Uproszczone wzory sprawozdań finansowych przeznaczonych do publikacji.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 maja 1959 r.
w sprawie uproszczonych wzorów sprawozdań finansowych przeznaczonych do publikacji.

Na podstawie § 4 uchwały nr 65 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie publikowania sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym (Monitor Polski Nr 20, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Publikacji podlegają dane z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych.
2.
W odniesieniu do przedsiębiorstw, dla których rok kalendarzowy nie pokrywa się z rokiem gospodarczym, publikacji podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok gospodarczy.
§  2.
1.
Wzory uproszczonych sprawozdań finansowych przeznaczonych do publikacji zawierają załączniki do zarządzenia:
1)
załącznik nr 1 - wzór uproszczonego sprawozdania finansowego dla przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych i budowlanych,
2)
załącznik nr 2 - wzór uproszczonego sprawozdania finansowego dla przedsiębiorstw handlowych,
3)
załącznik nr 3 - wzór uproszczonego sprawozdania finansowego dla przedsiębiorstw rolnych.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, mogą być odpowiednio dostosowywane bądź uzupełniane przez prezydia rad narodowych stosownie do szczególnego charakteru przedsiębiorstwa, którego bilans jest publikowany.
3.
Prezydia rad narodowych mogą uzupełniać dane cyfrowe częścią opisową.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór dla przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych i budowlanych

Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 195...

....................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór dla przedsiębiorstw handlowych

Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 195...

....................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór dla przedsiębiorstw rolnych

Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok gospodarczy 195...

.....................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021