Zmiana ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

USTAWA
z dnia 23 maja 2024 r.
o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej "płatnością dla małych gospodarstw";";

2)
w art. 30 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) do gruntów wyłączonych z produkcji;";

3)
po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do powierzchni gruntów ornych będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów.

2. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.";

4)
po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

"Art. 36a. 1. Płatność dla małych gospodarstw jest przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia:

1) gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz

2) użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi nie więcej niż 5 ha.

2. W przypadku stwierdzenia, że rolnik, który złożył wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, nie spełnia warunków przyznania płatności dla małych gospodarstw określonych w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz rozstrzyga sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-e, temu rolnikowi.";

5)
w art. 48:
a)
w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1 i 3-5a,",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wysokość płatności dla małych gospodarstw:

1) ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki tej płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1;

2) wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1.";

6)
w art. 61 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1-5a,";

7)
w art. 72 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, obszary, które uznaje się za objęte działaniem tej siły wyższej lub wystąpieniem tych nadzwyczajnych okoliczności, oraz warunki lub wymogi dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie tej siły wyższej lub wystąpienie tych nadzwyczajnych okoliczności, mając na względzie charakter i zakres oddziaływania tej siły wyższej lub tych nadzwyczajnych okoliczności oraz konieczność zapewnienia wnioskodawcom należnej im pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5.

4. W odniesieniu do określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, warunków lub wymogów dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2a rozporządzenia 2021/2115, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, odstępstwa od stosowania norm, o których mowa w tym przepisie, mając na względzie wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających przestrzeganie danych norm oraz zakres, obszar i skutki ich wystąpienia.".

Art.  2. 
1. 
W 2024 r. wniosek o przyznanie płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013(Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2115":
1)
może złożyć rolnik, który złożył za ten rok wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115;
2)
rolnik, o którym mowa w pkt 1, składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
2. 
Wniosek o przyznanie płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej "płatnością dla małych gospodarstw", może zostać wycofany w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
3. 
Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie podlegają przywróceniu.
4. 
Płatność dla małych gospodarstw przyznaje się, jeżeli Komisja Europejska zatwierdzi, na podstawie art. 119 ust. 10 rozporządzenia 2021/2115, zmianę Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw.
5. 
W przypadku gdy Komisja Europejska nie zatwierdzi zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw, wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Art.  3. 
1. 
W 2024 r. wniosek o przyznanie płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, o których mowa w art. 30 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1:
1)
może złożyć rolnik, który złożył za ten rok wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1;
2)
rolnik, o którym mowa w pkt 1, składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
2. 
Zmiany wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1, które wynikają ze złożenia wniosku o przyznanie płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, o których mowa w art. 30 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45, Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024