Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

M.P.20.592
ZARZĄDZENIE Nr 90
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M.P. poz. 820, z 2018 r. poz. 150 oraz z 2019 r. poz. 1011) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Finansowe;

4) Biuro Informacji i Promocji;

5) Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;

6) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;

7) Biuro Prawne;

8) Biuro Teleinformatyki;

9) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;

10) Gabinet Głównego Inspektora;

11) delegatury terenowe.

2. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora i delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi równorzędnymi biurom Głównego Inspektoratu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020