Oznaczanie pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.76.14.67
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 15 marca 1976 r.
w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 146 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, poz. 140 i z 1975 r. Nr 29, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzory tablic rejestracyjnych i tablic ze znakami próbnymi pojazdów samochodowych i przyczep, zwanych dalej "pojazdami", oraz ustala się system znaków rejestracyjnych.
§  2.
1. Tablice rejestracyjne - z wyjątkiem tablic określonych w ust. 2 i 3 - oraz tablice ze znakami próbnymi mają kształt prostokąta o wymiarach 520 mm X 120 mm, jeżeli symbole znaku rejestracyjnego umieszczone są w jednym rzędzie, lub o wymiarach 290 mm X 230 mm, jeżeli symbole znaku rejestracyjnego umieszczone są w dwóch rzędach (układ jedno- lub dwurzędowy).
2. Tablice rejestracyjne pojazdów misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, szefów i personelu tych misji i urzędów oraz innych osób i organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mają kształt prostokąta o wymiarach 520 mm X 120 mm w układzie jednorzędowym lub o wymiarach 330 mm X 230 mm w układzie dwurzędowym.
3. 1 Tablice rejestracyjne motocykli i ciągników rolniczych mają kształt prostokąta o wymiarach 190 mm X 150 mm tylko w układzie dwurzędowym.
§  3.
1. Tablice rejestracyjne są barwy czarnej, z wyjątkiem tablic rejestracyjnych pojazdów:
1) misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych i osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych (§ 2 ust. 2) - które są barwy niebieskiej,
2) cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, nie korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych - które są barwy zielonej; przepis ten stosuje się odpowiednio do tablic rejestracyjnych pojazdów zagranicznych osób prawnych.
2. Tablice ze znakami próbnymi są barwy czerwonej.
3. 2 Znaki rejestracyjne i znaki próbne są barwy białej, z zastrzeżeniem przepisu § 4 ust. 5.
§  4.
1. Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych pojazdów należących do osób fizycznych lub do jednostek gospodarki nie uspołecznionej składają się z trzech wielkich liter, z których dwie pierwsze oznaczają województwo, a trzecia serię znaku tworzoną przez jedną z 25 następujących liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z oraz z czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.
2. Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych pojazdów należących do jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych składają się z trzech wielkich liter o znaczeniu określonym w ust. 1 oraz z trzycyfrowej liczby od 001 do 999 i z umieszczonej na końcu liczby jednej z 25 liter wymienionych w ust. 1.
3. Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych pojazdów należących do misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych i osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych (§ 2 ust. 2) składają się z dwóch wielkich liter oznaczających województwo oraz z pięciocyfrowej liczby od 00001 do 99999.
4. Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych pojazdów należących do osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, składają się z trzech wielkich liter: z pierwszej stałej litery I i z dwóch liter oznaczających województwo oraz z czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.
5. 3 Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych tymczasowych, przeznaczonych do oznaczania pojazdów w celu umożliwienia ich przejazdu z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania lub siedziby ich właścicieli albo w celu wywozu za granicę, są barwy żółtej. Znaki te składają się z jednej wielkiej litery i sześciocyfrowej liczby; w układzie dwurzędowym literę i dwie pierwsze cyfry umieszcza się w rzędzie górnym, a pozostałe cyfry - w dolnym.
6. 4 Znaki próbne na tablicach pojazdów czasowo dopuszczonych do ruchu składają się z trzech wielkich liter: z pierwszej stałej litery X i z dwóch liter oznaczających województwo oraz z czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999.
§  5. Pojazdy zarejestrowane w kraju, używane w ruchu międzynarodowym, zaopatrzone są oprócz tablic rejestracyjnych w znak wyróżniający z literami PL.
§  6. 5
1. Ustala się następujące oznaczenia tablic w województwach:
Lp. Województwo Oznaczenia tablic rejestracyjnych, z wyjątkiem tymczasowych, oraz tablic ze znakami próbnymi Oznaczenia tablic rejestracyjnych tymczasowych
1 2 3 4
I II III IV V VI
1 stołeczne warszawskie WA WS WI WU WG WF od A 000001 do A 499999
2 bialskopodlaskie BP BA BS od A 500000 do A 999999
3 białostockie BK BT BI od B 000001 do B 499999
4 bielskie BB BL BO od B 500000 do B 999999
5 bydgoskie BY BG BD BC od C 000001 do C 499999
6 chełmskie CH CM CU od C 500000 do C 999999
7 ciechanowskie CI CN CA od D 000001 do D 499999
8 częstochowskie CZ CE CO od D 500000 do D 999999
9 elbląskie EL EG EB od E 000001 do E 499999
10 gdańskie GD GK GA GN od E 500000 do E 999999
11 gorzowskie GO GW GR od F 000001 do F 499999
12 jeleniogórskie JG JE JA od F 500000 do F 999999
13 kaliskie KL KZ KP od G 000001 do G 499999
14 katowickie KA KT KB KC KD od G 500000 do G 999999
15 kieleckie KI KE KJ od H 000001 do H 499999
16 konińskie KN KM KF od H 500000 do H 999999
17 koszalińskie KO KG KY od I 000001 do I 499999
18 miejskie krakowskie KR KK KW KV od I 500000 do I 999999
19 krośnieńskie KS KU KH od J 000001 do J 499999
20 legnickie LG LC LI od J 500000 do J 999999
21 leszczyńskie LE LS LN od K 000001 do K 499999
22 lubelskie LU LL LB od K 500000 do K 999999
23 łomżyńskie LO LM LA od L 000001 do L 499999
24 miejskie łódzkie LD LZ LF LW od L 500000 do L 999999
25 nowosądeckie NS NO NA od M 000001 do M 499999
26 olsztyńskie OL ON OT od M 500000 do M 999999
27 opolskie OP OE OD od N 000001 do N 499999
28 ostrołęckie OS OK OR od N 500000 do N 999999
29 pilskie PI PA PY od O 000001 do O 499999
30 piotrkowskie PT PK PU od O 500000 do O 999999
31 płockie PL PC PB od P 000001 do P 499999
32 poznańskie PO PN PZ PW od P 500000 do P 999999
33 przemyskie PR PM PE od R 000001 do R 499999
34 radomskie RA RO RD od R 500000 do R 999999
35 rzeszowskie RZ RE RW od S 000001 do S 499999
36 siedleckie SE SD ST od S 500000 do S 999999
37 sieradzkie SI SA SB od T 000001 do T 499999
38 skierniewickie SK SN SF od T 500000 do T 999999
39 słupskie SL SP SG od U 000001 do U 499999
40 suwalskie SU SW SO od U 500000 do U 999999
41 szczecińskie SZ SC SM od V 000001 do V 499999
42 tarnobrzeskie TG TB TE od V 500000 do V 999999
43 tarnowskie TA TN TW od W 000001 do W 499999
44 toruńskie TO TU TY od W 500000 do W 999999
45 wałbrzyskie WB WY WH od X 000001 do X 499999
46 włocławskie WL WK WE od X 500000 do X 999999
47 wrocławskie WR WO WC WW od Y 000001 do Y 499999
48 zamojskie ZA ZM ZC od Y 500000 do Y 999999
49 zielonogórskie ZG ZE ZN od Z 000001 do Z 499999
2. Kolejne pary liter wymienione w ust. 1 w kolumnach od I do VI stosuje się po wyczerpaniu pojemności uzyskanej z użycia pary liter kolumny poprzedzającej.
§  7. Wzory tablic rejestracyjnych i tablic ze znakami próbnymi, znaków rejestracyjnych i znaków próbnych (liter i cyfr) oraz wzór znaku wyróżniającego z literami PL podane są w załączniku do zarządzenia.
§  8.
1. Z przodu pojazdów umieszcza się wyłącznie tablice rejestracyjne w układzie jednorzędowym.
2. Z tyłu pojazdów umieszcza się tablice rejestracyjne w układzie dwurzędowym; jeżeli jednak jest to niemożliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, dopuszcza się umieszczenie tablicy w układzie jednorzędowym.
3. Na motocyklu umieszcza się tablicę rejestracyjną jedynie z tyłu; na przodzie motocykla, na błotniku, po obu jego stronach właściciel pojazdu wykonuje identyczny pod względem rozmiarów i kształtów liter i cyfr znak rejestracyjny, stanowiący układ jednorzędowy znaku uwidocznionego na tablicy rejestracyjnej.
4. Z tyłu przyczep motocyklowych nie podlegających rejestracji właściciel pojazdu wykonuje znak rejestracyjny identyczny pod względem rozmiarów i kształtów liter i cyfr ze znakiem na tablicy rejestracyjnej motocykla.
5. Na przyczepach (także turystycznych samochodowych i motocyklowych) podlegających rejestracji umieszcza się z tyłu jedną tablicę z samodzielnym znakiem rejestracyjnym. Z tyłu przyczep samochodowych nie podlegających rejestracji umieszcza się tablicę dodatkowo przydzieloną (trzecią) ze znakiem rejestracyjnym identycznym ze znakiem na pojeździe ciągnącym.
6. Jeżeli pojazd, z wyjątkiem motocykla, nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, wówczas przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało eksploatowanie pojazdu lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu w stosunku do zwykłego kierunku jazdy.
6a. 6 Na ciągniku rolniczym umieszcza się tablicę rejestracyjną jedynie z tyłu.
7. Elementy służące do umocowania tablic rejestracyjnych na pojeździe, jak śruby, nakrętki, podkładki itp., właściciel pojazdu obowiązany jest pokryć farbą o barwie tła, jakie ma tablica.
§  9.
1. Znak wyróżniający z literami PL stosuje się w postaci tabliczki lub plakietki o jednolitych wymiarach i kształtach.
2. Tabliczkę (plakietkę) ze znakiem wyróżniającym z literami PL umieszcza się z tyłu pojazdu po prawej stronie tablicy rejestracyjnej, a gdy to nie jest możliwe - nad lub pod tablicą rejestracyjną. Tabliczkę (plakietkę) umieszcza się w takiej odległości poziomej i pionowej od tablicy rejestracyjnej, aby nie wpływała ujemnie na widoczność tablicy i czytelność znaku rejestracyjnego.
3. Dopuszcza się umieszczenie tabliczki (plakietki) ze znakiem wyróżniającym z literami PL na tylnej szybie samochodu osobowego w prawym dolnym rogu, pod warunkiem jednak, że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.
§  10.
1. Samochód ciężarowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t (także samowyładowczy i przyczepa) może być zaopatrzony, oprócz tablic rejestracyjnych, w znak rejestracyjny, namalowany na tyle nadwozia białą farbą (farbą o barwie kontrastującej z tłem nadwozia), tej samej treści co znak na tablicach rejestracyjnych.
2. Znak namalowany na tyle nadwozia powinien mieć taki sam układ i zbliżoną formę liter i cyfr do umieszczonych na tablicy rejestracyjnej w układzie jednorzędowym. Długość rzędu liter i cyfr powinna wynosić 140-150 cm, wysokość 25 cm, a grubość kreski - 4,5 cm.
3. Wymalowanie znaku należy do właściciela pojazdu.
§  11. Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1964 r. w sprawie wzorów tablic rejestracyjnych i tablic ze znakami próbnymi pojazdów samochodowych i trolejbusów oraz systemu oznaczania tych pojazdów (Monitor Polski Nr 40, poz. 189).
§  12. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1976 r., z tym że do dnia 31 grudnia 1983 r. mogą być również używane tablice rejestracyjne i tablice ze znakami próbnymi ustalone przepisami zarządzenia wymienionego w § 11.
ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU SAMOCHODOWEGO

(z wyjątkiem motocykla) i przyczepy (układ jednorzędowy)

grafika

Wzór nr 1

TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU SAMOCHODOWEGO

(z wyjątku motocykla) i przyczepy (układ dwurzędowy)

grafika

Wzór nr 2

TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW DYPLOMATYCZNYCH

(układ jednorzędowy)

grafika

Wzór nr 3

TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW DYPLOMATYCZNYCH

(układ dwurzędowy)

grafika

Wzór nr 4

TABLICA REJESTRACYJNA MOTOCYKLA

grafika

Wzór nr 5

TABLICA ZE ZNAKAMI PRÓBNYMI

(układ jednorzędowy)

grafika

Wzór nr 6

TABLICA ZE ZNAKAMI PRÓBNYMI

(układ dwurzędowy)

grafika

Wzór nr 7

TABLICZKA (PLAKIETKA) ZE ZNAKIEM WYRÓŻNIAJĄCYM Z LITERAMI PL

grafika

Wzór nr 8

1 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1978 r. (M.P.78.39.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.
3 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.
4 § 4 ust. 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.
5 § 6:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 kwietnia 1980 r. (M.P.80.13.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.

6 § 8 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1978 r. (M.P.78.39.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.
7 § 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 grudnia 1978 r. (M.P.78.39.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1980 r. (M.P.80.31.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1981 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1982 r. (M.P.82.32.284) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020