Regulamin terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.90.13.107
ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO KOMISARZA WYBORCZEGO
z dnia 4 kwietnia 1990 r.
w sprawie regulaminu terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96) zarządza się co następuje:
§  1. Ustala się:
1) regulamin terytorialnych komisji wyborczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
2) regulamin obwodowych komisji wyborczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
1. Pracami terytorialnej komisji wyborczej, zwanej dalej "komisją", kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcje wypełnia zastępca przewodniczącego.
3. Komisja działa przy pomocy właściwego zarządu gminy, a w pierwszych wyborach do rad gmin w 1990 r. – przy pomocy naczelnika (prezydenta miasta).
§  2.
1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu najpóźniej 3 dnia od dnia jej powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji,
2) uchwala ramowy plan pracy oraz dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład komisji,
3) zapoznaje się z informacją właściwego zarządu gminy, a w pierwszych wyborach do rad gminy w 1990 r. prezydium rady narodowej – dotyczącą stanu prac związanych z utworzeniem obwodów głosowania,
4) ustala sposób podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibie komisji i dyżurach pełnionych przez komisję, z uwzględnieniem przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych lub list kandydatów na radnych.
3. Komisja ustala ramowe zasady i tryb powoływania obwodowych komisji wyborczych.
§  3.
1. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem przez obwodowe komisje wyborcze przepisów prawa wyborczego, w szczególności:
1) organizuje szkolenie obwodowych komisji wyborczych w zakresie prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności tych komisji dotyczących przeprowadzania głosowania i ustalania jego wyników,
2) zwołuje narady przewodniczących i sekretarzy obwodowych komisji wyborczych dla omówienia sposobu wykonywania zadań tych komisji,
3) udziela obwodowym komisjom wyborczym stosownej pomocy służącej sprawnemu i zgodnemu z prawem przeprowadzeniu głosowania,
4) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Generalnego Komisarza Wyborczego oraz wojewódzkiego komisarza wyborczego.
2. Komisja może sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze przy pomocy upełnomocnionych osób działających wyłącznie w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie.
§  4.
1. Komisja obowiązana jest starannie i bez zbędnej zwłoki zbadać każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej oraz niezwłocznie zawiadomić na piśmie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
2. Rozpatrując skargi, o których mowa w ust. 1, komisja powinna zapoznać się z wyjaśnieniami obwodowej komisji wyborczej oraz – stosownie do rangi sprawy będącej przedmiotem skargi – umożliwić bezpośrednie złożenie wyjaśnień przez skarżącego i komisję.
§  5.
1. Na żądanie wojewódzkiego komisarza wyborczego komisja przedstawia informacje o wykonywaniu swoich zadań oraz przebiegu prac związanych z przeprowadzeniem wyborów na obszarze swojego działania.
2. Komisja może zwracać się do wojewódzkiego komisarza wyborczego o udzielenie wyjaśnień lub wytycznych.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w zakresie udostępniania przez komisję dokumentów i materiałów na żądanie Generalnego lub wojewódzkiego komisarza wyborczego.
§  6.
1. Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały komisji podpisują przewodniczący i sekretarz.
§  7.
1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły. Protokoły powinny zawierać w szczególności określenie porządku dziennego obrad, listę osób uczestniczących w posiedzeniu oraz treść rozstrzygnięć komisji; do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
2. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.
§  8.
1. Osoby powołane przez komisję w skład obwodowych komisji wyborczych o powołaniu zawiadamia pisemnie przewodniczący komisji.
2. Protokoły rejestracji kandydatów lub rejestracji list kandydatów na radnych, sporządzone na formularzach według wzorów ustalonych przez Generalnego Komisarza Wyborczego, podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy sporządzaniu tych protokołów.
3. Uchwały, rozstrzygnięcia oraz inne dokumenty komisji opatruje się jej pieczęcią; dotyczy to także pism, o których mowa w ust. 1.
§  9.
1. W razie zarejestrowania osoby wchodzącej w skład komisji jako kandydata na radnego albo niemożności pełnienia obowiązków w komisji z innych przyczyn, komisja występuje do wojewódzkiego komisarza wyborczego o uzupełnienie jej składu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności odwołania, z powodu zaniedbania obowiązków, osoby wchodzącej w skład komisji.
§  10. Wydatki komisji pokrywane są z kredytów przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego komisji.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§  1.
1. Pracami obwodowej komisji wyborczej, zwanej dalej "komisją", kieruje oraz zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego funkcję wypełnia zastępca przewodniczącego.
3. Komisja działa przy pomocy właściwego zarządy gminy, a w pierwszych wyborach do rad gmin w 1990 r. – przy pomocy naczelnika (prezydenta miasta).
§  2.
1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu najpóźniej 5 dnia od dnia jej powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) omawia swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji,
2) ustala harmonogram prac oraz dokonuje podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład komisji; w harmonogramach prac należy uwzględnić udział komisji w szkoleniach w zakresie prawa wyborczego.
3. Komisja ustala szczegółowy plan prac obowiązujący w dniu głosowania.
§  3.
1. Komisja obowiązana jest stosować się do wytycznych i wyjaśnień przekazywanych przez komisarzy wyborczych oraz właściwą terytorialną komisją wyborczą.
2. Komisja może zwracać się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej o udzielenie wyjaśnień lub wytycznych.
3. Na żądanie właściwej terytorialnej komisji wyborczej, a także Generalnego lub wojewódzkiego komisarza wyborczego bądź osób upełnomocnionych przez tę komisję lub komisarza, komisja obowiązana jest udzielać informacji o wykonywaniu swoich zadań.
§  4.
1. Komisja może działać i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały komisji zapadają większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały komisji podpisują przewodniczący i sekretarz.
§  5.
1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły. Protokoły powinny zawierać w szczególności określenie porządku obrad, listę osób uczestniczących w posiedzeniu oraz treść rozstrzygnięć przyjętych przez komisję; do protokołu dołącza się uchwały podjęte przez komisję.
2. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.
3. Dokumenty komisji opatruje się jej pieczęcią.
§  6.
1. W razie zarejestrowania osoby wchodzącej w skład komisji jako kandydata na radnego albo niemożności pełnienia obowiązków w komisji z innych przyczyn, komisja występuje do terytorialnej komisji wyborczej o uzupełnienie jej składu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie konieczności odwołania, z powodu zaniedbywania obowiązków, osoby wchodzącej w skład komisji.
§  7. Wydatki komisji pokrywane są z kredytów przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego komisji.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020