Korea Płd.-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.

M.P.2020.611
POROZUMIENIE
z dnia 29 października 2019 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA

Warszawa, 2 października 2019 r.

Jego Ekscelencja Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do Umowy między Rządem Republiki Korei a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Seulu dnia 14 października 1991 roku (zwanej dalej "Umową"). Zgodnie z artykułem 17 Umowy mam zaszczyt zaproponować, w imieniu Rządu Republiki Korei, następujące zmiany do Umowy:

1. Punkt (j) w Artykule 1 (Definicje), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

2. Artykuł 3 (Wyznaczenie Przedsiębiorstw Lotniczych), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

3. Artykuł 4 (Cofnięcie i Zawieszenie Zezwolenia Eksploatacyjnego), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

4. Artykuł 8 (Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Lotniczego i Sprzedaże), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

5. Artykuł 9bis (Bezpieczeństwo Lotnictwa), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

6. Artykuł 10 (Uczciwa Konkurencja), załączony tak jak Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

7. Artykuł 10bis (Obsługa Naziemna), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

8. Artykuł 11 (Taryfy), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

9. Nowy Załącznik (Wykaz Tras), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Załącznik do Umowy.

Mam zaszczyt poinformować Jego Ekscelencję, że Rząd Republiki Korei zakończył swoje wewnętrzne procedury dla wyżej wymienionych zmian do Umowy i proponuje, aby niniejsza Nota łącznie z jej Załącznikiem oraz Nota Jego Ekscelencji będąca odpowiedzią, zawierająca akceptację oraz informująca Rząd Republiki Korei, że wewnętrzne procedury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyżej wymienionych zmian zostały zakończone, tworzyły Porozumienie między obu Rządami w sprawie zmiany Umowy, które wejdzie w życie z datą Noty Jego Ekscelencji, stanowiącej odpowiedź.

Korzystam z okazji, aby ponowić Jego Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania.

ZAŁĄCZNIK
Artykuł  1

DEFINICJE

(j) wyrażenie "certyfikat przewoźnika lotniczego" oznacza dokument wydany przedsiębiorstwu lotniczemu przez władze lotnicze Umawiającej się Strony potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych w zakresie działalności lotniczej określonej w certyfikacie.

Artykuł  3

WYZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw lotniczych w celu eksploatacji uzgodnionych linii na każdej z określonych tras oraz cofnąć lub zmienić takie wyznaczenia. Wyznaczenia takie będą przekazane pisemnie przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia oraz wniosku od wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego w formie i trybie wymaganym dla zezwoleń eksploatacyjnych i zezwoleń technicznych, druga Umawiająca się Strona udzieli odpowiednich zezwoleń i upoważnień, w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

(i) jest ustanowione, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("Traktaty UE"), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada ważną koncesję wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej ("UE") zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz

(ii) państwo członkowskie UE odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz

(iii) przedsiębiorstwo lotnicze ma główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego UE, od którego otrzymało koncesję; oraz

(iv) przedsiębiorstwo lotnicze jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i/lub obywateli tych państw;

(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Republikę Korei:

(i) Republika Korei sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym; oraz

(ii) przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należą do Republiki Korei, obywateli Republiki Korei, lub łącznie oraz przedsiębiorstwo lotnicze posiada ważną koncesję wydaną przez Republikę Korei.

3.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje do spełnienia warunków określonych w ustawach i przepisach normalnie stosowanych w odniesieniu do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych przez Umawiającą się Stronę rozpatrującą wniosek lub wnioski.
4.  Jeżeli przedsiębiorstwo lotnicze zostanie tak wyznaczone i upoważnione, może rozpocząć operacje na uzgodnionych liniach, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo lotnicze działa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także z wymogami krajowymi dotyczącymi zezwoleń, jeżeli takie są stosowane.
Artykuł  4

COFNIĘCIE I ZAWIESZENIE ZEZWOLENIA EKSPLOATACYJNEGO

1.  Każda Umawiająca się Strona może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć zezwolenie eksploatacyjne lub zezwolenia techniczne przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę, gdy:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

(i) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest ustanowione, zgodnie z Traktatami UE,

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiada ważnej koncesji z państwa członkowskiego UE wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub

(ii) państwo członkowskie UE odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje i nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym, lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub

(iii) przedsiębiorstwo lotnicze nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego UE, które wydało mu koncesję; lub

(iv) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i/lub obywateli tych państw; lub

(v) przedsiębiorstwo lotnicze jest upoważnione do wykonywania operacji zgodnie z umową dwustronną między Republiką Korei i innym państwem członkowskim UE oraz Republika Korei może wykazać, że przez wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą Umową, na trasie obejmującej punkt znajdujący się w tym innym państwie członkowskim UE, przedsiębiorstwo lotnicze obchodziłoby ograniczenia praw przewozowych nałożone przez taką inną umowę; lub

(vi) przedsiębiorstwo lotnicze posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie UE, z którym Republika Korei nie posiada dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej, a to państwo członkowskie UE odmówiło praw przewozowych przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez Republikę Korei;

(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Republikę Korei:

(i) Republika Korei nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym; lub

(ii) przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego nie należą do Republiki Korei, obywateli Republiki Korei, lub łącznie oraz przedsiębiorstwo lotnicze nie posiada ważnej koncesji wydanej przez Republikę Korei.

Wykonując swoje prawa zgodnie z niniejszym Artykułem i bez uszczerbku dla jej praw wynikających z ustępów (a) (v) i (vi) niniejszego Artykułu, Republika Korei nie stosuje dyskryminacji między przedsiębiorstwami lotniczymi z państw członkowskich UE ze względu na ich przynależność państwową.

(c) przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób nie przestrzega ustaw i przepisów normalnie stosowanych przez Umawiającą się Stronę przyznającej prawa; lub

(d) przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy i Załącznika do niej.

2.  Prawa takie mogą być wykonywane przez każdą Umawiającą się Stronę jedynie po konsultacjach z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z Artykułem 14 niniejszej Umowy, chyba że niezwłoczne cofnięcie, zawieszenie lub nałożenie warunków wymienionych w ustępie 1 niniejszego Artykułu jest niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw i przepisów.
3.  Działania jednej Umawiającej się Strony, podejmowane na podstawie niniejszego Artykułu, nie naruszą praw drugiej Umawiającej się Strony określonych w Artykule 9bis niniejszej Umowy.
Artykuł  8

PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORSTWA LOTNICZEGO I SPRZEDAŻE

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo do utworzenia swoich biur, oddziałów i/lub przedstawicielstw na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą uprawnione do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony własnego personelu, niezbędnego do wykonywania i promocji przewozów lotniczych.
3.  Na zasadzie wzajemności oraz zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo prowadzić sprzedaż lotniczych dokumentów przewozowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, według swojego uznania, za pośrednictwem swoich agentów lub przez internet. Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo sprzedawać własne lotnicze dokumenty przewozowe za walutę drugiej Umawiającej się Strony lub w walutach wymienialnych.
Artykuł  9bis

BEZPIECZEŃSTWO LOTNICTWA

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie zażądać konsultacji dotyczących stosowanych przez drugą Umawiającą się Stronę standardów bezpieczeństwa w dziedzinie dotyczącej urządzeń lotniczych, załóg lotniczych, statków powietrznych i eksploatacji statków powietrznych. Konsultacje takie odbędą się w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania takiej prośby.
2.  Jeżeli po przeprowadzeniu takich konsultacji, jedna Umawiająca się Strona stwierdzi, że druga Umawiająca się Strona skutecznie nie stosuje i nie utrzymuje standardów bezpieczeństwa w dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, odpowiadających standardom ustanowionym w tym czasie zgodnie z Konwencją, druga Umawiająca się Strona zostanie powiadomiona o tych wnioskach oraz o środkach uznanych

za konieczne w celu spełnienia standardów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Druga Umawiająca się Strona podejmie odpowiednie działania naprawcze w uzgodnionym terminie.

3.  Zgodnie z Artykułem 16 Konwencji stwierdza się dalej, że każdy statek powietrzny eksploatowany przez lub w imieniu przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony wykonujący przewozy do lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być poddany, podczas pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, inspekcji przez upoważnionych przedstawicieli drugiej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że nie spowoduje to nieuzasadnionego opóźnienia operacji statku powietrznego. Niezależnie od zobowiązań wymienionych w Artykule 33 Konwencji, celem tej inspekcji jest sprawdzenie ważności odpowiednich dokumentów statku powietrznego, licencji jego załóg oraz czy wyposażenie statku powietrznego oraz jego stan spełnia standardy obowiązujące w tym czasie zgodnie z Konwencją.
4.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zmiany zezwolenia eksploatacyjnego przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie bezzwłocznych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji przedsiębiorstwa lotniczego.
5.  Jakiekolwiek działania podjęte przez jedną Umawiającą się Stronę, zgodnie z ustępem 4 niniejszego Artykułu, powinny być zakończone z chwilą, gdy przestała istnieć przyczyna dla podjęcia takich działań.
6.  Jeżeli, w związku z ustępem 2 niniejszego Artykułu, zostanie stwierdzone, że jedna Umawiająca się Strona w dalszym ciągu nie stosuje standardów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego po upłynięciu uzgodnionego terminu, informuje się o tym Sekretarza Generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Powinien być on również poinformowany o późniejszym zadawalającym rozwiązaniu sprawy.
7.  Jeżeli Rzeczpospolita Polska wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze, nad którym kontrolę regulacyjną wykonuje i utrzymuje inne państwo członkowskie UE, prawa Republiki Korei zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa niniejszej Umowy mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania standardów bezpieczeństwa przez to drugie państwo członkowskie UE oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przedsiębiorstwa lotniczego.
Artykuł  10

UCZCIWA KONKURENCJA

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i jednakowe możliwości konkurowania przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Ogólna zdolność przewozowa oferowana na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będzie uzgadniana między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
3.  Każda Umawiająca się Strona będzie zezwalać każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu na ustalanie częstotliwości i zdolności przewozowej oferowanej

w międzynarodowym transporcie lotniczym, zgodnie z uwarunkowaniami handlowymi i rynkowymi oraz w ramach zdolności przewozowej uzgodnionej między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron na podstawie ustępu 2 niniejszego Artykułu. Żadna Umawiająca się Strona nie będzie jednostronnie ograniczać wielkości ruchu, częstotliwości lub regularności przewozu lub typu albo typów statków powietrznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie lub według ujednoliconych warunków jakie mogą być przewidziane przez Konwencję.

4.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą, co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie, przedkładać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony do zatwierdzenia rozkład uzgodnionych linii.

Taka sama procedura będzie stosowana do wszelkich zmian. W specjalnych przypadkach niniejszy termin może być skrócony pod warunkiem zgody wymienionych władz.

5.  Żadna Umawiająca się Strona nie zezwoli swojemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym, działającym samodzielnie lub wspólnie z jakimkolwiek innym przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi na nadużycie pozycji rynkowej, powodujące lub mające na celu spowodowanie znaczne osłabienie konkurenta lub wykluczenie go z trasy.
Artykuł  10bis

OBSŁUGA NAZIEMNA

Z zastrzeżeniem ustaw i przepisów każdej Umawiającej się Strony, w tym w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało na terytorium drugiej Umawiającej się Strony prawo do wykonywania swojej własnej obsługi naziemnej ("własna obsługa naziemna") lub, według swojego uznania, prawo do wyboru usługodawcy spośród konkurujących usługodawców, zapewniających usługi obsługi naziemnej, w całości lub części. Jeżeli takie ustawy i przepisy ograniczają lub wykluczają własną obsługę naziemną oraz jeżeli brak jest rzeczywistej konkurencji między usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie obsługi naziemnej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie traktowane w sposób niedyskryminujący w zakresie dostępu do własnej obsługi naziemnej lub usług obsługi naziemnej, oferowanych przez usługodawcę lub usługodawców.

Artykuł  11

TARYFY

1.  Każda Umawiająca się Strona zezwoli na ustalanie przez każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze taryf za przewóz lotniczy opartych na uwarunkowaniach handlowych rynku. Interwencja przez Umawiające się Strony będzie ograniczona do:

(a) zapobieżenia stosowaniu nieuzasadnionych dyskryminacyjnych cen lub praktyk:

(b) ochrony konsumentów przed zawyżonymi lub restrykcyjnymi cenami, ustanowionymi w sposób nieuzasadniony w wyniku nadużycia pozycji dominującej; oraz

(c) ochrony przedsiębiorstw lotniczych przed cenami sztucznie zaniżonymi z powodu bezpośredniego lub pośredniego rządowego subsydiowania lub wsparcia.

2.  Każda Umawiająca się Strona może wymagać, w sposób niedyskryminujący, notyfikowania lub zgłoszenia władzom lotniczym taryf pobieranych na trasach do lub z jej terytorium przez przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony. Wymóg takiej notyfikacji lub zgłoszenia przez przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron może być zgłoszony nie później niż trzydzieści (30) dni przed proponowaną datą wejścia tych taryf w życie. W przypadkach szczególnych, notyfikacja lub zgłoszenie może być dopuszczone w krótszym terminie niż zwykle wymagany.
3.  Żadna Umawiająca się Strona nie podejmie jednostronnych działań dla powstrzymania wprowadzenia lub dalszego stosowania taryfy zaproponowanej lub stosowanej przez (a) przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony za międzynarodowy przewóz lotniczy między terytoriami Umawiających się Stron; lub (b) przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony za międzynarodowy przewóz lotniczy między terytorium drugiej Umawiającej się Strony i jakiegokolwiek innego Państwa, włączając w obu przypadkach przewóz w oparciu o umowę interline. Jeżeli którakolwiek Umawiająca się Strona uważa, że jakakolwiek taka taryfa jest niezgodna z zasadami wymienionymi w ustępie 1 niniejszego Artykułu, powinna ona zażądać konsultacji i powiadomić drugą Umawiającą się Stronę o przyczynach swojego niezadowolenia tak szybko jak jest to możliwe. Takie konsultacje powinny być przeprowadzone nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania żądania, natomiast Umawiające się Strony powinny współpracować dla zapewnienia informacji niezbędnych dla należytego załatwienia sprawy. Jeżeli Umawiające się Strony osiągną porozumienie w sprawie taryfy, co do której przekazane zostało powiadomienie o niezadowoleniu, każda Umawiająca się Strona podejmie wszelkie wysiłki dla stosowania takiego porozumienia. Przy braku takiego wzajemnego porozumienia, taryfa taka zostanie wprowadzona lub nadal będzie stosowana.
Załącznik

WYKAZ TRAS

1. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej w obu kierunkach:
Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty przeznaczenia Punkty położone dalej
Jakiekolwiek punkty w Rzeczypospolitej Polskiej Jakiekolwiek punkty Jakiekolwiek punkty w Republice Korei Jakiekolwiek punkty

2. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Republiki Korei w obu kierunkach:

Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty przeznaczenia Punkty położone dalej
Jakiekolwiek punkty w Republice Korei Jakiekolwiek punkty Jakiekolwiek punkty w Rzeczypospolitej Polskiej Jakiekolwiek punkty

Uwagi:

1. Według uznania wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, punkty pośrednie i punkty położone dalej mogą być omijane w jakimkolwiek locie lub we wszystkich lotach pod warunkiem, że uzgodnione linie na określonych trasach rozpoczynają się lub kończą na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze.

2. Unie będą eksploatowane z prawami trzeciej i czwartej wolności. Prawa piątej wolności mogą być uzgodnione na podstawie porozumienia między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron.

3. Punkty pośrednie i punkty położone dalej mogą być swobodnie wybierane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony oraz będą zgłaszane władzom lotniczym obu Umawiających się Stron przed rozpoczęciem operacji.

4. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony mogą korzystać

z praw przewozowych w zakresie przerw w podróży własnych pasażerów ("own stop-over") w punktach pośrednich i położonych dalej.

Rzeczpospolita Polska

Minister Spraw Zagranicznych

Jacek Czaputowicz

Warszawa, dnia 29 października 2019 roku

Jej Ekscelencja Mira Sun

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Republiki Korei w Rzeczypospolitej Polskiej

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do Noty Jej Ekscelencji z dnia 2 października 2019 roku, która brzmi następująco:

"Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do Umowy między Rządem Republiki Korei a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Seulu dnia 14 października 1991 roku (zwanej dalej "Umową"). Zgodnie z artykułem 17 Umowy mam Zaszczyt zaproponować, w imieniu Rządu Republiki Korei, następujące zmiany do Umowy:

1. Punkt (j) w Artykule 1 (Definicje), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

2. Artykuł 3 (Wyznaczenie Przedsiębiorstw Lotniczych), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

3. Artykuł 4 (Cofnięcie i Zawieszenie Zezwolenia Eksploatacyjnego), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

4. Artykuł 8 (Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Lotniczego i Sprzedaże), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

5. Artykuł 9bis (Bezpieczeństwo Lotnictwa), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

6. Artykuł 10 (Uczciwa Konkurencja), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

7. Artykuł 10bis (Obsługa Naziemna), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zostanie włączony do Umowy.

8. Artykuł 11 (Taryfy), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Artykuł w Umowie.

9. Nowy Załącznik (Wykaz Tras), załączony tak jak w Załączniku do niniejszej Noty, zastąpi aktualny Załącznik do Umowy.

Mam zaszczyt poinformować Jego Ekscelencję, że Rząd Republiki Korei zakończył swoje wewnętrzne procedury dla wyżej wymienionych zmian do Umowy i proponuje, aby niniejsza Nota łącznie z jej Załącznikiem oraz Nota Jego Ekscelencji będąca odpowiedzią, zawierająca akceptację oraz informująca Rząd Republiki Korei, że wewnętrzne procedury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyżej wymienionych zmian zostały zakończone, tworzyły Porozumienie między obu Rządami w sprawie zmiany Umowy, które wejdzie w życie z datą Noty Jego Ekscelencji, stanowiącej odpowiedź.

Korzystam z okazji, aby ponowić Jego Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania."

Mam zaszczyt poinformować Jego Ekscelencję, że wymieniona propozycja jest zaakceptowana przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że wewnętrzne procedury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla wyżej wymienionych zmian do Umowy są zakończone oraz potwierdzam, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, że Nota Jej Ekscelencji łącznie z jej Załącznikiem oraz niniejsza Nota tworzą Porozumienie między obu Rządami zmieniające Umowę, które wejdzie w życie z dniem niniejszej Noty, stanowiącej odpowiedź.

Korzystam z okazji, aby ponowić Jej Ekscelencji wyrazy swojego wysokiego poważania.

ZAŁĄCZNIK
Artykuł  1

DEFINICJE

(j) wyrażenie "certyfikat przewoźnika lotniczego" oznacza dokument wydany przedsiębiorstwu lotniczemu przez władze lotnicze Umawiającej się Strony potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych w zakresie działalności lotniczej określonej w certyfikacie.

Artykuł  3

WYZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć jedno lub więcej przedsiębiorstw lotniczych w celu eksploatacji uzgodnionych linii na każdej z określonych tras oraz cofnąć lub zmienić takie wyznaczenia. Wyznaczenia takie będą przekazane pisemnie przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia oraz wniosku od wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego w formie i trybie wymaganym dla zezwoleń eksploatacyjnych i zezwoleń technicznych, druga Umawiająca się Strona udzieli odpowiednich zezwoleń i upoważnień, w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

(i) jest ustanowione, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("Traktaty UE"), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada ważną koncesję wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej ("UE") zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz

(ii) państwo członkowskie UE odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz

(iii) przedsiębiorstwo lotnicze ma główne miejsce prowadzenia działalności

na terytorium państwa członkowskiego UE, od którego otrzymało koncesję; oraz

(iv) przedsiębiorstwo lotnicze jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i/lub obywateli tych państw;

(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Republikę Korei:

(i) Republika Korei sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym; oraz

(ii) przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należą do Republiki Korei, obywateli Republiki Korei, lub łącznie oraz przedsiębiorstwo lotnicze posiada ważną koncesję wydaną przez Republikę Korei.

3.  Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje do spełnienia warunków określonych w ustawach i przepisach normalnie stosowanych w odniesieniu do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych przez Umawiającą się Stronę rozpatrującą wniosek lub wnioski.
4.  Jeżeli przedsiębiorstwo lotnicze zostanie tak wyznaczone i upoważnione, może rozpocząć operacje na uzgodnionych liniach, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo lotnicze działa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także z wymogami krajowymi dotyczącymi zezwoleń, jeżeli takie są stosowane.
Artykuł  4

COFNIĘCIE I ZAWIESZENIE ZEZWOLENIA EKSPLOATACYJNEGO

1.  Każda Umawiająca się Strona może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć zezwolenie eksploatacyjne lub zezwolenia techniczne przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę, gdy:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

(i) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest ustanowione, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiada ważnej koncesji z państwa członkowskiego UE wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub

(ii) państwo członkowskie UE odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje i nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym, lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub

(iii) przedsiębiorstwo lotnicze nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego UE, które wydało mu koncesję; lub

(iv) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i/lub obywateli tych państw; lub

(v) przedsiębiorstwo lotnicze jest upoważnione do wykonywania operacji zgodnie z umową dwustronną między Republiką Korei i innym państwem członkowskim UE oraz Republiką Korei może wykazać, że przez wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą Umową, na trasie obejmującej punkt znajdujący się w tym innym państwie członkowskim UE, przedsiębiorstwo lotnicze obchodziłoby ograniczenia praw przewozowych nałożone przez taką inną umowę; lub

(vi) przedsiębiorstwo lotnicze posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie UE, z którym Republika Korei nie posiada dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej, a to państwo członkowskie UE odmówiło praw przewozowych przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez Republikę Korei;

(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Republikę Korei:

(i) Republika Korei nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym; lub

(ii) przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego nie należą do Republiki Korei, obywateli Republiki Korei, lub łącznie oraz przedsiębiorstwo lotnicze nie posiada ważnej koncesji wydanej przez Republikę Korei.

Wykonując swoje prawa zgodnie z niniejszym Artykułem i bez uszczerbku dla jej praw wynikających z ustępów (a) (v) i (vi) niniejszego Artykułu, Republika Korei nie stosuje dyskryminacji między przedsiębiorstwami lotniczymi z państw członkowskich UE ze względu na ich przynależność państwową.

(c) przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób nie przestrzega ustaw i przepisów normalnie stosowanych przez Umawiającą się Stronę przyznającej prawa; lub

(d) przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy i Załącznika do niej.

2.  Prawa takie mogą być wykonywane przez każdą Umawiającą się Stronę jedynie

po konsultacjach z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z Artykułem 14 niniejszej Umowy, chyba że niezwłoczne cofnięcie, zawieszenie lub nałożenie warunków wymienionych w ustępie 1 niniejszego Artykułu jest niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw i przepisów.

3.  Działania jednej Umawiającej się Strony, podejmowane na podstawie niniejszego Artykułu, nie naruszą praw drugiej Umawiającej się Strony określonych w Artykule 9bis niniejszej Umowy.
Artykuł  8

PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORSTWA LOTNICZEGO I SPRZEDAŻE

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo do utworzenia swoich biur, oddziałów i/lub przedstawicielstw na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą uprawnione do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony własnego personelu, niezbędnego do wykonywania i promocji przewozów lotniczych.
3.  Na zasadzie wzajemności oraz zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo prowadzić sprzedaż lotniczych dokumentów przewozowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, według swojego uznania, za pośrednictwem swoich agentów lub przez internet Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo sprzedawać własne lotnicze dokumenty przewozowe za walutę drugiej Umawiającej się Strony lub walutach wymienialnych.
Artykuł  9bis

BEZPIECZEŃSTWO LOTNICTWA

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie zażądać konsultacji dotyczących stosowanych przez drugą Umawiającą się Stronę standardów bezpieczeństwa w dziedzinie dotyczącej urządzeń lotniczych, załóg lotniczych, statków powietrznych i eksploatacji statków powietrznych. Konsultacje takie odbędą się w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania takiej prośby.
2.  Jeżeli po przeprowadzeniu takich konsultacji, jedna Umawiająca się Strona stwierdzi,

że druga Umawiająca się Strona skutecznie nie stosuje i nie utrzymuje standardów bezpieczeństwa w dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, odpowiadających standardom ustanowionym w tym czasie zgodnie z Konwencją, druga Umawiająca się Strona zostanie powiadomiona o tych wnioskach oraz o środkach uznanych za konieczne w celu spełnienia standardów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Druga Umawiająca się Strona podejmie odpowiednie działania naprawcze w uzgodnionym terminie.

3.  Zgodnie z Artykułem 16 Konwencji stwierdza się dalej, że każdy statek powietrzny eksploatowany przez lub w imieniu przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony wykonujący przewozy do lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być poddany, podczas pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, inspekcji przez upoważnionych przedstawicieli drugiej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że nie spowoduje to nieuzasadnionego opóźnienia operacji statku powietrznego. Niezależnie od zobowiązań wymienionych w Artykule 33 Konwencji, celem tej inspekcji jest sprawdzenie ważności odpowiednich dokumentów statku powietrznego, licencji jego załóg oraz czy wyposażenie statku powietrznego oraz jego stan spełnia standardy obowiązujące w tym czasie zgodnie z Konwencją.
4.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zmiany zezwolenia eksploatacyjnego przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie bezzwłocznych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji przedsiębiorstwa lotniczego.
5.  Jakiekolwiek działania podjęte przez jedną Umawiającą się Stronę, zgodnie z ustępem 4 niniejszego Artykułu, powinny być zakończone z chwilą, gdy przestała istnieć przyczyna dla podjęcia takich działań.
6.  Jeżeli, w związku z ustępem 2 niniejszego Artykułu, zostanie stwierdzone, że jedna Umawiająca się Strona w dalszym ciągu nie stosuje standardów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego po upłynięciu uzgodnionego terminu, informuje się o tym Sekretarza Generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Powinien być on również poinformowany o późniejszym zadawalającym rozwiązaniu sprawy.
7.  Jeżeli Rzeczpospolita Polska wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze, nad którym kontrolę regulacyjną wykonuje i utrzymuje inne państwo członkowskie UE, prawa Republiki Korei zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa niniejszej Umowy mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania standardów bezpieczeństwa przez to drugie państwo członkowskie UE oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przedsiębiorstwa lotniczego.
Artykuł  10

UCZCIWA KONKURENCJA

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i jednakowe możliwości konkurowania przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Ogólna zdolność przewozowa oferowana na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będzie uzgadniana między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
3.  Każda Umawiająca się Strona będzie zezwalać każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu na ustalanie częstotliwości i zdolności przewozowej oferowanej w międzynarodowym transporcie lotniczym, zgodnie z uwarunkowaniami handlowymi i rynkowymi oraz w ramach zdolności przewozowej uzgodnionej między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron na podstawie ustępu 2 niniejszego Artykułu. Żadna Umawiająca się Strona nie będzie jednostronnie ograniczać wielkości ruchu, częstotliwości lub regularności przewozu lub typu albo typów statków powietrznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie lub według ujednoliconych warunków jakie mogą być przewidziane przez Konwencję.
4.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą, co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie, przedkładać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony do zatwierdzenia rozkład uzgodnionych linii. Taka sama procedura będzie stosowana do wszelkich zmian. W specjalnych przypadkach niniejszy termin może być skrócony pod warunkiem zgody wymienionych władz.
5.  Żadna Umawiająca się Strona nie zezwoli swojemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym, działającym samodzielnie lub wspólnie z jakimkolwiek innym przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi na nadużycie pozycji rynkowej, powodujące lub mające na celu spowodowanie znaczne osłabienie konkurenta lub wykluczenie go z trasy.
Artykuł  10bis

OBSŁUGA NAZIEMNA

Z zastrzeżeniem ustaw i przepisów każdej Umawiającej się Strony, w tym w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało na terytorium drugiej Umawiającej się Strony prawo do wykonywania swojej własnej obsługi naziemnej ("własna obsługa naziemna") lub, według swojego uznania, prawo do wyboru usługodawcy spośród konkurujących usługodawców, zapewniających usługi obsługi naziemnej, w całości lub części. Jeżeli takie ustawy i przepisy ograniczają lub wykluczają własną obsługę naziemną oraz jeżeli brak jest rzeczywistej konkurencji między usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie obsługi naziemnej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie traktowane w sposób niedyskryminujący w zakresie dostępu do własnej obsługi naziemnej lub usług obsługi naziemnej, oferowanych przez usługodawcę lub usługodawców.

Artykuł  11

TARYFY

1.  Każda Umawiająca się Strona zezwoli na ustalanie przez każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze taryf za przewóz lotniczy opartych na uwarunkowaniach handlowych rynku. Interwencja przez Umawiające się Strony będzie ograniczona do:

(a) Zapobieżenia stosowaniu nieuzasadnionych dyskryminacyjnych cen lub praktyk:

(b) ochrony konsumentów przed zawyżonymi lub restrykcyjnymi cenami, ustanowionymi w sposób nieuzasadniony w wyniku nadużycia pozycji dominującej; oraz

(c) ochrony przedsiębiorstw lotniczych przed cenami sztucznie zaniżonymi z powodu bezpośredniego lub pośredniego rządowego subsydiowania lub wsparcia

2.  Każda Umawiająca się Strona może wymagać, w sposób niedyskryminujący, notyfikowania lub zgłoszenia władzom lotniczym taryf pobieranych na trasach do lub z jej terytorium przez przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony. Wymóg takiej notyfikacji lub zgłoszenia przez przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron może być zgłoszony nie później niż trzydzieści (30) dni przed proponowaną datą wejścia tych taryf w życie. W przypadkach szczególnych, notyfikacja lub zgłoszenie może być dopuszczone w krótszym terminie niż zwykle wymagany.
3.  Żadna Umawiająca się Strona nie podejmie jednostronnych działań dla powstrzymania wprowadzenia lub dalszego stosowania taryfy zaproponowanej lub stosowanej przez (a) przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony za międzynarodowy przewóz lotniczy między terytoriami Umawiających się Stron; lub (b) przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony za międzynarodowy przewóz lotniczy między terytorium drugiej Umawiającej się Strony i jakiegokolwiek innego Państwa, włączając w obu przypadkach przewóz w oparciu o umowę interline. Jeżeli którakolwiek Umawiająca się Strona uważa, że jakakolwiek taka taryfa jest niezgodna z zasadami wymienionymi w ustępie 1 niniejszego Artykułu, powinna ona zażądać konsultacji i powiadomić drugą Umawiającą się Stronę o przyczynach swojego niezadowolenia tak szybko jak jest to możliwe. Takie konsultacje powinny być przeprowadzone nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania żądania, natomiast Umawiające się Strony powinny współpracować dla zapewnienia informacji niezbędnych dla należytego załatwienia sprawy. Jeżeli Umawiające się Strony osiągną porozumienie w sprawie taryfy, co do której przekazane zostało powiadomienie o niezadowoleniu, każda Umawiająca się Strona podejmie wszelkie wysiłki dla stosowania takiego porozumienia. Przy braku takiego wzajemnego porozumienia, taryfa taka zostanie wprowadzona lub nadal będzie stosowana.
Załącznik

WYKAZ TRAS

1. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej w obu kierunkach:
Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty przeznaczenia Punkty położone dalej
Jakiekolwiek punkty w Rzeczypospolitej Polskiej Jakiekolwiek punkty Jakiekolwiek punkty w Republice Korei Jakiekolwiek punkty

2. Trasy do eksploatacji przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Republiki Korei w obu kierunkach:

Punkty początkowe Punkty pośrednie Punkty przeznaczenia Punkty położone dalej
Jakiekolwiek Jakiekolwiek Jakiekolwiek Jakiekolwiek
punkty w punkty punkty w punkty
Republice Korei Rzeczypospolitej
Polskiej

Uwagi:

1. Według uznania wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, punkty poślednie i punkty położone dalej mogą być omijane w jakimkolwiek locie lub we wszystkich lotach pod warunkiem, że uzgodnione linie na określonych trasach rozpoczynają się lub kończą na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze.

2. Linie będą eksploatowane z prawami trzeciej i czwartej wolności. Prawa piątej wolności mogą być uzgodnione na podstawie porozumienia między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron.

3. Punkty pośrednie i punkty położone dalej mogą być swobodnie wybierane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony oraz będą zgłaszane władzom lotniczym obu Umawiających się Stron przed rozpoczęciem operacji.

4. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony mogą korzystać z praw przewozowych w zakresie przerw w podróży własnych pasażerów ("own stop-over") w punktach pośrednich i położonych dalej.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.611

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Korea Płd.-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
Data aktu: 29/10/2019
Data ogłoszenia: 06/07/2020
Data wejścia w życie: 29/10/2019