Gospodarowanie funduszem prewencyjnym Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

M.P.69.23.179
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 maja 1969 r.
w sprawie gospodarowania funduszem prewencyjnym Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. Nr 8, poz. 47) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Fundusz prewencyjny Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), zwany dalej funduszem prewencyjnym, dzieli się na:
1) fundusz pochodzący z ubezpieczeń jednostek gospodarki państwowej, zwany dalej funduszem prewencyjnym A,
2) fundusz pochodzący z ubezpieczeń jednostek gospodarki niepaństwowej, zwany dalej funduszem prewencyjnym B.
2. Fundusz prewencyjny A i fundusz prewencyjny B przeznaczone są na finansowanie działalności zapobiegawczej, mającej na celu zmniejszenie liczby i rozmiarów szkód losowych w ubezpieczonym mieniu jednostek określonych w ust. 1 i szkód losowych dotyczących osób ubezpieczonych przez te jednostki.
§  2. Działalność zapobiegawcza finansowana ze środków funduszu prewencyjnego prowadzona jest na podstawie rocznego planu działalności zapobiegawczej, uwzględniającego podział określony w § 1. Plany te uchwala Rada Ubezpieczeniowa PZU.
§  3.
1. Działalność zapobiegawczą finansowaną z funduszu prewencyjnego prowadzą:
1) Centrala i terenowe jednostki organizacyjne PZU,
2) ministerstwa oraz jednostki i zakłady budżetowe podległe ministrom,
3) zjednoczenia (jednostki równorzędne) i przedsiębiorstwa podległe bezpośrednio ministrom oraz przedsiębiorstwa zgrupowane w zjednoczeniach,
4) jednostki i zakłady budżetowe oraz zjednoczenia (jednostki równorzędne) i przedsiębiorstwa podległe prezydiom wojewódzkich i powiatowych rad narodowych.
2. Jednostki wymienione w ust. 1 są dysponentami funduszu prewencyjnego.
§  4.
1. Centrala PZU, po zasięgnięciu opinii ministerstw oraz na podstawie analizy szkodowości, opracowuje projekt planu działalności zapobiegawczej, uwzględniający rodzaje ubezpieczeń i zadania prewencyjne oraz wysokość środków funduszu prewencyjnego na ich sfinansowanie. Po uzyskaniu akceptacji Ministra Finansów na przewidziany w projekcie planu podział środków funduszu na podstawowe zadania prewencyjne Centrala PZU przedstawia projekt planu działalności zapobiegawczej Radzie Ubezpieczeniowej PZU w terminie do dnia 15 maja roku poprzedzającego okres, którego plan dotyczy.
2. Po uchwaleniu przez Radę Ubezpieczeniową planu działalności zapobiegawczej, uwzględniającego podział środków funduszu prewencyjnego między ministerstwa, prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz zjednoczenia (jednostki równorzędne) podległe ministrom - Centrala PZU zawiadamia te jednostki o wysokości środków funduszu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i zadania prewencyjne, z uwzględnieniem podziału na fundusz A i B. Zawiadomienie to powinno nastąpić do końca czerwca roku poprzedzającego okres, którego plan dotyczy.
3. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) podległe ministrom dzielą środki funduszu prewencyjnego A pomiędzy zgrupowane w tych zjednoczeniach przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb i ze wskazaniem zadań prewencyjnych oraz zawiadamiają o tym podziale Centralę PZU.
4. Prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z oddziałami wojewódzkimi PZU dzielą przyznane środki funduszu prewencyjnego A i B pomiędzy podległe tym prezydiom jednostki organizacyjne wykonujące zadania prewencyjne oraz pomiędzy prezydia powiatowych rad narodowych, z uwzględnieniem potrzeb i ze wskazaniem zadań prewencyjnych.
5. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) podległe prezydiom wojewódzkich rad narodowych, po uzgodnieniu z oddziałami wojewódzkimi PZU, dzielą środki funduszu prewencyjnego A pomiędzy zgrupowane w tych zjednoczeniach przedsiębiorstwa, w zależności od potrzeb i ze wskazaniem zadań prewencyjnych.
6. Przepis ust. 4 stosuje się do podziału środków przez prezydia powiatowych rad narodowych.
7. Ostateczny podział środków funduszu prewencyjnego powinien być dokonany do dnia 31 lipca roku poprzedzającego okres, którego plan dotyczy.
§  5. Opracowanie i zatwierdzenie planu funduszu następuje w trybie przepisów o gospodarowaniu funduszami celowymi.
§  6.
1. Środki funduszu prewencyjnego są przekazywane jednostkom wykonującym zadania prewencyjne w następujących terminach:
1) środki funduszu A - w miesiącu styczniu roku, którego plan dotyczy,
2) środki funduszu B - w ostatnim miesiącu pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału, z tym że środki na inwestycje będą przekazywane w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału.
2. Środki funduszu prewencyjnego przekazują:
1) Centrala PZU - jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i zjednoczeniom (jednostkom równorzędnym) podległym ministrom,
2) terenowe jednostki organizacyjne PZU - jednostkom organizacyjnym podległym prezydiom rad narodowych, z wyjątkiem przedsiębiorstw,
3) zjednoczenia (jednostki równorzędne) - zgrupowanym przedsiębiorstwom.
§  7.
1. Ministerstwa, po uzgodnieniu z Centralą PZU, mogą dokonywać zmian w planach funduszu prewencyjnego przez zmianę kwot przyznanych jednostkom podległym, jednak tylko w granicach określonego rodzaju ubezpieczeń; o zmianach tych ministerstwa zawiadamiają niezwłocznie Centralę PZU.
2. Wydziały finansowe prezydiów rad narodowych, po uzgodnieniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZU, mogą dokonywać zmian w planach funduszu prewencyjnego przez zmianę kwot przyznanych jednostkom podległym prezydiom rad narodowych, jednak tylko w granicach określonego rodzaju ubezpieczeń.
3. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 przysługują odpowiednio zjednoczeniom.
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą środków funduszu prewencyjnego przeznaczonych na inwestycje.
§  8. Pozostałe po wykonaniu zadania środki funduszu prewencyjnego podlegają zwrotowi:
1) przez jednostki organizacyjne podległe ministrom - na rachunek bankowy funduszu prewencyjnego Centrali PZU,
2) przez jednostki organizacyjne podległe prezydiom rad narodowych - na rachunki funduszu prewencyjnego terenowych jednostek organizacyjnych PZU

w terminie 3 miesięcy po wykonaniu zadania.

§  9. Odpisy sprawozdań z wykonania planu funduszu prewencyjnego jednostki wykonujące zadania prewencyjne przesyłają jednostkom organizacyjnym PZU, od których otrzymały środki funduszu.
§  10. W sprawach funduszu prewencyjnego nie uregulowanych w zarządzeniu obowiązują przepisy o gospodarowaniu funduszami celowymi.
§  11. Ilekroć w zarządzeniu mówi się o:
1) ministerstwach - rozumie się przez to również urzędy centralne,
2) prezydiach wojewódzkich rad narodowych - rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw,
3) prezydiach powiatowych rad narodowych - rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz prezydia dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
§  12. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie (Monitor Polski z 1964 r. Nr 84, poz. 396 i z 1967 r. Nr 24, poz. 114).
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1969 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020