Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ZARZĄDZENIE Nr 54
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm. 1 ) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

4) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5) Centrum Informacyjne Rządu;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8) Departament Architektury Informacyjnej Państwa;

9) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10) Departament Cyberbezpieczeństwa;

11) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

12) Departament GovTech Polska;

13) Departament Instrumentów Rozwojowych;

14) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

15) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

16) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

17) Departament Nadzoru i Kontroli;

18) Departament Oceny Skutków Regulacji;

19) Departament Polityki Cyfrowej;

20) Departament Prawa Unii Europejskiej;

21) Departament Prawny;

22) Departament Programowania Prac Rządu;

23) Departament Regulacji Cyfrowych;

24) Departament Rozwiązań Innowacyjnych;

25) Departament Rozwoju Usług;

26) Departament Służby Cywilnej;

27) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

28) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

29) Departament Spraw Obywatelskich;

30) Departament Spraw Parlamentarnych;

31) Departament Spraw Zagranicznych;

32) Departament Studiów Strategicznych;

33) Departament Telekomunikacji;

34) Departament Tożsamości Europejskiej;

35) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

36) Departament Współpracy z Samorządem;

37) Departament Zarządzania Danymi;

38) Departament Zarządzania Systemami;

39) Biuro Budżetowo-Finansowe;

40) Biuro Dyrektora Generalnego;

41) Biuro Informatyki;

42) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

43) Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193 oraz z 2020 r. poz. 149, 257, 566, 897, 975, 1022, 1048 i 1188.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021