Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 maja 1997 r.
w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 i 4 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Przedstawiciele krajowej i zagranicznej prasy, radia, telewizji i filmu są uprawnieni do wykonywania czynności zawodowych w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w godzinach otwarcia lokali dla głosujących.
2.
Dokumentem upoważniającym do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, są imienne "Karty prasowe".
§  2.
1.
Karty prasowe dla dziennikarzy krajowych wydają, na wniosek redaktorów naczelnych, dyrektorzy delegatur wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego właściwi ze względu na siedzibę redakcji lub oddziału zamiejscowego redakcji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2.
Karty prasowe dla przedstawicieli zagranicznych środków masowego przekazu wydaje zainteresowanym, na ich wniosek, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3.
Każda karta prasowa jest numerowana i opatrzona pieczęcią organu, który ją wydał.
§  3.
1.
Osoby, które otrzymały karty prasowe, są obowiązane zgłosić swoją obecność przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum lub osobie go zastępującej oraz dostosować się do zarządzeń przewodniczącego mających na celu zapewnienie tajności i powagi głosowania oraz porządku.
2.
Karta prasowa nie upoważnia do przeprowadzania wywiadów na terenie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum oraz do przebywania w nim po zakończenia głosowania.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA PRASOWA Nr ...

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA PRASOWA - PRESS BILET - PRESS CARD Nr ...

(pominięty)

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.29.281

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Obecność przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum w dniu głosowania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na dzień 25 maja 1997 r.
Data aktu: 05/05/1997
Data ogłoszenia: 13/05/1997
Data wejścia w życie: 05/05/1997