Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. *

Na podstawie art. 9e ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa podejmowanego w celu udokumentowania przestępstw określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa.
§  2.
Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej "czynnościami", przeprowadza się w sposób tajny, polegający na:
1)
obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk,
2)
wyłączeniu przesyłki z obrotu,
3)
otwarciu przesyłki,
4)
ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych,
5)
usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki,
6)
oznakowaniu przesyłki,
7)
zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub całości,
8)
zamknięciu przesyłki,
9)
włączeniu przesyłki do obrotu.
§  3.
1.
Dokumentację czynności stanowią:
1)
pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego zastępcy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zarządzenie czynności, zawierający:
a)
oznaczenie wniosku,
b)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
c)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
d)
cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób jej przeprowadzenia,
e)
opis zawartości przesyłki,
f)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
2)
pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zarządzeniu przeprowadzenia czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
3)
pisemne zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzeniu czynności,
4)
pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przebiegu i wynikach czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
5)
notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności.
2.
Dokumentację czynności stanowią również:
1)
pisemny nakaz Prokuratora Generalnego zaniechania czynności, jeżeli Prokurator Generalny podjął taką decyzję - skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2)
pisemne polecenie niezwłocznego zaniechania czynności, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub upoważnionemu przez niego zastępcy.
3.
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
2)
określenie czynności,
3)
czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,
5)
dane dotyczące osób przeprowadzających czynności,
6)
informację o wynikach czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu,
7)
informację o zaniechaniu czynności w razie nakazania ich zaniechania przez Prokuratora Generalnego,
8)
wyniki badań lub ekspertyz, o ile badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.
4.
W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1, do notatki służbowej mogą być dołączone nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.
§  4.
Przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa Straż Graniczna zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz osób udzielających im pomocy.
§  5.
Straż Graniczna i Policja udzielają sobie wzajemnie pomocy przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszczenia, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 16 listopada 2001 r. zarządzenie traci moc w części sprzecznej z art. 9e ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.90.78.462), w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.01.45.498) - zob. też art. 3 ostatnio powołanej ustawy.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.48.465

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
Data aktu: 29/07/1997
Data ogłoszenia: 07/08/1997
Data wejścia w życie: 22/08/1997