Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 1 lipca 1997 r.
w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych dla województw: elbląskiego, jeleniogórskiego, tarnobrzeskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zamojskiego.
§  2.
Zaproszenie do udziału w przetargach następuje poprzez ogłoszenie Ministra Łączności zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym oraz w prasie ukazującej się na obszarach, których przetargi będą dotyczyły.
§  3.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone przez Zespół do Spraw Przetargów na Koncesje Telekomunikacyjne, powołany przez Ministra Łączności, zwany dalej "Zespołem", z siedzibą w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Warszawie.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej zapewnia obsługę administracyjną Zespołowi, o którym mowa w ust. 1.
3.
Zespół działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Ministra Łączności.
§  4.
1.
Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone w trzech etapach: etap I - ocena wstępna, etap II - ocena techniczno-ekonomiczna i etap III - ocena proponowanej opłaty koncesyjnej.
2.
Szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostaną podane w dokumentacji przetargowej udostępnianej za opłatą.
3.
Podmioty przystępujące do przetargu składają dokumentację ofertową w formie pisemnej.
4.
Określony w ogłoszeniu o przetargu termin złożenia dokumentacji ofertowej nie może być krótszy niż 30 dni od daty udostępnienia dokumentacji przetargowej.
§  5.
1.
Warunkiem dopuszczenia oferenta do udziału w etapach II i III przetargu będzie uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku I etapu, obejmującego sprawdzenie i ocenę:
1)
dokonania zakupu dokumentacji przetargowej,
2)
złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu,
3)
zachowania wymaganej formy złożonej oferty zgodnej z wymogami dokumentacji przetargowej,
4)
zachowania zgodności złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej,
5)
przedstawienia dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta.
2.
Lista oferentów dopuszczonych do udziału w etapach II i III przetargu zostanie ogłoszona w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej oraz zostanie przesłana oferentom w terminie określonym w ogłoszeniu.
§  6.
1.
Uczestnicy postępowania przetargowego składają w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej dokumentację ofertową w zalakowanych opakowaniach.
2.
Prezes Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej przechowuje zalakowane opakowania z dokumentacją ofertową do chwili otwarcia jej przez Zespół i zabezpiecza ją w czasie trwania postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu.
§  7.
1.
Jeżeli żadna z ofert na wydanie koncesji nie będzie odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, niniejszym zarządzeniu lub dokumentacji przetargowej, Zespół składa Ministrowi Łączności wniosek o uznanie przetargu za bezskuteczny.
2.
Minister Łączności zamieszcza ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym o uznaniu przetargu za bezskuteczny.
§  8.
Zespół dokonuje oceny punktowej ofert według kryteriów podanych w dokumentacji przetargowej.
§  9.
Z postępowania przetargowego i oceny ofert Zespół sporządza protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Zespołu.
§  10.
1.
Protokoły, o których mowa w § 9, powinny zawierać:
1)
oznaczenie czasu i miejsca postępowania przetargowego,
2)
imiona i nazwiska członków Zespołu,
3)
liczbę ofert poddanych ocenie wstępnej - etap I procesu przetargowego,
4)
liczbę ofert zakwalifikowanych do oceny techniczno-ekonomicznej - etap II procesu przetargowego,
5)
ocenę punktową ofert i liczbę ofert zakwalifikowanych do oceny wysokości proponowanej opłaty koncesyjnej - etap III procesu przetargowego.
2.
Po zakończeniu postępowań przetargowych Zespół przekazuje protokół, o którym mowa w § 9, Ministrowi Łączności za pośrednictwem dyrektora Departamentu Regulacji i Rozwoju Ministerstwa Łączności.
3.
Minister Łączności ogłosi wyniki przetargu w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania protokołu z Departamentu Regulacji i Rozwoju Ministerstwa Łączności.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.40.413

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb i warunki przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Data aktu: 01/07/1997
Data ogłoszenia: 09/07/1997
Data wejścia w życie: 17/07/1997