Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.2021.215
ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. poz. 976).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1.  Ministerstwo Aktywów Państwowych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496 i 1746), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) aktywa państwowe;
2) gospodarka złożami kopalin;
3) łączność.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;
5) Departament Górnictwa;
6) Departament Komunikacji;
7) Departament Kontroli i Audytu;
8) Departament Nadzoru I;
9) Departament Nadzoru II;
10) Departament Nadzoru III;
11) Departament Prawny;
12) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych;
13) Biuro Administracyjne;
14) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego;
15) Biuro Dyrektora Generalnego;
16) Biuro Kadr;
17) Biuro Koordynacji Igrzysk Europejskich 2023;
18) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Nadzoru I;
3) Departament Nadzoru II;
4) Departament Nadzoru III;
5) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych;
6) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.
§  5.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - łączność zapewnia w szczególności Departament Nadzoru I.
§  6.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021