Iran-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym. Warszawa.1999.10.26.

M.P.2020.878
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym,
podpisana w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Islamskiej Republiki Iranu, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

Będąc stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago, dnia siódmego grudnia 1944 roku (16/09/1323),

Dążąc do rozwijania współpracy w dziedzinie transportu lotniczego i przyczynienia się do postępu w międzynarodowym lotnictwie cywilnym,

Pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia i eksploatacji rozkładowych linii lotniczych między i poza ich terytoriami,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

Definicje

1.  Dla celów niniejszej Umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

A. Wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago, dnia siódmego grudnia 1944 roku (16/09/1323) i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z Artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę Załączników lub Konwencji przyjętą zgodnie z jej Artykułami 90 i 94, w zakresie, w jakim te Załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obie Umawiające się Strony;

B. Wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a w przypadku Islamskiej Republiki Iranu, Zarządzającego Organizacją Lotnictwa Cywilnego, albo w obydwu przypadkach organ lub osobę prawnie upoważnione do wykonywania funkcji należących do wymienionych władz;

C. Wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Umawiającej się Strony" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z Artykułem 3 niniejszej Umowy;

D. Wyrażenia "uzgodniona linia" i "określona trasa" oznaczają odpowiednio międzynarodową linię lotniczą ustanowioną zgodnie z Artykułem 2 niniejszej Umowy oraz trasę określoną w Załączniku do niniejszej Umowy;

E. Wyrażenie "taryfa" oznacza ceny, pobierane za przewóz pasażerów, bagażu i ładunków oraz warunki stosowania tych cen, włączając ceny i warunki innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo lotnicze, związanych z przewozem lotniczym, z wyłączeniem jednak cen i warunków przewozu poczty;

F. Wyrażenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenia odpowiednio określone dla nich w Artykule 96 Konwencji;

G. Wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do każdej Umawiającej się Strony oznacza obszary lądowe i wody terytorialne, objęte suwerennością Państwa tej Strony, włączając przestrzeń powietrzną nad nimi;

H. Wyrażenie "zdolność przewozowa" w odniesieniu do statku powietrznego oznacza udźwig handlowy tego statku powietrznego oferowany na trasie lub części trasy, zaś wyrażenie zdolność przewozowa w odniesieniu do uzgodnionej linii oznacza pojemność statków powietrznych eksploatowanych na takiej linii pomnożoną przez częstotliwość połączeń wykonywanych przez takie statki powietrzne w określonym czasie na trasie lub jej części.

2.  Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy. Wszelkie powoływania się na Umowę obejmują również Załącznik, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
Artykuł  2.

Przyznanie praw

1.  Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie następujące prawa dla ustanowienia i eksploatacji rozkładowych międzynarodowych linii lotniczych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze tej drugiej Umawiającej się Strony:

(a) prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;

(b) prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych; oraz

(c) w zakresie, na jaki zezwala niniejsza Umowa, prawo wykonywania lądowań na jej terytorium na trasach wyszczególnionych w Załączniku do niniejszej Umowy, w celu zabrania i pozostawienia w ruchu międzynarodowym pasażerów i ładunków, włączając pocztę, oddzielnie lub łącznie.

2.  Żadne z postanowień ustępu 1 nie będzie traktowane jako przyznanie wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków, włączając pocztę, przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony (kabotaż).
3.  W obszarach działań wojennych lub okupacji wojskowej albo na obszarach objętych takimi działaniami, eksploatacja takich linii będzie podlegać zatwierdzeniu przez kompetentne władze.
Artykuł  3.

Wyznaczenie i zezwolenie eksploatacyjne

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć, w drodze pisemnego powiadomienia drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Strony, jedno przedsiębiorstwo lotnicze do eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Po otrzymaniu powiadomienia o wyznaczeniu zgodnie z ustępem 1, władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony powinny, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 oraz zgodnie z ustawami i przepisami tej Umawiającej się Strony, udzielić niezwłocznie przedsiębiorstwu lotniczemu w ten sposób wyznaczonemu odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego do eksploatacji uzgodnionych linii, na które to przedsiębiorstwo lotnicze zostało wyznaczone.
3.  Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą żądać od wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony udowodnienia im, że jest ono w stanie spełnić warunki określone w ustawach i przepisach tej Umawiającej się Strony normalnie stosowanych w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych przez takie władze, zgodnie z postanowieniami Konwencji.
4.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić wydania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2, lub nałożyć takie warunki, jakie może ona uznać za konieczne przy korzystaniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze z praw określonych w Artykule 2 niniejszej Umowy, jeżeli ta Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze lub do jej obywateli.
5.  Po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie mogło w dowolnym terminie rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii, pod warunkiem, że taryfa ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 niniejszej Umowy jest obowiązująca w odniesieniu do tych linii.
Artykuł  4.

Cofnięcie i zawieszenie zezwolenia eksploatacyjnego

1.  Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić korzystanie z praw przyznanych niniejszą Umową wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony, albo nałożyć takie warunki, jakie uznają za konieczne przy korzystaniu z takich praw:

(a) w przypadku nie wykazania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze władzom lotniczym tej Umawiającej się Strony, że posiada ono kwalifikacje zgodne z ustawami i przepisami tej Umawiającej się Strony normalnie stosowanymi przez te władze lotnicze zgodnie z Konwencją;

(b) w przypadku nieprzestrzegania przez takie przedsiębiorstwo lotnicze ustaw i przepisów tej Umawiającej się Strony;

(c) w przypadku, gdy nie uzyskają one dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze lub do jej obywateli; oraz

(d) w przypadku, gdy przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób nie przestrzega warunków określonych w niniejszej Umowie.

2.  Prawa określone w ustępie 1 mogą być wykonane dopiero po konsultacjach z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, przeprowadzonych zgodnie z Artykułem 16 niniejszej Umowy, chyba że dla zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw i przepisów, o których mowa wyżej, konieczne jest podjęcie niezwłocznych działań.
Artykuł  5.

Stosowanie ustaw i przepisów

1.  Ustawy, przepisy i procedury jednej Umawiającej się Strony dotyczące dopuszczenia na terytorium tej Umawiającej się Strony statków powietrznych używanych w międzynarodowej żegludze powietrznej, pobytu lub opuszczenia przez nie tego terytorium albo dotyczące eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych w czasie ich pobytu w granicach tego terytorium, będą miały zastosowanie do wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony przy przybyciu na terytorium tej Umawiającej się Strony, przy opuszczeniu tego terytorium, bądź podczas pobytu na tym terytorium.
2.  Ustawy, przepisy i procedury jednej Umawiającej się Strony dotyczące przekroczenia granicy, odprawy, imigracji, spraw paszportowych, spraw celnych oraz kwarantanny będą miały zastosowanie do załóg, pasażerów oraz ładunków, w tym poczty, przewożonych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony z chwilą przybycia na terytorium tej Umawiającej się Strony, przy opuszczeniu tego terytorium lub podczas pobytu na tym terytorium.
3.  Każda Umawiająca się Strona będzie przekazywać drugiej Umawiającej się Stronie, na żądanie, tekst ustaw i przepisów, o których mowa w niniejszym Artykule.
Artykuł  6.

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa lotniczego

Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony będzie miało prawo do utworzenia swojego przedstawicielstwa i sprowadzenia oraz zatrudnienia na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony, własnych pracowników w zakresie zarządzania, spraw technicznych, operacyjnych, handlowych i innych pracowników specjalistycznych, niezbędnych do eksploatacji i promocji linii lotniczych.

Artykuł  7.

Sprzedaż i transfer wpływów

1.  Na zasadzie wzajemności oraz zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony będzie miało prawo do sprzedaży usług transportowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, według swojego uznania, za pośrednictwem agentów. Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo sprzedawać własne lotnicze dokumenty przewozowe za walutę będącą prawnym środkiem płatniczym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub w walutach wymienialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
2.  Każda Umawiająca się Strona udzieli wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony prawa wymiany i transferu nadwyżki wpływów nad wydatkami, uzyskanej na jej terytorium przez takie wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze w związku z przewozem pasażerów i ładunków, w tym poczty. Wymiana i transfer dokonywane będą przy zastosowaniu rynkowego kursu wymiany stosowanego do bieżących płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi każdej Umawiającej się Strony. W przypadku, gdy płatności między Umawiającymi się Stronami regulowane są specjalnym układem płatniczym, stosowane będą postanowienia takiego układu.
Artykuł  8.

Zwolnienia z opłat celnych i innych opłat

1.  Statki powietrzne, używane na międzynarodowych liniach lotniczych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe takich statków powietrznych, będą przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, na zasadzie wzajemności, zwolnione z opłat celnych, opłat manipulacyjnych i innych opłat lub podatków, pod warunkiem, że statki powietrzne opuszczą terytorium tej Umawiającej się Strony, a wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie tych statków powietrznych do czasu ich wylotu.
2.  Będą również zwolnione, na zasadzie wzajemności, od tych samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczonymi usługami:

(a) zapasy pokładowe wzięte na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez kompetentne organy tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, używanych na liniach międzynarodowych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

(b) części zapasowe i normalne wyposażenie wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony i przeznaczone do eksploatacji lub naprawy statków powietrznych, używanych na liniach międzynarodowych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

(c) materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, używanych na liniach międzynarodowych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet, jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, w której zostały one załadowane na pokład;

(d) materiały reklamowe, nie posiadające wartości handlowej, używane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony;

(e) oficjalne dokumenty posiadające znaki przedsiębiorstwa lotniczego, takie jak oznaczenia bagażu, pasażerskie bilety lotnicze, towarowe bilety lotnicze, karty pokładowe i rozkłady lotów, wwożone na terytorium jednej Umawiającej się Strony, przeznaczone do wyłącznego użytku przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony.

3.  Jeżeli ustawy i przepisy którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 będą znajdować się pod nadzorem organów celnych tej Umawiającej się Strony.
4.  Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych tego terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi tych organów aż do czasu gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych samych organów.
5.  Pasażerowie, bagaż i ładunki znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające terenu portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu, poddani będą jedynie uproszczonej kontroli. Bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych opłat.
Artykuł  9.

Zasady dotyczące eksploatacji uzgodnionych linii

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i jednakowe możliwości eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Przy eksploatacji uzgodnionych linii, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie uwzględniać interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, tak aby nie oddziaływać niewłaściwie na linie, które to drugie wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze eksploatuje na całości lub części tej samej trasy.
3.  Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą ściśle dostosowane do zapotrzebowania na przewozy na określonych trasach i będą miały za swój podstawowy cel oferowanie, przy rozsądnym wskaźniku wykorzystania, zdolności przewozowej odpowiedniej dla zaspokojenia bieżącego i rozsądnie przewidywanego zapotrzebowania na przewozy powstające lub przeznaczone na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze.
4.  W przypadku, gdy wymagają tego przepisy Umawiającej się Strony, porozumienia dotyczące eksploatacji uzgodnionych linii, które mogą być zawarte między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi, będą podlegały zatwierdzeniu władz lotniczych tej Umawiającej się Strony.
5.  Przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie, z wyprzedzeniem sześćdziesięciu (60) dni, przedkładać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony do zatwierdzenia rozkład swoich planowanych połączeń, wyszczególniając częstotliwości, typ statku powietrznego, konfigurację oraz ilość miejsc oferowanych do sprzedaży.
6.  Jakiekolwiek zmiany do zatwierdzonego rozkładu wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  10.

Taryfy

1.  Taryfy, które mają być stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.
2.  Taryfy, o których mowa w ustępie 1, będą ustalane zgodnie z następującymi zasadami:
a) jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron są członkami międzynarodowego zrzeszenia przedsiębiorstw lotniczych stosującego procedurę ustanawiania taryf i istnieje rozstrzygnięcie dotyczące taryf na uzgodnionych liniach, taryfy będą uzgadniane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron, zgodnie z takimi rozstrzygnięciami taryfowymi;
b) jeżeli którekolwiek lub oba wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron nie są członkami zrzeszenia przedsiębiorstw lotniczych albo kiedy brak jest rozstrzygnięcia, o którym mowa w punkcie a) powyżej, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze uzgodnią między sobą taryfy, które stosowane będą na uzgodnionych liniach.
3.  Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym obu Umawiających się Stron co najmniej na czterdzieści pięć (45) dni przed datą proponowaną do ich wejścia w życie. W przypadkach szczególnych termin ten może być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz lotniczych.
4.  Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek powodu, taryfa nie może być ustalona zgodnie z postanowieniami ustępu 2, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni wymienionego w ustępie 3 okresu czterdziestu pięciu (45) dni, władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy, uzgodnionej zgodnie z postanowieniami ustępu 2, władze lotnicze obu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
5.  Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
6.  Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu.
Artykuł  11.

Opłaty portowe i inne opłaty

Opłaty, stosowane na terytorium jednej Umawiającej się Strony w odniesieniu do operacji wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, za korzystanie z portów lotniczych udostępnionych dla komunikacji lotniczej oraz z innych urządzeń lotniczych, w tym opłaty pobierane przez służby łączności i meteorologiczne, na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony będą sprawiedliwe i rozsądne oraz pobierane zgodnie z jednolitymi warunkami stosowanymi bez dyskryminacji w odniesieniu do przynależności państwowej danego statku powietrznego.

Artykuł  12.

Świadectwa i licencje

1.  Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje, wystawione lub uznane za ważne przez jedną Umawiającą się Stronę i nadal ważne, będą uznawane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę dla celów eksploatacji uzgodnionych linii, pod warunkiem, że wymagania, które były stawiane przy wystawianiu lub uznawaniu za ważne takich świadectw i licencji, są takie same lub wyższe od wymagań minimalnych, jakie mogą być ustalone zgodnie z Konwencją.
2.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie jednakże prawo odmowy uznania za ważne, w związku z lotami nad swoim własnym terytorium, świadectw kwalifikacji i licencji wystawionych swoim własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.
Artykuł  13.

Ochrona lotnictwa

1.  Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich obowiązek względem siebie dotyczący ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji stanowi integralną część niniejszej Umowy. Bez ograniczania całokształtu swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony będą w szczególności postępować zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku (23/06/1342)), Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku (25/09/1349), Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku (01/07/1350) oraz jakiejkolwiek innej umowy wielostronnej w sprawie ochrony lotnictwa, wiążącej obie Umawiające się Strony.
2.  Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotniczego.
3.  We wzajemnych stosunkach, Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji, użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium oraz użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
4.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od jej użytkowników statków powietrznych można było żądać przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotniczego, o których mowa w ustępie 3 powyżej, wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie lub przebywaniu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni stosowanie odpowiednich środków na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych oraz kontroli pasażerów, załóg, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania.
5.  Każda Umawiająca się Strona będzie przychylnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków ochrony w razie szczególnego zagrożenia.
6.  W przypadku zaistnienia aktu łub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi albo innych bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
Artykuł  14.

Dane statystyczne

Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony będą dostarczać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na ich żądanie, takich informacji i danych statystycznych dotyczących przewozów na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze na lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jakie mogą być zwykle opracowywane i przedkładane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze swoim władzom lotniczym.

Przedkładanie jakichkolwiek dodatkowych danych statystycznych, których władze lotnicze Umawiającej się Strony mogą wymagać od władz lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, będą przedmiotem negocjacji i uzgodnień między obu Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  15.

Rozstrzyganie sporów

1.  Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami, co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy i jej Załącznika(ów), Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.
2.  Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą one uzgodnić przekazanie sporu do zasięgnięcia opinii wzajemnie uzgodnionej osobie lub organowi, albo każda z Umawiających się Stron może, zgodnie z jej stosownymi ustawami i przepisami, przedstawić spór do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni. Każda Umawiająca się Strona wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Strony powiadomienia w drodze dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu (60) dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra we wskazanym okresie albo jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w oznaczonym okresie, każda Umawiająca się Strona może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. Jeżeli Przewodniczący posiada obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron, najwyższy rangą zastępca, który nie zostanie wyłączony z tego powodu powinien dokonać wyznaczenia. W każdym przypadku, trzeci arbiter ustali miejsce przeprowadzenia postępowania arbitrażowego.
3.  Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2.
4.  Każda Umawiająca się Strona pokryje koszty arbitra, którego wyznaczyła. Pozostałe koszty trybunału arbitrażowego będą podzielone równo między Umawiającymi się Stronami.
5.  Jeśli i jak długo którakolwiek z Umawiających się Stron nie zastosuje się do decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć lub cofnąć prawa lub przywileje, które zostały przyznane zgodnie z niniejszą Umową, Umawiającej się Stronie nie stosującej się do decyzji lub jej wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu nie stosującemu się do decyzji.
Artykuł  16.

Konsultacje

1.  W duchu ścisłej współpracy, władze lotnicze Umawiających się Stron będą konsultować się od czasu do czasu, w celu zapewnienia stosowania i odpowiedniego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy.
2.  Konsultacje takie powinny rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania prośby o konsultacje przez jedną Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony chyba, że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.
Artykuł  17.

Modyfikacja i zmiana Umowy

1.  Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie, jeżeli uzna za konieczne, zażądać modyfikacji lub zmiany postanowień niniejszej Umowy; w takim przypadku Umawiające się Strony przystąpią do negocjacji w tej sprawie w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania prośby o negocjacje.
2.  Jakakolwiek modyfikacja lub zmiana niniejszej Umowy wejdzie w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 21 niniejszej Umowy.
3.  Niezależnie od postanowień ustępu 2, zmiana Wykazu Tras załączonego do niniejszej Umowy, może być uzgodniona bezpośrednio między władzami lotniczymi Umawiających się Stron. Wejdzie ona w życie w drodze wymiany not dyplomatycznych.
Artykuł  18.

Wypowiedzenie Umowy

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie notyfikować drugiej Umawiającej się Stronie o swojej decyzji wypowiedzenia niniejszej Umowy. Powiadomienie takie powinno być przekazane jednocześnie do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że powiadomienie to zostało wycofane w drodze porozumienia przed upływem tego terminu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania noty przez drugą Umawiającą się Stronę, uważać się będzie, że powiadomienie zostało otrzymane po upływie czternastu (14) dni od dnia otrzymania powiadomienia przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  19.

Rejestracja w ICAO

Niniejsza Umowa i jej Załącznik(i) oraz jakakolwiek zmiana do nich będą zarejestrowane w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  20.

Konwencie wielostronne

W przypadku wejścia w życie wielostronnej umowy lub konwencji lotniczej wiążącej obie Umawiające się Strony, niniejsza Umowa i jej Załącznik(i) zostaną zmienione w drodze negocjacji, o których mowa w Artykule 17, między Umawiającymi się Stronami, tak aby jej postanowienia dostosowane zostały do postanowień takiej umowy lub konwencji.

Artykuł  21.

Wejście w życie

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu późniejszej notyfikacji dokonanej przez jedną Umawiającą się Stronę do drugiej Umawiającej się Strony, stwierdzającej spełnienie wymogów konstytucyjnych dotyczących wejścia w życie niniejszej Umowy.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę, zawierającą 21 Artykułów i jeden Załącznik.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 26 października 1999 roku, co odpowiada 04 Aban 1378 roku, w językach polskim, perskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności co do interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TRAS

1. Trasy, na których mogą być eksploatowane linie lotnicze przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej:
Punkty Punkty Punkty Punkty
początkowe pośrednie docelowe położone dalej
Warszawa do późniejszego określenia Teheran do późniejszego określenia
2. Trasy, na których mogą być eksploatowane linie lotnicze przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Islamskiej Republiki Iranu:
Punkty Punkty Punkty Punkty
początkowe pośrednie docelowe położone dalej
Teheran do późniejszego określenia Warszawa do późniejszego określenia

UWAGI:

1. Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może obsługiwać punkty pośrednie i punkty położone dalej określone w Załączniku do niniejszej Umowy pod warunkiem nie wykonywania prawa piątej wolności między tymi punktami i terytorium drugiej Umawiającej się Strony, chyba że obowiązuje
2. Punkty pośrednie i punkty położone dalej na jakiejkolwiek z określonych tras mogą być omijane w niektórych lub wszystkich lotach, według uznania wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych.
3. Częstotliwości i typy statków powietrznych wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych zostaną uzgodnione między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi i będą przedmiotem zatwierdzenia władz lotniczych Umawiających się Stron.

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.878

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Iran-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym. Warszawa.1999.10.26.
Data aktu: 26/10/1999
Data ogłoszenia: 30/09/2020
Data wejścia w życie: 06/10/2003