Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.20.975
ZARZĄDZENIE Nr 174
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Gabinet Polityczny Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka oraz Gabinet Polityczny Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.",

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka określa Minister - Członek Rady Ministrów Michał Cieślak.

6. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika określa Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik.";

2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

4) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5) Centrum Informacyjne Rządu;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8) Departament Architektury Informacyjnej Państwa;

9) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10) Departament Cyberbezpieczeństwa;

11) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

12) Departament GovTech Polska;

13) Departament Instrumentów Rozwojowych;

14) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

15) Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

16) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

17) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

18) Departament Nadzoru i Kontroli;

19) Departament Oceny Skutków Regulacji;

20) Departament Polityki Cyfrowej;

21) Departament Prawa Unii Europejskiej;

22) Departament Prawny;

23) Departament Programowania Prac Rządu;

24) Departament Regulacji Cyfrowych;

25) Departament Rozwiązań Innowacyjnych;

26) Departament Rozwoju Usług;

27) Departament Służby Cywilnej;

28) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;

29) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

30) Departament Spraw Obywatelskich;

31) Departament Spraw Parlamentarnych;

32) Departament Spraw Zagranicznych;

33) Departament Studiów Strategicznych;

34) Departament Telekomunikacji;

35) Departament Tożsamości Europejskiej;

36) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

37) Departament Współpracy z Samorządem;

38) Departament Zarządzania Danymi;

39) Departament Zarządzania Systemami;

40) Biuro Budżetowo-Finansowe;

41) Biuro Dyrektora Generalnego;

42) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

43) Biuro Ochrony.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament GovTech Polska, Departament Rozwoju Usług oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego tworzą Centrum GovTech.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020