Prowadzenie sprzedaży akwizycyjnej przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

UCHWAŁA NR 152
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1959 r.
w sprawie prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

W celu unormowania zasad i trybu sprzedaży akwizycyjnej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Uspołecznione przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowe w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą prowadzić sprzedaż akwizycyjną, jako uzupełniającą formę sprzedaży, z zachowaniem przepisów normujących obrót towarowy.
2.
Sprzedażą akwizycyjną w rozumieniu niniejszej uchwały jest sprzedaż dokonywana przez przedsiębiorstwo za pośrednictwem lub przy udziale przedstawiciela, zwanego dalej "akwizytorem".
§  2.
1. 1
W drodze akwizycji mogą być sprzedawane towary:
1)
uspołecznionym jednostkom handlu detalicznego oraz konsumentom zbiorowym i indywidualnym,
2)
w uzasadnionych przypadkach uspołecznionym zakładom produkcyjnym,
3)
uspołecznionym jednostkom handlu hurtowego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 2.
2. 2
Nie mogą być sprzedawane w drodze akwizycji jednostkom handlu hurtowego typu rynkowego i zaopatrzeniowego przez zakłady produkcyjne towary produkowane przez te zakłady i objęte planowymi dostawami z przemysłu do aparatu handlu typu rynkowego i zaopatrzeniowego; towary te nie mogą być sprzedawane jednostkom handlu hurtowego typu rynkowego i zaopatrzeniowego również wówczas, gdy dostawy tych towarów przekraczają rozmiary przewidziane planem dostaw
3. 3
Przedmiotem sprzedaży akwizycyjnej mogą być w zasadzie towary przeznaczone na zaopatrzenie rynku, a w razie konieczności również artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne.
§  3.
Sprzedaż akwizycyjna może być prowadzona, gdy uzasadniona jest potrzebami gospodarczymi, a w szczególności:
1)
w razie braku zamówień lub odmowy odbioru towaru ze strony przedsiębiorstw handlu uspołecznionego przy równoczesnym istnieniu możliwości sprzedaży tego rodzaju towaru na rynku;
2)
w celu rozpowszechnienia sprzedaży nowo produkowanych artykułów, które nie przyjęły się jeszcze na rynku.
§  4.
Nie mogą być sprzedawane w drodze akwizycji:
1)
artykuły centralnie rozdzielane oraz artykuły, których sprzedaż jest zrejonizowana na podstawie uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad współpracy miedzy uspołecznionym handlem i przemysłem (Monitor Polski Nr 33, poz. 189); zakaz ten nie dotyczy towarów pozostałych po uwzględnieniu zamówień uprawnionych odbiorców;
2)
artykuły, które nie pokrywają w pełni potrzeb rynku;
3)
artykuły sprzedawane w specjalnym trybie.
§  5.
Decyzje o potrzebie wprowadzenia i zaniechania sprzedaży akwizycyjnej podejmują zainteresowani ministrowie i kierownicy urzędów centralnych ustalając jednocześnie grupy towarowe, które mogą być objęte akwizycją, oraz wytyczne, na podstawie których podległe jednostki gospodarki uspołecznionej ustalą szczegółową listę artykułów objętych sprzedażą akwizycyjną.
§  6.
1.
Akwizytorem powinien być pracownik przedsiębiorstwa, z którym została zawarta odpowiednia umowa o sprzedaż akwizycyjną. Akwizytor w czasie trwania umowy nie może w zasadzie wykonywać innych czynności w tym przedsiębiorstwie.
2.
Umowa o akwizycję może być ponadto zawarta z jednostką gospodarki uspołecznionej, której podstawowym zadaniem jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży akwizycyjnej.
3. 4
W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy zatrudnienie stałego akwizytora nie byłoby celowe, umowa o akwizycję może być zawarta z osobą fizyczną, jeżeli zatrudniona jest w instytucji lub przedsiębiorstwie uspołecznionym i wykonuje czynności akwizytora dodatkowo poza pracą zasadniczą, lub osobą pobierającą rentę z tytułu zaopatrzenia emerytalnego albo zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych. Zawarcie umowy o akwizycję z osobami fizycznymi zatrudnionymi w instytucji lub przedsiębiorstwie uspołecznionym może nastąpić na zasadzie uzgodnienia między organami centralnymi lub naczelnymi stron zawierających umowę.
4. 5
Przepis ust. 3 stosuje się również do umów o akwizycję zawieranych przez przedsiębiorstwa wymienione w ust. 2.
§  7.
1.
Akwizytorzy, wymienieni w § 6 ust. 1 i 3, obowiązani są czynności swe wykonywać osobiście.
2.
Akwizytorzy, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz innego zleceniodawcy tylko za zgodą przedsiębiorstwa, które ich zatrudnia.
§  8.
Do obowiązków akwizytora w szczególności należy:
1)
zbieranie zamówień w imieniu przedsiębiorstwa-zleceniodawcy na dostawę towarów;
2)
zawieranie umów na dostawę towarów w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa-zleceniodawcy w granicach udzielonego pełnomocnictwa;
3)
prowadzenie w przypadkach uzasadnionych i po obowiązujących cenach bezpośredniej sprzedaży połączonej z zainkasowaniem należności, za zabezpieczeniem przez akwizytora, o którym mowa w § 6 ust. 3, powierzonych do sprzedaży towarów lub ich równowartości;
4)
przyjmowanie zawiadomień o wadach towarów, postawienie towaru do dyspozycji oraz innych podobnych oświadczeń, odnoszących się do wykonania umów;
5)
informowanie odbiorców o właściwościach sprzedawanego towaru;
6)
przekazywanie przedsiębiorstwu uwag i spostrzeżeń o potrzebach rynku.
§  9.
1.
Wynagrodzenie akwizytora, będącego pracownikiem przedsiębiorstwa, składa się z części stałej, wynikającej z zaszeregowania pracownika zbytu lub sprzedaży, oraz z prowizji obliczanej od ogólnej wartości uregulowanych rachunków za towar sprzedany w wyniku jego działalności.
2.
Prowizja może być ustalana do wysokości 1/4, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do wysokości 1/2 marży hurtowej, pozostałej po uwzględnieniu różnic budżetowych.
3.
W jednostkach gospodarki uspołecznionej o dwustopniowej strukturze organizacyjnej prowizję w granicach do 1/4 marży hurtowej ustala przedsiębiorstwo, a w granicach do 1/2 marży hurtowej zatwierdza centralny zarząd, zjednoczenie lub ich odpowiednik. W jednostkach gospodarki uspołecznionej o trzystopniowej strukturze organizacyjnej prowizję w granicach do 1/4 marży hurtowej zatwierdza jednostka nadrzędna nad jednostką prowadzącą sprzedaż akwizycyjną, a w granicach do 1/2 marży hurtowej centralny zarząd, zjednoczenie lub ich odpowiednik.
§  10.
1.
Akwizytorzy, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3, pobierają wynagrodzenie w formie prowizji obliczanej od ogólnej wartości zrealizowanych rachunków za towar, sprzedany w wyniku ich działalności.
2.
Prowizja może być ustalana do wysokości 1/2, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do wysokości 3/4 marży hurtowej, pozostałej po uwzględnieniu różnic budżetowych.
3.
W jednostkach gospodarki uspołecznionej o dwustopniowej strukturze organizacyjnej prowizję w granicach do 1/2 marży hurtowej ustala przedsiębiorstwo, a w granicach do 3/4 marży hurtowej centralny zarząd, zjednoczenie lub ich odpowiednik. W jednostkach gospodarki uspołecznionej o trzystopniowej strukturze organizacyjnej prowizję w granicach do 1/2 marży hurtowej zatwierdza jednostka nadrzędna nad jednostką prowadzącą sprzedaż akwizycyjną, a w granicach do 3/4 marży hurtowej centralny zarząd, zjednoczenie lub ich odpowiednik.
§  11.
Przy sprzedaży akwizycyjnej artykułów, dla których marża hurtowa nie jest ustalana, dla określenia wynagrodzenia akwizytora przyjmuje się marżę hurtową artykułów o zbliżonym przeznaczeniu i cenie.
§  12.
1.
Wynagrodzenie stałe akwizytora w jednostkach handlu uspołecznionego wypłacane jest z funduszu płac. Wynagrodzenie prowizyjne akwizytorów, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3, powinno znaleźć pokrycie w części funduszu przeznaczonego na dokonywanie przecen towarów w przedsiębiorstwie. O kwoty przewidziane na wynagrodzenie prowizyjne podwyższa się fundusz płac przed jego zarejestrowaniem na dany kwartał we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego.
2.
Wynagrodzenie stałe akwizytora w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej wypłacane jest z funduszu płac. Wynagrodzenie prowizyjne akwizytorów, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3, powinno znaleźć pokrycie w środkach obrotowych przedsiębiorstwa. O kwoty przewidziane na wynagrodzenia prowizyjne podwyższa się fundusz płac przed jego zarejestrowaniem na dany kwartał we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego.
§  13.
Umowy zawarte z akwizytorami przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały powinny być dostosowane do jej przepisów bądź wypowiedziane.
§  14.
1.
Zainteresowani ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych wydadzą przepisy regulujące szczegółowo tryb i zasady prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej.
2.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym wydanie analogicznych przepisów.
§  15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 153 z dnia 22 kwietnia 1963 r. (M.P.63.37.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 1963 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 153 z dnia 22 kwietnia 1963 r. (M.P.63.37.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 1963 r.
3 § 2 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 uchwały nr 153 z dnia 22 kwietnia 1963 r. (M.P.63.37.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 1963 r.
4 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 153 z dnia 22 kwietnia 1963 r. (M.P.63.37.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 1963 r.
5 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 153 z dnia 22 kwietnia 1963 r. (M.P.63.37.181) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 maja 1963 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021