Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025. Warszawa.2021.01.27.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025,
podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami",

na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1
1. 
Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednie kontakty między artystami, twórcami, stowarzyszeniami twórców oraz organizacjami działającymi w dziedzinie kultury.
2. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury obu Umawiających się Stron.
Artykuł  2
1. 
Umawiające się Strony będą wspierać organizowanie wizyt oraz pobytów studyjnych artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury, w ramach bezpośredniej współpracy między właściwymi instytucjami obu Umawiających się Stron.
2. 
Szczegółowe warunki organizowania i finansowania wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez właściwe instytucje.
Artykuł  3
1. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tańca oraz w innych znaczących wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi podmiotami.
Artykuł  4
1. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać współpracy między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz instytucjami kultury z obu Umawiających się Stron, a w szczególności współpracy Teatru Narodowego w Warszawie ze Słowackim Teatrem Narodowym w Bratysławie oraz Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie z Instytutem Teatralnym w Bratysławie.
2. 
Umawiające się Strony będą promować wymianę informacji i doświadczeń w ramach Wschodnioeuropejskiej Platformy Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform).
Artykuł  5
1. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać organizowanie kursów i warsztatów twórczych w zakresie muzyki klasycznej.
2. 
Umawiające się Strony będą promować twórczość kompozytorów z Państwa drogiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  6

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury działającymi w dziedzinie sztuk wizualnych, architektury i wzornictwa, w szczególności organizowanie wystaw i innych projektów poświęconych sztuce współczesnej.

Artykuł  7
1. 
Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji kultury i innych organizacji działających w obszarze ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego obu Państw, w szczególności współpracę między Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie a Urzędem Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej, a także działania koordynowane przez Grupę Roboczą do spraw Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie dokumentowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej.
2. 
Umawiające się Strony będą podejmować starania na rzecz ochrony miejsc mających znaczenie dla historii obu Państw.
3. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać projekty konserwatorskie realizowane w obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Zamku Lubowelskiego, historycznej siedziby starostwa spiskiego.
4. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą współpracować w celu digitalizacji dokumentów dotyczących wspólnej historii oraz ich udostępnienia.
Artykuł  8
1. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy właściwych instytucji w zakresie:
1)
zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym Państwie oraz konwencjami międzynarodowymi, które są wiążące dla obu Państw;
2)
pomocy w poszukiwaniu i odzyskiwaniu nielegalnie przemieszczonych dóbr kultury (również w wyniku Π wojny światowej), które znalazły się na terytorium drugiego Państwa.
2. 
Umawiające się Strony będą dążyć do zapewnienia integralności narodowego dziedzictwa kulturowego oraz wszechstronnej ochrony dóbr kultury przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub ich zajęciem na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  9
1. 
Umawiające się Strony będą popierać współpracę:
1)
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy w celu zapewnienia stałego funkcjonowania narodowej ekspozycji dokumentującej Holokaust;
2)
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ze Słowackim Muzeum Narodowym - Muzeum Holokaustu w Seredzi nad realizacją przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych upamiętniających tragiczny okres Holokaustu podczas Π wojny światowej;
3)
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy;
4)
Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie ze Słowackim Muzeum Narodowym - Muzeum Kultury Żydowskiej w Bratysławie w ramach międzynarodowego zespołu do utworzenia Muzeum - Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.
2. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich kompetencji, będą sprzyjać działaniom Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność".
Artykuł  10
1. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów i galerii Umawiających się Stron, w szczególności Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie, obejmującej wymianę wystaw i eksponatów oraz realizację wspólnych projektów.
2. 
Umawiające się Strony będą wspierać organizowanie wizyt i pobytów studyjnych pracowników muzeów i galerii. Szczegóły organizowania tych wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez właściwe instytucje.
Artykuł  11
1. 
Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w szczególności przez platformę informacyjną Art Historian Information from Central Europe - AHICЕ.
2. 
Strona polska oferuje słowackim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  12
1. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich kompetencji, będą wspierać współpracę w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym udział twórców ludowych i zespołów folklorystycznych w festiwalach międzynarodowych, odbywających się w obu Państwach, jak również prezentacje sztuki ludowej.
2. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze ochrony i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego w obu Państwach.
3. 
Umawiające się Strony będą wspierać współpracę zawodowych zespołów artystycznych zajmujących się kulturą ludową, w szczególności współpracę Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" imienia Stanisława Hadyny z Koszęcina ze Słowackim Artystycznym Zespołem Ludowym SL'UK.
Artykuł  13
1. 
Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. 
W celu prezentacji dorobku swojej kinematografii Umawiające się Strony będą popierać organizowanie, na zasadach wzajemności, przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące tych przeglądów zostaną uzgodnione przez zainteresowane podmioty.
3. 
Umawiające się Strony będą wspierać współpracę narodowych archiwów filmowych, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, ochrony oraz udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.
Artykuł  14
1. 
Umawiające się Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu Państw, która będzie realizowana na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
2. 
Umawiające się Strony będą popierać współpracę między Instytutem Książki w Krakowie a Literackim Centrum Informacyjnym w Bratysławie, w szczególności w zakresie wymiany informacji o swojej działalności.
3. 
Umawiające się Strony, podkreślając znaczenie wydawania dzieł literackich dla poznania kultury drugiego Państwa, będą wspierać inicjatywy translatorskie oraz działania służące kształceniu tłumaczy. Strona polska zachęca słowackich tłumaczy i wydawców zainteresowanych tłumaczeniem literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki w Krakowie, w tym z Programu Translatorskiego ©POLAND.
4. 
Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie inicjatyw promujących czytelnictwo oraz prezentacje literatury narodowej w Państwie drugiej Umawiającej się Strony, w tym na targach książki.
Artykuł  15

Umawiające się Strony będą promować współpracę w dziedzinie przemysłów kultury i kreatywnych.

Artykuł  16
1. 
Umawiające się Strony będą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w zakresie wspólnych projektów w dziedzinie kultury oraz wspierania inicjatywy Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.
2. 
Umawiające się Strony będą współpracować przy przygotowaniu i wdrażaniu projektów w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z funduszy europejskich, a także nawiązywania kontaktów z instytucjami kultury.
3. 
Umawiające się Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
4. 
Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy na forach organizacji międzynarodowych w dziedzinie kultury, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).
5. 
Umawiające się Strony będą promować działania kulturalne, realizowane na terytorium obu Państw, a wynikające ze współpracy w formacie "17+1" (17 państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chiny).
Artykuł  17
1. 
Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży w państwie przyjmującym, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym wizyty i pobyty studyjne) zainteresowane podmioty uzgodnią oddzielnie w każdym przypadku.
2. 
Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania, realizowanej w ramach niniejszego Programu współpracy, wymiany zespołów artystycznych będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane podmioty.
3. 
Szczegółowe warunki finansowe organizacji wystaw i innych projektów oraz działań promocyjnych będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach zawartych przez te podmioty.
Artykuł  18

Do niniejszego Programu współpracy, za obopólną zgodą Umawiających się Stron, mogą zostać wprowadzone zmiany, w formie pisemnej.

Artykuł  19

Kwestie sporne wynikające z realizacji niniejszego Programu współpracy będą rozstrzygane w drodze konsultacji prowadzonych między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  20
1. 
Niniejszy Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Umawiające się Strony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. 
Każda z Umawiających się Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Warszawie, dnia 27 stycznia 2021 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.295

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025. Warszawa.2021.01.27.
Data aktu: 27/01/2021
Data ogłoszenia: 24/03/2021
Data wejścia w życie: 27/01/2021