Zasady i tryb prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 26 sierpnia 1997 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej "Rejestrem", prowadzi się dla muzeów spełniających warunki określone w art. 13 ust. 2 ustawy o muzeach.
2.
Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, występuje do Ministra Kultury i Sztuki o wpisanie muzeum do Rejestru z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora muzeum lub na wniosek kolegium doradczego działającego w muzeum.
3.
Rejestr zawiera następujące rubryki:
1)
numer kolejny,
2)
data wpisu,
3)
nazwa i adres muzeum,
4)
nazwa podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, i jego adres,
5)
akt o utworzeniu muzeum,
6)
akt o nadaniu statutu,
7)
adnotacje o zmianach.
4.
Integralną częścią Rejestru są dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dokumenty wprowadzające zmiany w Rejestrze.
§  2.
Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, ubiegający się o wpis muzeum do Rejestru, zobowiązany jest złożyć odpisy aktu o utworzeniu, statutu i regulaminu organizacyjnego oraz wypełniony wniosek, którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
§  3.
1.
Wnioski o wpisanie muzeum do Rejestru opiniuje komisja kwalifikacyjna powołana przez Ministra Kultury i Sztuki.
2.
Członków komisji kwalifikacyjnej składającej się z 9 osób oraz jej przewodniczącego powołuje Minister Kultury i Sztuki spośród wybitnych specjalistów z zakresu muzealnictwa i nauk pokrewnych.
3.
W razie potrzeby komisja kwalifikacyjna może zwrócić się do specjalistów spoza swego grona o wyrażenie opinii.
4.
Obsługę kancelaryjno-biurową komisji kwalifikacyjnej prowadzi Ministerstwo Kultury i Sztuki.
§  4.
1.
Po uzyskaniu opinii komisji kwalifikacyjnej Minister Kultury i Sztuki wydaje decyzję o wpisie do Rejestru lub o odmowie wpisu.
2.
W uzasadnionym przypadku Minister Kultury i Sztuki, na wniosek komisji kwalifikacyjnej, może wydać decyzję o warunkowym wpisie do Rejestru.
3.
Brak spełnienia warunku powoduje wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2.
4.
Wygaśnięcie stwierdza Minister Kultury i Sztuki.
§  5.
Z chwilą wpisu do Rejestru Minister Kultury i Sztuki nadaje podmiotowi, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, numer rejestracyjny, na który muzeum powołuje się w dokumentach urzędowych i publikacjach.
§  6.
1.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie muzeum, Minister Kultury i Sztuki może zażądać od podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, aby ponownie złożył dokumenty wymienione w § 2, a następnie poddać muzeum ocenie komisji kwalifikacyjnej.
2.
Za uzasadnioną podstawę do przypuszczenia, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie, uważa się w szczególności uzyskanie informacji o:
1)
przestępstwie popełnionym w muzeum,
2)
redukcji zatrudnienia w muzeum powyżej 10%,
3)
zmniejszeniu środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum,
4)
naruszeniu obowiązujących przepisów prawa lub statutu.
3.
W razie negatywnej oceny Minister Kultury i Sztuki wyznacza termin do usunięcia braków, a po bezskutecznym upływie tego terminu podejmuje decyzję o skreśleniu muzeum z Rejestru.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O WPISANIE DO PAŃSTWOWEGO REJESTRU MUZEÓW

A. Dane o muzeum

1. Muzeum jest (podkreślić):

1) państwowe

2) komunalne

3) inne (określić jakie)

2. Nazwa muzeum

...........................................................

...........................................................

3. Data utworzenia ...........................................

4. Siedziba muzeum ...........................................

...........................................................

...........................................................

5. 1) telefon nr ............................

2) faks nr ...............................

3) e-mail adres ...........................................

...........................................................

6. Bank i nr konta

...........................................................

...........................................................

7. Oddziały (podać kolejno z nazwami i adresami):

1) ........................................................

........................................................

2) ........................................................

........................................................

3) ........................................................

........................................................

4) ........................................................

........................................................

5) ........................................................

........................................................

6) ........................................................

........................................................

7) ........................................................

........................................................

8) ........................................................

........................................................

9) ........................................................

........................................................

10) ........................................................

........................................................

8. Określenie organizatora muzeum (podmiot, o którym mowa w

art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach) ............................

...........................................................

...........................................................

9. Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty:

1) odpis aktu o utworzeniu muzeum lub innego dokumentu

potwierdzającego tę okoliczność [ ]

2) odpis statutu [ ]

3) odpis regulaminu organizacyjnego [ ]

4) wykaz członków rady muzeum lub powierniczej [ ]

5) opinia rady muzeum lub powierniczej o wniosku [ ]

6) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe [ ]

7) dokumenty określające system ochrony mienia ............

8) inne (proszę wyszczególnić) ............................

........................................................

........................................................

10. Źródła finansowania muzeum (w formie załączników

do wniosku):

1) podstawowe źródło finansowania (podać - jakie i jaką

część wydatków pokrywa w ciągu roku),

2) dodatkowe źródła finansowania (podać - jakie i jaką

część wydatków pokrywają),

3) nieruchomości (adres oraz forma użytkowania: najem,

zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, własność),

4) czy nieruchomości są obciążone hipoteką,

5) zadłużenia,

6) czy przeciwko muzeum wytoczone są powództwa dotyczące

roszczeń majątkowych przed sądem cywilnym; jeżeli tak,

proszę podać wartość przedmiotu sporu.

B. Zarządzanie zbiorami

11. Zbiory muzeum:

1) liczba muzealiów .......................................

2) liczba depozytów .......................................

3) liczba muzealiów w stałej ekspozycji ...................

12. Warunki przechowywania zbiorów - stan aktualny

i perspektywy (podać w formie załącznika

z wyszczególnieniem m.in. powierzchni ekspozycyjnej,

magazynowej, pracowni naukowo-konserwatorskiej itp.)

C. Gromadzenie zbiorów

13. Zasady ogólne gromadzenia zbiorów (opisowo, w formie

załącznika):

1) określenie i uzasadnienie profilu i zasięgu gromadzenia

muzealiów (należy tu przedstawić charakter zbiorów oraz

kryteria i metody nabywania muzealiów),

2) perspektywy powiększania zbiorów.

14. Określenie stosowanych technik inwentaryzacji i informacja

o stanie bieżącym inwentaryzacji wszystkich zbiorów;

w szczególności:

1) liczba muzealiów nie posiadających dokumentacji

wizualnej ..............................................

........................................................

2) liczba dóbr kultury jeszcze nie wpisanych do inwentarza

muzealiów ..............................................

........................................................

3) czy muzeum posługuje się również komputerowymi

technikami ewidencjonowania zbiorów (jeżeli tak, to ile

muzealiów jest nimi objęte, według jakiego systemu

są one stosowane oraz kto z nich korzysta) .............

........................................................

........................................................

15. Opieka konserwatorska nad zbiorami (opisowo, w formie

załącznika):

1) muzeum posiada stałą pracownię konserwatorską (jeżeli

tak, to proszę podać, ilu jest w niej zatrudnionych

konserwatorów i innych osób, jaką powierzchnię zajmuje,

jakie są w niej specjalności, scharakteryzować jej

wyposażenie techniczne),

2) muzeum zleca konserwacje osobom spoza muzeum,

utrzymującym stałe kontakty z muzeum (np. długoterminowe

umowy zlecenia),

3) muzeum zleca konserwacje w razie potrzeby, doraźnie,

4) inne formy.

16. Dokumentowanie wizualne (opisowo, w formie załącznika):

1) muzeum posiada pracownię fotograficzną (jeżeli tak,

to proszę podać, ilu jest w niej zatrudnionych

fotografików i innych osób, jaką powierzchnię zajmuje,

scharakteryzować jej wyposażenie techniczne),

2) muzeum zleca fotografowanie zbiorów osobom spoza muzeum

lub wyspecjalizowanym jednostkom,

3) jakie techniki dokumentacji wizualnej, inne niż

fotografowanie, stosuje się zamiast lub obok

fotografowania.

17. Ochrona zbiorów:

1) muzeum posiada straż przemysłową [ ]

2) muzeum korzysta z agencji ochrony [ ]

3) muzeum zatrudnia własnych strażników nieuzbrojonych [ ]

4) muzeum inaczej rozwiązuje problemu osobowej ochrony

(proszę przedstawić) ...................................

........................................................

........................................................

5) podstawowe metody ochrony biernej (proszę podać bez

przedstawienia szczegółów, które mogłyby ujawnić

rozwiązania techniczne).

D. Udostępnianie zbiorów

18. Godziny otwarcia muzeum i inne zasady dotyczące dostępności

zbiorów dla publiczności (np. tylko grupowe, wyłącznie

indywidualne, po uprzednim zgłoszeniu, z przewodnikiem

itp.) ..................................................

...........................................................

...........................................................

19. Udogodnienia dla zwiedzających:

1) parking [ ]

2) szatnia [ ]

3) toaleta [ ]

4) kawiarnia [ ]

5) restauracja [ ]

6) sklep/kiosk muzealny [ ]

7) udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (np. winda,

pochylnie dla wózków inwalidzkich, specjalna toaleta)

........................................................

8) oprowadzanie zwiedzających:

a) w języku polskim [ ]

b) w językach obcych [ ]

9) automat telefoniczny ogólnie dostępny [ ]

10) inne (proszę określić jakie)

........................................................

........................................................

........................................................

20. Upowszechnianie zbiorów muzealnych (opisowo, w formie

załącznika):

1) charakterystyka wystaw stałych,

2) liczba i charakterystyka wystaw czasowych w ostatnich

dwóch latach,

3) rodzaje działalności oświatowej

(w tym z niepełnosprawnymi),

4) inne formy z wyłączeniem publikacji (patrz ust. 27).

21. Inne formy działalności kulturalnej (koncerty, projekcje

filmowe, spektakle, spotkania itp.; opisowo, w formie

załącznika).

E. Osoby zajmujące się działalnością podstawową muzeum

22. Muzealnicy zatrudnieni w muzeum - liczba:

1) kustosze dyplomowani [ ]

2) kustosze [ ]

3) adiunkci [ ]

4) asystenci [ ]

23. Pracownicy naukowo-badawczy - liczba:

1) na stanowisku profesora [ ]

2) na stanowisku docenta [ ]

24. Osoby sprawujące merytoryczny nadzór nad poszczególnymi

działami zbiorów (wykształcenie, staż; opisowo, w formie

załącznika).

25. Czy muzeum korzysta z usług doradców merytorycznych; jeżeli

tak, to proszę ich wymienić ...............................

...........................................................

...........................................................

26. Stażyści i wolontariusze w ciągu roku - liczba.

F. Opracowywanie zbiorów

27. Publikacje naukowe muzeum (opisowo, w formie załącznika):

1) publikowane katalogi naukowe zbiorów (wymienić i podać,

jaki procent zbiorów obejmują),

2) publikacje naukowe periodyczne (monograficzne

i w czasopismach) poświęcone zbiorom lub poszczególnym

muzealiom w ostatnich 5 latach,

3) czasopismo wydawane przez muzeum,

4) inne publikacje naukowe.

28. Publikacje popularnonaukowe (stałe i okazjonalne; opisowo,

w formie załącznika).

29. Publikacje informacyjne (foldery, informatory, inne;

opisowo, w formie załącznika).

30. Badania naukowe prowadzone w muzeum w ostatnich 5 latach

(jako badania finansowane ze środków własnych lub badania

prowadzone dzięki uzyskanym grantom i innym dotacjom;

opisowo, w formie załącznika).

31. Formy współpracy naukowej z zagranicą w ostatnich 5 latach

(opisowo, w formie załącznika).

G. Oświadczenia

32. Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe dane są zgodne

ze stanem faktycznym.

Data ................... Imię i nazwisko dyrektora muzeum

...............................

(drukowanymi literami)

........................

(podpis)

33. Popieram niniejszy wniosek.

(pieczęć organizatora muzeum)

Data ................... .............................

(pieczęć i podpis osoby

upoważnionej do występowania

w imieniu organizatora

muzeum)

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.58.559

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady i tryb prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru.
Data aktu: 26/08/1997
Data ogłoszenia: 12/09/1997
Data wejścia w życie: 27/09/1997