Tryb powoływania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych komisji opiniodawczych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, tryb ich postępowania oraz zasady wynagradzania członków komisji.

M.P.54.A-18.323
ZARZĄDZENIE NR 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 1954 r.
w sprawie trybu powoływania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych komisji opiniodawczych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, trybu ich postępowania oraz zasad wynagradzania członków komisji.
Na postawie § 4 ust. 3 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336 i Nr A-115, poz. 1495) zarządza się, co następuje:
§  1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) mogą powołać komisje opiniodawcze dla opiniowania cen, opłat i stawek taryfowych na zlecenie wydziałów handlu.
§  2. Komisje, o których mowa w § 1, powoływane są na podstawie uchwały prezydium wojewódzkiej rady narodowej, ustalającej jednocześnie ich skład i zakres działania.
§  3. Komisje opiniodawcze mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.
§  4.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mają prawo ustalić dla członków komisji opiniodawczych wynagrodzenie za udział w posiedzeniach odbywających się w godzinach pozasłużbowych, lecz nie wyżej niż:

31,50 zł - dla przewodniczącego i

21,00 zł - dla członków.

2. Rzeczoznawcy otrzymywać będą za wydanie opinii wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami obliczone w stosunku do czasu pracy zużytego na zbadanie kalkulacji według stawki wynagrodzenia od 6-12 zł za godzinę. Określenia wynagrodzenia rzeczoznawcy dokonuje komisja.
§  5. Wydatki komisji opiniodawczych powinny być objęte budżetami wojewódzkimi w części dotyczącej wydziałów handlu.
§  6. Tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy w przedmiocie unormowanym niniejszym zarządzeniem, a odnoszące się do powołania, składu oraz zadań komisji kalkulacyjno-cennikowych i zatwierdzania cen przez wydziały handlu.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1954.A-18.323

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb powoływania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych komisji opiniodawczych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, tryb ich postępowania oraz zasady wynagradzania członków komisji.
Data aktu: 09/02/1954
Data ogłoszenia: 18/02/1954
Data wejścia w życie: 18/02/1954