Białoruś-Polska. Umowa o utrzymaniu granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Mińsk.2019.03.01.

M.P.2020.104
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej,
podpisana w Mińsku dnia 1 marca 2019 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", działając zgodnie z Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanym w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 roku, kierując się dążeniem do ułatwienia komunikacji kolejowej między obu państwami, mając na celu uregulowanie zasad utrzymania granicznych kolejowych obiektów mostowych, uzgodniły co następuje:
Artykuł  1
1.  Niniejsza Umowa reguluje zasady utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Białorusi granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej.
2.  Przebieg polsko - białoruskiej granicy państwowej na granicznych kolejowych obiektach mostowych określają odrębne umowy międzynarodowe między państwami Umawiających się Stron.
3.  Przebieg polsko - białoruskiej granicy państwowej na granicznych kolejowych obiektach mostowych nie wpływa na zobowiązania Umawiających się Stron w zakresie utrzymania granicznych kolejowych obiektów mostowych.
Artykuł  2

Do celów niniejszej Umowy używa się następujących definicji i określeń:

1) graniczne kolejowe obiekty mostowe (zwane dalej "obiektami mostowymi") - budowle obejmujące most z nawierzchnią kolejową, skarpy nasypów, umocnienia brzegów, urządzenia odwadniające, tamy kierujące, urządzenia zabezpieczające przed spływem lodu i kolizjami statków żeglugi śródlądowej z filarami mostu, urządzenia infrastruktury transportowej;
2) granica utrzymania - granica, zgodnie z którą Umawiające się Strony ustalają podział obowiązków w zakresie utrzymania obiektów mostowych między właściwymi Zarządcami Infrastruktury niezależnie od przebiegu polsko-białoruskiej granicy państwowej;
3) elementy niepodzielne - przęsła lub filary lub inne elementy obiektów mostowych, zaprojektowane i zbudowane do funkcjonowania jako jednolita niepodzielna całość;
4) utrzymanie obiektów mostowych - działania zapewniające właściwe wykorzystywanie obiektów mostowych i ich odpowiedni stan techniczny z zachowaniem stanu bezpiecznego tych obiektów bez zmiany ich wymiarów geometrycznych w procesie eksploatacji w tym prowadzone całorocznie działania w zakresie realizacji i finansowania wszelkich prac w zakresie kontroli, remontów, modernizacji i konserwacji obiektów mostowych;
5) właściwi Zarządcy Infrastruktury - podmioty państw Umawiających się Stron, którym zgodnie z przepisami wewnętrznymi państw Umawiających się Stron powierzono utrzymanie infrastruktury kolejowej, w tym obiektów mostowych.
Artykuł  3

Podział obowiązków w zakresie utrzymania obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej odbywa się zgodnie z granicą utrzymania, wyznaczoną na moście:

1) Terespol - Brest-Siewiemyj - płaszczyzną prostopadłą do osi torów na obiekcie mostowym i rozdzielającą nurtowe przęsło mostu na dwie równe części;
2) Terespol - Brest-Centralnyj - płaszczyzną prostopadłą do osi torów na obiekcie mostowym i rozdzielającą środkowy filar mostu na dwie równe części;
3) Zubki Białostockie - Berestowica - płaszczyzną prostopadłą do osi torów na obiekcie mostowym i rozdzielającą przęsło mostowe na dwie równe części.
Artykuł  4
1.  Prace w zakresie utrzymania obiektów mostowych są wykonywane zgodnie z przepisami państwa tej Umawiającej się Strony, która ma obowiązek utrzymania danej części obiektu mostowego.
2.  Prace w zakresie utrzymania obiektów mostowych są realizowane przez właściwych Zarządców Infrastruktury lub przez zaangażowane przez nich na podstawie zawartych umów podmioty, posiadające uprawnienia do wykonywania odpowiednich prac zgodnie z przepisami państwa właściwej Umawiającej się Strony, na terytorium której prace te będą wykonywane.
Artykuł  5

Koszty utrzymania części obiektów mostowych, znajdujących się w strefie określonej granicą utrzymania, ponosi właściwy Zarządca Infrastruktury.

W przypadku wykonywania poszczególnych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem elementów niepodzielnych, właściwi Zarządcy Infrastruktury zawierają odrębne porozumienia dotyczące podziału nakładów, ponoszonych w związku z prowadzeniem takich robót.

W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia obiektu mostowego koszty remontu albo odbudowy danego obiektu mostowego ponosi właściwy Zarządca Infrastruktury państwa tej Umawiającej się Strony, w którego strefie, określonej granicą utrzymania, zaistniały przyczyny uszkodzenia albo zniszczenia.

Artykuł  6

Właściwi Zarządcy Infrastruktury przeprowadzają ocenę stanu technicznego tych części obiektów mostowych, do których utrzymania zostali zobowiązani zgodnie z artykułem 3 niniejszej Umowy.

W celu wspólnej oceny stanu technicznego obiektów mostowych oraz uzgodnienia działań w zakresie ich utrzymania, właściwi Zarządcy Infrastruktury zwołują komisje wspólne co najmniej raz do roku, przy zachowaniu zasady parytetu.

Wyniki oceny stanu technicznego obiektów mostowych łącznie z zaleceniami wspólnej komisji są wnoszone do protokołu, który stanowi podstawę do przeprowadzenia w uzgodnionym terminie niezbędnych prac, jak również rozliczeń między właściwymi Zarządcami Infrastruktury za wykonanie robót w zakresie utrzymania obiektów mostowych.

W przypadku zaistnienia konieczności właściwi Zarządcy Infrastruktury dodatkowo dokonują wspólnej oceny stanu technicznego obiektów mostowych.

Artykuł  7
1.  Właściwi Zarządcy Infrastruktury informują siebie nawzajem o planowanych pracach w zakresie utrzymania obiektów mostowych w terminach określonych w porozumieniach zawieranych zgodnie z artykułem 11 niniejszej Umowy.
2.  W przypadku uszkodzenia obiektu mostowego, wskutek którego eksploatacja mostu jest niemożliwa, właściwy Zarządca Infrastruktury państwa jednej Umawiającej się Strony, niezwłocznie zawiadamia właściwego Zarządcę Infrastruktury państwa drugiej Umawiającej się Strony określając:
1) konieczność tymczasowego ograniczenia lub zawieszenia ruchu kolejowego;
2) terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem uszkodzenia obiektu mostowego.
3.  Właściwi Zarządcy Infrastruktury zawiadamiają na piśmie właściwe organy ochrony granicy państwowej i organy celne swojego państwa o przygotowaniu, oraz zaplanowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac w zakresie utrzymania lub usunięcia uszkodzenia obiektu mostowego oraz o tymczasowym ograniczeniu lub zawieszeniu ruchu kolejowego.
Artykuł  8

Osoby wykonujące zgodnie z niniejszą Umową, prace związane z utrzymaniem obiektów mostowych mogą przekraczać polsko-białoruską granicę państwową na zasadach określonych w umowie międzynarodowej regulującej stosunki prawne na polsko-białoruskiej granicy państwowej oraz przebywać na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony na obszarze i w czasie niezbędnym do wykonania tych prac.

Artykuł  9

Środki transportu, specjalny tabor kolejowy, sprzęt, narzędzia, części zapasowe i materiały potrzebne do wykonania prac z tytułu realizacji niniejszej Umowy, są czasowo wwożone na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z niniejszą Umową i przepisami państwa, na terytorium którego odbywa się wwóz.

Artykuł  10

Pracownicy wykonujący zgodnie z niniejszą umową prace związane z utrzymaniem obiektów mostowych nie potrzebują dla wykonywania tych prac zezwolenia od państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  11

Szczegółowe zasady utrzymywania obiektów mostowych, będące wynikiem realizacji zapisów niniejszej Umowy, określa się w porozumieniach pomiędzy właściwymi Zarządcami Infrastruktury.

Artykuł  12

Rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozwiązywane w drodze konsultacji i rozmów między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  13
1.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.  Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę powiadomiwszy o tym pisemnie drugą Umawiającą się Stronę. W takim wypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie okresu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę tego powiadomienia.
3.  Porozumienia, zawarte na podstawie artykułu 5 ustęp 2 niniejszej Umowy, zachowują moc aż do ich całkowitego wykonania.
Artykuł  14

Przy obopólnej zgodzie Umawiających się Stron, do niniejszej Umowy mogą być wnoszone zmiany i uzupełnienia, które wymagają sporządzenia odrębnego protokołu i stanowią jego integralną część. Protokół wchodzi w życie w trybie przewidzianym w artykule 15 niniejszej Umowy.

Artykuł  15

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po wymianie not dyplomatycznych, pierwszego dnia drugiego miesiąca po dniu otrzymania noty późniejszej, informującej o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszej Umowy.

Sporządzono w Mińsku dnia 1 marca 2019 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.104

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Białoruś-Polska. Umowa o utrzymaniu granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej. Mińsk.2019.03.01.
Data aktu: 01/03/2019
Data ogłoszenia: 29/01/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2020