Wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

M.P.2020.492
UCHWAŁA Nr 133/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 161 § 1 w związku z art. 307 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DRUKU I DOSTARCZENIA KART DO GŁOSOWANIA ORAZ DOSTARCZENIA NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM UTWORZONYM W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

1. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania. Konieczne jest szczegółowe sprawdzenie parametrów technicznych oraz innych szczegółowych warunków dla karty do głosowania określonych w uchwale nr 131/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 490).
2. Ustala się, do bezwzględnego przestrzegania, następujące zasady kontroli druku kart:
1) korektę składu karty do głosowania prowadzą w drukarni dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Pracownicy zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone ewentualne błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukami. Oba zespoły zatrzymują po 1 egzemplarzu odbitki składu karty do głosowania. Odbitki te są przechowywane w aktach Krajowego Biura Wyborczego. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. treści karty ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą;
2) ostatecznej kontroli jakości i poprawności składu kart do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy podpisują kartę do druku, podając datę, imię i nazwisko, oraz przekazują ją Szefowi Krajowego Biura Wyborczego, by uruchomić druk ustalonego nakładu kart. Odbitka karty skierowanej do druku jest przechowywana w aktach Krajowego Biura Wyborczego;
3) po wydrukowaniu przez wykonawcę kart do głosowania wyznaczeni członkowie Państwowej Komisji Wyborczej sprawdzają treść karty z odbitką tej karty uruchamiającej druk i sporządzają notatkę z tej czynności, która pozostaje w aktach Krajowego Biura Wyborczego.
3. Wydrukowane karty do głosowania wykonawca pakuje w następujący sposób:
1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według gmin i obwodów głosowania w tych gminach.

Na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

"Wybory Prezydenta RP

Obwód głosowania nr .............

w .............................

Gmina ............................. powiat ............................. województwo .............................

Liczba kart do głosowania .............................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić, czy:

a) karty do głosowania (ich liczba) dotyczą właściwej gminy i obwodu,
b) nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem;
2) rezerwę nakładu kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według gmin.

Na paczkach kart do głosowania stanowiących rezerwę należy odpowiednio wpisać:

"Rezerwa kart do głosowania

Wybory Prezydenta RP

Gmina ............................. powiat ............................. województwo .............................

Liczba kart do głosowania .............................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić, czy:

a) karty do głosowania stanowiące rezerwę (ich liczba) dotyczą właściwej gminy,
b) nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem.
4. Karty do głosowania zostaną dostarczone do urzędów gmin przez wykonawcę.
5. Karty do głosowania zostaną wydrukowane w nakładzie odpowiadającym 100% liczby uprawnionych do głosowania, z czego 90% nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym, a 10% nakładu stanowi rezerwę kart do głosowania.
6. Rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować w urzędach gmin w celu ich sprawnego dostarczenia do obwodów w miarę występujących potrzeb. W gminach należy zapewnić środek transportu dla dowiezienia kart z rezerwy do obwodu głosowania stosownie do dyspozycji okręgowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie, na polecenie okręgowej komisji wyborczej.

7. Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie wyborców, należy dostarczyć dla obwodów utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich.
8. W szczególnych przypadkach, np. związanych z wysoką frekwencją wyborczą we wcześniej przeprowadzonych wyborach, Państwowa Komisja Wyborcza może dopuścić dostarczenie do wybranych stałych obwodów głosowania pełnego nakładu kart do głosowania, w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia głosowania.
9. Nakład kart do głosowania przeznaczonych do przygotowania pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym ustala się w wysokości 15% nakładu dostarczanego poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. Nakład tych kart jest częścią nakładu, o którym mowa w pkt 5.
10. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych przez wykonawcę do urzędu gminy odbywa się za pokwitowaniem i po uprzednim sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych wraz z rezerwą.
11. Dopuszcza się wykorzystanie nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a, zwanych dalej "nakładkami", wykonanych w związku z poprzednimi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Dla każdego lokalu wyborczego przeznacza się 1 egzemplarz nakładki.
13. Karty do głosowania przekazane do przygotowania pakietów wyborczych oraz przygotowane do przekazania obwodowym komisjom wyborczym, a także rezerwę kart do głosowania należy przechować w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi wójt (burmistrz, prezydent miasta).
14. Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.
15. Zapakowane karty do głosowania i nakładki na karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w przeddzień głosowania i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.
16. Karty i nakładki do pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym należy doręczyć za pokwitowaniem do urzędów gmin najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów, tj. do 18 czerwca 2020 r.
17. Wytyczne stosuje się również w przypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania, z tym że termin, o którym mowa w pkt 16, ustala się na 9 dni przed dniem głosowania ponownego, tj. 3 lipca 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.492

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wytyczne dotyczące druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data aktu: 03/06/2020
Data ogłoszenia: 05/06/2020
Data wejścia w życie: 03/06/2020