Zm.: zarządzenie w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe.

M.P.90.31.247
ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181, Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1989 r. w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe (Monitor Polski Nr 14, poz. 107) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) pod lp. 13-25, 29, 30, 34, 35, 43, 46 i 67-73 w rubryce "studia zawodowe" dodaje się wyrazy "dyplomowany nauczyciel",
b) dodaje się lp. 741, 742, 921, 922, 923 i 1151 w brzmieniu:
Lp. Kierunek Tytuł zawodowy
studia magisterskie lub równorzędne studia zawodowe
1 2 3 4
741 materiałoznawstwo magister materiałoznawstwa dyplomowany nauczyciel materiałoznawstwa
742 poligrafia magister inżynier poligrafii inżynier poligrafii
921 bankowość magister ekonomii
922 finanse i bankowość magister ekonomii
923 gospodarka regionalna magister ekonomii
1151 inżynieria jądrowa magister inżynier inżynierii jądrowej inżynier inżynierii jądrowej
2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

DYPLOM

........................

(nazwa szkoły wyższej)

........................

(nazwa studium)

(godło)

Obywatel(ka) ...............................................

urodzony(a) dnia ........ 19... r. w .......................

absolwent(ka) Wydziału .....................................

kierunek studiów ...........................................

specjalność ................................................

ukończył(a) dnia ...... 19... r. ............... semestralne

Studium Pedagogiczne z wynikiem ............................

i uzyskał(a) kwalifikacje pedagogiczne.

Kierownik studium Rektor

pieczęć urzędowa

(okrągła)

........... dnia ....... 19... r.

nr ........

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.31.247

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe.
Data aktu: 26/07/1990
Data ogłoszenia: 14/08/1990
Data wejścia w życie: 14/08/1990