Badania statystyczne dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 14 marca 1997 r.
w sprawie badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wprowadza się obowiązek sporządzania i przekazywania danych statystycznych na formularzach oznaczonych symbolami:
1)
OŚZ-1 - Sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowej,
2)
OŚZ-2a - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami,
3)
OŚZ-2b - Roczne i półroczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska,
4)
OŚZ-3 - Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem,
5)
OŚZ-4 - Roczne sprawozdanie z wymiaru i wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar,
6)
OŚZ-4b - Miesięczne sprawozdanie z wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar,
7)
OŚZ-4c - Miesięczne, kwartalne sprawozdanie z wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
8)
OŚZ-4d - Roczne sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
9)
OŚZ-4e - Roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
10)
OŚZ-21 - Zestawienie zasobów i danych o złożu,
11)
OŚZ-22 - Zestawienie zmian zasobów złoża,
12)
OŚZ-23 - Roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża,
13)
OŚZ-24 - Zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (złoże),
14)
OŚZ-25 - Zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (za rok),
15)
OŚZ-26 - Sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i z wyników prac hydrogeologicznych.
2.
Dane dotyczące rozliczeń finansowych w sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 powinny wynikać z ksiąg rachunkowych jednostek sporządzających te sprawozdania.
3.
Wzory formularzy statystycznych wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu sporządzania sprawozdań wymienionych w ust. 1 stanowią załączniki nr 1-15 do zarządzenia.
§  2.
Obowiązek sporządzania i przekazywania w jednym egzemplarzu, określonym adresatom, w wyznaczonych terminach sprawozdań statystycznych, o których mowa w § 1 ust. 1, mają:
1)
OŚZ-1 - rejonowe, gminne i miejskie komitety przeciwpowodziowe do wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego każdorazowo po przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w terminie do czterech tygodni od dnia odwołania alarmu powodziowego oraz sprawozdania rocznego w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku za rok poprzedni;

wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe - sprawozdania obejmującego obszar województwa do Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego każdorazowo po przeprowadzeniu akcji przeciwpowodziowej w terminie do 6 tygodni od chwili odwołania alarmu powodziowego oraz sprawozdania rocznego w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za rok poprzedni do Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

2)
OŚZ-2a - wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Zespół Monitoringu w terminie do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni,
3)
OŚZ-2b - wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska - rocznego sprawozdania, działy z numeracją 1 i 2, do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pozostałe działy z numeracją 3, 4 i 5 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za rok poprzedni;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zbiorczego zestawienia rocznego, działy z numeracją 3, 4 i 5 do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

półrocznego sprawozdania, działy z numeracją 1 i 2, do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 lipca każdego roku,

4)
OŚZ-3 - wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Zespół Monitoringu w terminie do dnia 25 marca każdego roku za rok poprzedni,
5)
OŚZ-4 - wojewodowie, okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zbiorczego sprawozdania do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 maja każdego roku za rok poprzedni,

6)
OŚZ-4b - wojewodowie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od początku roku do końca każdego miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów - zbiorczego sprawozdania za okres od początku roku do końca każdego miesiąca w terminie do 25 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym,

7)
OŚZ-4c - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wojewodów i narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od początku roku do końca każdego kwartału w terminie do 15 dnia miesiąca po kwartale sprawozdawczym;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów - zbiorczego sprawozdania za okres od początku roku do końca każdego miesiąca w terminie do 25 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów - zbiorczego sprawozdania za okres od początku roku do końca każdego kwartału w terminie do 30 dnia miesiąca po kwartale sprawozdawczym;

8)
OŚZ-4d - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wojewodów i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów - zbiorczego sprawozdania w terminie do dnia 31 maja każdego roku za rok poprzedni,

9)
OŚZ-4e - urzędy gminne do urzędów wojewódzkich - wydziałów ochrony środowiska w terminie do dnia 1 lutego każdego roku za rok poprzedni;

urzędy wojewódzkie - wydziały ochrony środowiska do wojewodów i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zbiorczego sprawozdania dla województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku za rok poprzedni;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów - zbiorczego sprawozdania w skali kraju w terminie do dnia 31 maja każdego roku za rok poprzedni,

10)
OŚZ-21, OŚZ-24 - zakłady eksploatujące złoża lub użytkownicy złóż przy wprowadzaniu danych dotyczących złoża do banku danych lub po sporządzeniu nowej dokumentacji geologicznej, dodatku do dokumentacji, nowego projektu zagospodarowania złoża do Państwowego Instytutu Geologicznego - Zakładu Geologii Gospodarczej;

jeżeli zakład eksploatujący złoże nie posiada osobowości prawnej, lecz wchodzi w skład przedsiębiorstwa, lub jeżeli organem założycielskim jest wojewoda, to wypełniający formularze przekazują sporządzone sprawozdanie do przedsiębiorstwa lub urzędu wojewódzkiego - wydziału ochrony środowiska w terminie przez nie określonym;

przedsiębiorstwo lub urząd wojewódzki - wydział ochrony środowiska, po akceptacji kierownika przedsiębiorstwa lub geologa wojewódzkiego, do Państwowego Instytutu Geologicznego - Zakładu Geologii Gospodarczej w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni,

11)
OŚZ-22, OŚZ-23, OŚZ-25 - zakłady eksploatujące złoże do Państwowego Instytutu Geologicznego - Zakładu Geologii Gospodarczej w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni;

w przypadku gdy zakład eksploatujący złoże nie posiada osobowości prawnej, lecz wchodzi w skład przedsiębiorstwa, lub organem założycielskim jest wojewoda, przy przesyłaniu wypełnionych egzemplarzy do Państwowego Instytutu Geologicznego należy stosować tryb jak dla formularzy OŚZ-21 i OŚZ-24,

12)
OŚZ-26 - urzędy wojewódzkie - wydziały ochrony środowiska do Państwowego Instytutu Geologicznego w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do danych statystycznych za okres od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OŚZ -1 Sprawozdanie ze szkód i strat powodziowych oraz akcji przeciwpowodziowej

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-1

I. Uwagi ogólne

SZKODA POWODZIOWA - jest to uszkodzenie, zniszczenie budowli, urządzenia i inwentarza żywego przez powódź, wyrażone w jednostkach naturalnych.

STRATA POWODZIOWA - jest to wielkość uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych przez powódź, wyrażona w jednostkach pieniężnych.

1. Z każdej akcji przeciwpowodziowej sporządza się sprawozdanie według formularza OŚZ-1.

2. Sprawozdanie z akcji przeciwpowodziowej sporządzają i przekazują:

- rejonowe, gminne, miejskie komitety przeciwpowodziowe do wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego każdorazowo po przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej - w terminie do czterech tygodni od dnia odwołania alarmu powodziowego oraz sprawozdanie roczne w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku za rok poprzedni,

- wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe - sprawozdanie obejmujące obszar województwa do Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego każdorazowo po przeprowadzeniu akcji przeciwpowodziowej w terminie do sześciu tygodni od chwili odwołania alarmu powodziowego oraz sprawozdanie roczne w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za rok poprzedni do Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Sprawozdanie roczne powinno zawierać sprawozdania z każdorazowo przeprowadzonych akcji przeciwpowodziowych.

3. Dokumentację sprawozdawczą ze szkód i strat powodziowych należy sporządzać tylko i wyłącznie na drukowanych formularzach.

4. Dokumentacja z akcji przeciwpowodziowych powinna być przechowywana w oddzielnych teczkach i w każdej chwili udostępniona dla kontroli.

5. Rejestry szkód i strat powodziowych prowadzą rejonowe, gminne, miejskie komitety przeciwpowodziowe w specjalnej księdze przeznaczonej wyłącznie do tego celu.

6. Formularz OŚZ-1 sporządzany jest przez rejonowy, gminny, miejski komitet przeciwpowodziowy na podstawie ankiet, meldunków oraz protokołów ustaleń komisyjnych.

7. Komisje powołuje przewodniczący rejonowego, gminnego, miejskiego komitetu przeciwpowodziowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

II. Uwagi szczegółowe

dotyczy ewidencji:

W nagłówku formularza w rubryce dotyczącej nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej należy umieścić pieczęć podłużną Komitetu Przeciwpowodziowego, sporządzającego sprawozdanie.

W wierszach:

01 - sumowane są tylko straty,

02-03 - szkody i straty w wyniku zalania upraw i plonów na gruntach ornych,

04-05 - szkody i straty w wyniku zalania łąk i pastwisk,

06-07 - szkody i straty w uszkodzonych lub zniszczonych obwałowaniach przeciwpowodziowych,

08-09 - szkody i straty w budowlach hydrotechnicznych,

10-11 - szkody i straty w uszkodzonych lub zniszczonych brzegach rzek i potoków,

12-13 - szkody i straty w budynkach uszkodzonych lub zniszczonych całkowicie,

14-15 - szkody i straty w zniszczonych i uszkodzonych drogach krajowych,

16-17 - szkody i straty w uszkodzonych lub zniszczonych drogach wojewódzkich,

18-19 - szkody i straty w zniszczonych lub uszkodzonych drogach gminnych,

20-21 - szkody i straty w uszkodzonych lub zniszczonych mostach na drogach krajowych,

22-23 - szkody i straty w uszkodzonych lub zniszczonych mostach na drogach wojewódzkich i gminnych,

24 - straty nie wyszczególnione w wierszach 02-023, np. zalane sklepy, magazyny żywnościowe, przemysłowe, zużyte worki,

25 - straty wynikłe z przestojów zakładów pracy, instytucji i przedsiębiorstw, przerw w komunikacji itp.,

26 - wartość pracy zaangażowanych ludzi i sprzętu oraz wartość zużytych na ten cel materiałów.

W rubryce numer 1 należy podać sumę strat i szkód (rubryki: 2+5+6+7+8).

Objaśnienia do rubryk 2-4 (rolnictwa i gospodarki żywnościowej):

- w rubryce "sektor publiczny" należy podać dane dotyczące gospodarstw (przedsiębiorstw) państwowych nadzorowanych lub koordynowanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, gospodarstw resortów nierolniczych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów innych resortów niż resort rolnictwa i gospodarki żywnościowej, oraz drobne obiekty rolne stanowiące własność państwową i społeczną,

- w rubrykach numer 5, 6 i 7 - należy podać dane dotyczące obiektów będących w administracji resortów wyszczególnionych w formularzu sprawozdawczym,

- w rubryce numer 8 - należy podać dane pozostałych resortów, których jednostki poniosły szkody i straty w wyniku powodzi.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚZ-2a Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód i gleb oraz gospodarki opadami

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-2a

Formularz OŚZ-2a dotyczy działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów kontrolnych i badania stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring powietrza

Ogólne zasady

1. Stanowisko pomiarowe dla potrzeb tej statystyki oznacza punkt pomiarowy, czyli miejsce poboru próby w celu oznaczenia jednego lub więcej zanieczyszczeń (przyjmuje się więc definicję inną niż obowiązująca w Systemie Analizy Zanieczyszczeń Powietrza - Województwo).

2. W zestawieniu należy uwzględnić pomiary manualne 24-h i 30-min oraz pomiary automatyczne wykonywane przez stacjonarne (w tym OPSIS - różnicowo-optyczna spektroskopia absorpcyjna) i mobilne stacje pomiarowe.

3. W przypadku manualnych pomiarów stężeń 30-min (maksymalne dopuszczalne stężenie w imisji) uwzględnić tylko te, które spełniają warunki kompletności danych, podane w "Zasadach projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczeń atmosfery", G. Mitosek i inni.

4. W przypadku automatycznych pomiarów imisji wykonywanych stacjonarnymi lub mobilnymi systemami pomiarowymi pomiar stężenia jednego zanieczyszczenia w danym punkcie należy traktować jako jedna próbę pierwotną S24 - bez względu na czas trwania pomiaru w ciągu doby.

5. Badania warunków meteorologicznych towarzyszących pomiarom imisji należy uwzględnić w rubryce dotyczącej wskaźników fizykochemicznych, zgodnie z ilością mierzonych parametrów (przyjąć metodykę z pkt 4).

6. W zestawieniu należy uwzględnić punkty pomiaru opadu całkowitego tylko w przypadku, gdy próba poddawana jest analizie chemicznej, np. na oznaczanie metali ciężkich.

Zasady szczegółowe dotyczące poszczególnych rzędów w arkuszu.

wiersz 01 Należy podać ogólną liczbę stanowisk pomiarowych, na których prowadzi się badania zanieczyszczenia powietrza (suma wierszy 02, 03, 04).

wiersz 02 Należy podać liczbę stacji podstawowych należących do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska lub stacji funkcjonujących pod nadzorem wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (Katowice, Opole, Warszawa), zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie krajowej sieci stacji podstawowych monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

wiersz 03 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych należących do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, zgodnie z programem monitoringu regionalnego uzgodnionym z wojewodą (z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt. 2).

wiersz 04 Sieć lokalna monitoringu zanieczyszczeń atmosfery jest tworzona i finansowana przez podmioty gospodarcze na podstawie decyzji administracyjnych. Rubrykę wypełnić jedynie w przypadku, gdy pomiary wykonywane są przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska na zlecenie podmiotu gospodarczego.

Monitoring rzek.

wiersz 05 Należy podać ogólną liczbę przekrojów pomiarowo-kontrolnych (sumę wierszy 06 i 07).

wiersz 06 Sieć krajowa monitoringu rzek obejmuje przekroje pomiarowo-kontrolne: reperowe, podstawowe i graniczne w ramach monitoringu rzek. Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych według zarządzenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie realizacji badań prowadzonych w monitoringu powierzchniowych wód płynących.

wiersz 07 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych zgodnie z programem monitoringu regionalnego dla rzek.

wiersz 08 Należy podać łączną długość rzek badanych w ramach monitoringu rzek.

wiersz 09 Należy podać długość rzek badanych w ramach sieci krajowej.

wiersz 10 Należy podać długość rzek badanych w ramach sieci regionalnej monitoringu rzek.

Monitoring jezior.

wiersz 11 Należy podać ogólną liczbę stanowisk pomiarowych na jeziorach objętych badaniami łącznie z punktami na odpływach i dopływach.

wiersz 12 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych na jeziorach objętych badaniami w sieci krajowej, zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

wiersz 13 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych na jeziorach badanych w ramach monitoringu regionalnego, według programu uzgodnionego z wojewodą.

wiersz 14 Należy podać ogólną liczbę badanych jezior.

wiersz 15 Należy podać liczbę jezior zbadanych w ramach sieci krajowej.

wiersz 16 Należy podać liczbę jezior zbadanych w ramach monitoringu regionalnego, według programu uzgodnionego z wojewodą.

W rubrykach dotyczących monitoringu jezior należy również uwzględnić badania jakości wód prowadzone za pomocą punktów pomiarowych znajdujących się na stawach, zalewach i zbiornikach zaporowych.

Monitoring wód podziemnych.

wiersz 17 Należy podać ogólną liczbę stanowisk, na których badana jest jakość wód podziemnych (sumę wierszy 18, 19, 20).

wiersz 18 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych w sieci krajowej, tj. stanowiska pomiarowe reperowe oraz stanowiska pomiarowe podstawowe.

wiersz 19 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych zgodnie z programem monitoringu regionalnego dla wód podziemnych, uzgodnionym z wojewodą.

wiersz 20 Monitoring lokalny obejmuje badania finansowane przez użytkowników środowiska stanowiących zagrożenie dla wód podziemnych lub przez użytkowników wód (przedsiębiorstwa wodociągów), w oparciu o decyzję właściwego organu administracji państwowej. Rubrykę wypełnić jedynie w przypadku, gdy pomiary wykonywane są przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska na zlecenie podmiotu gospodarczego.

Monitoring gleb.

wiersz 21 Należy podać ogólną liczbę stanowisk w sieci pomiarowo-kontrolnej monitoringu gleb.

wiersz 22 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych w sieci krajowej (wypełnia Zespół Monitoringu w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska)

wiersz 23 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych zgodnie z programem monitoringu regionalnego gleb (jedynie w przypadku, jeżeli badania wykonuje wojewódzki inspektorat ochrony środowiska).

wiersz 24 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych, na których prowadzi się badania jakości gleb, finansowane przez użytkowników środowiska na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej (jedynie w przypadku, jeżeli badania wykonuje wojewódzki inspektorat ochrony środowiska).

wiersz 25 Należy podać ogólną liczbę próbek pierwotnych pobranych do badań w ramach działalności jednostki sprawozdawczej.

wiersz 26 Należy podać liczbę próbek pierwotnych pobranych do badań w ramach badań stanu środowiska (monitoringu).

wiersz 27 Należy podać liczbę próbek pierwotnych pobranych do badań w ramach działalności kontrolnej.

wiersz 28 Należy podać liczbę próbek pierwotnych pobranych do analizy w ramach akcji związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.

wiersz 29 Należy podać ogólną liczbę wykonanych oznaczeń w ramach pobranych prób z podziałem na:

wiersz 30 oznaczenia dla celów monitoringu, w tym:

- wskaźniki fizykochemiczne (31),

- hydrobiologiczne (32),

- bakteriologiczne (33),

wiersz 34 oznaczenia dla celów kontroli, w tym:

- wskaźniki fizykochemiczne (35),

- hydrobiologiczne (36),

- bakteriologiczne (37),

wiersz 38 oznaczenia w ramach akcji związanych z nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, w tym:

- wskaźniki fizykochemiczne (39),

- hydrobiologiczne (40),

- bakteriologiczne (41).

wiersz 42 Należy wpisać ogólną liczbę oznaczeń wykonanych w ramach prac zleconych (innych niż monitoringowe) oraz w ramach prac własnych prowadzonych w laboratoriach.

Uwaga: Próbka pierwotna jest to część partii produktu pobrana jednorazowo z jednego miejsca (według "Słownika chemii analitycznej" Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984 ).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚZ-2b Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

(pominięty)

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA STATYSTYCZNEGO OŚZ-2b "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA"

Dział 1 - CZĘŚĆ KONTROLNA

1. Ilość kontroli (rubryki 01-08)

1. 1. Podział na kontrole: podstawowe, sprawdzające, interwencyjne (rubryki 03-08); przyjąć według definicji zawartej w "Zasadach przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska", zatwierdzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 17 lutego 1992 r.

1. 2. Kontrole ogółem (rubryki 01, 02) stanowią odpowiednią sumę rubryk 03-08, tj.: 01 = 03+05+07; 02 = 04+06+08

Uwaga:

Za kontrolę należy uznać wyłącznie postępowanie zakończone protokołem kontroli. Protokoły poboru prób, prowadzenia pomiarów, oględzin, przesłuchań świadków itp. (określone w "Zasadach prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska") nie stanowią podstawy do zaliczenia danego postępowania do kontroli, są jedynie elementem postępowania kontrolnego i załącznikiem do protokołu kontroli.

2. Ilość zakładów (rubryki 09, 10).

2. 1. W ewidencji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (rubryka 09)

Zakłady, w których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadzi kontrolę lub zamierza (planuje) przeprowadzenie kontroli. W przypadku przejęcia wcześniejszych dokumentów kontrolnych od wydziału ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego lub ośrodka badania i kontroli środowiska, ewidencja powinna obejmować także zakłady, których te dokumenty dotyczą.

2. 2. Zakłady skontrolowane w okresie sprawozdawczym (rubryka 10).

Ilość zakładów w stosunku do których zakończono postępowanie kontrolne i podpisano protokół do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, tj. odpowiednio 30 czerwca i 31 grudnia.

3. Ilość składowisk odpadów w ewidencji wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (rubryki 11, 12)

Ewidencja powinna obejmować składowiska odpadów według założonego podziału w tabeli (rubryki 11, 12), w stosunku do których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził kontrolę, zamierza prowadzić lub posiada udokumentowane dane o istnieniu tego typu wysypisk, np. wcześniej prowadzone kontrole przez organy wymienione w pkt 2.1.

4. Ilość zarządzeń pokontrolnych (rubryka 13)

Jako zarządzenie pokontrolne należy traktować całościowy (składający się z różnej ilości punktów) dokument kierowany do skontrolowanej jednostki w ramach postępowania pokontrolnego zgodnie z "Zasadami prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska".

5. Ilość wniosków do organów ścigania (rubryki 14, 15)

5. 1. Ogółem (rubryka 14)

- ilość wniosków o wszczęcie postępowania, kierowanych w okresie sprawozdawczym do organów ścigania.

5. 2. Ilość spraw, w których orzeczono winę (rubryka 15).

- ilość w okresie sprawozdawczym orzeczeń o winie w sprawach kierowanych przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym, jak też w okresach wcześniejszych.

6. Ilość wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń (rubryki 16, 17)

- analogicznie do zasad określonych w ww. pkt 5.

7. Ilość wniosków do organów administracji (rubryki 20, 21)

- ilość wniosków skierowanych przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska do organów administracji (zgodnie z założonym podziałem w tabeli) na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

8. Ilość postępowań egzekucyjnych (rubryki 22, 23)

Obejmuje ilość wszczętych postępowań egzekucyjnych w okresie sprawozdawczym (według założonego podziału w tabeli) zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36 poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680).

9. Ilość zakładów, które korzystają z odroczenia kar (rubryki 24, 25)

Obejmuje ilość zakładów, które korzystając z decyzji odraczających kary (decyzje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub wcześniejsze wojewodów) powinny ukończyć inwestycje w okresie sprawozdawczym (rubryka 24) i faktycznie ukończyły inwestycje w tym okresie (rubryka 25).

10. Ilość przypadków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (rubryki 26, 27)

Ilość przypadków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska zgodnie z posiadanym przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazem tego typu przypadków, które wystąpiły na terenie województwa w okresie sprawozdawczym (rubryka 26), z wyszczególnieniem przypadków, w których trakcie wojewódzki inspektorat ochrony środowiska pobierał próby do analiz lub też prowadził inne pomiary (rubryka 27).

DZIAŁ 2 - DECYZJE

Uwagi ogólne

1. Wszelkie dane dotyczące decyzji wydawanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska należy odnieść do decyzji ostatecznych.

2. Wielkość środków finansowych należy przyjąć w złotych z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku.

3. Wielkość danych ogółem (wiersz 01, 02) stanowi odpowiednio sumę wierszy określających globalne wielkości dla poszczególnych komponentów środowiska, tj. ścieki (wiersz 03, 04), woda (wiersz 07, 08), powietrze (wiersz 09, 10), hałas (wiersz 15, 16), odpady (wiersz 17, 18).

11. Kary łączne (rubryki 2, 3)

11. 1. Kwota kar - wpływy (wiersze z indeksem "b") stanowi sumę kar, które w okresie sprawozdawczym faktycznie wpłynęły na konto wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, w tym także z tytułu konsekwencji wynikających z instytucji odraczania kar bądź rozkładania ich na raty. W kwocie "wpływy" ująć należy także odsetki za nieterminowe płacenie kar.

12. Kary odroczone (rubryki 4, 5)

Ilość decyzji ostatecznych oraz na jaką kwotę - w okresie sprawozdawczym.

13. Kary rozłożone na raty (rubryki 6, 7). Ilość decyzji ostatecznych oraz na jaką kwotę - w okresie sprawozdawczym.

14. Kary nie wyegzekwowane (rubryki 8, 9)

Ilość decyzji oraz ich kwota obejmuje globalną sumę kar nie wyegzekwowanych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym także decyzji z okresów (lat) wcześniejszych, spraw prowadzonych wyłącznie przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska; w rubrykach 8 i 9 nie należy uwzględniać ilości decyzji oraz kwot kar odroczonych i rozłożonych na raty, których termin rozliczenia lub płatności nie przypada na okres sprawozdawczy.

15. Środki finansowe z tytułu kar przeznaczone na rzecz Narodowego Funduszu, wojewódzkiego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rubryki 10-12)

Dane dotyczące wielkości środków przekazywanych w okresie sprawozdawczym według zasad określonych w ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne (Dz. U. Nr 40, poz. 183).

16. Koszty poboru prób, wykonania pomiarów i analiz (rubryki 13-15)

16. 1. Ilość decyzji wymierzonych oraz ich kwota w wierszu "a" (rubryki 13 i 14); dotyczy decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 95, poz. 471 i z 1994 r. Nr 131, poz. 666).

16. 2. Kwota określona w wierszu "b" (rubryka 14) obejmuje wielkość środków, jaka faktycznie wpłynęła na konto wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska do końca okresu sprawozdawczego, w tym także wynikająca z decyzji wydanych w okresach wcześniejszych.

16. 3. Kwota określona w rubryce 15 obejmuje globalne zadłużenie w przedmiotowym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym także środki wynikające z decyzji wydanych w okresach wcześniejszych.

Objaśnienia do formularza OŚZ-2b "Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w roku 199..." (do działalności dotyczącej wpływów z kar, ich rozliczenia na rzecz poszczególnych funduszy i gospodarowania środkami - działy 3, 4, 5).

Objaśnienia ogólne

1. Obowiązek sporządzenia sprawozdania spoczywa na wojewódzkich inspektorach ochrony środowiska. Objęte sprawozdaniem zaszłości odzwierciedlają działania finansowe realizowane bezpośrednio przez inspektorat (nie obejmuje kwot zaległych kar, jakie wpłynęły do urzędów wojewódzkich - wojewodów).

2. Termin sporządzenia i przesłania sprawozdania przypada na dzień 15 lutego, następnego roku po roku sprawozdawczym.

3. Adresatami sprawozdania rocznego są:

- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który dokonuje zbiorczego opracowania tabel zamieszczonych w działach 1 i 2,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który, działając z upoważnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, sporządza sprawozdanie zbiorcze z opracowania tabel zamieszczonych w działach 3, 4 i 5 i przekazuje je do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

4. Dział 1 i 2 wypełniany jest zgodnie z objaśnieniami formularza statystycznego OŚZ-2b "Sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska", które wcześniej przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, z zastrzeżeniem pkt 1 wyżej wymienionych objaśnień.

Objaśnienia szczegółowe

5. Dział 3 OŚZ-2b Rozliczenie sprawdzające ustalenia należności na rzecz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu wpływów z kar w roku sprawozdawczym:

- dane do rubryki 1 z działu 3 należy przenieść z rubryki 3 w dziale 2 OŚZ-2b według treści w zakresie wpływów (b) według porządku określonego w dziale 3, to jest według kolejności (dane te stanowią łączną wartość wraz z odsetkami):

wiersz 02 - kary ogółem (wraz z odsetkami),

wiersz 06 - kary z tytułu wód zasolonych,

wiersz 12 - kary za przekroczenie emisji tlenków azotu,

wiersz 14 - kary za przekroczenie emisji dwutlenku siarki,

wiersz 18 - kary za nielegalne gromadzenie odpadów,

wiersz 20 - pozostałe kary; Uwaga: w tej pozycji należy wpisać różnicę pomiędzy liczbą wymienioną w wierszu 02 a sumą liczb wymienionych w wierszach: 06, 12, 14 i 18.

- rubryka 2 zawiera udziały w % określone ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne, dotyczące gminnych funduszy środowiska i gospodarki wodnej,

- rubryka 3 zawiera należności na rzecz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wielkości te wynikają z wyliczenia (rubryka 1x rubryka 2),

- rubryka 4 stanowi różnicę między kwotą wpływów ogółem (rubryka 1) a należnością na rzecz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rubryka 3), co stanowi kwotę wyjściową do podziału wpływów na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- rubryki 5 i 7 zawierają udziały w %, określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska dotyczące Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- rubryki 6 i 8 stanowią odpowiednio iloczyny udziałów procentowych i kwoty z rubryki 4.

6. Dział 4

- w wierszu 1 wpisuje się dane z działu 3 odpowiednio z rubryki 1, 3, 6 i 8 według treści po odjęciu kwoty odsetek. Kwoty wymienione w dziale 2 w rubrykach 3, 10, 11 i 12 powinny być zgodne z kwotami wymienionymi w dziale 4 w wierszu 3 rubrykach 1, 3, 6, 8,

- w wierszu 2 wpisuje się kwotę odsetek od przeterminowanych wpłat kar, czerpiąc dane z działu 5, wiersz 022,

- w wierszu 3 należy dokonać sumowania wierszy 1 i 2 (należność główna wraz z odsetkami),

- w wierszu 4 należy wykazać kwoty przelane w ciągu roku sprawozdawczego na rzecz poszczególnych funduszy w rozbiciu na: kwoty przelewów dotyczących należności z lat poprzednich oraz dotyczących roku sprawozdawczego. W rubrykach "lata poprzednie" należy wpisać kwotę przelewu dotyczącą należności za grudzień poprzedniego roku, przekazaną do 15 stycznia roku sprawozdawczego.

- wiersz 5 stanowi różnicę pomiędzy kwotami zawartymi w wierszach 3 i 4, w wyniku czego określone zostają kwoty należne poszczególnym funduszom według stanu na koniec roku sprawozdawczego. Kwoty te powinny być przekazane funduszom do dnia 15 stycznia roku następnego.

7. Dział 5 - OŚZ-2b - Gospodarowanie środkami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie kar.

Sporządzają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i tylko w zakresie własnej działalności:

- w wierszu 01 oraz 04 wykazane liczby powinny odpowiadać stanowi środków pieniężnych według wyciągu(ów) bankowego(ych) i protokołu stanu kasy na dzień 1 stycznia i 31 grudnia danego roku.

Ich specyfikacje zawierają odpowiednio wiersze: 011, 012 i 013 oraz 041, 042 i 043.

- Wiersz 021 - powinien być zgodny z wierszem 02, rubryka 3 dział 2, pomniejszony o odsetki,

- wiersze 031, 032 i 033 prezentują faktyczne przelewy na rzecz poszczególnych funduszy, dokonane w roku kalendarzowym. Wymienione tu kwoty powinny być zgodne z wykazanymi w dziale 4 wiersz 4 w rubrykach (2+3), (5+6) i (7+8),

- wiersz 034 - obejmuje wydatki poniesione i dotyczące wdrożonych postępowań egzekucyjnych,

- wiersz 035 - obejmuje inne wydatki, takie jak zwroty błędnych wpłat.

Przy bilansowaniu środków pieniężnych w podgrupie "środki na koszty egzekucyjne", suma liczb (012+023+024-034=042), może wystąpić saldo minusowe, w przypadku gdy wydatki (034) były większe niż środki przypadające na ten cel (012+024). Należy wówczas zaznaczyć w pozycji 042 ten fakt znakiem minus (-) przed wyliczoną liczbą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚZ-3 Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

(pominięty)

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA OŚZ-3

DZIAŁ 1. HAŁAS PRZEMYSŁOWY WEDŁUG BADAŃ WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Zasady szczegółowe dotyczące działu 1

Rubryka 0:

W poszczególnych wierszach rubryki należy wpisać:

x wiersz 1 - POLSKA,

x dalsze wiersze: nazwy województw według kolejności alfabetycznej.

W dalszych rubrykach wpisuje się dla kraju ogółem (POLSKA) oraz dla poszczególnych województw następujące informacje:

Rubryka 1: Należy wpisać ogólną liczbę obiektów emitujących hałas skontrolowanych przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

Rubryka 2: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Rubryka 3: Należy wpisać procent tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej (procent obliczony w stosunku do danych z rubryki 1).

Rubryka 4: Należy wpisać procent tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej (procent obliczony w stosunku do danych z rubryki 1).

Rubryka 5: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej o wartość z zakresu 1 do 4 decybeli.

Rubryka 6: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej o wartość z zakresu 1 do 4 decybeli.

Rubryka 7: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej o wartość z zakresu 5 do 9 decybeli.

Rubryka 8: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej o wartość z zakresu 5 do 9 decybeli.

Rubryka 9: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej o wartość z zakresu 10 do 14 decybeli.

Rubryka 10: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej o wartość z zakresu 10 do 14 decybeli.

Rubryka 11: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej o wartość z zakresu 15 do 19 decybeli.

Rubryka 12: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej o wartość z zakresu 15 do 19 decybeli.

Rubryka 13: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dziennej o wartość z zakresu 20 i więcej decybeli.

Rubryka 14: Należy wpisać liczbę tych skontrolowanych obiektów emitujących hałas, dla których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze nocnej o wartość z zakresu 20 i więcej decybeli.

Rubryka 15: Należy wpisać liczbę punktów pomiarowych hałasu ogółem.

Rubryka 16: Należy wpisać liczbę obiektów, które dostosowały emisję hałasu do poziomów dopuszczalnych.

Rubryka 17: Należy wpisać liczbę obiektów, które zostały obciążone karami za emisję hałasu przekraczającego poziomy dopuszczalne.

Rubryka 18: Należy wpisać kwotę kar (orzeczonych prawomocnie), wymierzonych za przekroczenie poziomów dopuszczalnych (w złotych).

DZIAŁ 2. HAŁAS DROGOWY W MIASTACH WEDŁUG BADAŃ WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Zasady szczegółowe dotyczące działu 2

Rubryka 0:

W poszczególnych wierszach rubryki należy wpisać nazwy województw według kolejności alfabetycznej, w których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego) w miastach.

Rubryka 1:

W wierszach tej rubryki należy wpisać nazwy miast (w danym województwie), w których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

W dalszych rubrykach wpisuje się dla poszczególnych miast następujące informacje:

Rubryka 2: Należy wpisać długość ulic ogółem w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego) w kilometrach.

Rubryka 3: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego) w kilometrach.

Rubryka 4: Należy wpisać procent długości ulic skontrolowanych w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego). Procent obliczony w stosunku do danych z rubryki 2.

Rubryka 5: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 6: Należy wpisać procent długości ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego). Procent obliczony jest w stosunku do długości ulic skontrolowanych, zawartej w rubryce 3.

Rubryka 7: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zakresie od 1 do 4 decybeli w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 8: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zakresie od 5 do 9 decybeli w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 9: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zakresie od 10 do 14 decybeli w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 10: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zakresie od 16 do 19 decybeli w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 11: Należy wpisać długość ulic skontrolowanych (w kilometrach), przy których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego w zakresie 20 i więcej decybeli w mieście, w którym wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził pomiary hałasu drogowego (ulicznego).

Rubryka 12: W rubryce tej należy wpisać średnie ważone natężenie ruchu (w pojazdach na godzinę). Średnie ważone natężenie ruchu obliczane jest na podstawie natężeń ruchu określonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska łącznie z pomiarami hałasu drogowego (ulicznego) oraz długości odcinków dróg w mieście, objętych pomiarami hałasu.

Rubryka 13: Należy wpisać udział pojazdów ciężkich (w procentach) w potokach ruchu. Udział ten jest określany łącznie z pomiarami hałasu drogowego (ulicznego), wykonanych przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

DZIAŁ 3. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE NATURALNEGO KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA TERENACH O WALORACH SZCZEGÓLNYCH WEDŁUG BADAŃ WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Zasady szczegółowe dotyczące działu 3

Rubryka 0:

W poszczególnych wierszach rubryki należy wpisać nazwy województw według kolejności alfabetycznej, na terenie których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził kontrolę zagrożenia naturalnego klimatu akustycznego.

Rubryka 1:

W wierszach tej rubryki należy wpisać nazwy terenów (w danym województwie), na których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził kontrolę zagrożenia naturalnego klimatu akustycznego. Tereny te - to obszary, którym przypisano najniższe wartości dopuszczalnych poziomów hałasu (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami - Dz. U. Nr 24, poz. 90). Dla przykładu, terenami tymi są:

x parki narodowe, parki krajobrazowe itp.,

x strefy A ochrony uzdrowiskowej,

x tereny szpitali, itp.

W dalszych rubrykach wpisuje się dla poszczególnych terenów o walorach szczególnych następujące informacje:

Rubryka 2. Należy wpisać powierzchnię terenu (w hektarach) o szczególnych walorach, wymienionego w rubryce 1.

Rubryka 3. Należy wpisać długość dróg o intensywnym ruchu (w kilometrach), to znaczy dróg krajowych i ewentualnie autostrad (istniejących i projektowanych), z których hałas wpływa na stan klimatu akustycznego terenu o walorach szczególnych, wymienionego w rubryce 1.

Rubryka 4. Należy wpisać długość istniejących dróg (w kilometrach) o intensywnym ruchu, wymienionych w rubryce 3, przy których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykonał pomiary hałasu i stwierdził przekroczenie poziomu progowego.

Rubryka 5. Należy wpisać długość istniejących dróg (w kilometrach) o intensywnym ruchu, wymienionych w rubryce 3, przy których zastosowano środki ochrony przed hałasem.

Rubryka 6. Należy wpisać długość projektowanych dróg (w kilometrach) o intensywnym ruchu, wymienionych w rubryce 3, dla których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska stwierdził przekroczenie poziomu progowego na podstawie obliczeń prognostycznych.

Rubryka 7. Należy wpisać liczbę kuracjuszy uzdrowiska (w przypadku, gdy terenem o walorach szczególnych wymienionych w rubryce 3 jest strefa A ochrony uzdrowiskowej), zakwaterowanych w budynkach, przy których stwierdzono przekroczenie poziomu progowego.

DZIAŁ 4. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO W MIASTACH 300 TYS. I WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW WEDŁUG BADAŃ WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Zasady szczegółowe dotyczące działu 4

Rubryka 0:

W poszczególnych wierszach rubryki należy wpisać nazwy województw według kolejności alfabetycznej, na terenie których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadził kontrolę szczególnego zagrożenia klimatu akustycznego w miastach o liczbie mieszkańców 300 tysięcy i więcej.

Rubryka 1:

W wierszach tej rubryki należy wpisać nazwy miast (w danym województwie), na terenie których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska stwierdził występowanie szczególnego zagrożenia klimatu akustycznego.

W dalszych rubrykach wpisuje się dla poszczególnych miast wymienionych w rubryce 1 następujące informacje:

Rubryka 2: Wpisać należy liczbę mieszkańców miasta wymienionego w rubryce 1 (w tysiącach osób).

Rubryka 3: Należy wpisać wskaźnik presji motoryzacji, wyliczony według wzoru: Z = (d x n)/p.

Rubryka 4: Należy wpisać długość ulic o intensywnym ruchu (w kilometrach). Do ulic tych należą główne arterie miasta oraz odcinki innych ulic o intensywnym ruchu pojazdów ciężkich.

Rubryka 5: Należy wpisać łączną długość odcinków ulic, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze dziennej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem (w kilometrach).

Rubryka 6: Należy wpisać łączną długość odcinków ulic, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze dziennej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem i na których zastosowano środki ochrony przed hałasem (w kilometrach).

Rubryka 7: Należy wpisać liczbę mieszkańców budynków zlokalizowanych przy ulicach, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze dziennej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem.

Rubryka 8: Należy wpisać łączną długość odcinków ulic, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze dziennej na terenach wypoczynku mieszkańców (w kilometrach).

Rubryka 9: Należy wpisać łączną długość odcinków ulic, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze nocnej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem (w kilometrach).

Rubryka 10: Należy wpisać łączną długość odcinków ulic, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze nocnej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem i na których zastosowano środki ochrony przed hałasem (w kilometrach).

Rubryka 11. Należy wpisać liczbę mieszkańców budynków zlokalizowanych przy ulicach, na których pomiary hałasu przeprowadzone przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazały przekroczenie poziomu progowego w porze nocnej, przy elewacjach budynków wymagających ochrony przed hałasem.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OŚZ-4 ROCZNE

sprawozdanie z wymiaru i wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar ........... 199 .... r.

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-4 "Roczne sprawozdanie z wymiaru i wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar w roku 199...".

Objaśnienia ogólne

1. Obowiązek sporządzania formularza spoczywa na działających w imieniu wojewody urzędach wojewódzkich - wydziałach ochrony środowiska - w zakresie opłat oraz kar (z okresu do 3.06.1993 r.). W opracowaniu sprawozdania, w odniesieniu do części finansowej uczestniczą także wydziały finansowe lub inne jednostki organizacyjne, którym zadania te zostały powierzone. O prawidłowym sporządzeniu sprawozdania decyduje rozpisanie kwot wpłat dotyczących okresu do 3.06.1993 r. i od 3.06.1993 r., a następnie uwzględnienie sumy wpłat z obydwu okresów plus odsetki karne.

Ze sprawozdania rocznego powinny też wynikać kwoty należności jakie jednostka sprawozdawcza winna przekazać na rzecz funduszy gminnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Adresatem sprawozdania są:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzymuje sprawozdanie od urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 1 marca i działając z upoważnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 maja po roku sprawozdawczym.

Objaśnienia szczegółowe

1. Dział 1: Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kary za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków, korzystanie z urządzeń wodnych, żeglugę, spław i wydobycie materiałów z wód stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wiersz I - Opłaty

W rubryce 2 ująć należy dane dotyczące zakładów znajdujących się na terenie danego województwa a będących na tzw. "Liście 80" zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska. W rubryce 3 natomiast ująć należy dane zakładów zaliczonych do "listy wojewódzkiej". W rubryce 4 zamieszcza się dane dotyczące pozostałych jednostek.

Wiersze II i III wypełniają wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, o ile dotyczy to zaszłości sprzed 3.06.1993 r. i podlega ewidencji w wydziale.

2. Dział 2: Gospodarowanie środkami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sporządzają wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich.

W wierszu 01 oraz 04 wykazane liczby powinny odpowiadać stanowi środków pieniężnych według wyciągu(ów) bankowego(ych) i protokołów stanu kasy na dzień 1 stycznia i 31 grudnia danego roku.

Wiersz 01 winien się zgadzać z danymi podanymi na koniec poprzedniego roku w analogicznym sprawozdaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OŚZ-4b Miesięczne sprawozdanie z wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar za okres od początku roku do końca miesiąca ........ 199 ...... r.

(pominięto)

Objaśnienie do formularza OŚZ-4b - "Miesięczne sprawozdanie z wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony oraz rozdziału środków pochodzących z opłat i kar za okres od początku roku do końca miesiąca ............... 199 ..... r."

Objaśnienia ogólne

Sporządzają:

- wojewodowie (urzędy wojewódzkie - wydziały ochrony środowiska) i przysyłają do 15 dnia każdego miesiąca do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zbiorcze opracowanie z województw sporządza i przesyła do dnia 25 każdego miesiąca do:

1) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

2) Ministra Finansów.

Objaśnienia szczegółowe:

- wiersz 01 - podaje się saldo należności na początku roku (kwotę wymierzonych, a nie uiszczonych opłat i kar pomniejszoną o zobowiązania na rzecz poszczególnych funduszy z tytułu redystrybucji),

- wiersze 011 i 012 prezentują odpowiednio strony należności oraz zobowiązań,

- wiersz 02 - winna być podana suma środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie,

- wiersz 04 - wykazuje się ogólną kwotę wpływów uzyskanych z opłat i kar,

- wiersze 041-045 - stanowią specyfikację wiersza 04,

- wiersz 05 - tu wykazuje się tzw. "karne odsetki", czyli oprocentowanie od przeterminowanych wpłat opłat i kar,

- wiersz 13 - podajemy dane jak w wierszu 02, ale na koniec okresu sprawozdawczego,

- wiersz 14 - analogicznie jak w wierszu 01, ale według stanu na koniec miesiąca,

- wiersze 141 i 142 - analogicznie jak w wierszach 011 i 012, lecz według stanu na koniec miesiąca.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OŚZ-4c Miesięczne, kwartalne sprawozdanie z wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od początku roku do końca miesiąca, kwartału ................ 199 .......... r.

Objaśnienia do formularza OŚZ-4c - "Miesięczne, kwartalne sprawozdanie z wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od początku roku do końca miesiąca, kwartału ...... 199 ..... roku."

Objaśnienia ogólne

1. Sprawozdanie sporządzają:

a) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie swojej działalności za okres I, II i III kwartału i przesyłają do dnia 15 następnego miesiąca do: wojewody i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresach miesięcznych w zakresie swojej działalności i przesyła do 25 dnia następnego miesiąca do: Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Ministra Finansów.

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza zestawienie zbiorcze wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i przesyła je w terminie do dnia 30 następnego miesiąca po kwartale do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów.

3. Sprawozdania winny być sporządzane w oparciu o bilanse miesięczne i kwartalne.

Objaśnienia szczegółowe

- wiersz 01 - należy wykazać kwotę funduszu wynikającą z bilansu otwarcia (zgodną z bilansem na koniec poprzedniego roku sprawozdawczego),

- wiersze od 011 do 017 - są to najważniejsze składniki wiersza 01,

- wiersz 011 - stanowi sumę środków pieniężnych znajdujących się w kasie oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym i lokat,

- wiersz 012 - dotyczy bonów (obligacji) Skarbu Państwa,

- wiersz 014 - wypełnia jedynie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie uzyskują środków z tego źródła). Podstawą ustalenia kwot są decyzje wojewodów i Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

- wiersz 015 - udziały i akcje wykazuje się według kosztów ich nabycia,

- wiersz 016 - majątek trwały. Wykazuje się według wartości netto, tj. po potrąceniu amortyzacji,

- wiersz 017 - zobowiązania (minus) dotyczą wyłącznie zobowiązań danego funduszu z tytułu podatków, opłat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tym podobnych związanych z funkcjonowaniem biur zarządów,

- wiersz 0211 - obejmuje wpływy realizowane przez wojewodów, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej z tytułu redystrybucji zebranych opłat i kar wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- wiersz 0212 - wypełnia jedynie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzymuje wpłaty zgodnie z decyzjami wydawanymi przez wojewodów oraz Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

- wiersz 0213 - wykazuje się dochody uzyskane z oprocentowania pożyczek i środków pieniężnych (a'vista, lokaty), dywidendy uzyskane od spółek, a także zyski wynikające z obrotu akcjami.

Uwaga: nie wykazuje się wpływów dotyczących spłaty rat udzielonych pożyczek, wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych Skarbu Państwa, jak i wpływów z tytułu sprzedaży akcji i udziałów. Wykazuje się je w wierszach: 051, 052 i 053.

- wiersz 0214 - wykazuje się inne dochody, poza wymienionymi w wierszu 0213,

- wiersz 022 - należy wykazać wielkość uzyskanych środków ze źródeł zagranicznych (nie dotyczy to kredytów) jakie wynikają z zawartych umów międzynarodowych oraz umów z organizacjami zagranicznymi,

- wiersz 0332 - dotacje inwestycyjne - poza wypłatami dotacji należy ująć także kwoty umorzonych pożyczek. Umorzenia te wymieniane są także w wierszu 05.

Uwaga: nie wykazuje się wypłat pożyczek, wydatków na zakup papierów wartościowych Skarbu Państwa, jak i wydatków na zakup akcji oraz wnoszonych udziałów do spółek. Wykazuje się je w wierszach od 054 do 056.

- wiersz 04 - stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego - objaśnienia analogiczne jak do wiersza 01,

- wiersz 05 - Dane uzupełniające (prezentują elementy działań funduszu dotyczące działalności pożyczkowej oraz kapitałowej),

- wiersz 051 - dotyczy wpływów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek,

- wiersz 058 - wykazać należy kwoty zobowiązań, które na koniec okresu sprawozdawczego obciążają każdy fundusz - w związku z zawartymi umowami, a które dotyczą udzielonych pożyczek i przyznanych dotacji, lub też zadeklarowanych zakupów akcji, wnoszonych udziałów. Nadto wykazuje się zobowiązania wynikające z obowiązujących opłat, podatków, składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych,

- wiersz 0581 - jak wyżej, jednak przypadające na okres do końca roku bieżącego,

- wiersz 059 - należy wykazać wartość umów pożyczek i dotacji zawartych (podpisanych obustronnie) od początku roku wraz z aneksami zmieniającymi poprzednie umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OŚZ-4d ROCZNE

sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej ............... 199 ....... r.

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-4d "Roczne sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej .................... 199 ..... r."

Objaśnienia ogólne

1. Obowiązek sporządzenia sprawozdania spoczywa na zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie do dnia 15 marca następnego roku, po roku sprawozdawczym.

2. Adresatami sprawozdania są:

- wojewoda,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

- Minister Finansów.

3. Zbiorcze zestawienie sporządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazuje je Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Ministrowi Finansów w terminie do dnia 31 maja następnego roku, po roku sprawozdawczym.

Objaśnienia szczegółowe

Dział 1. Gospodarowanie środkami wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

A. Dane podstawowe za rok poprzedni i rok sprawozdawczy

Przedstawia się w dziale 1 dane dla roku sprawozdawczego (w rubryce 2) oraz dane dla roku poprzedniego (w rubryce 1). Podyktowane to jest potrzebą zapewnienia porównywalności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wielkości wymienione w wierszach oznaczonych liczbami dwucyfrowymi, na przykład 01, stanowią sumę wielkości wymienionych w wierszach oznaczonych liczbami trzycyfrowymi, to jest 011+012+013 oraz odpowiednio wielkości wymienione w wierszach oznaczonych liczbami trzycyfrowymi, na przykład 013, stanowią sumę wielkości wymienionych w wierszach oznaczonych liczbami czterocyfrowymi, to jest 0131+0132.

- wiersz 00 - "Stan środowiska na początek roku" - obejmuje sumę wiersza 01 - "Środki pieniężne" i wiersza 02 - "Finansowy majątek trwały",

- wiersz 01 - "Środki pieniężne" stanowi sumę wiersza 011 - "Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie", wiersza 012 - "Lokaty" i wiersza 013 - "Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu".

- Wiersz 013 obejmuje papiery wartościowe Skarbu Państwa (0131) oraz inne krótkoterminowe papiery wartościowe (0132). Do krótkoterminowych papierów wartościowych między innymi zaliczać trzeba akcje przejęte przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej od wojewodów, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i innych podmiotów w wyniku ugód zawartych w postępowaniu sądowym lub skarbowym w miejsce należnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wyrządzane szkody.

W wierszu tym należy także ujmować akcje przejęte w przypadku restrukturyzacji należności z tytułu udzielonych pożyczek i dotacji przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- wiersz 02 - "Finansowy majątek trwały" - stanowi sumę wierszy 021, 022 i 023.

W wierszu 021 należy wykazać kwoty należności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu udzielonych podmiotom gospodarczym pożyczek.

W wierszu 022 wykazywać należy akcje i udziały jakie posiada wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w spółkach. W wierszu tym wykazywane winny być akcje Banku Ochrony Środowiska.

W wierszu 023 wykazywać należy inne niż w wierszu 021 i 022 składniki majątku trwałego.

- wiersz 03 - "Wpływy ogółem" - stanowi sumę wpływów wymienionych w wierszach od 04 do 12,

- wiersz 04 - "Przelewy z tytułu ustawowego podziału wpływów z opłat i kar" - stanowi sumę wierszy 041, 042 oraz 043. W kwotach tu wykazywanych winny się znaleźć także przelewy dotyczące odsetek za zwłokę jakie wojewodowie i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska uzyskali w związku z nieterminowym regulowaniem opłat i kar,

- wiersz 11 - stanowi sumę wierszy 111, 112 i 113,

- wiersz 12 - "Inne wpływy" - dotyczy wpływów, których nie można zakwalifikować do wierszy od 04 do 11,

- wiersz 13 - "Dyspozycyjne środki" - stanowi sumę liczb wykazanych w wierszach 00 i 03,

- wiersz 14 - "Wydatki ogółem" - stanowi sumę wydatków wymienionych w wierszach od 15 do 20,

- wiersz 15 - "Pomoc finansowa zrealizowana" - stanowi sumę wierszy 151, 152 i 153,

wiersz 151 - wykazana tu kwota dotacji (wypłaconych w roku obrotowym) winna być zgodna z kwotą wykazaną w dziale 2 rubryka 2,

wiersz 152 - wykazana tu kwota pożyczek udzielonych (wypłaconych w roku obrotowym) winna być zgodna z kwotą wykazaną w dziale 2 rubryka 3,

- wiersz 20 - "Inne wydatki" - to wydatki, które nie kwalifikowały się do ujęcia w wierszach 15-19,

- wiersz 21 - wyjaśnienia analogiczne jak dla wiersza 00, ale dotyczące stanu na koniec roku.

B. Dane uzupełniające rok poprzedni i rok sprawozdawczy

Tę grupę informacji wprowadzono mając na celu przedstawienie istotnych elementów kształtowania się działalności i wyników wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- wiersze 24 i 25 - należy wykazać dane bilansowe salda należności i zobowiązań według stanu na początek i koniec roku,

- wiersze 26 i 27 - należy wykazać zobowiązania wynikające z umów zawartych (pożyczki i dotacje) według stanu na początek i koniec roku,

- wiersz 28 - należy wykazać kwotę łączną umorzeń pożyczek przyznanych w trybie art. 88c ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- wiersze 29 i 30 - należy wykazać zgodnie z bilansem,

- wiersze 31 i 32 - należy podać ilość zawartych w roku sprawozdawczym umów (aneksów) oraz łączne kwoty udzielonych pożyczek i dotacji.

Dział 2. Pomoc finansowa wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 199....

W dziale tym prezentowane są dane dotyczące wypłaconych w roku sprawozdawczym kwot dotacji (rubryka 2), pożyczek (rubryka 3) oraz innych wydatków (udziałów i akcji w spółkach o celach proekologicznych, dopłat do kredytów preferencyjnych oraz wypłat w ramach finansowania przedsięwzięć - rubryka 4).

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OŚZ-4e ROCZNE

sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej .................. 199 ....... r.

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-4e "Roczne sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

Objaśnienia ogólne

1. Obowiązek sporządzania spoczywa na urzędach gminnych w terminie do 1 lutego następnego roku, po roku sprawozdawczym.

2. Adresatem sprawozdania jest urząd wojewódzki - wydział ochrony środowiska, który sporządza zbiorcze zestawienie i przedkłada je w terminie 15 marca roku następnego po roku sprawozdawczym:

a) wojewodzie,

b) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza sprawozdanie zbiorcze w skali kraju i przedkłada je w terminie do dnia 31 maja po roku sprawozdawczym:

a) Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

b) Ministrowi Finansów.

Objaśnienia szczegółowe

- wiersz 01 - stan środków na początek roku winien być zgodny z danymi wykazanymi na koniec poprzedniego roku w analogicznym sprawozdaniu,

- wiersz 04 - przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska winny obejmować wszystkie kwoty przelane w okresie od 1.01 do 31.12 danego roku. Wielkość ogólna kwot winna być wzajemnie uzgodniona,

- wiersz 05 - "Dotacje z budżetu" - należy wykazać kwoty jakie wpłynęły z budżetu na zasilenie funduszu,

- wiersz 06 - w tym punkcie należy wykazać uzyskane odsetki bankowe, o ile gmina prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz inne przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poza wymienionymi w wierszach od 03 do 05,

- wiersz 07 przedstawia środki dyspozycyjne gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które składają się środki początkowe oraz przychody, to jest kwoty wymienione w wierszach od 01 do 02,

- wiersz 08 - "Wydatki ogółem" - stanowi sumę wydatków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonanych w okresie roku sprawozdawczego. Ich specyfikację według kierunków należy wykazać w wierszach od 09 do 17,

- wiersz 18 - "Stan środków na koniec roku" - stanowi różnicę pomiędzy liczbami wykazanymi w wierszu 07 a wierszu 08. Winien on odpowiadać środkom stanowiącym saldo rachunku bankowego na 31.12. danego roku.

Wszystkie dane zamieszczone w formularzu OŚZ-4e winny być zgodne z księgowością gminy.

4. Do sprawozdania pożądane jest dołączenie opisowego omówienia uzyskanych efektów rzeczowych przedstawionych w dziale 2, jak też informacji o będących w toku realizacji ważniejszych zadaniach (nie ukończonych do 31.12.danego roku).

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OŚZ-21 Zestawienie zasobów i danych o złożu

(pominięty)

Objaśnienia do Formularza OŚZ-21

Objaśnienia ogólne

W miejscu nazwa złoża pod nagłówkiem formularza należy wpisać nazwę złoża według decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną, uproszczoną dokumentację geologiczną lub według karty rejestracyjnej.

W miejscu stan na dzień - należy wpisać datę, na którą sprawozdanie sporządzono.

W miejscu kod złoża w systemie MIDAS nie wypełnia się dla nowych złóż.

W prawej ramce należy podać dane o koncesji.

Dział 1. Informacje o złożu

Należy podać w wierszu:

01 - położenie złoża zgodnie z dokumentacją geologiczną,

02 - nazwę i adres jednostki eksploatującej złoże lub jednostki, której złoże administracyjni podlega,

03 - nazwę i adres jednostki w ramach której użytkownik złoża prowadzi działalność górniczą,

04 - dla złóż kopalin podstawowych nazwę i adres właściwego urzędu górniczego, a dla złóż kopalin pospolitych - nazwę właściwego organu wojewódzkiego,

05 - dane o obszarze górniczym,

06 - dotyczy tylko złóż kopalin podstawowych mających projekt zagospodarowania złoża,

07 - (dla zakładów czynnych) datę rozpoczęcia eksploatacji złoża,

08 - sposób eksploatacji: podziemny, odkrywkowy lub otworowy oraz system eksploatacji: ścianowy, filarowy lub komorowy,

09 - rodzaj zagrożenia określając jego stopień (1, 2, 3), klasę (A, B), kategorię (I, II, III) zgodnie z przepisami górniczymi,

10 - średnią wartość stopnia geotermicznego dla złoża (tylko dla złóż głębokich przewidzianych lub eksploatowanych metodą eksploatacji podziemnej),

11 - dla złóż nie eksploatowanych dopływ wody według dokumentacji geologicznej, a dla złóż eksploatowanych - według danych z raportów wodnych kopalni,

12 - dla poszczególnych poziomów głębokość zwierciadła, wielkość ciśnienia, stopień mineralizacji, rodzaj wody oraz sposób wykorzystania,

13 - dla złóż eksploatowanych lub złóż nie eksploatowanych, dla których opracowano projekt zagospodarowania złoża i projekt rekultywacji, kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, według następującej klasyfikacji: rolniczy, leśny, wodny, sportowo-rekreacyjny, mieszany,

14 - kopalinę główną według klasyfikacji jakościowej, ujętej w normach i zastosowanej w dokumentacji geologicznej,

15 - jak w wierszu 14, jeżeli nie ma odrębnej dokumentacji,

16 - epokę i piętro,

17 - formę złoża według następującej klasyfikacji: pokładowe, soczewkowe, słupowe, żyłowe, gniazdowe,

18 - zaliczenie złoża do grupy I, II lub III, według przepisów o dokumentowaniu złóż,

19 - dla złóż wielopokładowych liczbę pokładów bilansowych,

20 - powierzchnię złoża według dokumentacji geologicznej,

21 - głębokość spągu złoża według dokumentacji geologicznej,

22 - grubość nakładu według dokumentacji geologicznej,

23 - grubość złoża według dokumentacji geologicznej,

24 - według dokumentacji geologicznej lub według projektu zagospodarowania złoża, dane dotyczące składu chemicznego, zawartości składnika użytecznego, własności fizyczne itp. w wymienionych poniżej podpunktach,

25 - jak w wierszu 24,

26 - w podanych poniżej rubrykach stosowane metody przeróbki kopaliny głównej,

27 - metody przeróbki kopaliny towarzyszącej jak w punkcie 26.

Dział 2. Zestawienie zasobów złoża

W główce formularza należy wpisać numer, znak i datę decyzji zatwierdzającej zasoby geologiczne złoża oraz analogiczne dane dotyczące projektu zagospodarowania ustalającego zasoby przemysłowe.

Należy podać w rubryce:

1 - gatunki lub typy kopaliny (np. typ węgla 38, gatunek gliny ogniotrwałej (G3 itp.), według których są klasyfikowane i ewidencjonowane zasoby złoża,

2 - wartości liczbowe określające zatwierdzone bilansowe zasoby geologiczne bez filarów ochronnych, według kategorii poznania typów kopaliny,

3 - wartości liczbowe określające zatwierdzone bilansowe zasoby geologiczne w filarach ochronnych, według kategorii poznania i typów kopaliny,

4 - wartości liczbowe określające zatwierdzone pozabilansowe zasoby geologiczne bez filarów ochronnych, według kategorii rozpoznania i typów kopaliny. Dla węgla kamiennego w rubryce tej podaje się zasoby pozabilansowe grupy "a", zakwalifikowane zgodnie z Zarządzeniem nr 18, Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania przemysłowych zasobów złóż kopalin stałych eksploatowanych przez zakłady górnicze resortu górnictwa,

5 - wartości liczbowe określające zatwierdzone pozabilansowe zasoby geologiczne w filarach ochronnych, według kategorii rozpoznania i typów kopaliny. Dla węgla kamiennego w rubryce tej podaje się zasoby pozabilansowe grupy "b", zakwalifikowane zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania przemysłowych zasobów złóż kopalin stałych eksploatowanych przez zakłady górnicze resortu górnictwa,

6 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby przemysłowe bez filarów ochronnych, według kategorii rozpoznania i typów kopaliny,

7 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby przemysłowe w filarach ochronnych, według kategorii rozpoznania i typów kopaliny,

8 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby nieprzemysłowe bez filarów ochronnych, według kategorii rozpoznania i gatunków kopaliny,

9 - wartości liczbowe określające zatwierdzone zasoby nieprzemysłowe w filarach ochronnych, według kategorii rozpoznania i gatunków kopaliny.

W dolnej części formularza należy podać informacje o odpadach powstających w związku z eksploatacją złoża wypełniając rubryki od 1 do 8.

W dolnej części formularza należy podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OŚZ-22 Zestawienie zmian zasobów złoża

(pominięty)

Objaśnienia do formularza OŚZ-22

Objaśnienia ogólne:

W miejscu nazwa złoża pod nagłówkiem formularza należy wpisać nazwę złoża według dokumentacji geologicznej.

W miejscu kopalina należy wpisać nazwę kopaliny według dokumentacji geologicznej.

W miejscu za rok należy podać rok sprawozdawczy.

W lewej ramce należy podać dane o koncesji.

W prawej ramce - kod złoża w systemie MIDAS - nie wypełnia się dla nowych złóż.

Przy jednostkach miary należy podać właściwą: t lub m3 skreślając pozostałą. Jednostką są tysiące t lub m3 z dwoma miejscami po przecinku.

Dział 1. Zasady geologiczne złoża.

W rubrykach:

0 (wiersz 02) "Stan na 31.XII.199...." - należy wpisać rok poprzedzający rok sprawozdawczy,

0 (wiersz 26) "Stan na 31.XII.199..." - należy wpisać rok sprawozdawczy,

1 (wiersze od 01 do 28) - należy podać rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z klasyfikacją lub normami ustalonymi dla danego surowca i przyjętymi w dokumentacji geologicznej,

2-13 (wiersze od 01 do 04) - należy wpisać wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby geologiczne złoża na początku roku sprawozdawczego, w rozbiciu na typy i gatunki oraz według kategorii rozpoznania i według podziału wyszczególnionego w główce tabeli,

2-13 (wiersze od 05 do 08) - należy wpisać wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego w zasobach geologicznych złoża w rozbiciu na kategorie rozpoznania i według podziału wyszczególnionego w główce tabeli,

2-13 (wiersze od 09 do 12) - należy wpisać wartości liczbowe określające przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania, jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego w zasobach geologicznych złoża w rozbiciu na kategorie rozpoznania i według podziału wyszczególnionego w główce tabeli,

2-13 (wiersze od 13 do 16) - należy wpisać sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem w złożu, uwzględniając jednocześnie kategorie rozpoznania i podział zasobów wyszczególnionych w główce tabeli,

2-13 (wiersze od 17 do 24) - należy wpisać wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku przeklasyfikowania (17-20) lub eksploatacji i strat (21-24),

2-13 (wiersze od 25 do 28) - należy podać stan zasobów osiągnięty na koniec roku sprawozdawczego w podziale na kategorie rozpoznania i rodzaje zasobów opisane w główce tabeli.

Dział 2. Wydobycie i straty

Należy podać w rubryce:

0 (wiersze od 01 do 04) - poszczególne typy i gatunki kopalin wymienione w dziale 1, w rubryce 1,

1 ( wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wielkość wydobycia brutto spoza filarów ochronnych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na poszczególne rodzaje (typy, gatunki) kopaliny,

2 - jak w rubryce 1, lecz wydobycie z filarów ochronnych,

3 (wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych zasobów przemysłowych, zanotowanych w roku sprawozdawczym w wyniku eksploatacji,

4 (wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wysokość strat pozaeksploatacyjnych, powstałych w zasobach przemysłowych złoża w roku sprawozdawczym,

5 ( wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych, powstających w roku sprawozdawczym, w zasobach nie zakwalifikowanych do przemysłowych,

6 (wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wysokość strat pozaeksploatacyjnych, powstałych w roku sprawozdawczym, w zasobach nieprzemysłowych złoża,

7 (wiersze od 01 do 04) - wartości liczbowe określające wysokość strat powstałych w wyniku przeróbki kopaliny zanotowane w roku sprawozdawczym.

Dział 3. Zasoby przemysłowe złoża.

Należy podać dane analogicznie jak w dziale 1, lecz dotyczące zasobów zakwalifikowanych do przemysłowych i nieprzemysłowych.

Dział 4. Odpady - powstające w związku z eksploatacją złoża.

W główce tabeli należy podać nazwę składowiska oraz rodzaj odpadów: pogórnicze lub przeróbcze.

W wierszach:

01 - należy podać wartość liczbową określającą stan na początku roku sprawozdawczego,

02 - należy podać przyrost, a w wierszu 03 ubytek odpadów w roku sprawozdawczym. Jako przyrost uznaje się całkowitą ilość odpadów powstałych w zakładzie, a jako ubytek część odpadów zagospodarowanych w roku sprawozdawczym, pochodzącą z produkcji bądź ze składowiska.

04 - należy podać wartość liczbową określającą stan ilości odpadów na koniec roku sprawozdawczego. Jeśli odpady powstające przy eksploatacji złoża składowane są na kilku składowiskach, ich nazwy oraz dane o ilości, przyrostach i ubytkach odpadów należy podać w miejscu przeznaczonym na Uwagi.

Dział 5. Wody kopalniane

(dotyczy tylko złóż eksploatowanych metodami podziemnymi lub odkrywkowymi sczerpującymi wodę).

W rubryce 1:

wiersz 01 należy wpisać ilość wód wydobytych ogółem w roku sprawozdawczym,

wiersze od 02 do 04 należy podać ilość wód wydobytych i wykorzystanych w podziale na: wody pitne i przemysłowe (wiersz 02), wody zasolone (wiersz 03) i solanki (wiersz 04),

wiersze od 05 do 07 należy podać ilość wód wydobytych i zrzuconych do zlewni wód powierzchniowych w podziale na: wody pitne i przemysłowe (wiersz 05), wody zasolone (wiersz 06) i solanki (wiersz 07).

W rubrykach od 2 do 4 (wiersze od 01 do 07):

należy podać średnie zawartości Cl (rubryka 2), SO4 (rubryka 3) i suchą pozostałość (rubryka 4) w ogólnej ilości wód wydobytych oraz w podziale na rodzaje wód: pitne i przemysłowe, zasolone i solanki w grupie wód wykorzystanych i zrzuconych, zgodnie z wyszczególnieniem.

Pod tabelą należy zaznaczyć zlewnię Wisły lub Odry, do której zrzucane są wody przez skreślenie niepotrzebnej adnotacji.

W dolnej części formularza należy podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OŚZ-23 Roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża

(pominięty)

Objaśnienia do Formularza OŚZ-23

Objaśnienia ogólne:

Formularz OŚZ-23 (uproszczony) wypełnia się dla złóż kopalin pospolitych w szczególności udokumentowanych w uproszczonych dokumentacjach geologicznych lub w dawniej zarejestrowanych kartach złoża.

W miejscu nazwa złoża pod nagłówkiem formularza należy wpisać nazwę złoża według dokumentacji lub karty rejestracyjnej.

W miejscu kopalina pod nagłówkiem formularza należy wpisać nazwę kopaliny według decyzji zatwierdzającej dokumentację lub według karty rejestracyjnej.

W miejscu za rok - należy wpisać rok sprawozdawczy.

W prawym okienku podać należy dane o koncesji.

W okienku kod złoża w systemie MIDAS - nie należy wypełniać dla nowych złóż.

Przy jednostkach miary należy podać właściwą: t lub m3 skreślając pozostałą. Jednostką są tysiące t lub m3 z dwoma miejscami po przecinku.

Dział 1. Stan i ruch zasobów geologicznych

Należy podać w rubrykach:

0 (wiersze 01 i 02) - rok sprawozdawczy, stanowiący punkt wyjścia sprawozdania, a (w wierszach 13 i 14) początek roku następnego,

1 (wiersze od 01 do 14) - podział na typy kopalin zgodnie z klasyfikacją lub normami ustalonymi dla danego surowca i przyjętymi w karcie rejestracyjnej złoża lub uproszczonej dokumentacji geologicznej,

2 (wiersze od 01 do 14) - kategorie rozpoznania, jeśli w dokumentacji zostały ustalone. Dla dawniej zarejestrowanych kart złoża przyjmuje się domyślną kategorię rozpoznania C1. W przypadku udokumentowania zasobów w dwóch kategoriach rozpoznania np. C1 i C2, należy wykorzystać wiersz 01 dla kat. C1, a wiersz 02 dla kat. C2,

od 3 do 6 (wiersze od 01 do 02) - wartości liczbowe określające zasoby geologiczne złoża na początku roku sprawozdawczego według przyjętego podziału,

od 3 do 6 (wiersze od 03 do 04) - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego w zasobach geologicznych według podziału wyszczególnionego w główce tabeli,

od 3 do 6 (wiersze od 05 do 06) - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów z tytułu przeklasyfikowania, jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego w zasobach geologicznych według podziału wyszczególnionego w główce tabeli,

od 3 do 6 (wiersze od 07 do 12) - sumaryczne wartości liczbowe dotyczące ubytków zasobów jakie nastąpiły w ciągu roku sprawozdawczego w zasobach geologicznych (wiersze 07 i 08), w tym powstałe w wyniku przekwalifikowania zasobów (wiersze 09 i 10), oraz z tytułu eksploatacji i strat (wiersze 11 i 12),

od 3 do 6 (wiersze 13 i 14) - wartości liczbowe określające stan zasobów geologicznych złoża na koniec roku sprawozdawczego według podziału określonego w główce tabeli.

Dział 2. Wydobycie i straty

Należy podać w rubryce:

0 (w wierszach 01 i 02) - podtypy kopalin, których dotyczą dane w rubrykach 2-8,

1 - wartości liczbowe określające wielkość wydobycia brutto w okresie sprawozdawczym z zasobów nie leżących w filarach ochronnych, z rozbiciem na poszczególne typy kopaliny,

2 - jak w rubryce 1, lecz wydobycie z filarów ochronnych,

3 - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych w zasobach przemysłowych zanotowane w roku sprawozdawczym w wyniku eksploatacji,

4 - jak w rubryce 3, lecz w odniesieniu do strat pozaeksploatacyjnych,

5 - wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych w zasobach nieprzemysłowych,

6 - wartości liczbowe określające wysokość strat pozaeksploatacyjnych w zasobach nieprzemysłowych,

7 - wartości liczbowe określające wysokość strat, powstałych w wyniku przeróbki kopaliny, zanotowane w roku sprawozdawczym.

Dział 3. Stan i ruch zasobów przemysłowych.

Należy podać dane analogicznie jak w dziale 1, lecz w odniesieniu do zasobów zakwalifikowanych do przemysłowych i do nieprzemysłowych.

Dział 4. Odpady - powstające w związku z eksploatacją złoża.

W główce tabeli należy podać nazwę składowiska oraz rodzaj odpadów: pogórnicze lub przeróbcze. W wierszach:

01 - należy podać wartość liczbową określającą stan na początku roku sprawozdawczego,

02 - należy podać przyrost, a w wierszu 03 ubytek odpadów w roku sprawozdawczym. Jako przyrost uznaje się całkowitą ilość odpadów powstałych w zakładzie, a jako ubytek część odpadów zagospodarowanych w roku sprawozdawczym, pochodzącą z produkcji bądź ze składowiska.

04 - należy podać wartość liczbową określającą stan ilości odpadów na koniec roku sprawozdawczego.

Dział 5. Wody kopalniane

(tylko dla złóż eksploatowanych metodami podziemnymi lub odkrywkowymi sczerpującymi wodę).

W rubryce 1:

wiersz 01 należy wpisać ilość wód wydobytych ogółem w roku sprawozdawczym,

wiersze od 02 do 04 należy podać ilość wód wydobytych i wykorzystanych w podziale na: wody pitne i przemysłowe (wiersz 02), wody zasolone (wiersz 03) i solanki (wiersz 04),

wiersze od 05 do 07 należy podać ilość wód wydobytych i zrzuconych do zlewni wód powierzchniowych w podziale na: wody pitne i przemysłowe (wiersz 05), wody zasolone (wiersz 06) i solanki (wiersz 07).

W rubrykach od 2 do 4 (wiersze od 01 do 07):

należy podać średnie zawartości Cl (rubryka 2), SO4 (rubryka 3) i suchą pozostałość (rubryka 4) w ogólnej ilości wód wydobytych oraz w podziale na rodzaje wód: pitne i przemysłowe, zasolone i solanki w grupie wód wykorzystanych i zrzuconych, zgodnie z wyszczególnieniem.

Pod tabelą należy zaznaczyć zlewnię Wisły lub Odry, do której zrzucane są wody przez skreślenie niepotrzebnej adnotacji.

W dolnej części formularza należy podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OŚZ-24 Zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*)

(pominięty)

Objaśnienia do Formularza OŚZ-24

Objaśnienia ogólne:

W miejscu nazwa złoża pod nagłówkiem formularza należy wpisać nazwę złoża według dokumentacji geologicznej.

W miejscu stan na dzień należy podać datę, na którą sprawozdanie sporządzono.

W miejscu kod złoża w systemie MIDAS, nie wypełnia się dla nowych złóż.

W lewej ramce - kod złoża w systemie MIDAS - nie wypełnia się dla nowych złóż.

W prawej ramce podać dane o koncesji.

Przy jednostkach miary należy podać właściwą: t lub m3 skreślając pozostałą. Jednostką są tysiące t lub m3 z dwoma miejscami po przecinku.

Dział 1. Informacje o złożu

Należy podać w wierszu:

01 - położenie złoża zgodnie z dokumentacją geologiczną,

02 - nazwę i adres jednostki eksploatującej złoże lub jednostki, której złoże administracyjnie podlega,

03 - nazwę i adres jednostki, w ramach której użytkownik złoża prowadzi działalność górniczą,

04 - nazwę właściwego okręgowego urzędu górniczego sprawującego nadzór nad eksploatacją,

05 - (dotyczy tylko złóż eksploatowanych),

od 06 do 42 dane według dokumentacji geologicznej lub z produkcji.

Dział 2. Zasoby zatwierdzone

W główce formularza wpisać datę wydania i numer decyzji zatwierdzającej zasoby złoża oraz datę, na którą ustalono zasoby złoża.

Przy jednostkach miary należy podać właściwą z dwoma znakami po przecinku: t dla ropy naftowej i m3 dla gazu ziemnego skreślając pozostałą.

W rubrykach:

0 - należy podać rodzaj kopaliny według dokumentacji geologicznej i obowiązujących norm jakości,

1 - należy podać wiek skały zbiornikowej lub skał zbiornikowych,

2 - należy podać rodzaj zasobów oraz metodę jaką obliczono zasoby w dokumentacji (np. objętościową lub spadku ciśnień itp.),

3 - wyszczególnienie obejmuje: zasoby pierwotne - co oznacza pierwotne zasoby wydobywalne, wydobycie do dnia - należy podać datę końcową okresu sprawozdawczego, stan zasobów na dzień - oznacza stan zasobów wydobywalnych,

od 4 do 9 - należy wpisać wartości liczbowe określające stan geologicznych i wydobywalnych zasobów złoża, z podziałem na poszczególne rodzaje kopaliny i kategorie rozpoznania.

W dolnej części formularza należy podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

OŚZ-25 Zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

(pominięty)

Objaśnienia do Formularza OŚZ-25

W miejscu nazwa i adres jednostki sprawozdawczej należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, w którego gestii znajdują się złoża objęte sprawozdaniem.

W miejscu rok pod nagłówkiem należy podać rok, którego sprawozdanie dotyczy.

Dział Informacje o złożu

W rubryce 0 wyszczególniono stan i ruch zasobów, a w rubryce 1 kategorie rozpoznania lub zamiennie rodzaj zasobów (bilansowe/pozabilansowe lub przemysłowe/nie przemysłowe) w zależności od potrzeb.

Dane dla poszczególnych złóż według opisu szczegółowego z rubryki 0 i 1 należy wpisać w rubryki od 2 do 11 na stronie 1 i analogicznie od 2 do 11 na stronie 2, stanowiącej dalszy ciąg tabeli. Rubryki można również wykorzystać dla podania zasobów przemysłowych. Np. w rubryce 3 podaje się zasoby wydobywalne dla danego złoża, a w rubryce 4 zasoby przemysłowe dla tego samego złoża zaznaczając w wierszu 02 "przemysłowe". W tym przypadku w rubryce 3 wiersz 02 będzie kod złoża, a w rubryce 4 wiersz 02 "przemysłowe".

Należy podać w wierszu:

01 - pełną nazwę złoża według decyzji zatwierdzenia dokumentacji,

02 - kod złoża - nie wypełniać dla nowych złóż,

03 - rodzaj kopaliny,

04 - pierwotne zasoby wydobywalne,

05 - dotychczasowe wydobycie - podać za jaki okres,

06 do 08 - stan zasobów wydobywalnych lub przemysłowych na początek okresu sprawozdawczego,

09-17 - wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w poszczególnych złożach w ciągu roku sprawozdawczego, według podziału na poszczególne rodzaje kopaliny, przyczyn powstania zmian i kategorii rozpoznania wyszczególnionych w główce tabeli,

18-29 - wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w poszczególnych złożach w ciągu roku sprawozdawczego, według podziału na poszczególne rodzaje kopaliny, przyczyn powstania zmian, kategorii rozpoznania wyszczególnionych w główce tabeli,

30-32 - wartości liczbowe określające stan zasobów na początku roku następnego po roku sprawozdawczym z podziałem na poszczególne rodzaje kopaliny i kategorie rozpoznania.

W uwagach można wpisać komentarze i objaśnienia dotyczące stanu zasobów i gospodarki złożem w ciągu roku sprawozdawczego.

W dolnej części formularza należy podać datę sporządzenia sprawozdania oraz podpisy osób odpowiedzialnych za sprawozdanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

OŚZ-26 SPRAWOZDANIE Z ZATWIERDZONYCH ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I Z WYNIKÓW PRAC HYDROGEOLOGICZNYCH

Objaśnienia do Formularza OŚZ-26

Objaśnienia ogólne:

W nagłówku "Sprawozdanie z zatwierdzonych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za rok 199 ..." należy podać rok, którego sprawozdanie dotyczy,

W rubryce jednostka sprawozdawcza - należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa, w którego gestii znajdują się złoża objęte sprawozdaniem.

Objaśnienia szczegółowe:

Dział 1 - Zasoby wód podziemnych:

W wierszu 01 należy podać wielkość zatwierdzonych zasobów wód podziemnych w A+B, z podziałem na poziomy stratygraficzne wymienione w rubrykach od 1 do 4.

W wierszu 02 należy podać wielkość przyrostu zasobów, zatwierdzonych w roku sprawozdawczym, pomniejszonych o zasoby anulowane.

W wierszu 03 należy podać stan zasobów, na koniec roku, poprzedzającego rok sprawozdawczy, powiększony o przyrost zasobów wymienionych w wierszu 02.

Dział 2 - Prace hydrogeologiczne:

- W wierszu 01 należy podać liczbę otworów hydrogeologicznych oraz łączny metraż wierceń przyjętych do realizacji w roku sprawozdawczym, a ujętych w programach i projektach hydrogeologicznych.

- W wierszu 02 należy podać liczbę otworów i ich metraż zrealizowany w roku sprawozdawczym, przyjmując za podstawę liczbę otworów określoną w dokumentacji wynikowej.

Dział 2.1. należy podać liczbę projektów i dokumentacji hydrogeologicznych rozpatrzonych przez wydział ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021