Szczegółowe zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiar zniżek oraz szczegółowe zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1 2 3
1 Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
do 4 oddziałów 12
5-6 oddziałów 10
7-8 oddziałów 8
9-16 oddziałów 5
17 i więcej oddziałów 3
Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
10-16 oddziałów 9
17 i więcej oddziałów 7
2 Kierownik filii
do 4 oddziałów 12
5 i więcej oddziałów 10
3 Dyrektor centrum kształcenia ustawicznego liczącego:
do 10 oddziałów 8
11-20 oddziałów 6
21 i więcej oddziałów 4
Wicedyrektor centrum kształcenia ustawicznego liczącego:
do 10 oddziałów 10
11-20 oddziałów 8
21 i więcej oddziałów 6
4 Dyrektor centrum kształcenia praktycznego 3
Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego 7
5 Kierownik szkolenia praktycznego, warsztatu we wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego 4
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego, warsztatu we wszystkich typach szkół, centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego 6
Kierownik pracowni (laboratorium) lub innej równorzędnej jednostki organizacyjnej centrum kształcenia praktycznego 8
6 Kierownik internatu liczącego:
do 140 wychowanków 12
od 141 do 200 wychowanków 10
powyżej 200 wychowanków 8
Zastępca kierownika internatu liczącego powyżej 200 wychowanków 12
§  2.
Organ prowadzący szkołę rolniczą i gospodarki żywnościowej, w ramach posiadanych środków finansowych, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) lub centrum kształcenia praktycznego od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§  3.
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§  4.
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.78.743

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiar zniżek oraz szczegółowe zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Data aktu: 16/10/1997
Data ogłoszenia: 16/10/1997
Data wejścia w życie: 31/10/1997