RFN-Polska. Umowa w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz. Berlin.2019.09.27.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz,
podpisana w Berlinie dnia 27 września 2019 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

Rząd Republiki Federalnej Niemiec -

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

dążąc do usprawnienia ruchu drogowego między obydwoma Państwami oraz w tranzycie przez terytoria obydwu Państw, zgodnie z Traktatem między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku,

zgodnie z artykułem 9 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych z dnia 20 marca 1995 roku,

postanowiły co następuje:

Artykuł  1.

Przedmiot Umowy

1. 
Polska droga krajowa 22 oraz niemiecka droga federalna 1 zostaną połączone w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz.
2. 
W tym celu na terytorium Państw Umawiających się Stron zostanie zbudowany nowy graniczny obiekt mostowy przez Odrę, między znakami granicznymi nr 555 i 556 (między istniejącym mostem drogowym i istniejącym mostem kolejowym), zwany dalej "mostem granicznym".
3. 
Inwestycją w rozumieniu niniejszej Umowy jest budowa mostu granicznego w lokalizacji, o której mowa w ustępie 2, oraz rozbiórka istniejącego mostu drogowego.
4. 
Każda z Umawiających się Stron zapewni we właściwym czasie na terytorium jej Państwa przyłączenie mostu granicznego do dróg, o których mowa w ustępie 1.
5. 
Umawiające się Strony będą dążyć do tego, by zakończyć realizację zarówno inwestycji jak i przyłączeń do końca 2025 roku.
Artykuł  2.

Planowanie i realizacja inwestycji

1. 
Polska Umawiająca się Strona przejmuje wykonanie następujących zadań związanych z inwestycją:
1)
prac pomiarowych;
2)
prac planistycznych i projektowych;
3)
opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji z uwzględnieniem możliwego oddziaływania transgranicznego w oparciu o postanowienia Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec z dnia 11 kwietnia 2006 roku o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 roku;
4)
opracowanie dokumentacji technicznej;
5)
uzyskanie właściwych decyzji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
przekazanie niemieckiej Umawiającej się Stronie w języku niemieckim dokumentów na potrzeby uzyskania właściwych decyzji i zezwoleń na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
7)
badań archeologicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
rozpoznania saperskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
ogłoszenie przetargów i zawarcie umów na realizację;
10)
prowadzenie nadzoru nad realizacją;
11)
sprawdzenie rozliczenia prac objętych umowami;
12)
realizację monitoringów i analiz powykonawczych oraz przeglądów gwarancyjnych mostu granicznego

- każdorazowo w porozumieniu z niemiecką Umawiającą się Stroną.

2. 
Niemiecka Umawiająca się Strona przejmuje:
1)
uzyskanie właściwych decyzji i zezwoleń na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
2)
wykonanie badań archeologicznych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
3)
wykonanie rozpoznania saperskiego na terytorium Republiki Federalnej Niemiec

- każdorazowo w porozumieniu z polską Umawiającą się Stroną.

3. 
W związku z realizacją inwestycji wykonawca lub wykonawcy w umowie o wykonanie prac budowlanych zostaną zobowiązani do wystawienia oddzielnych faktur zarówno w języku polskim jak i w niemieckim za:
1)
przyczółki i filary na terytorium Państwa każdej z Umawiających się Stron;
2)
ustrój nośny mostu, łącznie z tymi pracami, które mogą być wykonywane dla całego obiektu budowlanego, proporcjonalnie do długości części mostu granicznego mierzonej wzdłuż osi mostu między osiami skrajnych podpór a granicą państwową.
4. 
Istniejąca dokumentacja niezbędna do planowania i projektowania mostu granicznego zostanie bezpłatnie przekazana, zgodnie z zasadą wzajemności, drugiej Umawiającej się Stronie do ewentualnego wykorzystania.
5. 
Przetargi i zawarcie umów na realizację inwestycji zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
Most graniczny będzie projektowany, wykonany i odebrany zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pojedynczych elementów konstrukcyjnych będą zastosowane przepisy techniczno-budowlane i normy obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec, o ile są bardziej rygorystyczne. Obliczenia wymiarowania należy sporządzić dla oddziaływań, o których mowa w eurokodzie EN 1991-2 w aktualnie obowiązującej wersji, z uwzględnieniem przepisów ogólnokrajowych (NDP). W oparciu o obliczenia porównawcze należy potwierdzić, że spełnione zostały niemieckie przepisy ogólnokrajowe odnoszące się do stateczności, trwałości i bezpieczeństwa ruchu.
7. 
Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy odpowiadają Umawiające się Strony, które dla tego celu wyznaczą właściwe organy administracji, zwane dalej "właściwymi organami".
8. 
Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, dane kontaktowe właściwych organów.
Artykuł  3.

Pozyskanie gruntów oraz uczestnictwo Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej i Polsko-Niemieckiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

1. 
Każda z Umawiających się Stron zapewni terminowe udostępnienie gruntów znajdujących się na terytorium jej Państwa, które są na stałe lub przejściowo niezbędne do realizacji inwestycji.
2. 
Realizacja niniejszej Umowy nie naruszy przebiegu polsko-niemieckiej granicy państwowej oraz lokalizacji znaków granicznych.
3. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pisemną zgodę:
1)
Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, o której mowa w Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej z dnia 16 września 2004 roku;
2)
Polsko-Niemieckiej Komisji do Spraw Wód Granicznych, o której mowa w Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 roku.
Artykuł  4.

Odbiór

1. 
Po zakończeniu prac budowlanych most graniczny zostanie wspólnie odebrany przez właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony oraz przedstawicieli właściwego organu niemieckiej Umawiającej się Strony, w obecności wykonawcy, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z warunkami umowy na budowę. Właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony będzie monitorować dotrzymywanie terminów gwarancji na wykonanie mostu granicznego i będzie dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także tych zgłaszanych przez właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony.
2. 
Do odbioru rozbiórki istniejącego mostu drogowego stosuje się odpowiednio ustęp 1.
Artykuł  5.

Utrzymanie

Utrzymanie mostu granicznego reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o utrzymaniu mostów granicznych na granicy polsko-niemieckiej w ciągu polskich dróg krajowych i niemieckich dróg federalnych z dnia 20 marca 1995 roku.

Artykuł 6.

Koszty

1. 
Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty pozyskania gruntów znajdujących się na terytorium jej Państwa, budowy mostu granicznego i rozbiórki istniejącego mostu drogowego dla tych części mostów, które znajdują się na terytorium jej Państwa. Decydującym pozostaje obowiązujący przebieg granicy państwowej określony w dokumentacji granicznej. Podstawą do wyliczenia podziału kosztów będzie kwota netto.
2. 
Niemiecka Umawiająca się Strona pokryje poniesione przez polską Umawiającą się Stronę koszty czynności administracyjnych, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 oraz artykule 4, w wysokości 10 procent kosztów netto części inwestycji zrealizowanej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
3. 
Przy podziale kosztów nie należy uwzględniać polskich podatków pośrednich. Podatki te będą poniesione w całości przez polską Umawiającą się Stronę.
Artykuł  7.

Płatności

1. 
Właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony zwróci właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony przypadające na nią części płatności, które dokonywane będą na rzecz wykonawców odpowiednio do postępu prac budowlanych.
2. 
Koszty czynności administracyjnych, o których mowa w artykule 6 ustęp 2, zostaną opłacone przez właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony, niezwłocznie po podpisaniu umów z wykonawcami.
3. 
Właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony powiadamia właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem o szacunkowym zapotrzebowaniu na środki finansowe dla płatności oraz informuje go o stanie wypłat przedstawiając zestawienia, w których wykazane będą wysokość i data wypłat.
4. 
Właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony dokona zapłaty reszty swojego udziału w kosztach po odbiorze końcowym i rozliczeniu.
5. 
Wszystkie płatności przypadające na niemiecką Umawiającą się Stronę dokonywane będą w złotych polskich.
6. 
W przypadku rozbieżności między Umawiającymi się Stronami nie można dokonywać wstrzymania płatności kwot nie będących przedmiotem sporu.
7. 
Właściwy organ niemieckiej Umawiającej się Strony otrzyma egzemplarze projektów wykonawczych i powykonawczych, umów na budowę, zamówień i potwierdzonych dokumentów rozliczeniowych.
Artykuł  8.

Prawo wstępu, tytuły pobytowe

1. 
Wymóg dotyczący posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy oraz pobytu, w tym wizy, w przypadku osób uczestniczących w realizacji inwestycji zależy od prawa obowiązującego na terytorium Państwa tej Umawiającej się Strony, na którym przebywa dana osoba.
2. 
Wymóg posiadania zezwolenia na pracę przy realizacji inwestycji, również w przypadku czynności, które są wykonywane na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jest realizowany wyłącznie zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby wymienione w ustępie 1, posiadające zezwolenie na pracę wydane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, nie potrzebują tytułu pobytowego Republiki Federalnej Niemiec z tego powodu, że przy realizacji inwestycji prowadzą działalność zarobkową na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
3. 
Szczegółowe kwestie związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie inwestycji są regulowane we wzajemnym porozumieniu.
Artykuł  9.

Regulacje podatkowe

1. 
Bez względu na obowiązujący przebieg granicy państwowej, teren inwestycji jest w zakresie stosowania prawa o podatku od wartości dodanej traktowany jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy to dostaw towarów, usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywozu towarów, przeznaczonych do realizacji inwestycji.
2. 
Bez względu na obowiązujący przebieg granicy państwowej, teren inwestycji, w zakresie stosowania prawa o podatku akcyzowym dotyczącego wykorzystania produktów energetycznych i poboru energii elektrycznej do realizacji inwestycji, jest traktowany jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Właściwe organy podatkowe i celne Państw Umawiających się Stron będą się porozumiewać oraz przekazywać sobie wszelkie niezbędne informacje i świadczyć pomoc przy stosowaniu przepisów prawnych i administracyjnych w ramach postanowień ustępów 1 i 2. Przedstawiciele tych organów mają prawo do przebywania na terenie inwestycji i podejmowania tam środków w ramach postanowień ustępów 1 i 2, które są przewidziane w ich przepisach prawnych i administracyjnych. Poza tym prawo wykonywania władztwa Państw Umawiających się Stron pozostaje nienaruszone.
4. 
Niniejsza Umowa nie narusza postanowień obowiązujących umów zawartych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.
Artykuł  10.

Polsko-Niemiecka Komisja Mieszana i Polsko-Niemiecka Grupa Projektowa

1. 
Do spraw inwestycji zostaje utworzona Polsko-Niemiecka Komisja Mieszana, zwana dalej "Komisją Mieszaną". Składać się będzie z wyznaczonych przewodniczących delegacji oraz oddelegowanych przez każdą z Umawiających się Stron członków. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczących delegacji do Komisji Mieszanej. Każdy przewodniczący delegacji może zwołać pod swoim przewodnictwem posiedzenie Komisji Mieszanej kierując wniosek do przewodniczącego drugiej delegacji. Posiedzenie takie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.
2. 
Zadaniem Komisji Mieszanej jest wyjaśnianie zasadniczych kwestii dotyczących inwestycji, w szczególności dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy w przypadku sporów, oraz dotyczących porozumienia w sprawie płatności i ich warunków.
3. 
Każda delegacja w Komisji Mieszanej może zwrócić się do właściwych organów lub podmiotów Państwa drugiej Umawiającej się Strony by przedłożyły dokumenty, które uzna za niezbędne do przygotowania decyzji Komisji Mieszanej.
4. 
Każda z Umawiających się Stron może zapraszać ekspertów na posiedzenia Komisji Mieszanej.
5. 
Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu.
6. 
Ponadto do spraw inwestycji zostaje utworzona Polsko-Niemiecka Grupa Projektowa, zwana dalej "Grupą Projektową", składająca się z polskiej i niemieckiej grupy roboczej. Przewodniczący grup roboczych zostaną wskazani przez właściwe organy. Każdy przewodniczący grupy roboczej może zwołać pod swoim przewodnictwem posiedzenie Grupy Projektowej kierując wniosek do przewodniczącego drugiej grupy roboczej. Posiedzenie takie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.
7. 
Zadaniem Grupy Projektowej jest wyjaśnianie zasadniczych kwestii dotyczących inwestycji oraz przedkładanie właściwym organom propozycji, w szczególności dotyczących:
1)
konstrukcji i wymiarów mostu granicznego;
2)
określenia zakresu wspólnych prac;
3)
sprawdzenia projektu budowlanego oraz propozycji zlecenia prac;
4)
płatności i warunków płatności;
5)
zasad odbioru prac budowlanych;
6)
przekazania i przejęcia mostu granicznego.
8. 
Właściwe organy lub podmioty Umawiających się Stron są zobowiązane do przedkładania grupom roboczym ze swoich Państw dokumentów niezbędnych do przygotowania decyzji Grupy Projektowej.
9. 
Każda grupa robocza może zapraszać ekspertów na posiedzenia Grupy Projektowej.
10. 
Grupa Projektowa podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu. Jeżeli nie zostanie osiągnięte wzajemne porozumienie, kwestie sporne zostaną przekazane do Komisji Mieszanej.
Artykuł  11.

Ochrona danych osobowych

Przekazywanie i wykorzystanie danych osobowych, zwanych dalej "danymi", w ramach niniejszej Umowy odbywa się z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i prawa wewnętrznego Państwa każdej z Umawiających się Stron, zgodnie z następującymi postanowieniami:

1)
Instytucja Państwa Umawiającej się Strony otrzymująca dane, zwana dalej "instytucją otrzymującą", na wniosek instytucji Państwa drugiej Umawiającej się Strony przekazującej dane, zwanej dalej "instytucją przekazującą", informuje o wykorzystaniu przekazanych danych i o osiągniętych w związku z tym wynikach;
2)
Wykorzystanie danych przez instytucję otrzymującą dozwolone jest tylko do celów określonych w niniejszej Umowie i na warunkach podanych przez instytucję przekazującą. Ponadto ich wykorzystanie dozwolone jest dla zapobiegania poważnym przestępstwom i dla ich ścigania oraz w celu obrony przed poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego, o ile właściwy organ państwa przekazującego wyraził zgodę na takie wykorzystanie. Bez uprzedniej zgody właściwego organu państwa przekazującego dane wykorzystanie danych do innych celów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla przeciwdziałania jednostkowej sytuacji nagłego zagrożenia życia, naruszeniu nietykalności fizycznej lub wolności osobistej osoby lub szkodzie o znacznej wartości majątkowej oraz gdy występuje przypadek niecierpiący zwłoki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie do właściwego organu państwa przekazującego dane złożyć późniejszy wniosek o zgodę na zmianę celu. Jeżeli zgoda nie zostanie udzielona wykorzystywanie danych do innego celu jest niedopuszczalne. Szkoda powstała w związku z wykorzystaniem danych do innych celów powinna zostać zrekompensowana;
3)
jeżeli prawo wewnętrzne Państwa obowiązujące instytucję przekazującą przewiduje szczególne terminy usuwania przekazanych danych, wówczas instytucja przekazująca wskazuje na nie instytucji otrzymującej;
4)
instytucja przekazująca i instytucja otrzymująca są zobowiązane do odnotowania w aktach przekazania i odbioru danych.
Artykuł  12.

Rozbieżności zdań

Rozbieżności zdań w sprawie interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, jeśli nie zostały rozstrzygnięte przez Komisję Mieszaną, powinny być rozstrzygane przez przedstawicieli Ministrów właściwych do spraw transportu Umawiających się Stron w drodze rokowań. Wyjątkowo może być wykorzystana droga dyplomatyczna.

Artykuł  13.

Okres obowiązywania i zmiany Umowy

1. 
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona, uzupełniona, przedłużona albo uchylona tylko za obopólną zgodą Umawiających się Stron.
2. 
Niniejsza Umowa traci moc po upływie dwunastu miesięcy od terminu upływu najdłuższego okresu gwarancyjnego inwestycji. Polska Umawiająca się Strona poinformuje niemiecką Umawiającą się Stronę o upływie okresu wymienionego w pierwszym zdaniu w drodze dyplomatycznej. Strona niemiecka potwierdzi odbiór informacji w drodze dyplomatycznej i poinformuje stronę polską o dacie utraty mocy niniejszej Umowy.
Artykuł  14.

Klauzula dotycząca rejestracji w ONZ

Rejestracja niniejszej Umowy w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych zostanie zlecona niezwłocznie po jej wejściu w życie przez polską Umawiającą się Stronę. Niemiecka Umawiająca się Strona zostanie niezwłocznie poinformowana o dokonanej rejestracji wraz z podaniem numeru rejestracyjnego ONZ, po potwierdzeniu tej rejestracji przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  15.

Wejście wżycie

Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o wypełnieniu wewnętrznych wymogów niezbędnych dla wejścia niniejszej Umowy w życie. Umowa niniejsza wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu otrzymania noty późniejszej.

Sporządzono w Berlinie dnia 27 września 2019 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.40

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: RFN-Polska. Umowa w sprawie budowy nowego granicznego obiektu mostowego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Küstrin-Kietz. Berlin.2019.09.27.
Data aktu: 27/09/2019
Data ogłoszenia: 14/01/2021
Data wejścia w życie: 05/11/2020