezpieczenia socjalno-bytowego JFTC lub zabezpieczone przez Państwo-Gospodarza w ramach wynegocjowanej umowy podziału kosztów z JFTC lub Państwem Wysyłającym.

(c) Personel JFTC, członkowie ich rodzin oraz uczestnicy działań JFTC będą korzystali z dostępu do obiektów w budynku sztabowym Oddziału

Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza (Budynek 1) na tych samych zasadach, jakie dotyczą porównywalnego personelu Państwa- Gospodarza.

(d) Z zastrzeżeniem uprawnień określonych w umowach wspomnianych w art. 1, Państwo-Gospodarz udzieli personelowi JFTC, osobom od niego zależnym i uczestnikom działań JFTC dostępu do klubów wojskowych oraz rekreacyjnych i sportowych obiektów, udzieli ulg na podróże i rabatów oraz udogodnień na takich samych warunkach jak te stosowane do członków Sił Zbrojnych Państwa-Gospodarza i członków ich rodzin.

8.11. Wsparcie rodzin. Dowódca JFTC jest odpowiedzialny za zapewnienie Wsparcia rodzin. JFTC wyda zasady i regulaminy dotyczące Wsparcia rodzin, a także zapewni koordynację usług i zachowa kontrolę nad ich realizacją. Państwo- Gospodarz, działając w porozumieniu z JFTC i na jego życzenie, będzie bezpłatnie wspierać JFTC w realizacji usług określonych poniżej.

(a) Obsługa przyjazdów i wyjazdów, w tym:

1) Pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich mieszkań na rynku lokalnym dla przybywającego personelu wojskowego i cywilnego. Wszystkie koszty związane z mieszkaniem i zakwaterowaniem pokrywane są indywidualnie, bez obciążeń dla JFTC.

2) Pomoc w rejestracji pojazdów należących do personelu wojskowego i cywilnego oraz członków rodziny.

(b) Pomoc podczas przyjazdu i wyjazdu w legalizacji rzeczy osobistych, mebli i prywatnych pojazdów przez organy celne lub podatkowe.

(c) Pomoc administracyjna w zakresie zwrotu podatków i stosowania zwolnień z należności celnych, do których Personel JFTC ma prawo w Państwie-Gospodarza, zgodnie z obowiązującymi traktatami i umowami, mającymi zastosowanie do JFTC.

(d) Wsparcie dla personelu JFTC i członków rodziny niewspieranych przez Narodowy Element Wsparcia lub dla personelu JFTC wyznaczonego przez organizację międzynarodową.

(e) Zakwaterowanie w Budynku nr 1 oraz Budynkach nr 147 i 149 na terenie kompleksu wojskowego nr 8685 dostępne dla gości JFTC (z zastrzeżeniem dostępności, na tych samych warunkach, które obowiązują porównywalny personel Państwa-Gospodarza).

(f) Dostęp członków rodziny do polskich żłobków, przedszkoli, szkół publicznych i szkół wyższych na tych samych warunkach, jak dla członków rodziny personelu Sił Zbrojnych RP.

8.12. Lokalnie zatrudniany personel (Miejscowa Cywilna Siła Robocza, zdefiniowana postanowieniami stosownej Polityki NATO w zakresie zatrudniania pracowników oraz w umowie wskazanej w art. 1.1.(e)). Państwo-Gospodarz, na wniosek HQ SACT i nieodpłatnie, będzie zarządzać personelem zatrudnionym lokalnie i bezpośrednio przez JFTC. Zakres wsparcia i uzgodniona zdolność Państwa-Gospodarza do zarządzania lokalnymi pracownikami zostaną określone w Lokalnym Porozumieniu Wykonawczym 2 . Warunki zatrudniania będą zgodne z polskim ustawodawstwem regulującym tę tematykę. Wysokość wynagrodzenia i dodatków finansowych będzie ustalana przez HQ SACT i ponoszona przez JFTC.

8.13. Pozostałe obszary wsparcia. JFTC ponosi główną odpowiedzialność za koordynację i przygotowywanie swoich działań.

(a) Państwo-Gospodarz zapewni bezpłatnie wsparcie realnych potrzeb związanych z działaniami JFTC prowadzonymi w garnizonie w Bydgoszczy przez oddział zabezpieczenia Państwa-Gospodarza. Wsparcie realnych potrzeb rozumiane jest jako udzielanie pomocy w przygotowywaniu obiektów JFTC do działań (np. planowanie przedsięwzięć) oraz udzielanie pomocy w koordynacji:

1) Transportu

2) Wyżywienia

3) Usług medycznych

4) Przetwarzania otrzymywanych formularzy osobowych

5) Kwaterowania uczestników działań JFTC i gości JFTC. O ile nie przyjęto innych rozwiązań, rezerwacje dokonywane będą przy zastosowaniu tych samych stawek i warunków, jakie obowiązują porównywalny personel Państwa-Gospodarza. Koszty zakwaterowania pokrywane są indywidualnie, bez udziału JFTC.

(b) Wsparcie ćwiczeń i zdarzeń na terytorium Państwa-Gospodarza koordynowane będzie przez Państwo-Gospodarza. Następujące rodzaje wsparcia zdarzeń i ćwiczeń będą zabezpieczane przez Państwo- Gospodarza ze źródeł wojskowych, bezpłatnie, pod warunkiem dostępności:

1) Koordynacja przekraczania granic

2) Przemieszczanie i kierowanie ruchem

3) Tymczasowe przechowywanie

4) Dostęp do zakwaterowania (odpłatność indywidualna)

5) Dostęp do stołówek (odpłatność indywidualna)

6) Transport wojskowy (z zastrzeżeniem zwrotu kosztów paliwa)

7) Pomoc w obsłudze przyjazdów i wyjazdów uczestników działań JFTC, w tym pomoc w koordynacji i prowadzeniu oficjalnych spotkań towarzyskich oraz dni dla odwiedzających.

(c) Wsparcie niżej wymienionych zdarzeń i ćwiczeń na terytorium Państwa- Gospodarza może zostać udzielone z zastrzeżeniem dostępności i zwrotu poniesionych kosztów:

1) Zakwaterowanie (koszary, pokrycie dodatkowych kosztów).

2) Racje dzienne żywności (polskie narodowe racje żywnościowe).

3) Żywienie (odpłatność indywidualna).

(d) Pozostałe wsparcie, w tym wykorzystanie wojskowych obiektów i infrastruktury, takich jak porty lotnicze i innych obiektów wojskowych jako miejsc wsparcia działań JFTC, będzie przedmiotem odrębnych ustaleń, z uwzględnieniem Allied Joint Publication 4.3, a także obowiązujących umów między NATO i Państwem-Gospodarzem, w tym Porozumienia Ogólnego (MOU) pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sił Połączonych NATO w Europie oraz Kwaterą Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy NATO do spraw Transformacji w sprawie zapewnienia Wsparcia przez Państwo-Gospodarza dla operacji NATO prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Mons dnia 8 września 2005 r. oraz Warszawie dnia 26 września 2005 r.

ARTYKUŁ  IX

- POSTANOWIENIA FINANSOWE

9.1. Procedury finansowe stosuje się zgodnie z Regulaminami Finansowymi NATO (NFR), Regulaminami i Procedurami Finansowymi NATO (FRP) oraz Instrukcjami Finansowymi HQ SACT (AFM). Żaden przepis niniejszej GSA lub porozumień międzynarodowych wymienionych w artykule 1 nie będzie interpretowany z naruszeniem postanowień NFR, RFP lub AFM.

9.2. Zwolnienia podatkowe będą rozpatrywane zgodnie z umową, o której mowa w artykule. 1.1 (e).

9.3. Wszystkie obiekty będą udostępniane bez naliczania kosztów najmu.

9.4. Opłaty za cywilne i wojskowe towary i usługi nie będą pobierane na poziomie wyższym niż naliczany Siłom Zbrojnym Państwa-Gospodarza. Opłaty nie będą zawierać żadnych narzutów ani kosztów administracyjnych, lecz mogą na zasadzie wyjątku uwzględniać różnice cenowe wynikające z harmonogramów dostaw, miejsc dostawy i tym podobnych uwarunkowań. Dotyczy to również towarów i usług udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Państwo-Gospodarza na wniosek JFTC.

9.5. NATO jest uprawnione do przeprowadzenia audytu i sprawdzenia wszystkich działań, w które zaangażowane są środki finansowe NATO. Państwo-Gospodarz zapewni dostęp do dokumentacji potrzebnej do prowadzenia takich kontroli. Władze Państwa-Gospodarza mogą kontrolować narodową dokumentację wsparcia udzielanego na rzecz JFTC.

9.6. W przypadku otrzymania upoważnienia od HQ SACT, JFTC zachowuje prawo do bezpośredniego zamawiania towarów i usług, w tym usług określonych w niniejszej GSA, jako objętych podziałem lub zwrotem kosztów. JFTC może zażądać od Oddziału Zabezpieczenia Państwa-Gospodarza dokonania zakupu towarów lub usług ze źródeł komercyjnych (wsparcie objęte zwrotem kosztów, w tym zamówienia na transport wykraczające poza wsparcie określone w GSA).

9.7. Państwo-Gospodarz jest zobowiązane do informowania JFTC o procedurach dotyczących umów publicznych i obowiązujących uregulowań odnoszących się do GSA i wsparcia udzielanego w jego ramach, a także do udzielenia JFTC odpowiednich porad i wskazówek.

9.8. JFTC odpowiada za swe zamówienia i zakupy. JFTC odpowiada również za wszystkie swe działania nabywcze (zapotrzebowania, zamówienia, realizację i przegląd), a także za transport międzynarodowy i odbiór towarów oraz koordynację dostaw towarów importowanych. Możliwości wspólnego składania zamówień w celu obniżenia kosztów będą poddawane ocenie odpowiednio do sytuacji, jednak warunki i obszary będą musiały być określane odrębnie i oceniane indywidualnie. Państwo- Gospodarz będzie udzielać JFTC bezpłatnego wsparcia w zamawianiu i nabywaniu w następujący sposób:

(a) Zapewniając rozpoznanie rynku.

(b) Zapewniając nieodpłatne wsparcie ze strony specjalistów w zakresie działań nabywczych JFTC polegające na monitorowaniu realizacji zobowiązań umownych przez wykonawców i zapewnienie przestrzegania przez nich zasad i warunków umów w przypadkach, gdy zapotrzebowania na określone umiejętności nie może być zaspokojone pośród własnego personelu JFTC.

(c) Wykorzystując kontakty wojskowe Państwa-Gospodarza we wsparciu JFTC lub z udziałem JFTC w celu umożliwienia JFTC uzyskania zaopatrzenia (wojskowego) poprzez takie kontrakty.

9.9. Do końca marca każdego roku Państwo-Gospodarz będzie przedstawiać JFTC szacunkowe koszty wsparcia oraz do końca maja zaktualizowaną kalkulację kosztów niezbędną dla opracowania przyszłego budżetu rocznego i planów finansowych JFTC.

9.10. Roszczenia wynikające z kontraktów będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Państwo-Gospodarza zgodnie z art. 12 ust. 9 umowy wymienionej w art. 1.1 (e).

9.11. Państwo-Gospodarz będzie udzielać JFTC, na jego wniosek, pomocy w administrowaniu zwrotami podatków i ceł, do których JFTC jest uprawniony w Państwie-Gospodarza na mocy umowy, o której mowa w artykule 1.1 (e) lub innych traktatów bądź umów, a także pomocy w krajowych odprawach celnych oficjalnych przesyłek kierowanych lub wysyłanych przez JFTC.

9.12. Procedury I szczegóły dotyczące zarządzania finansami zostały określone w dokumentach wewnętrznych JFTC i uzgodnione z Państwem-Gospodarzem.

ARTYKUŁ  X

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejsze GSA wejdzie w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

10.2. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej w dowolnym czasie, za porozumieniem Stron. Strony skonsultują i rozważą potrzebę dokonania zmian w przypadku zmiany przepisów Polityki i Standardów Wsparcia Państwa- Gospodarza lub Koncepcji Wsparcia Bazy. Zmiany wejdą w życie z dniem podpisania.

10.3. Strony nie przekażą żadnych swoich praw, zobowiązań, obowiązków wynikających z zapisów GSA lub porozumień wykonawczych bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela drugiej Strony.

10.4. Uwzględniając wymóg wynikający z polskiego prawa dotyczący zawarcia niniejszej GSA w językach polskim i angielskim, zakładając autentyczność obu tekstów, Państwo-Gospodarz zapewni poświadczone tłumaczenie niniejszej GSA na język polski.

10.5. Wszelkie spory lub sprawy związane z realizacją niniejszej GSA między JFTC a Państwem-Gospodarzem będą rozstrzygane w drodze negocjacji na możliwie najniższym szczeblu przed skierowaniem do Stron. Strony zgadzają się rozstrzygać wspólnie wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej GSA bez odwoływania się do jakichkolwiek zewnętrznych organów sądowych lub administracyjnych.

10.6. Niniejsza GSA pozostanie w mocy tak długo, jak długo JFTC pozostanie w jego obecnej lokalizacji. Niniejsza GSA może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia, po upływie 24 miesięcy od daty tego zawiadomienia lub po krótszym okresie, jeśli Strony wyrażą na to zgodę.

10.7. Niniejsza GSA zastępuje Umowę Wsparcia Garnizonu zawartą między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotyczącą Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, podpisaną w Bydgoszczy w dniu 6 października 2014 r.; porozumienia o wsparciu lokalnym zawarte na podstawie Umowy Wsparcia Garnizonu z 2014 r. zostaną w odpowiednim czasie zweryfikowane pod względem zgodności, a wszelkie rozbieżności zostaną rozwiązane zgodnie z przepisem art. 10.5. Niniejsza GSA nie zastępuje żadnych porozumień wykonawczych zawartych na podstawie projektów infrastrukturalnych JFTC (uwzględniających drobne prace), które to porozumienia zostaną zrealizowane zgodnie z określonymi w nich terminami. Jeżeli Strony wykażą niespójności między niniejszą GSA a tymi porozumieniami wykonawczymi obowiązującymi w dniu podpisania GSA, będzie miał do nich zastosowanie przepis art. 10.5.

Niżej podpisani, należycie upoważnieni przedstawiciele Stron, podpisali niniejszą umowę GSA sporządzoną w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub tłumaczeniowych, za rozstrzygającą uznaje się wersję angielską.

Podpisano w Bydgoszczy,

dnia 21.07.2022

dnia 20.07.2022

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji

MARIUSZ SKOLIMOWSKI Pułkownik, POL A Szef Zarządu Logistyki Sztab Generalny Wojska Polskiego

NORBERT WAGNER Major General, DEU A Dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO

ZAŁĄCZNIK A - Rozmieszczenie obiektów JFTC i podział odpowiedzialności w zakresie ich eksploatacji i utrzymania

ZAŁĄCZNIK  A

Rozmieszczenie obiektów JFTC i podział odpowiedzialności w zakresie ich eksploatacji i utrzymania

wzór
1 Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach ACT i JFTC
2 Zatwierdzanie takich Lokalnych Porozumień Wykonawczych należy do właściwości HQ SACT, natomiast upoważnienie do ich podpisywania może zostać udzielone JFTC na jego wniosek.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1106

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Umowa Wsparcia Garnizonu (GSA) zawarta między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji dotycząca Wsparcia Bazy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Bydgoszcz.2022.07.21.
Data aktu: 21/07/2022
Data ogłoszenia: 22/11/2022
Data wejścia w życie: 21/07/2022