Ogólne warunki umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 23 września 1967 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) i § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Do czasu wydania ogólnych warunków umów dostawy ogólne warunki umów sprzedaży wymienione w § 1 stosuje się odpowiednio do umów dostawy.
§  3.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach sprzedaży ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach umów wymienionych w § 1, chyba że z przepisów ustawy lub treści tych warunków wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla stron, co dotyczy w szczególności cen i terminów ich zapłaty oraz postanowień ograniczających bądź wyłączających odpowiedzialność.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach ustalać, że żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej nie jest dopuszczalne.
§  4.
Zgodnie z przepisem § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6, poz. 29) w sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ogólnych warunków umów sprzedaży, stanowiące załącznik do powołanego wyżej zarządzenia.
§  5.
1.
Do umów sprzedaży oraz do umów dostawy, zawartych przed wejściem w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2.
Ogólne warunki umów sprzedaży, o których mowa w załączniku do zarządzenia, stosuje się do zobowiązań z umów sprzedaży i umów dostawy zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY PIWA W OBROCIE KRAJOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Rozdział 1.

Zawieranie umów.

§  1.
1.
Umowy sprzedaży piwa zawierane są zgodnie z przepisami o rejonizacji sprzedaży piwa na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.
2.
Umowy sprzedaży na okresy roczne powinny być zawarte przed dniem 31 grudnia roku poprzedzającego i określać ilości zamówionego piwa z podziałem na poszczególne kwartały.
3.
Strona, która zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy, powinna sporządzić protokół rozbieżności i przesłać go drugiej stronie najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania projektu umowy. Jeżeli druga strona nie godzi się z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, może w ciągu 7 dni od chwili jego otrzymania zwrócić się do jednostki nadrzędnej drugiej strony o wydanie odpowiednich zarządzeń w porozumieniu z jej jednostką nadrzędną lub - w wypadkach przewidzianych odpowiednimi przepisami - zwrócić się do komisji arbitrażowej o rozpoznanie sporu przedumownego. W razie zwrócenia się do jednostki nadrzędnej o wydanie zarządzenia, jednostka ta powinna wydać zarządzenie w ciągu 7 dni od chwili otrzymania wniosku strony zainteresowanej.
§  2.
1.
Jeżeli umowa nie ustala szczegółowo miejsca i terminów dostarczenia piwa oraz jego asortymentów, kupujący obowiązany jest nadesłać sprzedawcy szczegółową dyspozycję miesięczną, najpóźniej na 5 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić dostarczenie piwa.
2.
Jeżeli kupujący zamierza zmienić ustalone w szczegółowej dyspozycji miesięcznej terminy dostaw, powinien nadesłać sprzedawcy zawiadomienie o zmianie terminu najpóźniej na 3 dni przed terminem dostarczenia poszczególnej partii piwa - jeżeli kupującym jest hurtownia, a najpóźniej na 1 dzień - jeżeli kupującym jest punkt sprzedaży detalicznej lub zakład gastronomiczny.
§  3.
Jeżeli kupujący nie nadeśle w podanym w § 2 ust. 1 terminie szczegółowej dyspozycji miesięcznej, sprzedawca może wysłać piwo w ilościach i asortymentach analogicznych do dostaw w odpowiednich okresach roku poprzedniego.
§  4.
Przy umowach zawartych na okres jednego roku okresem rozliczeniowym co do ilości dostarczonego piwa jest kwartał.
§  5.
1.
Zawieranie umów sprzedaży piwa na okresy krótsze niż rok następuje w formie zamówień potwierdzonych przez sprzedawcę. Zamówienia powinny być składane w 2 egzemplarzach.
2.
Sprzedawca może się uchylić od zawarcia umowy, gdy zamówienie złożone zostało później niż:
1)
na 15 dni przed okresem, na który ma być zawarta umowa, gdy okres ten jest dłuższy niż 1 miesiąc,
2)
na 5 dni przed terminem dostarczenia piwa w pozostałych wypadkach.
3.
Sprzedawca powinien zwrócić kupującemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili otrzymania, jeden egzemplarz zamówienia, po umieszczeniu na nim oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Jeżeli kupujący nie godzi się z zastrzeżeniami sprzedawcy, umowa dochodzi do skutku tylko w zakresie uzgodnionym przez strony.

Rozdział  2.

Wydanie i odbiór piwa.

§  6.
1.
Strony mogą ustalić, że wydanie piwa nastąpi z magazynu sprzedawcy albo przez dostarczenie staraniem sprzedawcy do punktu odbioru kupującego lub przez wysyłkę.
2.
Wydanie piwa uważa się za dokonane z chwilą:
1)
wydania go przewoźnikowi do przewozu na podstawie właściwego dokumentu przewozowego,
2)
pokwitowania odbioru przez kupującego w magazynie sprzedawcy lub punkcie odbioru kupującego.
§  7.
Termin wydania piwa uważa się za zachowany, jeżeli sprzedawca w terminie określonym w umowie:
1)
przekazał piwo do przewozu przewoźnikom, gdy wydanie miało nastąpić przez wysyłkę,
2)
przygotował piwo do wydania i zawiadomił o tym kupującego, gdy wydanie miało nastąpić z magazynu sprzedawcy,
3)
dostarczył piwo do punktu odbioru kupującego, gdy wydanie piwa miało nastąpić w tym punkcie.
§  8.
Jeżeli sprzedawca dostarcza piwo własnym środkiem transportowym do hurtowni kupującego, kupujący obowiązany jest własnym kosztem i staraniem wyładować piwo; wyładowanie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednej godziny od przyjazdu samochodu.
§  9.
Do punktów sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych sprzedawca dostarcza piwo własnym staraniem i na własny koszt; jest on obowiązany dostarczyć piwo do pomieszczeń wskazanych przez kupującego.
§  10.
Koszty przewozu piwa obciążają sprzedawcę. W razie odbioru piwa z magazynu sprzedawcy, kupującemu przysługuje zwrot kosztów przewozu:
1)
jeżeli stacja odbiorcza lub punkt odbioru kupującego znajduje się w promieniu do 30 km od magazynu sprzedawcy - w wysokości wynikającej z taryfy transportu samochodowego i spedycji lub w wysokości ustalonej przez strony w umowie,
2)
jeżeli stacja odbiorcza lub punkt odbioru kupującego położony jest dalej niż 30 km od magazynu sprzedawcy - w wysokości wynikającej z taryfy PKP dla przewozów zwykłych przesyłek towarowych.

Rozdział  3.

Opakowania.

§  11.
1.
Piwo dostarcza się w opakowaniach (beczkach, butelkach i skrzynkach transportowych) lub cysternach.
2.
Ceny opakowań wymienionych w ust. 1 nie są wliczane w cenę piwa.
3.
Beczki są opakowaniami wypożyczanymi, a butelki i skrzynki sprzedawanymi fakturowanymi.
§  12.
1.
Beczki po opróżnieniu powinny być niezwłocznie zwrócone sprzedawcy, nie później niż:
1)
przez hurtownie:
a)
obsługujące tereny wiejskie: przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 15 dni, a przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 22 dni,
b)
obsługujące tereny nie wymienione pod lit. a): przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 13 dni, a przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 19 dni,
2)
przez punkty sprzedaży detalicznej i zakłady gastronomiczne:
a)
mające siedzibę w miejscowościach, w których znajdują się rozlewnie: przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 3 dni, a przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 5 dni,
b)
mające siedzibę w miejscowościach nie wymienionych pod lit. a): przy odbiorze piwa w II i III kwartale - do 5 dni, a przy odbiorze piwa w I i IV kwartale - do 7 dni.
2.
Terminy zwrotu beczek liczone są od dnia otrzymania piwa przez kupującego.
§  13.
1.
Na podstawie ustalonych w § 12 terminów zwrotu beczek strony ustalają w umowie normatywy beczek, które mogą znajdować się u kupującego w poszczególnych kwartałach.
2.
Normatywy beczek ustala się w hektolitrach według wzoru:

w którym:

N - oznacza normatyw,

P - oznacza plan kwartalny dostaw piwa,

d - oznacza ilość dni roboczych w danym kwartale,

t - liczbę dni, w ciągu których beczki powinny być zwrócone.

§  14.
Kupujący, niezależnie od bieżących uzgodnień stanu ilościowego beczek, obowiązany jest podawać sprzedawcy dwa razy w ciągu roku ilość i numery znajdujących się u niego beczek, w terminach ustalonych przez sprzedawcę.
§  15.
1.
Rozliczeń próżnych butelek dokonuje się według następujących zasad:
1)
kupujący obowiązany jest zwrócić nie uszkodzone butelki tego samego typu,
2)
w razie dostarczenia piwa kupującemu środkiem transportowym sprzedawcy, sprzedawca obowiązany jest odebrać przynajmniej taką samą ilość butelek, jaką dostarczył z piwem,
3)
różnica powstała z wymiany butelek z piwem na butelki próżne powinna być rozliczana bieżąco przez:
a)
fakturowanie różnicy na kupującego, gdy otrzymał on więcej butelek z piwem, niż zwrócił próżnych,
b)
refakturowanie na sprzedawcę, gdy dostarczył on mniej butelek z piwem, niż otrzymał butelek próżnych,
4)
rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu dostarczonych butelek odbywają się po cenie ustalonej obowiązującymi przepisami.
2.
Przy rozliczeniach dostarczonych skrzynek transportowych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.
§  16.
1.
Hurtownie otrzymujące piwo transportem kolejowym obowiązane są własnym staraniem i na własny koszt odsyłać opakowania na adres sprzedawcy.
2.
Przy dostarczeniu piwa do hurtowni kupującego środkiem transportowym sprzedawcy odbiór opakowań należy do sprzedawcy, z tym że załadunek opakowań na środek transportowy należy do kupującego.
3.
Odbioru opakowań z punktów sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych dokonuje sprzedawca własnym staraniem i na własny koszt.
§  17.
Zwracając opakowania kupujący obowiązany jest załączyć specyfikację, z wyszczególnieniem rodzaju i ilości zwróconych opakowań.

Rozdział  4.

Rękojmia za wady fizyczne piwa.

§  18.
1.
Jeżeli wydanie piwa następuje w drodze wysyłki, kupujący powinien niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, zbadać piwo i w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sporządzić protokół.
2.
O stwierdzonych wadach fizycznych kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż następnego dnia od zbadania przesyłki, zawiadomić sprzedawcę.
§  19.
1.
Jeżeli sprzedawca zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego piwa, powinien zawiadomić o tym kupującego najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia i w ciągu 3 dni delegować swojego przedstawiciela.
2.
Do czasu upływu terminów wskazanych w ust. 1 kupujący obowiązany jest powstrzymać się od użytkowania zakwestionowanego piwa i przechowywać je we właściwych warunkach.
§  20.
1.
Jeżeli wydanie piwa następuje z magazynu sprzedawcy lub w punkcie odbioru kupującego, odbiór ilościowy i jakościowy następuje odpowiednio w magazynie sprzedawcy lub w punkcie odbioru kupującego.
2.
Jeżeli wydanie piwa następuje w magazynie sprzedawcy, strony mogą ustalić w umowie, że odbiór jakościowy będzie dokonywany u kupującego na zasadach określonych w § 18 i § 19.
3.
Przepis § 18 i § 19 stosuje się odpowiednio także wtedy, gdy kupujący dokonuje odbioru piwa w magazynie sprzedawcy lub we własnym punkcie odbioru, a braki ilościowe i wady jakościowo były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze. Reklamacja w tych wypadkach nie może być jednakże zgłoszona później niż w okresie minimalnego gwarantowanego okresu przydatności piwa do spożycia.
§  21.
1.
Jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację jakościową kupującego, uznał ją z zastrzeżeniem lub nie złożył żadnego oświadczenia w ciągu 48 godzin, a gdy chodzi o piwo o ustalonym minimalnym gwarantowanym okresie przydatności do spożycia - w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia go o wadzie, kupujący powinien niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia od powyższych terminów, zlecić przeprowadzenie ekspertyzy piwa rzeczoznawcy do spraw jakości piwa, wybranemu z listy prowadzonej przez okręgowe komisje arbitrażowe.
2.
Strona, która nie zgadza się z orzeczeniem wydanym przez rzeczoznawcę, może w ciągu 3 dni od daty jego doręczenia wystąpić z wnioskiem do właściwej branżowej komisji rzeczoznawców o zmianę lub uchylenie wydanego orzeczenia.
3.
Sprzedawca obowiązany jest w ciągu 5 dni od chwili uznania wady jakościowej lub jej stwierdzenia przez rzeczoznawcę albo branżową komisję rzeczoznawców do zabrania postawionego do jego dyspozycji piwa i dostarczenia na żądanie kupującego takiej samej ilości piwa wolnego od wad.
§  22.
1.
Na etykietach piwa w butelkach powinna być oznaczona nazwa rozlewni oraz miejsce i data rozlewu.
2.
Formę i treść etykiety ustala sprzedawca zgodnie z Polskimi Normami lub normami branżowymi.

Rozdział  5.

Kary umowne.

§  23.
Sprzedawca obowiązany jest zapłacić kupującemu kary umowne w wysokości:
1)
5% wartości piwa, gdy kupujący odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedawca,
2)
1% wartości przyjętego przez kupującego piwa dostarczonego w innym asortymencie niż zamówiono,
3)
10% wartości piwa dostarczonego z wadami, a jeżeli sprzedawca dostarczył w zamian piwo wolne od wad, kara umowna wynosi 1%,
4)
1% wartości piwa postawionego przez kupującego do dyspozycji sprzedawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu piwem,
5)
0,2% wartości piwa dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka w dostarczeniu piwa trwała dłużej niż 20 dni, kara za każdy dzień następny wynosi 0,5%.
§  24.
1.
Kupujący obowiązany jest zapłacić sprzedawcy kary umowne w wysokości:
1)
5% wartości piwa, gdy sprzedawca odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada kupujący,
2)
0,2% wartości piwa za każdy dzień zwłoki w odebraniu piwa, a jeżeli zwłoka trwała dłużej niż 20 dni, kara za każdy dzień następny wynosi 0,5%.
2.
Kupujący, który przetrzymał poza ustalony normatyw i nie zwrócił w terminie beczek, obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł od każdego hektolitra za każdy dzień zwłoki; kara za zwłokę nie może przekraczać łącznie dwukrotnej wartości beczek nowych.
3.
Kupujący obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę przetrzymania środka transportowego sprzedawcy.
§  25.
1.
Strony mogą zaniechać dochodzenia kar umownych, których wysokość w okresie rozliczeniowym nie przekracza 3.000 zł.
2.
Dochodzenie kar umownych przekraczających kwotę 3.000 zł może być w części lub w całości zaniechane na podstawie pisemnej decyzji jednostki nadrzędnej.
§  26.
W sprawach kar umownych nie mają zastosowania przepisy o karach umownych, zawarte w § 51, § 52 ust. 1 i § 54 ust. 4 ogólnych warunków umów sprzedaży stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6, poz. 29).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021