Zasady realizacji inwestycji scentralizowanych w 1960 r.

M.P.60.19.92
UCHWAŁA Nr 44
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1960 r.
w sprawie zasad realizacji inwestycji scentralizowanych w 1960 r.
W celu stworzenia warunków do zachowania równowagi pomiędzy zakresem inwestycji a wykonawstwem i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdzone w uchwale nr 449 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1959 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1960 r. zadania rzeczowe i limity inwestycyjne w zakresie inwestycji scentralizowanych poszczególnych resortów i województw są obowiązujące i powinny być dotrzymane, w szczególności co do:
1) terminów oddawania inwestycji do użytku, ustalonych w spisach tytułów na 1960 r., uzgodnionych z przedsiębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego w zawartych umowach,
2) przyrostu efektów produkcyjnych i usługowych w 1960 r.
2. Zwiększenie ogólnego limitu resortu lub województwa może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Rady Ministrów.
§  2.
1. Inwestycje objęte spisem tytułów inwestycji scentralizowanych na 1960 r. powinny w dniu 31 grudnia 1959 r. posiadać:
1) przy dokumentacji jednostadiowej - całość wymaganej dokumentacji,
2) przy dokumentacji wielostadiowej - zatwierdzone projekty wstępne (a dla inwestycji produkcyjnych - projekty wstępne wraz z harmonogramami budowy) oraz projekty techniczno-robocze dla poszczególnych obiektów przewidzianych do realizacji w 1960 r.
2. Nakłady na inwestycje nie posiadające w dniu 31 grudnia 1959 r. zatwierdzonych projektów wstępnych, wprowadzone do planu inwestycyjnego na podstawie uchwały nr 449 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1959 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1960 r. należy zawinkulować w rezerwach resortowych lub wojewódzkich. Zwolnienie z winkulaty może nastąpić po uzupełnieniu i zatwierdzeniu projektów wstępnych dla tych inwestycji, a w wyjątkowych przypadkach również - mimo braku projektów wstępnych - na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów powziętej na wniosek właściwego ministra, zaopiniowany przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz ministra nadzorującego przedsiębiorstwo wykonawstwa inwestycyjnego, przewidziane jako generalny wykonawca.
3. W razie braku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przewidzianym w ust. 1 po dniu 31 grudniu 1959 r. bank blokuje środki finansowe w wysokości odpowiadającej limitowi inwestycyjnemu przewidzianemu w tytule inwestycyjnym na roboty budowlano-montażowe obiektów, nie posiadających wymaganej dokumentacji. Odblokowania tych środków dokonuje bank w miarę uzupełnienia poszczególnych części dokumentacji techniczno-roboczej.
4. Banki finansujące inwestycje sprawują kontrolę zgodności uruchamianych nakładów inwestycyjnych, zawinkulowanych w rezerwach resortowych lub wojewódzkich z pierwotnym ich przeznaczeniem.
5. W razie niemożności uruchomienia zawinkulowanych nakładów inwestycyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem nakłady te mogą być wykorzystane na inny cel jedynie na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, powziętej na wniosek właściwego ministra zaopiniowany przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  3. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wyłączonych z województw) zobowiążą podległe im przedsiębiorstwa do bezwzględnego przestrzegania przy zawieraniu i realizowaniu umów na roboty budowlano-montażowe zasad ustalonych:
1) przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury - w zakresie sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przez jednostki gospodarki państwowej,
2) przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - w zakresie umów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
§  4.
1. W celu zapewnienia zgodności planu inwestycyjnego z planem budownictwa oraz z planem zaopatrzenia materiałowo-technicznego zobowiązuje się:
1) inwestorów i wykonawców - do uzgodnienia w ramach zawartej umowy wieloletniej zakresu robót budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji w 1960 r. (aneks roczny do umowy wieloletniej),
2) inwestorów - do zawarcia lub potwierdzenia już zawartych umów z dostawcami maszyn i urządzeń nietypowych, zwłaszcza w zakresie dostaw, które mają być zrealizowane w 1960 r.
2. Inwestorzy przedstawią niezwłocznie bankom finansującym inwestycje do notyfikacji zawarte umowy i aneksy roczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zlecenia wewnętrzne i zawiadomią o dokonanej notyfikacji wykonawców.
3. Warunkiem notyfikacji umowy i aneksów rocznych (zleceń wewnętrznych) przez bank jest:
1) posiadanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 2 ust. 1,
2) zgodność zakresu przerobu zawartego w umowie na 1960 r., z zakresem oraz limitem zawartym w zatwierdzonym spisie tytułów,
3) zgodność terminów zakończenia robót w danym obiekcie i terminami ustalonymi w spisie tytułów.

W zakresie inwestycji nie zaliczonych do szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, w razie gdy terminy oddawania obiektów do użytku określone w umowie, a ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rozdziału robót, odbiegają od terminów zawartych w spisach tytułów - należy przyjąć za obowiązujące terminy uzgodnione z wykonawcami robót.

4. W razie posiadania przez inwestora dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ustalonym w § 2 ust. 1 tylko dla niektórych obiektów przewidzianych do realizacji w 1960 r. bank notyfikuje umowę, aneks roczny lub zlecenie wewnętrzne tylko częściowo. Uzupełniającej notyfikacji dokonuje bank na podstawie oświadczenia inwestora o uzupełnieniu brakującej dokumentacji.
5. 1) Zakazuje się uspołecznionym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym z dniem 31 marca 1960 r. wykonywania robót budowlano-montażowych na podstawie umów nie notyfikowanych przez bank.
2) Po dniu 31 marca 1960 r. banki nie będą przyjmować do zapłaty faktur i innych dokumentów rozliczeniowych za roboty wykonane na podstawie umów i aneksów rocznych (zleceń wewnętrznych) uprzednio nie notyfikowanych przez banki.
§  5. Podstawą do uruchomienia środków dla realizacji inwestycji jest złożenie w banku finansującym inwestycje:
1) umowy (aneksu rocznego lub zlecenia wewnętrznego) zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą zgodnie z przepisami § 3,
2) spisu tytułów inwestycji scentralizowanych,
3) tytułu inwestycyjnego,
4) protokołu zatwierdzającego projekt wstępny wraz z harmonogramem realizacji budowy,
5) zbiorczego zestawienia kosztów budowy.

Szczegółowe przepisy w tej sprawie wyda Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§  6.
1. Wprowadza się zakaz dokonywania w planie inwestycyjnym zmian polegających na:
1) zmniejszeniu limitów inwestycyjnych i ograniczaniu zakresu rzeczowego niektórych inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, wymienianych w wydanym odrębnie wykazie,
2) włączaniu i rozpoczynaniu nowych inwestycji w ciągu roku, nie objętych spisami tytułów na 1960 r., z wyjątkiem tytułów wprowadzonych do planu w wyniku poślizgu zakresu rzeczowego nie zrealizowanego w 1959 r. dla inwestycji nie objętych planem inwestycyjnym 1960 r.,
3) przenoszeniu nakładów inwestycyjnych zarówno pomiędzy tytułami, jak i w ramach tytułów:
a) z zakupów maszyn, urządzeń, sprzętu i inwentarza oraz z innych nakładów na roboty budowlano-montażowe,
b) z inwestycji produkcyjnych na inwestycje nieprodukcyjne.

W wyjątkowych przypadkach decyzję o przeniesieniu nakładów inwestycyjnych z inwestycji produkcyjnych na nieprodukcyjne może powziąć właściwy minister w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a w zakresie planów terenowych - prezydium wojewódzkiej rady narodowej, o ile dokonanie takiej zmiany umożliwia przyspieszenie oddania inwestycji nieprodukcyjnych do użytku w roku 1960, a realizacja inwestycji produkcyjnej jest niemożliwa do wykonania w roku 1960;

4) przenoszeniu inwestycji ze scentralizowanych do zdecentralizowanych, z wyjątkiem przypadków, gdy przeniesienie dotyczy udziałów w realizacji inwestycji wspólnych bądź budownictwa systemem powierniczym, które realizowane są w trybie inwestycji zdecentralizowanych.
2. W szczególnie ważnych i uzasadnionych przypadkach włączenie do spisu tytułów nowej inwestycji może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji powziętej przez Radę Ministrów. Przedstawiany przez zainteresowanego ministra wniosek o włączenie nowej inwestycji do spisu tytułów powinien być zaopiniowany przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów co do celowości podejmowanej inwestycji oraz przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych co do możliwości wykonawczych i zaopatrzenia w materiały budowlane tej inwestycji.
3. Decyzja Rady Ministrów, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana w razie wprowadzenia do planu inwestycyjnego nowego tytułu inwestycyjnego ze specjalnych celowych rezerw, przewidzianych w planie inwestycyjnym. Włączenia nowego tytułu zgodnego z przeznaczeniem celowej rezerwy dokonuje właściwy minister pod warunkiem posiadania wymaganej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
§  7.
1. W razie niemożności wykonania całości zadań w zakresie poszczególnych tytułów lub składników inwestycyjnych z powodu trudności w wykonawstwie, zaopatrzeniu materiałowo-technicznym lub z innych przyczyn, zwolnione środki mogą być przeznaczone na inne tytuły (składniki) w celu:
1) przyspieszenia oddania inwestycji do użytku w 1960 r. lub najdalej w 1961 r., a w związku z tym wcześniejszego uzyskania efektów produkcyjnych lub usługowych,
2) koncentracji nakładów i skrócenia cykli inwestowania.
2. Dokonywanie zmian w planie inwestycyjnym, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać przepisów § 6. W związku z powyższym upoważnia się:
1) inwestorów - do dokonywania przesunięć nakładów w ramach tytułu inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową,
2) jednostki sprawujące bezpośredni nadzór nad inwestorami (zjednoczenia) - do dokonywania zmian pomiędzy tytułami w granicach limitów inwestycyjnych podległych im inwestorów,
3) ministerstwa (urzędy centralne) - do dokonywania przesunięć limitów inwestycyjnych pomiędzy podległymi zjednoczeniami lub jednostkami równorzędnymi.
3. Zmian limitów inwestycyjnych powodujących zmiany w ramach jednej części budżetu centralnego dokonuje właściwy minister, natomiast zmiany pomiędzy częściami budżetu centralnego dokonywane są w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  8.
1. Zmiany limitów inwestycyjnych planów terenowych powodujące zmiany w budżecie terenowym przeprowadzają rady narodowe i prezydia rad narodowych zgodnie z kompetencjami, wynikającymi z przepisów o prawie budżetowym, z wyjątkiem zmian określonych w § 6 ust. 1.
2. Zmiany limitów inwestycyjnych planów terenowych nie powodujące zmian w budżecie należą do kompetencji wydziałów (jednostek równorzędnych) prezydiów właściwych rad narodowych. Zarówno wydziały prezydiów rad narodowych, jak i inwestorzy nie mogą dokonywać zmian sprzecznych z przepisami zawartymi w § 6 ust. 1.
§  9.
1. Zmiany w planie inwestycyjnym, powodujące zmiany zakresu robót budowlano-montażowych, muszą być uzgodnione z wykonawcą robót lub jego jednostką nadrzędną.
2. W razie rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji w wyniku przeprowadzonych zmian zobowiązuje się inwestorów do zawarcia dodatkowych porozumień z wykonawcami lub dostawcami i złożenia ich w banku w celu bieżącej notyfikacji umów i aneksów rocznych.
§  10.
1. W razie powstania na placu budowy awarii upoważnia się bank do udzielania inwestorom kredytów antycypacyjnych, umożliwiających pokrycie kosztów robót niezbędnych do usunięcia skutków tej awarii.
2. Wniosek o udzielenie kredytu antycypacyjnego na pokrycie kosztów awarii, składany przez inwestora w banku w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wykonawstwa inwestycyjnego, powinien zawierać zobowiązanie inwestora do spłacenia udzielonego kredytu w terminie późniejszym w drodze dokonania odpowiednich zmian w planie. Inwestor obowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt antycypacyjny albo w ramach danego tytułu inwestycyjnego, albo w drodze uzyskania dodatkowych środków od jednostki nadrzędnej, przy czym inwestor zachowuje prawo regresu w stosunku do biura projektowego lub przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego, o ile awaria powstała na tle błędu w projektowaniu lub wykonawstwie.
3. Roboty nie przewidziane mogą być wykonywane przez przedsiębiorstwa jedynie w ramach zawartej umowy wieloletniej i aneksu rocznego, w granicach pozostawionej na ten cel rezerwy w zbiorczym zestawieniu kosztów.
4. W razie wprowadzenia przez inwestora zmian w projekcie inwestycyjnym lub innych przeróbek i wynikających stąd dodatkowych robót budowlanych inwestor - po wstępnym uzgodnieniu z wykonawcą i bankiem - powinien wystąpić do swojej jednostki nadrzędnej o uzyskanie na ten cel uzupełniających środków. Jednostka nadrzędna nadzorująca inwestora podejmuje decyzję o przydziale dodatkowych środków po porozumieniu się z jednostką nadrzędną przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego. W uzasadnionych przypadkach jednostka nadrzędna przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dokonuje równocześnie odpowiednich zmian w limitach zatrudnienia, funduszu płac i w zaopatrzeniu materiałowym podległego przedsiębiorstwa, w zakresie niezbędnym do wykonania zwiększonego zakresu robót.
§  11.
1. W celu zapewnienia ciągłości finansowania:
1) inwestycji wspólnych na terenie dzielnic przemysłowo-handlowych,
2) inwestycji urządzeń komunalnych, finansowanych przez rady narodowe z udziałów jednostek gospodarczych, partycypujących w kosztach inwestycji (uchwała nr 72a Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie udziału państwowych jednostek gospodarczych objętych planem centralnym w kosztach inwestycji urządzeń komunalnych - (Monitor Polski Nr 32, poz. 182),

upoważnia się banki do udzielania inwestorom zastępczym lub odpowiednim organom rad narodowych kredytów antycypacyjnych na poczet udziału inwestorów-użytkowników w kosztach budowy tych urządzeń - do wysokości przypadającego na rok planowy udziału tych inwestorów w powyższych kosztach ujętego w zatwierdzonych planach inwestycyjnych inwestorów-użytkowników.

2. Podstawę do udzielania kredytu antycypacyjnego stanowią program inwestycyjny oraz umowy o udział w kosztach budowy urządzeń, o których mowa w ust. 1, zawarte między inwestorem zastępczym lub organem właściwej rady narodowej a inwestorami-użytkownikami.
3. Spłata kredytu powinna nastąpić z wpłat udziałów inwestorów-użytkowników.
4. W razie nieprzekazania przez inwestorów-użytkowników umownych udziałów w terminie do dnia 1 czerwca roku planowego, banki są upoważnione do dokonania na wniosek prezydium właściwej rady narodowej przymusowego przelewu środków z rachunków inwestycyjnych właściwych inwestorów na spłatę udzielonych kredytów.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
§  12.
1. Banki finansujące inwestycje sprawują kontrolę nad celowym i oszczędnym wydatkowaniem środków na inwestycje, jak również nad przestrzeganiem dyscypliny inwestycyjnej.
2. Dla wykonania swoich zadań banki są uprawnione do żądania okazywania im, sporządzanych przez inwestorów w ramach obowiązujących przepisów, dokumentów planistycznych, sprawozdawczych umów i podstaw rozliczeń oraz dokonywania kontroli u inwestorów w zakresie działalności inwestycyjnej.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień bank finansujący inwestycje zawiadamia o tym zainteresowanego inwestora i jego jednostkę nadrzędną oraz ministerstwo lub prezydium właściwej rady narodowej, a także wykonawcę robót budowlano-montażowych, składając jednocześnie wniosek o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w terminie 14-dniowym. Po upływie tego terminu w razie nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości bank wstrzymuje finansowanie inwestycji.
4. Zasady i tryb kontroli bankowej w zakresie inwestycji związanych z obronnością kraju, a realizowanych przez jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, ustali Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§  13.
1. W planie inwestycyjnym na 1960 r. oprócz zmian określonych w §§ 6-9 mogą być dokonywane również zmiany formalne, wynikające ze zmian organizacyjnych lub z przekazywania zadań rzeczowych pomiędzy inwestorami.
2. Zmiany formalne dokonywane są:
1) w zakresie planu centralnego:
a) przez ministra, gdy zainteresowani inwestorzy nadzorowani są przez różne jednostki podległe ministrowi,
b) przez właściwe jednostki nadrzędne, jeśli zmiany są dokonywane pomiędzy nadzorowanymi inwestorami,
c) przez właściwych ministrów w porozumieniu z Ministrem Finansów, gdy zainteresowani inwestorzy podlegają różnym ministrom;
2) w zakresie planu terenowego:
a) przez prezydium właściwej rady narodowej, jeśli zmiany dotyczą podległych inwestorów,
b) przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej w pozostałych przypadkach.
3. Zmiany formalne pomiędzy planem centralnym a planami terenowymi dokonywane są przez właściwych ministrów i zainteresowane prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
4. Zmiany formalne pomiędzy województwami dokonywane są przez zainteresowane prezydia wojewódzkich rad narodowych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
5. Ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych obowiązani są zawiadamiać Komisję Planowania przy Radzie Ministrów o dokonanych przesunięciach limitów pomiędzy ministerstwami (urzędami centralnymi) oraz województwami.
6. Przeniesienia kredytów budżetowych w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
§  14. Traci moc uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1958 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycyjnym (Monitor Polski Nr 41, poz. 232).
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020