Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 maja 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 7, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 3 poz. 1 otrzymuje brzmienie:
Poz. Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu
1 2 3 4
"1 0241-1, 0242-2 Paliwa do silników:
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

w tym:

943,00 zł/t
a) etylina 98 z zawartością od

4,5% do 5% alkoholu etylowego

782,00 zł/t
b) etylina 94 i benzyna bazowa

tej etyliny

916,00 zł/t
c) etylina 94E i inne etyliny 94

z zawartością od 4,5% do 5%

alkoholu etylowego

756,00 zł/t
d) etylina 86 886,00 zł/t
e) benzyny bezołowiowe 830,00 zł/t
f) paliwo lotnicze 915,00 zł/t
2) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, z wyjątkiem

olejów do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

495,00 zł/t
a) do 0,05% włącznie 415,00 zł/t
b) powyżej 0,05% do 0,1% włącznie 435,00 zł/t
c) powyżej 0,1% do 0,2% włącznie 455,00 zł/t
d) powyżej 0,2% do 0,3% włącznie 475,00 zł/t
3) olej napędowy City Diesel

Standard (miejski olej napędowy)

o parametrach spełniających

warunki techniczne WT-94/MZRiP

SA/60

365,00 zł/t
4) paliwa do silników lotniczych

turbospalinowych

435,00 zł/t
5) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, wytwarzane z

udziałem komponentów uzyskiwanych

z regeneracji zużytych olejów

smarowych, w których udział

komponentów uzyskanych z

regeneracji w produkcie gotowym

wynosi minimum 10%*)

wolne od podatku
6) pozostałe wolne od podatku"
2)
w załączniku nr 4 poz. 1-3 otrzymują brzmienie:
Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu w % podstawy opodatkowania*)
1 2 3 4
"1 ex 2710 00 Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzynowe bazowe

w tym:

943,00 zł/t
1) etylina 94 zakupiona bezpośrednio

u producenta zagranicznego

916,00 zł/t
2) benzyny bezołowiowe 830,00 zł/t
3) benzyny lotnicze, paliwa typu

benzyny do silników odrzutowych

915,00 zł/t
2 ex 2710 00 Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych

w tym:

475,00 zł/t
paliwa do silników odrzutowych 435,00 zł/t
3 ex 2710 00 87 0 Oleje silnikowe 18%"
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 1997 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.32.310

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
Data aktu: 23/05/1997
Data ogłoszenia: 27/05/1997
Data wejścia w życie: 28/05/1997