Przechowywanie i kontrola ksiąg stanu cywilnego oraz określenie organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.

M.P.76.10.50
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 lutego 1976 r.
w sprawie przechowywania i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 4 dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe (zbiór dokumentów) i skorowidze przechowuje się w urzędach stanu cywilnego w sposób zapewniający ich zabezpieczenie.
§  2. Księgi stanu cywilnego z terenów, które na mocy umowy z dnia 16 sierpnia 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej znalazły się w granicach ZSRR, jak również księgi polskich urzędów konsularnych - przechowuje Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście.
§  3. Kierownicy urzędów stanu cywilnego przekazują właściwym archiwom państwowym księgi stanu cywilnego obejmujące akta sporządzone przed 100 laty.
§  4.
1. Odpisy (wtóropisy) ksiąg urzędów stanu cywilnego w miastach, które do dnia 31 maja 1975 r. były siedzibą powiatowych organów władzy i administracji państwowej lub stanowiły powiaty, i w dzielnicach miast - przechowują terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. Odpisy (wtóropisy) ksiąg urzędów stanu cywilnego w innych niż wymienione w ust. 1 miastach, miastach i gminach oraz gminach - przechowują nadal terenowe organy administracji państwowej miast, które do dnia 31 maja 1975 r. były siedzibą powiatowych organów władzy i administracji państwowej.
§  5.
1. Urzędy stanu cywilnego są obowiązane po upływie każdego roku kalendarzowego przesłać uwierzytelnione odpisy akt sporządzonych w księgach stanu cywilnego wraz ze skorowidzami do właściwych organów przechowujących odpisy ksiąg z lat ubiegłych.
2. Urzędy stanu cywilnego w gminach (miastach i gminach) mogą przesyłać odpisy, o których mowa w ust. 1, co dwa lata kalendarzowe.
§  6.
1. Urzędy stanu cywilnego są obowiązane przesyłać organom, które przechowują odpisy ksiąg stanu cywilnego, odpisy wzmianek dodatkowych i przypiski dokonywane w księgach pierwopisów.
2. Terenowe organy administracji państwowej, które przechowują odpisy (wtóropisy) ksiąg stanu cywilnego, są obowiązane umieszczać w tych odpisach (wtóropisach) treść wzmianek dodatkowych i przypisków.
§  7. Księgi stanu cywilnego podlegają kontroli terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, którym podlegają urzędy stanu cywilnego.
§  8.
1. Przepisy dotyczące sposobu przechowywania, zabezpieczania i kontroli ksiąg stanu cywilnego stosuje się odpowiednio do odpisów (wtóropisów) ksiąg stanu cywilnego.
2. Odpisy ksiąg stanu cywilnego nie mogą być przechowywane w tym samym budynku, w którym znajduje się oryginał księgi.
3. Jeżeli organ uprawniony do przechowywania odpisów ksiąg stanu cywilnego znajduje się w tym samym budynku, w którym mieści się urząd stanu cywilnego przechowujący oryginał księgi - terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego ustali miejsce przechowywania odpisów ksiąg.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.10.50

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przechowywanie i kontrola ksiąg stanu cywilnego oraz określenie organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.
Data aktu: 27/02/1976
Data ogłoszenia: 18/03/1976
Data wejścia w życie: 18/03/1976