Finansowanie przez banki i kontrola bankowa inwestycji realizowanych na terenie m.st. Warszawy przez jednostki planu centralnego.

M.P.69.34.252
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 lipca 1969 r.
w sprawie finansowania przez banki i kontroli bankowej inwestycji realizowanych na terenie m. st. Warszawy przez jednostki planu centralnego.
Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188, z 1951 r. Nr 25, poz. 185 i z 1969 r. Nr 20, poz. 148) oraz w związku z uchwałą Komisji Partyjno-Rządowej do Spraw Ograniczenia Wzrostu Zatrudnienia w m. st. Warszawie z dnia 30 maja 1969 r., ustalającą szczególne zasady realizacji inwestycji wykonywanych na terenie m. st. Warszawy - zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Banki mogą finansować inwestycje planu centralnego, polegające na budownictwie inwestycyjnym, realizowane na terenie m. st. Warszawy, po stwierdzeniu, że zadania inwestycyjne i obiekty stanowiące część składową tych zadań są objęte zestawieniem zadań inwestycyjnych na określony rok, wprowadzonym zarządzeniem nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1969 r. w sprawie inwestycji realizowanych na terenie m.st. Warszawy w latach 1969 i 1970, oraz że są zgodne z tym zestawieniem, zatwierdzonym w trybie § 1 tego zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. Zgodność z zestawieniem zadań inwestycyjnych dotyczy zarówno zakresu rzeczowego, jak i rocznej kwoty nakładów ogółem i nakładów na roboty budowlano-montażowe poszczególnych zadań i obiektów objętych zestawieniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do inwestycji polegających na budownictwie o wartości całkowitej robót budowlano-montażowych nie przekraczającej 500 tys. zł oraz szybko rentujących się i drobnych inwestycji przedsiębiorstw pod warunkiem realizowania ich systemem gospodarczym i uzyskania zgody Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy na ich realizację.
4. Kredyty bankowe na finansowanie inwestycji uwzględniać będą zadania i obiekty oraz ustalone dla nich wielkości nakładów. Roczne transze kredytów przewidziane w umowie kredytowej podlegać będą corocznie aktualizacji stosownie do zestawień zadań inwestycyjnych.
§  2.
1. W razie stwierdzenia, że zakres rzeczowy określonej inwestycji realizowany jest niezgodnie z zestawieniem zadań inwestycyjnych, bank wstrzymuje bez uprzedniego wypowiedzenia finansowanie inwestycji, zawiadamiając o tym Pełnomocnika Rządu do Spraw Deglomeracji m. st. Warszawy.
2. Bank zobowiązany jest ponadto do bezzwłocznego zawiadomienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Deglomeracji m. st. Warszawy o wszelkich innych naruszeniach przepisów o finansowaniu i realizacji inwestycji oraz o sankcjach zastosowanych przez bank do inwestorów.
§  3.
1. W razie dokonania w trakcie realizacji inwestycji w obowiązującym trybie zmian w planie inwestycyjnym lub zmian w dokumentacji, polegających na przesunięciu obowiązujących (dyrektywnych) terminów realizacji, zmian wartości kosztorysowej zadania lub zmiany zakresu rzeczowego - bank może kontynuować finansowanie inwestycji pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Partyjno-Rządowej do Spraw Ograniczenia Wzrostu Zatrudnienia w m. st. Warszawie, zwanej dalej "Komisją".
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, bank wzywa inwestora do uzyskania w ciągu 30 dni zgody Komisji na dalszą realizację i finansowanie inwestycji, a po bezskutecznym upływie tego terminu wstrzymuje finansowanie inwestycji, zawiadamiając o tym Pełnomocnika Rządu do Spraw Deglomeracji m. st. Warszawy.
3. Jeżeli przyspieszenie realizacji inwestycji jest celowe i możliwe, bank może na wniosek inwestora i po uzyskaniu przez niego zgody Komisji finansować zadania i poszczególne jego obiekty ponad roczną wartość nakładów, ustaloną w zestawieniu zadań inwestycyjnych.
§  4.
1. Jeżeli inwestor realizuje inwestycje naruszając przepisy zarządzenia, bank stosuje sankcje przewidziane w przepisach o finansowaniu inwestycji.
2. Późniejsze uzyskanie przez inwestora legalizacji przez Komisję naruszenia przepisów zarządzenia nie powoduje cofnięcia zastosowanych przez bank sankcji, chyba że decyzja Komisji zawiera w tej sprawie odrębne postanowienia.
§  5.
1. Do robót budowlano-montażowych wykonywanych przez przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego z naruszeniem przepisów zarządzenia stosuje się przepisy § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 1966 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej (Monitor Polski Nr 12, poz. 79) oraz wyjaśnienia okólnika Ministra Finansów nr KS/2/68 z dnia 20 stycznia 1968 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 5). Zgodnie z tymi przepisami roboty takie nie podlegają zaliczeniu do wartości produkcji, a koszty tych robót obciążają wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do robót wykonywanych w obiektach inwestycyjnych nie objętych zestawieniem zadań inwestycyjnych.
§  6. W zakresie nie uregulowanym zarządzeniem obowiązują ogólne przepisy o finansowaniu i kontroli bankowej inwestycji.
§  7. Zobowiązuje się Bank Inwestycyjny do przedstawiania Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Deglomeracji m. st. Warszawy zbiorczych sprawozdań z realizacji inwestycji na terenie m. st. Warszawy za okres półrocza, trzech kwartałów i roku, sporządzanych w trybie ustalonym przez Bank za zgodą Pełnomocnika Rządu.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1969.34.252

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Finansowanie przez banki i kontrola bankowa inwestycji realizowanych na terenie m.st. Warszawy przez jednostki planu centralnego.
Data aktu: 11/07/1969
Data ogłoszenia: 02/08/1969
Data wejścia w życie: 02/08/1969