Określenie liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

M.P.2018.526
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  1
1.  Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:
1) jednego w gminach do 50 000 mieszkańców;
2) dwóch w gminach do 200 000 mieszkańców;
3) trzech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
2.  W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.
3.  W m.st. Warszawie dla każdej z dzielnic powołuje się jednego urzędnika wyborczego. Ponadto powołuje się jednego urzędnika wyborczego wykonującego zadania o charakterze ponaddzielnicowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  2.  Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej "dyrektorem delegatury", podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.
2.  W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
3.  Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
4.  2  (uchylony).
5.  Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
§  4. 
1.  Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.
2.  Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.
§  5. 
1.  W przypadku stwierdzenia, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na urzędnika wyborczego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest niewystarczająca, dyrektor delegatury występuje do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o zgłoszenie, w terminie 7 dni, brakujących kandydatów. Do zgłoszenia tych kandydatów dołącza się ich pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie obejmuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze. Do zgłoszeń tych § 3 ust. 2 zdanie drugie i § 4 stosuje się.
2.  Jeżeli mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów wciąż jest niewystarczająca, Szef Krajowego Biura Wyborczego występuje do ministra właściwego do spraw administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej liczby urzędników wyborczych.
§  6. 
1.  Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
2.  Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.
§  7.  Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.
§  8.  W przypadku gdy zakończenie kadencji urzędnika wyborczego przypada w wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy okresie, w którym mają zostać zarządzone wybory, lub funkcja urzędnika wyborczego wygaśnie po zarządzeniu wyborów, § 2 i § 3 nie stosuje się, a zgłoszenie kandydatów, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinno nastąpić w terminie 2 dni.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.529) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 26 kwietnia 2018 r.
2 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 26 kwietnia 2018 r. (M.P.2018.529) zmieniającej nin. uchwałę państwowej z dniem 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020