Odbywanie eksternistycznych studiów II stopnia w wyższych szkołach ekonomicznych.

M.P.54.90.1000
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 sierpnia 1954 r.
w sprawie odbywania eksternistycznych studiów II stopnia w wyższych szkołach ekonomicznych. *
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu umożliwienia podwyższenia kwalifikacji zawodowych czynnym zawodowo absolwentom wyższych szkół ekonomicznych, którzy ukończyli studia I stopnia, lub absolwentom wyższych szkół handlowych, którzy w Polsce Ludowej uzyskali dyplom ukończenia studiów, tworzy się eksternistyczne studia II stopnia.
§  2. Odbywać eksternistyczne studia II stopnia, składać egzaminy i uzyskać tytuł magistra mogą osoby wymienione w § 1 na wszystkich kierunkach istniejących w wyższych szkołach ekonomicznych z wyjątkiem:
1) ekonomii politycznej,
2) technologii żywienia zbiorowego,
3) ekonomiki rolnictwa.
§  3. Osoby wymienione w § 1 mogą być dopuszczone do odbywania eksternistycznych studiów II stopnia, jeżeli:
1) uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia, wydany przez wyższą szkołę ekonomiczną, lub dyplom ukończenia studiów, wydany przez b. wyższą szkołę handlową w roku szkolnym 1947/48 lub w latach następnych,
2) pracowały zawodowo co najmniej 2 lata w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaliczenie w poczet eksternistów.
§  4. Minister Szkolnictwa Wyższego ustala corocznie liczbę osób wymienionych w § 1, które mogą być przyjęte na eksternistyczne studia II stopnia.
§  5.
1. O przyjęciu w poczet eksternistów decyduje rektor.
2. Prawo pierwszeństwa do zaliczenia w poczet eksternistów przysługuje pracownikom nauki, nauczycielom, pracownikom kulturalno-oświatowym oraz absolwentom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, wymagających najwyższych kwalifikacji. Inni kandydaci będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.
§  6. Studia eksternistyczne polegają na opanowaniu materiału przez eksternistę poprzez pracę własną w oparciu o wskazaną przez pracowników nauki bibliografię, złożeniu przewidzianych w planach studiów egzaminów i pracy magisterskiej.
§  7.
1. Eksternista powinien ukończyć studia II stopnia w czasie nie dłuższym niż w ciągu 3 lat od daty przyjęcia w poczet eksternistów.
2. Niedotrzymanie terminów przewidzianych w ust. 1 powoduje skreślenie z listy eksternistów.
3. Osoba skreślona z listy eksternistów nie może być ponownie przyjęta na studia eksternistyczne.
§  8. Szczegółowe warunki dopuszczenia osób wymienionych w § 1 do eksternistycznych studiów II stopnia określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  9. Do b. wyższych szkół handlowych, których dyplom ukończenia studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia eksternistyczne II stopnia, zalicza się:
1) Szkołę Główną Handlową w Warszawie z Oddziałem w Łodzi,
2) Akademię Handlową w Krakowie,
3) Akademię Handlową w Poznaniu z Oddziałem w Szczecinie,
4) Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu,
5) Wyższą Szkołę Administracyjno-Handlową w Częstochowie,
6) Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Stalinogrodzie,
7) Wyższą Szkołę Handlu Morskiego w Sopocie.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą w stosunku do pracowników nauki, nauczycieli i pracowników kulturalno-oświatowych od dnia 1 września 1954 r., w stosunku zaś do innych kandydatów - od dnia 1 marca 1955 r.

Minister Szkolnictwa Wyższego: A. Rapacki

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ODBYWANIA STUDIÓW II STOPNIA ORAZ UZYSKANIA DYPLOMU ICH UKOŃCZENIA W CHARAKTERZE EKSTERNISTÓW PRZEZ OSOBY MAJĄCE UKOŃCZONE STUDIA I STOPNIA

§ 1.
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na eksternistyczne studia II stopnia zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1954 r. składają podanie do rektora szkoły, w której zamierzają odbywać studia II stopnia, ze wskazaniem kierunku studiów.
2. Podania należy składać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. W roku szkolnym 1954/55 podania składają:
1) pracownicy nauki, nauczyciele i pracownicy kulturalno-oświatowi - do dnia 15 października 1954 r.,
2) inne osoby - do dnia 31 grudnia 1954 r.
4. Do podania należy dołączyć ankietę osobową, życiorys i dwie fotografie oraz skierowanie zakładu pracy stwierdzające okres pracy w tym zakładzie i jej charakter.
5. Osoba przyjęta na eksternistyczne studia II stopnia otrzymuje indeks z nadrukiem "eksternista".
§  2.
1. Eksternistom przysługuje prawo uczęszczania na prowadzone przez pracowników nauki zajęcia oraz korzystania z biblioteki szkoły i urządzeń zakładów szkoły według zasad ustalonych przez właściwego dziekana lub wyznaczonego przez dziekana pracownika nauki. W miarę możliwości należy prowadzić dla eksternistów konsultacje.
2. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 1 inne prawa studenckie eksternistom nie przysługują.
§  3. Kandydat przyjęty na eksternistyczne studia II stopnia powinien być zapoznany przez dziekana lub wyznaczonego przez niego pracownika nauki z obowiązującym planem studiów i programami poszczególnych przedmiotów oraz z wykazem obowiązującej literatury.
§  4.
1. Dla uzyskania dyplomu magistra obowiązuje eksternistę złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w obowiązującym planie studiów oraz napisanie i uzyskanie przyjęcia pracy magisterskiej.
2. Eksterniści będący nauczycielami obowiązani są, poza warunkami uzyskania dyplomu magistra wymienionymi w ust. 1, złożyć dodatkowo egzaminy z dyscyplin pedagogicznych, występujących fakultatywnie w obowiązujących planach studiów w wyższych szkołach ekonomicznych.
§  5.
1. Kolejność egzaminów, które eksternista powinien złożyć, i ich termin ustala dziekan lub samodzielny pracownik nauki wyznaczony przez dziekana.
2. Eksternista powinien zgłosić na piśmie propozycję co do terminu egzaminu na 4 tygodnie przed proponowanym terminem.
§  6. Egzamin składa eksternista przed komisją złożoną z dziekana jako przewodniczącego, egzaminatora z danego przedmiotu oraz pracownika nauki delegowanego przez rektora.
§  7. Egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu nie można składać więcej niż dwa razy.
§  8.
1. W przypadku niezgłoszenia się przez eksternistę do egzaminu z powodu choroby lub wypadku losowego dziekan lub samodzielny pracownik nauki wyznaczony przez dziekana może wyznaczyć nowy termin egzaminu.
2. Nie usprawiedliwione niezgłoszenie się eksternisty na egzamin powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
§  9. Złożenie przez eksternistę drugiego egzaminu poprawkowego z wynikiem niedostatecznym powoduje skreślenie z listy eksternistów.
§  10.
1. Temat pracy magisterskiej wyznacza kierownik katedry tej specjalizacji, w której zakresie eksternista zamierza pisać pracę. Ponadto kierownik katedry udziela eksterniście koniecznych wskazówek.
2. Temat pracy magisterskiej powinien być wydany na piśmie i zgłoszony radzie wydziałowej.
§  11.
1. Eksternista powinien złożyć nie później niż na 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, określonym w § 7 zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 1954 r., plan pracy magisterskiej, a na 3 miesiące przed ukończeniem studiów - pracę magisterską.
2. Nieprzyjęcie pracy magisterskiej powoduje niedopuszczenie do egzaminu magisterskiego.
3. Prawo ponownego złożenia pracy magisterskiej przysługuje tylko raz w terminie wyznaczonym przez dziekana, nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty odrzucenia pracy, a nie krótszym niż 3 miesiące.
4. Niezłożenie lub nieprzyjęcie pracy magisterskiej w następnym terminie powoduje skreślenie z listy eksternistów.
§  12. Ocena i przyjęcie pracy magisterskiej odbywa się w sposób przewidziany dla studentów danej szkoły.
§  13.
1. Terminy egzaminów magisterskich ustala dziekan lub samodzielny pracownik nauki wyznaczony przez dziekana.
2. Do egzaminu magisterskiego może być dopuszczony eksternista, który złożył wszystkie egzaminy według obowiązującego planu studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę pracy magisterskiej.
§  14. Składanie egzaminów magisterskich przez eksternistów odbywa się w sposób przewidziany dla studentów danego wydziału.
§  15. Po złożeniu wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów z wynikiem co najmniej dostatecznym, uzyskaniu zaliczenia pracy i złożeniu egzaminu magisterskiego eksternista otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł magistra.
§  16. Eksterniści uiszczają następujące opłaty: wpisowe 30 zł, opłatę za każdy egzamin 25 zł (nauczyciele 20 zł), opłatę za egzamin poprawkowy 40 zł (nauczyciele 30 zł), opłatę za ocenę pracy magisterskiej 100 zł (nauczyciele 50 zł).
§  17. Ewidencję eksternistów prowadzą sekretariaty wydziałów.
§  18. Rektor szkoły przynajmniej raz na rok powiadamia zakład pracy, w którym pracuje eksternista, o wynikach złożonych egzaminów, o uzyskaniu dyplomu bądź o skreśleniu z listy eksternistów.
* Z dniem 1 października 1956 r. nin. zarządzenie traci moc w odniesieniu do wyższych szkół ekonomicznych zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 7 pkt 2 zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie zasad i trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia wyższych studiów ekonomicznych w charakterze eksternistów (M.P.56.102.1186).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1954.90.1000

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Odbywanie eksternistycznych studiów II stopnia w wyższych szkołach ekonomicznych.
Data aktu: 12/08/1954
Data ogłoszenia: 29/09/1954
Data wejścia w życie: 01/03/1955, 29/09/1954, 01/09/1954