75. rocznica utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta".

M.P.20.441
UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta"
Dnia 10 maja 2020 r. przypada 75. rocznica powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta", organizacji podziemia niepodległościowego stworzonej na zrębach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. "Warta", założona przez ostatniego komendanta Armii Krajowej w Poznaniu ppłk. Andrzeja Rzewuskiego ps. "Hańcza", była apolityczną, konspiracyjną jednostką Wojska Polskiego uznającą zwierzchność Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.

Organizacja formalnie podlegała kierownictwu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Rozbudowywała swoje struktury, zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę. Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB. Liczebność organizacji szacuje się na około 5 tys. członków. Rozwiązanie WSGO "Warta" nastąpiło, pod wpływem zalecenia sztabu Naczelnego Wodza, mocą ostatniego rozkazu ppłk. Rzewuskiego z dnia 15 listopada 1945 r. W końcowym okresie aktywności "Warta" była infiltrowana przez agentów UB, co skutkowało, już po formalnym zakończeniu działalności, licznymi aresztowaniami. Pojmany w końcu listopada ppłk Andrzej Rzewuski popełnił samobójstwo w celi więziennej 20 maja 1946 r.

W 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta" Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim wielkopolskim żołnierzom drugiej konspiracji, którzy wiernie trwali przy legalnych polskich władzach i walczyli o niepodległość Polski.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020