Zmiana niektórych stawek amortyzacyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 października 1967 r.
w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych.

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1.
W wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 65, poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w poz. 607 w rubryce 4 po wyrazach: "Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem 664-1 - Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych";
2)
w poz. 751 w rubryce 4 po wyrazach "Wyposażenie laboratoryjne" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej do przeprowadzania badań laboratoryjnych";
3)
skreśla się dotychczasową treść poz. 759;
4)
dodaje się nowe pozycje w brzmieniu:
1 2 3 4 5 6 7
607a 664-1 - Aparatura kontrolno-pomiarowa:
elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych 20% - 20%
751a - - Wyposażenie laboratoryjne:
elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych 20% - 20%
Kioski, budki, domki campingowe o kubaturze poniżej 100 m3:
759 - - o konstrukcji trwałej i mieszanej na fundamencie trwałym 5,0 2,0 7,0
759a - - o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej na fundamencie trwałym 8,0 4,0 12,0
759b - - pozostałe 13,0 5,0 18,0
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021