Dalszy rozwój i doskonalenie działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zasady ich współdziałania z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

M.P.76.36.159
UCHWAŁA Nr 180
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 1976 r.
w sprawie dalszego rozwoju i doskonalenia działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zasad ich współdziałania z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Udział Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w rozwiązywaniu podstawowych problemów przyspieszenia i utrzymania wysokiego tempa rozwoju kraju jest znaczny, wymaga jednak dalszego zintensyfikowania. Zwiększone społeczne zaangażowanie i udział inżynierów i techników w realizacji programów rozwojowych ma szczególne znaczenie w obecnym planie 5-letnim, którego zadania wynikające z uchwały VII Zjazdu Partii, a dotyczące intensywnego rozwoju kraju są trudne i złożone. Zaplanowane efekty, od których jest uzależniony przyszły poziom stopy życiowej całego społeczeństwa, powinny być osiągnięte głównie w drodze zwiększenia wydajności pracy, w szczególności przez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i pełniejsze wykorzystanie majątku trwałego, w tym nowych i zmodernizowanych stanowisk produkcyjnych. Wielkość efektów do uzyskania tą drogą zależy w dużej mierze od twórczego zaangażowania myśli technicznej, od współpracy aktywu zrzeszonego w społecznych organizacjach naukowo-technicznych z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie zagospodarowania wszelkich istniejących rezerw.
W związku z powyższym Rada Ministrów na wniosek Naczelnej Organizacji Technicznej uchwala, co następuje:
§  1. Naczelna Organizacja Techniczna, zwana dalej w skrócie "NOT", i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne (SNT):
1) zintensyfikują działania zmierzające do stworzenia w środowisku technicznym atmosfery zaangażowania i warunków do organizowania masowego udziału wszystkich pracowników w realizacji programów rozwoju techniki i gospodarki, w tworzeniu klimatu dobrej roboty,
2) skoncentrują społeczną i zawodową działalność inżynierów i techników w szczególności na:
a) skupieniu uwagi środowisk technicznych na realizacji zadań w zakresie postępu technicznego,
b) przyspieszeniu rozwoju techniki w zakładzie, branży i całej gospodarce narodowej,
c) doskonaleniu kwalifikacji kadry technicznej oraz działaniu na rzecz pełnego wykorzystania wiedzy i umiejętności inżynierów i techników, kształtowania twórczych postaw zawodowych,
d) wzroście społecznej wydajności i efektywności pracy, racjonalnym rozwoju mechanizacji i automatyzacji pracy w przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie i usługach,
e) poprawie jakości pracy, unowocześnianiu produkowanych wyrobów, podnoszeniu ich niezawodności działania i trwałości oraz stałym doskonaleniu metod wytwarzania,
f) unowocześnianiu struktury zużycia materiałów przez rozwój inżynierii materiałowej, stosowaniu materiałooszczędnych metod projektowania i konstruowania oraz opracowywaniu i wdrażaniu materiałooszczędnych technologii,
g) sterowaniu procesami badawczymi zgodnie z potrzebami gospodarki oraz poprawy sprawności procesów wdrożeniowych i upowszechniania innowacji,
h) ujawnianiu i zagospodarowywaniu rezerw tkwiących w majątku trwałym i powiększaniu tych rezerw przez zabiegi modernizacyjne,
i) kształtowaniu kultury technicznej w społeczeństwie oraz popularyzacji nowej techniki i jej twórców,
j) propagowaniu i promocji techniki polskiej za granicą,
k) rozwoju wynalazczości i racjonalizacji,
l) doradztwie i konsultacjach w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki,
ł) usługach w dziedzinie techniki i jej zastosowań,
3) podejmą działania w celu zwiększenia pomocy technicznej i opieki nad klubami racjonalizacji.
§  2.
1. W kształtowaniu i realizacji polityki w sprawach rozwoju technicznego i gospodarczego kraju konieczne jest wykorzystywanie działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych.
2. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią właściwe wykorzystywanie przez podległe im jednostki organizacyjne opinii odpowiednich ogniw NOT oraz wniosków z konferencji i narad organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne, a w szczególności uchwał kongresów techników polskich przy:
1) opracowywaniu i ocenie podstawowych założeń rozwojowych dziedzin gospodarki, branż, regionów kraju i poszczególnych zakładów,
2) realizacji planów społeczno-gospodarczych.
§  3. Zaleca się zapraszanie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT do udziału w tych pracach kolegiów ministerstw (organów równorzędnych przy urzędach centralnych) oraz zjednoczeń i kombinatów, które dotyczą problematyki postępu techniczno-ekonomicznego, doskonalenia kadr technicznych i innych problemów, w których rozwiązywaniu udział tych stowarzyszeń jest uzasadniony.
§  4. Państwowe jednostki organizacyjne, w których działają koła zakładowe SNT (komitety zakładowe NOT), zapewnią odpowiednie warunki do rozwijania przez te koła (komitety zakładowe NOT) działalności mającej na celu rozwój techniki, a w szczególności do:
1) udziału w kształtowaniu planów technicznych i gospodarczych oraz w ich realizacji, zwłaszcza w sprawach postępu technicznego i poprawy wyników techniczno-ekonomicznych oraz ujawniania i zagospodarowania rezerw społecznej wydajności pracy przede wszystkim przez powoływanie przewodniczących kół zakładowych SNT (przewodniczących komitetów zakładowych NOT) do kolegialnych organów doradczych tych zakładów; koła zakładowe będą opracowywały koreferaty do planów postępu technicznego oraz będą formułowały wnioski do programu rozwoju zakładów,
2) współdziałania w opracowywaniu i realizacji planów dokształcania i doskonalenia kadry inżynieryjno-technicznej,
3) współdziałania z kierownictwami zakładów pracy w realizacji programów przebiegu praktyk, stażów naukowych i zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej,
4) zwiększenia społecznego oddziaływania na pracę ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz klubów techniki i racjonalizacji,
5) organizowania we współdziałaniu z kierownictwami zakładów pracy i innymi organizacjami społecznymi różnych form popularyzacji nowej techniki, w tym wystaw, pokazów, odczytów oraz wycieczek technicznych do przodujących zakładów pracy,
6) udziału ogniw NOT i zrzeszanych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w programowaniu działalności racjonalizatorskiej, dokonywaniu okresowych przeglądów wdrożeń wynalazków i wniosków racjonalizatorskich oraz ich rozpowszechnianiu.
§  5. Państwowe jednostki organizacyjne, zlecające NOT lub zrzeszonym w niej stowarzyszeniom naukowo-technicznym zorganizowanie konferencji naukowo-technicznych, pokrywają koszty ich organizacji i koszty delegowania uczestników.
§  6. Zainteresowani ministrowie zapewnią:
1) konsultowanie z NOT lub zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami naukowo-technicznymi rocznych i wieloletnich resortowych programów i planów doskonalenia kadr technicznych w celu ich wzajemnej koordynacji, a także okresowe rozpatrywanie uwag i wniosków NOT i SNT dotyczących przebiegu i dalszego rozwoju doskonalenia kadr technicznych,
2) ustalanie w drodze porozumienia z NOT lub zrzeszonymi w niej odpowiednimi SNT udziału tych stowarzyszeń w realizacji wieloletnich i rocznych resortowych programów i planów doskonalenia kadr w części dotyczącej kadr technicznych,
3) ustalanie w porozumieniu z NOT udziału i zakresu działalności tej organizacji i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w przygotowaniu i organizowaniu kursów oraz innych przedsięwzięć mających na celu osiąganie przez inżynierów i techników specjalizacji zawodowej i innych uprawnień zawodowych.
§  7.
1. NOT opracuje w terminie do dnia 31 grudnia 1976 r. program wykorzystania i rozwoju sieci nowocześnie wyposażonych i zorganizowanych ośrodków doskonalenia kadr technicznych, uwzględniający również wykorzystanie do działalności szkoleniowej NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych istniejących ośrodków resortowych.
2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) udzielą NOT i zrzeszonym w niej stowarzyszeniom naukowo-technicznym odpowiedniej pomocy w realizacji programu, o którym mowa w ust. 1.
§  8. Właściwi ministrowie, ustalając wykaz jednostek uprawnionych do wykonywania rzeczoznawstwa technicznego, wykorzystają działalność NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego.
§  9.
1. NOT zapewni dalszy rozwój działalności wydawniczej w zakresie czasopism technicznych.
2. NOT przeanalizuje działalność Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT pod kątem jej łączności z działalnością wydawniczą resortów gospodarczych i ewentualnej komasacji w ramach tego przedsiębiorstwa czasopism o określonym profilu technicznym oraz przedstawi wnioski zainteresowanym ministrom.
§  10.
1. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne powinny rozwijać współpracę międzynarodową z organizacjami o charakterze naukowo-technicznym.
2. Prezes NOT podejmuje decyzje w sprawach zatwierdzania preliminarzy imprez organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zapraszania na koszt NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych cudzoziemców do udziału w tych imprezach.
3. Minister Finansów ustali zasady, na jakich koszty związane z działalnością statutową wyjazdów zagranicznych członków stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT mogą być w części finansowane z wpływów określonych w § 13, przy wykorzystaniu własnych środków dewizowych.
4. Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Prezes NOT ustalą zasady współdziałania Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w organizowaniu wystaw i sympozjów naukowo-technicznych w kraju i za granicą.
5. Zaleca się ministrom (kierownikom urzędów centralnych) wykorzystywanie działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych przy realizacji postanowień umów międzynarodowych w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń naukowo-technicznych oraz organizowaniu praktyk zagranicznych.
§  11.
1. Uznaje się istotną rolę Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w zakresie ochrony zabytków techniki i rozwoju muzealnictwa technicznego. W związku z tym:
1) Naczelna Organizacja Techniczna działając w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki będzie sprawowała społeczną kontrolę nad muzealnictwem technicznym,
2) zaleca się wszechstronny rozwój działalności Muzeum Techniki NOT jako głównej placówki muzealnictwa technicznego w kraju, w szczególności w zakresie:
a) propagowania tradycji i współczesnych osiągnięć techniki,
b) gromadzenia i zabezpieczania szczególnie cennych zabytków techniki,
c) utworzenia i prowadzenia ośrodka metodyczno-instruktażowego dla kadr muzealnictwa technicznego,
d) opiniowania oraz konsultacji programów i projektów rozwoju muzeów techniki.
2. W celu wykonania zadań wymienionych w ust. 1:
1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zapewnią pomoc w prowadzeniu i rozwijaniu poszczególnych, właściwych branżowo działów Muzeum Techniki NOT,
2) Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Naczelną Organizacją Techniczną utworzy ośrodek metodyczno-instruktażowy służący szkoleniu kadry dla muzealnictwa technicznego i ochrony zabytków techniki,
3) Prezydent m.st. Warszawy przekaże Muzeum Techniki NOT pomieszczenia magazynowe w części Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zajmowanej przez to Muzeum.
3. Minister Kultury i Sztuki, uwzględniając wnioski Naczelnej Organizacji Technicznej, w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Polską Akademią Nauk oraz zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych zapewni ochronę zabytków techniki na terenie kraju.
4. Kierownicy zainteresowanych resortów w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki i Naczelną Organizacją Techniczną zobowiążą wielkie zakłady przemysłowe do roztaczania opieki oraz rozwijania innych form mecenatu nad zabytkami techniki znajdującymi się na ich terenie, a także zapewnią na ten cel odpowiednie środki.
§  12.
1. Upoważnia się NOT i jej oddziały do przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w ramach środków przyznawanych NOT na ten cel z budżetu Państwa.
2. Na cele określone w ust. 1 przyznaje się NOT w latach 1977-1980 roczny fundusz nagród w wysokości 7 mln zł.
3. Regulamin nagród ustala NOT w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
§  13.
1. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne mogą zwiększać związane z działalnością statutową limitowane wydatki z osobowego i bezosobowego funduszu płac, wydatki na podróże służbowe w granicach przyrostu wpływów składek od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego oraz w ramach ponadplanowych wpływów od osób fizycznych z tytułu odpłatności za świadczenia.
2. Szczegółowe zasady wykorzystywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem NOT.
§  14.
1. NOT prowadzi działalność inwestycyjną na zasadach finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej, określonych w odrębnych przepisach.
2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów uwzględni NOT w narodowym planie społeczno-gospodarczym jako inwestora w planie centralnym.
§  15.
1. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w porozumieniu z Prezesem NOT ustalą terminy zakończenia budowy domów technika w Grudziądzu, Krakowie i Radomiu oraz rozpoczęcia i zakończenia budowy domów technika w Bielsku Białej, Inowrocławiu, Katowicach, Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Starachowicach, Szczecinie i w Zielonej Górze.
2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zapewni terminową realizację budowy Ośrodka Postępu Technicznego NOT w Warszawie.
§  16.
1. Upoważnia się NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne do prowadzenia i rozwijania odpłatnej działalności w zakresie:
1) wydawania czasopism i innych nieperiodycznych wydawnictw technicznych oraz ich rozprowadzania,
2) organizowania i prowadzenia ośrodków szkoleniowych, domów pracy twórczej, kursów i wydawnictw z tym związanych,
3) współdziałania z właściwymi organami w zakresie oceny jakości produkcji i zgodności z normami,
4) doradztwa, rzeczoznawstwa technicznego, konsultacji, ekspertyz i usług technicznych,
5) organizowania wystaw i sympozjów zagranicznych w kraju i krajowych za granicą, w porozumieniu z zainteresowanymi resortami,
6) prowadzenia działalności klubowej w domach technika dla członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz pracowników NOT i innych osób.
2. Szczegółowe zasady i zakres prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, oraz jednostki uprawnione do jej prowadzenia - określają regulaminy ustalone przez NOT w porozumieniu z Ministrem Finansów.
3. Minister Finansów ustali na wniosek NOT zasady organizacji finansowej i systemu finansowego działalności, o której mowa w ust. 1.
§  17. Zaleca się państwowym jednostkom organizacyjnym udostępnianie NOT i zrzeszonym w niej stowarzyszeniom naukowo-technicznym posiadanych urządzeń, laboratoriów, zakładów doświadczalnych itp., potrzebnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej uchwały.
§  18. Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni stosowanie form i zasad współpracy z NOT i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami, analogicznych do ustalonych w niniejszej uchwale dla państwowych jednostek organizacyjnych.
§  19. Traci moc uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki (Monitor Polski z 1971 r. Nr 42, poz. 267 i z 1973 r. Nr 39, poz. 235).
§  20. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.36.159

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Dalszy rozwój i doskonalenie działalności Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zasady ich współdziałania z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.
Data aktu: 20/08/1976
Data ogłoszenia: 13/09/1976
Data wejścia w życie: 13/09/1976