Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego, zwany dalej "pilotażem".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
centrum - centrum zdrowia psychicznego, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 oraz z 2023 r. poz. 1972);
1a)
bliski dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie w stosunku do miejsca udzielania świadczeń;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2a)
interwencja - działanie inne niż porada, wizyta lub sesja podejmowane w warunkach ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego (domowego) przez osoby zatrudnione w centrum w ramach działalności podstawowej;
2b)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
4)
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - lekarza, który:
a)
rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972 oraz z 2024 r. poz. 854) - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych, albo
b)
ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych psychiatrycznych;
5)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
5a)
osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
6)
(uchylony);
6a)
postępowanie - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań;
7)
przypadek pilny - konieczność niezwłocznego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
7a)
rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego - przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
8)
ryczałt na populację - sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem określony jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę;
9)
obszar określony ułamkiem - obszar, na którym przewidziano funkcjonowanie więcej niż jednego świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Celem pilotażu jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego w aspektach organizacji, finansowania, jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
§  3a. 
1. 
Centrum, w skład którego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, stanowi wyodrębnioną część w strukturze organizacyjnej tego podmiotu określoną w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).
2. 
Komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nie mogą realizować umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej innej, niż umowa o realizację pilotażu.
3. 
Sposób kierowania centrum jest określony w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§  4. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r. oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
§  5. 
Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zawarte w wykazie określonym w rozporządzeniu w sprawie leczenia psychiatrycznego, z wyłączeniem:
1)
świadczeń z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych;
2)
świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia.
§  6. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela konsultacji i porad w niezbędnym zakresie świadczeniobiorcom z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby otępiennej.
§  7. 
1. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach:
1)
stacjonarnych:
a)
psychiatrycznych,
b)
w miejscu udzielania pomocy doraźnej;
2)
dziennych psychiatrycznych;
3)
ambulatoryjnych:
a)
psychiatrycznych,
b)
leczenia środowiskowego (domowego),
c)
całodobowej opieki zorganizowanej przez podmioty, o których mowa w ust. 2, przy minimum jednej poradni zdrowia psychicznego posiadającej punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny.
2. 
W przypadku gdyby nie ograniczało to zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców zamieszkujących obszar działania centrum w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca prowadzący centrum może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum posiadający w swoich strukturach oddział psychiatryczny zapewnia na oddziale stacjonarnym liczbę łóżek nie mniejszą niż 25 łóżek na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum.
§  7a. 
Świadczenia z zakresu leczenia środowiskowego (domowego) świadczeniobiorcom zamieszkałym na obszarze działania centrum udziela centrum właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, z wyjątkiem kontynuacji leczenia zgodnie z § 21 ust. 2b.
§  8. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych obejmujących:
1)
świadczenia terapeutyczne;
2)
programy terapeutyczne;
3)
niezbędne badania diagnostyczne;
4)
konsultacje specjalistyczne;
5)
leki;
6)
wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;
7)
zakwaterowanie i wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8)
działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
§  9. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych psychiatrycznych obejmujących:
1)
świadczenia terapeutyczne;
2)
programy terapeutyczne;
3)
niezbędne badania diagnostyczne;
4)
leki;
5)
wyżywienie (jeden posiłek w dniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej);
6)
działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
§  9a. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum zapewnia na oddziale dziennym liczbę miejsc nie mniejszą niż 25 miejsc na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum, przy uwzględnieniu, że do liczby miejsc wlicza się miejsca w komórkach organizacyjnych, potwierdzonych wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:
1)
2700 oddział dzienny psychiatryczny (ogólny);
2)
2702 oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny.
§  10. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych obejmujących:
1)
świadczenia terapeutyczne;
2)
niezbędne badania diagnostyczne;
3)
leki niezbędne w stanach nagłych;
4)
działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin;
5)
działania punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, zwanego dalej "PZK".
§  11. 
1. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum posiada następujące komórki organizacyjne, potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:
1)
4700 Oddział psychiatryczny, z uwzględnieniem ust. 5;
2)
2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny);
3)
1700 Poradnia zdrowia psychicznego;
4)
2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego).
1a. 
Do świadczeniodawcy prowadzącego centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, nie stosuje się ust. 1 pkt 1.
2. 
W skład centrum mogą wchodzić inne komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej.
3. 
Komórki organizacyjne wchodzące w skład centrum są zlokalizowane na obszarze działania centrum.
4. 
Oddział psychiatryczny i miejsce udzielania pomocy doraźnej mogą być zlokalizowane poza obszarem działania centrum, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej dostępności publicznym transportem zbiorowym, jednak nie dalej niż w warunkach bliskiego dostępu.
5. 
W przypadku nieposiadania oddziału psychiatrycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, świadczenia oddziału psychiatrycznego i pomocy doraźnej mogą być udzielane przez podwykonawcę udzielającego świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień albo umowy o realizację pilotażu w centrum. Podwykonawca wskazuje oddział psychiatryczny wraz z liczbą łóżek przeznaczonych na udzielanie świadczeń na rzecz centrum. Oddział ten może być zgłoszony do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w części liczby łóżek nieobjętej umową na podwykonawstwo. Liczba łóżek przeznaczona na podwykonawstwo nie może być mniejsza niż 25 na 100 tys. osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum.
6. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum może zawrzeć umowę z podwykonawcą obejmującą świadczenia udzielane przez inne komórki niż wymienione w ust. 5. Podwykonawca określa komórki organizacyjne, które będą udzielały świadczeń na rzecz centrum zgodnie z pilotażem. Komórki te nie mogą być zgłoszone przez podwykonawcę do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej zawieranej przez niego z Funduszem.
7. 
Podmiot wskazany w załączniku nr 1 do rozporządzenia przed podpisaniem umowy o realizację pilotażu lub przed zmianą tej umowy wynikającą z rozszerzenia obszaru działania centrum przedstawia ofertę dotyczącą podwykonawstwa w realizacji pilotażu wszystkim podmiotom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej objęte pilotażem, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Funduszem, na obszarze wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Oferta, o której mowa w ust. 7, odpowiada co najmniej warunkom realizacji świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez dany podmiot z Funduszem. Wartość umowy o podwykonawstwo jest zwiększana proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.
9. 
Centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, jest obowiązane do zapewnienia we wszystkie dni tygodnia na obszarze objętym realizacją pilotażu całodobowej opieki udzielanej w poradni zdrowia psychicznego w ramach minimum jednego PZK.
10. 
Całodobowa opieka, o której mowa w ust. 9, jest realizowana przez zespół, w którego skład wchodzą:
1)
lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii i pielęgniarka, albo
2)
specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej;
3)
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z psychiatrii lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy na oddziałach psychiatrycznych albo w poradni zdrowia psychicznego.
11. 
W przypadku realizacji całodobowej opieki, o której mowa w ust. 9, przez personel zespołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, niezbędne jest zapewnienie mu możliwości konsultacji telefonicznej z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lub lekarzem, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.
12. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum na obszarze określonym ułamkiem może zapewnić całodobową opiekę, o której mowa w ust. 9, w ramach zakresu świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.
§  12. 
1. 
W centrum w ramach poradni zdrowia psychicznego organizuje się PZK. W zależności od potrzeb organizuje się jeden lub kilka PZK. Na jeden PZK nie powinno przypadać więcej niż 80 tysięcy świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia.
2. 
Zadaniem PZK jest:
1)
udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb;
3)
uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
4)
w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
5)
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3. 
Zadania PZK, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, są wykonywane na rzecz świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum.
4. 
W zakresie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, świadczeniodawca prowadzący centrum przekazuje Funduszowi informację o liczbie zadań wykonanych miesięcznie, bez podawania danych charakteryzujących osoby, na rzecz których wykonano te zadania.
§  13. 
1. 
Centrum w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń.
1a. 
Poza normalnymi godzinami pracy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, przez lekarza jest zapewnione w ramach wyodrębnionego na potrzeby centrum dyżuru medycznego.
1b. 
Jeżeli łączna liczba łóżek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tej samej lokalizacji w podmiocie prowadzącym centrum wynosi nie więcej niż 60, a średnie wykorzystanie tych łóżek w poprzednim okresie rozliczeniowym nie przekroczyło 100 %, dopuszcza się zapewnienie opieki lekarskiej w ramach wyodrębnionego na potrzeby centrum dyżuru medycznego dla łóżek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, niewchodzących w skład centrum przez lekarza pełniącego dyżur w centrum.
1c. 
Jeżeli podmiot prowadzący centrum prowadzi więcej niż jedno centrum, dopuszcza się, poza normalnymi godzinami pracy, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, przez lekarza albo lekarzy w ramach wyodrębnionego dyżuru medycznego na potrzeby tych centrów. Na jednego lekarza dyżurnego nie może jednak przypadać więcej niż 150 tysięcy świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarach działania tych centrów.
1d. 
W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5, zapewnia się całodobowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń wyłącznie na potrzeby centrum. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
2. 
Poradnia zdrowia psychicznego oraz PZK udzielają świadczeń opieki zdrowotnej co najmniej od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 800 do 1800.
3. 
Poradnia zdrowia psychicznego wchodząca w skład centrum, w ramach której nie działa PZK, może być czynna w mniejszym wymiarze godzin i dni tygodnia niż określony w ust. 2, jednak w wymiarze godzin nie mniejszym niż określony w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych przed zawarciem umowy, o której mowa w § 11 ust. 6, przez podwykonawcę.
§  14. 
Centrum udziela pomocy:
1)
czynnej - obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
2)
długoterminowej - innym niż określeni w pkt 1 świadczeniobiorcom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
3)
krótkoterminowej - świadczeniobiorcom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
4)
doraźnej - świadczeniobiorcom w stanach nagłych i przypadkach pilnych;
5)
konsultacyjnej - innym niż określeni w pkt 1-4 świadczeniobiorcom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.
§  15. 
1. 
W ramach centrum:
1)
jest zapewniona koordynacja udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
1a)
jest sporządzany plan terapii i zdrowienia, z uwzględnieniem ust. 2 i 3;
2)
świadczeniodawca umożliwia świadczeniobiorcy uzyskanie informacji na temat form wsparcia pozostających w kompetencjach organów pomocy społecznej i korzystania z nich na zasadzie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na podstawie art. 48f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3)
jest prowadzona jednolita, zintegrowana dokumentacja medyczna obejmująca ambulatoryjne świadczenia zdrowotne psychiatryczne i leczenie środowiskowe (domowe), z wyjątkiem przypadków, w których jeden z wymienionych zakresów świadczeń jest realizowany przez podwykonawcę.
2. 
Plan terapii i zdrowienia sporządza się w ramach pomocy czynnej, o której mowa w § 14 pkt 1.
3. 
Plan terapii i zdrowienia może być sporządzony również w ramach innych form pomocy niż pomoc czynna, o której mowa w § 14 pkt 1.
4. 
W przypadku sporządzenia planu terapii i zdrowienia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych jest dopuszczalne odstąpienie od ustalania odrębnych planów: terapeutycznego lub leczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie leczenia psychiatrycznego.
5. 
W przypadku niesporządzenia planu terapii i zdrowienia w ramach innych form pomocy niż pomoc czynna, o której mowa w § 14 pkt 1, realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, sporządza się odpowiednio plan terapeutyczny lub plan leczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie leczenia psychiatrycznego.
6. 
Niezależnie od planu terapii i zdrowienia, w przypadku hospitalizacji oraz pobytu na oddziale dziennym wyznaczony lekarz przedstawia świadczeniobiorcy plan postępowania terapeutycznego obejmującego ten etap leczenia oraz odnotowuje go w dokumentacji medycznej.
§  15a. 
1. 
Plan terapii i zdrowienia, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1a:
1)
sporządza się na potrzeby określenia indywidualnego postępowania terapeutycznego i innych związanych z nim oddziaływań na rzecz świadczeniobiorcy;
2)
zawiera w szczególności listę podstawowych problemów zdrowotnych i społecznych, celów podejmowanych działań oraz planowanych metod ich osiągnięcia;
3)
sporządza zespół osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, w skład którego wchodzi co najmniej lekarz i koordynator opieki, o którym mowa w § 17 ust. 1;
4)
jest dołączany do dokumentacji medycznej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, albo do historii zdrowia i choroby prowadzonej przez podwykonawcę;
5)
podlega okresowej ewaluacji przez zespół, o którym mowa w pkt 3, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. 
Plan terapii i zdrowienia, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1a, oraz każda jego zmiana są przedstawiane świadczeniobiorcy w celu ich uzgodnienia.
§  16. 
1. 
Liczba i kwalifikacje osób wykonujących zawód medyczny w centrum niezbędnych dla zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej są ustalane z uwzględnieniem:
1)
potrzeb w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej wynikających w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności powyżej 18. roku życia zamieszkałej na obszarze działania centrum;
2)
specyfiki i intensywności świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom, w tym z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 23, art. 24, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
3)
liczby i bieżącego wykorzystywania łóżek;
4)
wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
1a. 
Do świadczeniodawcy prowadzącego centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, stosuje się ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. 
Centrum spełnia łącznie warunki realizacji świadczeń dotyczące osób wykonujących zawód medyczny:
1)
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla:
a)
świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych,
b)
świadczeń w izbie przyjęć;
2)
określone w załączniku nr 1a do rozporządzenia na 100 tys. populacji łącznie dla świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych, świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych oraz leczenia środowiskowego (domowego).
2a. 
Liczba osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w centrum stanowi sumę osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych centrum oraz komórkach organizacyjnych podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 5 i 6, wydzielonych na potrzeby centrum.
2b. 
Do świadczeniodawcy prowadzącego centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, stosuje się ust. 2 pkt 2.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
4a. 
W centrum zatrudnia się osoby udzielające świadczeniobiorcom wsparcia psychicznego, zwane dalej "asystentami zdrowienia".
5. 
Łączna liczba osób zatrudnionych w centrum w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,6 etatu przeliczeniowego na 1000 świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 20 ust. 4.
5a. 
Łączna liczba osób zatrudnionych w centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,4 etatu przeliczeniowego na 1000 świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 20 ust. 4.
5b. 
W łącznej liczbie osób zatrudnionych w centrum, o którym mowa w § 7 ust. 2, w ramach działalności podstawowej uwzględnia się personel zgłoszony do postępowania konkursowego przez podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a i b, działających na obszarze objętym pilotażem.
5c. 
Minimalny skład personelu dla centrum na 100 tys. populacji, bez personelu oddziału stacjonarnego, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia. Minimalny skład personelu określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia jest przeliczany proporcjonalnie do wielkości populacji objętej opieką przez dane centrum.
5d. 
Jeżeli podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna działające na obszarze objętym pilotażem zaprzestaną udzielania tych świadczeń, świadczeniodawca prowadzący centrum jest obowiązany uzupełnić liczbę wymaganego personelu zgodnie z ust. 5a w ciągu miesiąca od dnia otrzymania z oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji o takim zaprzestaniu.
6. 
Do osób zatrudnionych w centrum w ramach działalności podstawowej zalicza się:
1)
osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w ust. 2;
2)
pracowników socjalnych;
3)
osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego lub uzyskały tytuł licencjata lub magistra na kierunku studiów w zakresie zdrowia publicznego;
4)
asystentów zdrowienia.
§  17. 
1. 
W celu zapewnienia właściwych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnych z planem terapii i zdrowienia oraz dostarczania świadczeniobiorcom informacji o przysługujących świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach centrum wyznacza się osoby odpowiedzialne za koordynowanie tych działań, zwane dalej "koordynatorami opieki".
2. 
Koordynatorzy opieki są wyznaczani przez świadczeniodawcę spośród osób zatrudnionych w ramach działalności podstawowej, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt 1-3, które posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe.
3. 
Do zadań koordynatora opieki należy:
1)
współudział w tworzeniu i ewaluacji planów terapii i zdrowienia oraz przegląd ich realizacji;
2)
udzielanie świadczeniobiorcy wsparcia i informacji o organizacji procesu terapii i zdrowienia oraz jego koordynacja;
3)
zagwarantowanie współpracy i wymiany informacji między osobami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
pomoc i wsparcie świadczeniobiorcy w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi;
5)
współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym świadczeniobiorcy.
§  18. 
Dostępność godzinową (tygodniowo) jednej osoby wchodzącej w skład personelu medycznego określa się w jednym harmonogramie dla wszystkich zakresów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez centrum łącznie, zależnie od potrzeb zdrowotnych pacjentów i w oparciu o konieczność zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z planów terapii.
§  19. 
Dla celów rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w centrum stosuje się:
1)
ryczałt na populację - dla świadczeń udzielanych w ramach pilotażu świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia zamieszkującym obszar działania centrum;
2)
cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia, osobodnia, zabiegu) - w związku z realizacją wskazanych w umowie o realizację pilotażu świadczeń objętych finansowaniem "za wykonaną usługę" dla osób zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum.
§  20. 
1. 
Wysokość ryczałtu na populację ustala się na półroczne okresy rozliczeniowe.
2. 
Stawka na świadczeniobiorcę:
1)
wynosi 69,55 zł;
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);34)
4a)
w przypadku, w którym kwota przeznaczona na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z wyłączeniem świadczeń z zakresu psychiatrii dziecięcej, psychiatrii sądowej oraz leczenia uzależnień, w planie finansowym Funduszu aktualnym w dniu 30 czerwca 2021 r. jest wyższa niż kwota przeznaczona na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z tego zakresu określona w planie finansowym Funduszu aktualnym w dniu 31 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zawartych umów, podlega ona z dniem 1 lipca 2021 r. waloryzacji odpowiadającej dynamice wzrostu kosztów tych świadczeń;
4b)
o której mowa w pkt 1, podlega z dniem 1 stycznia 2022 r. waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., określony przez Główny Urząd Statystyczny;
5)
w stosunku do mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie zlokalizowanych na obszarze działania centrum jest zwiększana 3,1-krotnie.
2a. 
(uchylony).
2b. 
Wysokość ryczałtu na populację w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez podmiot wskazany w Ip. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - ryczałt na populację,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

C - liczbę dorosłych mieszkańców określoną przez Główny Urząd Statystyczny dla obszaru określonego ułamkiem według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu,

D - stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2c. 
Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na danym obszarze stosuje się następujący wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR - korektę ryczałtu w zakresie świadczeń stacjonarnych,

o którym mowa w odnośniku 2.

Li - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych przez podmiot wymieniony w Ip. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 w zakresie obszarów określonych ułamkiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

E - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

F - średnią stawkę za osobodzień w danym województwie.

2d. 
Korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, dokonuje się po każdym okresie rozliczeniowym.
3. 
(uchylony).
4. 
Przez liczbę świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałą na obszarze działania centrum rozumie się liczbę świadczeniobiorców powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu na populację na rok następny, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja lub w przypadku braku możliwości określenia jej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - liczbę określoną przez burmistrza, prezydenta miasta lub starostę powiatu właściwego ze względu na obszar objęty pilotażem.
4a. 
Liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 pkt 5, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest określana wysokość ryczałtu na populację.
4b. 
Liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, ustala kierownik centrum na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów domów pomocy społecznej i przekazuje ją dyrektorowi oddziału Funduszu.
4c. 
Liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w ust. 4, ustala dyrektor oddziału Funduszu.
4d. 
Podmiot prowadzący centrum przedstawia propozycję aneksu do umowy z podwykonawcą zwiększoną proporcjonalnie do procentowego wzrostu stawki na świadczeniobiorcę.
5. 
W pozostałym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej do określenia warunków finansowania na kolejny okres rozliczeniowy stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§  21. 
1. 
Kwota ryczałtu na populację ulega pomniejszeniu przez Fundusz o wartość świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych przez Fundusz, udzielonych świadczeniobiorcom z tej populacji przez innych świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień lub umowy o realizację programu pilotażowego.
1a. 
(uchylony).
1b. 
Przy rozliczaniu świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego nie stosuje się dodatkowych współczynników korygujących poza współczynnikami stosowanymi ogólnie w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
2. 
Przez świadczenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach świadczeń:
1)
świadczenia psychiatryczne dla dorosłych;
2)
świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie;
3)
świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych;
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych;
8)
świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych;
9)
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych;
10)
świadczenia psychologiczne;
11)
leczenie środowiskowe (domowe);
12)
(uchylony);
13)
(uchylony);
14)
świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu;
15)
(uchylony);
16)
(uchylony);
17)
leczenie nerwic;
18)
świadczenia w opiece domowej/rodzinnej.
2a. 
(uchylony).
2b. 
W zakresie świadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, kwota ryczałtu na populację ulega pomniejszeniu w przypadku, gdy świadczenia były udzielane świadczeniobiorcom kontynuującym leczenie u danego świadczeniodawcy, jeżeli przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej nie przekroczyła 30 dni kalendarzowych.
2c. 
W zakresach świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8, 10, 14 i 17, kwota ryczałtu na populację ulega pomniejszeniu o wartość świadczeń udzielonych po dniu 31 grudnia 2020 r.
2d. 
(uchylony).
3. 
Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w kolejnym okresie rozliczeniowym, po przekazaniu świadczeniodawcy prowadzącemu centrum przez dyrektora oddziału Funduszu szczegółowej informacji o kwocie pomniejszenia, w tym o liczbie i wartości poszczególnych produktów rozliczeniowych udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców, wynikającej z poprzedniego okresu rozliczeniowego z wyjątkiem ostatniego okresu rozliczeniowego, w przypadku którego pomniejszenie obejmuje także koszty świadczeń planowanych na ten okres.
4. 
Dyrektor oddziału Funduszu przekazuje świadczeniodawcy informację o wysokości kosztów planowanych w ostatnim okresie rozliczeniowym przewidywanych na podstawie danych o realizacji świadczeń z ostatniego zamkniętego okresu rozliczeniowego przed rozpoczęciem ostatniego okresu rozliczeniowego.
5. 
Ostateczne rozliczenie zawartej umowy o realizację programu pilotażowego z tytułu pomniejszeń, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie do 90 dni od zakończenia jej realizacji.
6. 
Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach wskazanych w Ip. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem.
§  21a. 
1. 
Podmiot prowadzący centrum może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmującą zakresy, o których mowa w § 21 ust. 2, na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar inny niż obszar działania centrum, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakresach.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są udzielane w jednostkach i komórkach organizacyjnych niewchodzących w skład centrum.
§  22. 
1. 
(uchylony).
1a. 
(uchylony).
1b. 
Kwota ryczałtu na populację nie ulega pomniejszeniu o koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę posiadającego umowę w rodzaju opieka psychiatryczna zawartą z Funduszem w zakresie:
1)
leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW);
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
świadczeń seksuologicznych i patologii współżycia;
9)
programu terapii zaburzeń preferencji seksualnych;
10)
świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
10a)
świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej;
10b)
świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych;
10c)
świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych;
10d)
świadczeń psychogeriatrycznych;
10e)
leczenia zaburzeń nerwicowych dla dorosłych;
10f)
świadczeń dziennych psychiatrycznych geriatrycznych;
10g)
świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych;
11)
(uchylony);
12)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Kwota ryczałtu na populację nie ulega pomniejszeniu o świadczenia określone w art. 42b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. 
Kwota ryczałtu na populację nie ulega pomniejszeniu o koszty świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) realizowanych w innych oddziałach psychiatrycznych.
5. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w przypadku realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach wskazanych w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem.
§  23. 
1. 
W kwocie wartości umowy zawiera się kwotę przeznaczoną na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez centrum świadczeniobiorcom zamieszkującym poza obszarem działania centrum, przy których rozliczaniu za cenę przyjmuje się średnią cenę jednostkową w danym województwie w okresie rozliczeniowym, w którym udzielono świadczenia opieki zdrowotnej.
1a. 
(uchylony).
1b. 
Jeżeli wartość świadczeń udzielonych w jednostkach i komórkach organizacyjnych centrum świadczeniobiorcom zamieszkującym poza obszarem działania centrum przekroczy w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych od początku realizacji umowy łączną kwotę stanowiącą 20 % wartości ryczałtu na populację bez pomniejszeń, o których mowa w § 21, dyrektor oddziału Funduszu zawiera z podmiotem prowadzącym centrum odrębną umowę, o której mowa w § 21a ust. 1. Przepis § 21a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1c. 
Do wartości świadczeń, o których mowa w ust. 1b, nie wlicza się wartości świadczeń, o których mowa w ust. 3, niezależnie od miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
1d. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
W przypadku zrealizowania świadczeń opieki zdrowotnej w centrum obejmujących leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) oraz leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) świadczeniodawca przedstawia do rozliczenia do Funduszu świadczenia na podstawie średniej ceny jednostkowej w danym województwie w okresie rozliczeniowym, w którym udzielono świadczenie, niezależnie od miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
§  24. 
1. 
Przekazywane przez Fundusz środki w ramach umowy o realizację pilotażu mogą być rozliczone z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania ich wyłącznie na:
1)
pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania centrum związanych z udzielaniem świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także zapewnieniem gotowości ich udzielania na rzecz populacji objętej pilotażem;
2)
wyposażenie, budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury jednostek i komórek organizacyjnych wchodzącym w skład centrum.
1a. 
Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez Fundusz na wyodrębniony dla tego celu rachunek bankowy podmiotu prowadzącego centrum.
2. 
W przypadku wykazania w rozliczeniu kwoty niewykorzystanej na cele, o których mowa w ust. 1, podmiot prowadzący centrum zwraca Funduszowi środki w wysokości przekraczającej różnicę 3 % między środkami przekazanymi przez Fundusz a kosztami związanymi z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w umowie, nie później niż w terminie 3 miesięcy po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, niezależnie od kary umownej.
3. 
Rozliczenie wydatkowania środków, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje najpóźniej w terminie 90 dni od dnia upływu tego okresu narastająco, po zakończeniu cyklu kolejnych okresów rozliczeniowych przypadających:
1)
do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2)
po dniu 1 stycznia 2020 r. po zakończeniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
§  25. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach świadczeń mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem na zlecenie świadczeniodawcy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem § 11 ust. 5.
§  26. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, które są prowadzone w centrum w trakcie pilotażu.
§  27. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu zobowiązuje się do objęcia opieką populacji osób powyżej 18. roku życia zamieszkałej na obszarach wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  28. 
Realizatorami pilotażu są świadczeniodawcy wymienieni w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia umowy z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 5.
§  29. 
1. 
Do wskaźników realizacji pilotażu zalicza się:
1)
ustaloną na podstawie numerów PESEL liczbę świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń centrum w okresie roku;
2)
ustaloną na podstawie numerów PESEL liczbę świadczeniobiorców przyjętych, liczbę osób leczonych (sumę pobytów) oraz liczbę osobodni - dla oddziału psychiatrycznego w okresie roku;
3)
ustaloną na podstawie numerów PESEL liczbę świadczeniobiorców przyjętych, liczbę osób leczonych (sumę pobytów) oraz liczbę osobodni - dla oddziału dziennego psychiatrycznego w okresie roku;
4)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach pomocy czynnej w okresie roku;
4a)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach pomocy długoterminowej w okresie roku;
4b)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach pomocy krótkoterminowej w okresie roku;
4c)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach pomocy doraźnej w okresie roku;
4d)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej w ramach pomocy konsultacyjnej w okresie roku;
5)
liczbę świadczeniobiorców objętych świadczeniami opieki zdrowotnej o charakterze ambulatoryjnym krótkoterminowym (do 4 tygodni) i długoterminowym w okresie roku;
6)
liczbę świadczeń domowych lub środowiskowych (wizyt, porad, sesji oraz interwencji) udzielanych poza miejscem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie roku;
6a)
liczbę interwencji realizowanych w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie roku;
7)
przeciętną liczbę dni od zgłoszenia się świadczeniobiorcy do PZK do kontaktu z lekarzem zapoczątkowującego proces diagnostyczny oraz plan terapii, w okresie roku;
8)
liczbę hospitalizacji bez zgody wykonanych na podstawie art. 23, art. 24, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w okresie roku;
9)
liczbę i czas trwania zastosowań przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia i izolacji w okresie roku;
10)
liczbę skierowań do objęcia leczeniem w ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych;
11)
ocenę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, którą przygotowuje Centrala Funduszu przy współpracy z Biurem do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego funkcjonującym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
2. 
Ocenie podlegają coroczne wartości wskaźników oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku oraz w ostatnim roku pilotażu dynamika zmian w perspektywie trzyletniej.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-10, przedstawia się odrębnie dla osób powyżej 18. roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum oraz dla pozostałych osób.
§  30. 
1. 
Pomiar wskaźników jest dokonywany przez Fundusz na podstawie informacji zawartych w raporcie dla każdego centrum odrębnie oraz przez porównanie do innych centrów realizujących pilotaż.
2. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum przekazuje informacje o aktualnych wskaźnikach oddziałowi Funduszu w formie raportu nie później niż do końca miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym realizacji umowy o realizację pilotażu.
3. 
Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kopię sporządzonego przez siebie raportu zawierającego analizę wskaźników realizacji pilotażu po jego wykonaniu lub aktualizacji.
§  31. 
Pomiarowi wskaźników oraz ocenie wyników, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zostają poddane, na wniosek ich realizatorów (świadczeniodawców), programy dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień niebędące programami pilotażowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niniejszego rozporządzenia, o ile spełniają kryteria zakresu oraz warunków i organizacji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wynikające z niniejszego rozporządzenia i założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rezultat pomiaru wskaźników oraz oceny wyników tych programów jest równorzędny z pomiarem wskaźników oraz oceną wyników pilotażu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia i jest traktowany analogicznie jak wynik pilotażu.
§  32. 
W pierwszym okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka, o której mowa w § 20 ust. 2 zdanie drugie, wynosi co najmniej 37,50 zł.
§  33. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lp. Nazwa podmiotu Województwo Obszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego
1 2 3 4
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi łódzkie osiedla administracyjne

m. Łodzi: (dawna dzielnica Widzew) Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33, Łódź-Śródmieście

Kody TERYT: 106106 9, 106105 9

2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie podkarpackie powiaty: tarnobrzeski, kolbuszowski, m. Tarnobrzeg

Kody TERYT: 1820, 1806, 1864

3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim lubelskie m. Biała Podlaska, m. Kock, powiaty: radzyński, bialski, gm. Kock

Kody TERYT: 0661011, 0608064, 0615, 0601, 0608063, 0608065

4 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży podlaskie m. Łomża, powiaty: łomżyński, zambrowski Kody TERYT: 2062, 2007, 2014
5 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu warmińsko-mazurskie m. Elbląg, powiat elbląski Kody TERYT: 2861, 2804
6 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu świętokrzyskie powiaty: sandomierski, opatowski Kody TERYT: 2609, 2606
7 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Wola Kod TERYT: 146518 8
8 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

lubuskie m. Gorzów Wielkopolski, powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki

Kody TERYT: 0861, 0801, 0806

9 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Mokotów Kod TERYT: 146505 8
10 "MEDiSON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie zachodniopomorskie m. Koszalin, powiat koszaliński Kody TERYT: 3261, 3209
11 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach podlaskie m. Suwałki, powiaty: suwalski, augustowski, sejneński,

Kody TERYT: 2063, 2012, 2001, 2009

12 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu podkarpackie powiaty: jarosławski, lubaczowski Kody TERYT: 1804, 1809
13 Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach małopolskie powiat gorlicki, m. Grybów, m. Muszyna, m. Krynica-Zdrój, gminy: Grybów, Muszyna, Krynica-Zdrój

Kody TERYT: 1205, 1210011, 1210114, 1210074, 1210042, 1210073, 1210075, 1210113,1210115

14 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie mazowieckie m. Pruszków, powiat pruszkowski, gmina Podkowa Leśna, dzielnica m.st. Warszawy: Ursus

Kody TERYT: 142102 1, 1421, 140502 1, 146512 8

15 Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie małopolskie m. Tarnów, powiat dąbrowski, gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra

Kody TERYT: 1263, 1204, 121609 2, 121608 2, 121603 2

16 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu kujawsko-pomorskie m. Toruń, powiat toruński Kody TERYT: 0463, 0415
17 Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej śląskie m. Bielsko-Biała, powiat bielski Kody TERYT: 2461, 2402
18 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie pomorskie powiat kościerski,

gminy: Stężyca, Sulęczyno, Parchowo, Studzienice

Kody TERYT: 2206, 220506 2, 220507 2, 2201072,2201082

19 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie śląskie powiat cieszyński Kod TERYT: 2403
20 Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela w Grajewie podlaskie powiaty: grajewski, moniecki Kody TERYT: 2004, 2008
21 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu lubuskie powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki Kody TERYT: 0803, 0807, 0805
22 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Targówek, Praga-Północ

Kody TERYT: 146511 8, 146508 8

23 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego łódzkie Łódź-Bałuty

Kod TERYT: 106102 9

24 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu dolnośląskie powiaty: bolesławiecki, lwówecki, lubański Kody TERYT: 0201, 0212, 0210
25 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie lubelskie m. Chełm, powiat chełmski Kody TERYT: 0662, 0603
26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce podlaskie powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki Kody TERYT: 2005, 2003, 2010
27 Szpital Uniwersytecki w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Śródmieście Kod TERYT: 126105 9
28 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie łódzkie powiaty: bełchatowski, pajęczański Kody TERYT: 1001, 1009
29 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie małopolskie powiat myślenicki,

gminy: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne Kody TERYT: 1209, 120611 3, 120611 4, 120611 5,120609 2, 120614 3

30 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu opolskie m. Opole

Kod TERYT: 1661

31 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku pomorskie m. Słupsk, powiat słupski Kody TERYT: 2263, 2212
32 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy świętokrzyskie m. Kielce

Kod TERYT: 2661

33 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie wielkopolskie powiat złotowski,

gminy: Łobżenica, Wysoka Kody TERYT: 3031, 301904 3, 301904 4, 301904 5,301909 3,301909 4, 301909 5

34 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo małopolskie powiat wielicki Kod TERYT: 1219
35 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Bielany Kod TERYT: 146504 8
36 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku śląskie m. Rybnik, m. Żory, powiat rybnicki Kody TERYT: 2473, 2479011, 2412
37 Centrum Medyczne HCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wielkopolskie dzielnice m. Poznań: Wilda, Grunwald, m. Buk, gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń Kody TERYT: 3064069, 3064029, 3021034, 3021033,3021035,3021052,3021072,3021011
38 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Psie Pole Kod TERYT: 026404 9
39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu zachodniopomorskie powiaty: drawski, łobeski, świdwiński Kody TERYT: 3203, 3218, 3216
40 Szpital Powiatowy w Chrzanowie małopolskie m. Krzeszowice, powiat chrzanowski, gmina Krzeszowice

Kody TERYT: 120606 4, 1203, 120606 3, 120606 5

41 PZOL sp. z o.o. - Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim śląskie powiat żywiecki Kod TERYT: 2417
42 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu kujawsko-pomorskie m. Grudziądz, powiaty: grudziądzki, wąbrzeski Kody TERYT: 0462, 0406, 0417
43 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów Kody TERYT: 146513 8, 146516 8
44 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Podgórze Kod TERYT: 126104 9
45 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mazowieckie powiat wołomiński Kod TERYT: 1434
46 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim pomorskie powiat starogardzki Kod TERYT: 2213
47 Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy podkarpackie m. Przemyśl, powiat przemyski Kody TERYT: 186201 1, 1813
48 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku podkarpackie powiaty: leżajski, łańcucki Kody TERYT: 1808, 1810
49 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze dolnośląskie m. Jelenia Góra, powiaty: karkonoski, kamiennogórski

Kody TERYT: 0261, 0206, 0207

50 Szpital w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku zachodniopomorskie powiaty: szczecinecki, białogardzki Kody TERYT: 3215, 3201
51 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy podkarpackie powiat dębicki Kod TERYT: 1803
52 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego łódzkie Łódź-Górna

Kod TERYT: 106103 9

53 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku pomorskie powiat lęborski, gminy: Choczewo, Łęczyce, Linia, Luzino, Szemud, Wejherowo Kody TERYT: 2208, 221504 2, 221508 2, 221506 2, 221507 2, 221509 2, 221503 1, 2215102
54 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie lubelskie powiaty: parczewski, włodawski, gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów Kody TERYT: 0613, 0619, 060802 2, 060803 2, 060804 2, 060805 3, 060805 4, 060805 5, 060801 1,060807 2,060808 2, 060809 2, 060810 3,060810 4,060810 5,060811 2, 060812 2, 060813 2
55 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli podkarpackie powiaty: stalowowolski, niżański Kody TERYT: 1818, 1812
56 Szpital Specjalistyczny w Jaśle podkarpackie powiaty: jasielski, strzyżowski Kody TERYT: 1805, 1819
57 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu małopolskie powiat oświęcimski Kod TERYT: 1213
58 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie pomorskie powiaty: człuchowski, chojnicki Kody TERYT: 2203, 2202
59 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach mazowieckie m. Siedlce, powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki

Kody TERYT: 1464, 1426, 1429, 1410

60 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie 16 m. Bydgoszcz, gminy: Dobrcz, Osielsko Kody TERYT: 0461, 040303 2, 040306 2
61 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach śląskie m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski Kody TERYT: 2471, 2413
62 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu kujawsko-pomorskie powiaty: świecki, tucholski, chełmiński Kody TERYT: 0414, 0416, 0404
63 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku śląskie powiat gliwicki Kod TERYT: 2405
64 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie małopolskie powiaty: wadowicki, suski Kody TERYT: 1218, 1215
65 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy lubelskie powiat biłgorajski, gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec Kody TERYT: 0602, 062007 2, 062008 2, 062012 2, 062013 3, 062014 2, 062015 3
66 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu lubuskie m. Zielona Góra, powiat zielonogórski Kody TERYT: 0862, 0809
67 Instytut Psychoedukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wielkopolskie gminy: Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Poznań-Nowe Miasto Kody TERYT: 302106 2, 302108 3, 302108 4, 302108 5, 302112 3, 302112 4, 302112 5, 302116 3,302116 4, 302116 5, 306404 9, 3021093,3021095
68 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Nowa Huta Kod TERYT: 126103 9
69 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie śląskie m. Częstochowa Kod TERYT: 2464
70 Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Fabryczna Kod TERYT: 026402 9
71 Medikar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie mazowieckie powiat piaseczyński Kod TERYT: 1418
72 NZOZ Nowe Życie - I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna z siedzibą we Włoszczowej świętokrzyskie powiaty: włoszczowski, konecki Kody TERYT: 2613, 2605
73 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie mazowieckie m. Grodzisk Mazowiecki, powiat żyrardowski, gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola Kody TERYT: 140504 4, 1438, 140503 2, 140504 3, 140504 5, 140505 2, 140501 1, 1405062
74 Klinika Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 6 m. Bydgoszczy,

gminy: Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka

Kody TERYT: 0461, 040308 3, 040308 4, 040308 5,040302 2, 040305 2

75 Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie lubelskie 6 m. Lublin, gminy: Niemce, Wólka Kody TERYT: 0663, 060911 2, 060914 2
76 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy podlaskie 6 m. Białystok, m. Choroszcz, m. Czarna Białostocka, m. Tykocin, gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady

Kody TERYT: 2061, 200201 4, 200202 4, 200212 4, 200201 3, 200201 5, 200202 3, 200202 5, 200203 2, 200211 2, 200212 3, 200212 5, 200215 2

77 REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku podlaskie 6 m. Białystok, m. Łapy, m. Suraż, gminy: Juchnowiec Kościelny, Łapy, Poświętne, Suraż Kody TERYT: 2061, 200206 4, 200210 4, 200205 2, 200206 3, 200206 5, 200208 2, 2002103,2002105
78 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podlaskie 6 m. Białystok, m. Michałowo, m. Supraśl, m. Wasilków, m. Zabłudów, gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów Kody TERYT: 2061, 200207 4, 200209 4, 200213 4, 200214 4, 200204 2, 200207 3, 200207 5, 200209 3, 200209 5, 200213 3, 200213 5,200214 3,200214 5
79 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku pomorskie 4 m. Gdańska

Kod TERYT: 2261

80 Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie zachodniopomorskie 4 m. Szczecina

Kod TERYT: 3262

81 5 Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką - Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskie delegatura m. Kraków: Kraków-Krowodrza, gminy: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Kody TERYT: 126102 9, 120607 2, 120615 2, 120616 2, 120617 2

82 Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim śląskie powiat wodzisławski Kod TERYT: 2415
83 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie warmińsko-mazurskie m. Olsztyn

Kod TERYT: 2862

84 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu łódzkie powiat sieradzki Kod TERYT: 1014
85 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dolnośląskie powiat zgorzelecki Kod TERYT: 0225
86 Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach łódzkie powiaty: pabianicki, łaski Kody TERYT: 1008, 1003
87 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością śląskie m. Świętochłowice Kod TERYT: 2476
88 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie lubelskie 6 m. Lublin, m. Bełżyce, m. Bychawa, gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew Kody TERYT: 0663, 060901 4, 060903 4, 060901 3,060901 5,060902 2, 060903 3, 060903 5,060905 2,060906 2,060908 2, 060909 2, 060910 2, 060912 2, 060913 2, 060915 2, 060916 2
89 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi dolnośląskie powiaty: złotoryjski, jaworski Kody TERYT: 0226, 0205
90 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie warmińsko-mazurskie powiaty: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, gołdapski

Kody TERYT: 2819, 2806, 2808, 2818

91 Szpital Ogólny w Kolnie podlaskie powiat kolneński Kod TERYT: 2006
92 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego dolnośląskie m. Wałbrzych, powiat wałbrzyski Kody TERYT: 0265, 0221
93 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu śląskie m. Bytom

Kod TERYT: 2462

94 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim łódzkie powiat tomaszowski Kod TERYT: 1016
95 Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie warmińsko-mazurskie powiaty: iławski, nowomiejski Kody TERYT: 2807, 2812
96 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zachodniopomorskie powiaty: wałecki, choszczeński Kody TERYT: 3217, 3202
97 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie śląskie m. Chorzów, gmina Chorzów Kody TERYT: 2463, 246301 1
98 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" zachodniopomorskie !4 m. Szczecin

Kod TERYT: 3262

99 NS ZOZ NEURO-MED Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju śląskie m. Jastrzębie Zdrój Kod TERYT: 2467
100 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu śląskie powiaty: lubliniecki, kłobucki, myszkowski Kody TREYT: 2407, 2406, 2409
101 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi śląskie powiat będziński Kod TERYT: 2401
102 Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miliczu dolnośląskie powiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki Kody TERYT: 0213, 0220, 0214
103 Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 6 m. Bydgoszcz, m. Koronowo, gminy: Sicienko, Koronowo, Białe Błota Kody TERYT: 0461, 0403044, 040307 2, 0403043, 040304 5,040301 2
104 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SensiMed" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu opolskie powiat kędzierzyńsko-kozielski Kod TERYT: 1603
105 Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie wielkopolskie powiat koniński, m. Konin Kody TERYT: 3010, 3062
106 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu małopolskie powiaty: nowotarski, tatrzański Kody TERYT: 1211, 1217
107 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie podkarpackie m. Rzeszów

Kod TERYT: 1863

108 Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Praga-Południe Kod TERYT: 146507 8
109 NZOZ "Psyche-Med" Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzek śląskie powiat mikołowski Kod TERYT: 2408
110 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHIATRII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku pomorskie powiaty: malborski, sztumski Kody TERYT: 2209, 2216
111 Joanna Górecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROMEDIC" podkarpackie powiat przeworski Kod TERYT: 1814
112 Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium" - Turek i Wspólnicy Spółka Jawna wielkopolskie powiaty: chodzieski, obornicki Kody TERYT: 3001, 3016
113 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim wielkopolskie powiat ostrowski Kod TERYT: 3017
114 7 Szpital Marynarki Wojennej

z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

pomorskie m. Sopot, 6 m. Gdańsk Kody TERYT: 2264, 2261
115 "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku dolnośląskie powiat kłodzki Kod TERYT: 0208
116 Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie małopolskie m. Ciężkowice, m. Radłów, m. Ryglice,

m. Tuchów, m. Wojnicz, m. Żabno, m. Zakliczyn, gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Żabno, Zakliczyn, Wietrzychowice

Kody TERYT: 121601 4, 121605 4, 121606 4, 121610 4, 121613 4, 121615 4, 121614 4, 121601 3, 121601 5, 121602 2, 121604 2, 121605 3, 121605 5, 121606 3, 121606 5, 121607 2, 121616 2, 121610 3, 121610 5, 121611 2, 121613 3, 121613 5, 121615 3, 121615 5, 121614 3, 121614 5, 121612 2

117 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie mazowieckie dzielnice m.st. Warszawy: Śródmieście, Żoliborz

Kody TERYT: 146510 8, 146519 8

118 Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu małopolskie powiaty: olkuski, miechowski, gmina Sułoszowa

Kody TERYT: 1212, 1208, 120613 2

119 Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne wielkopolskie powiat wągrowiecki Kod TERYT: 3028
120 Feniks Kareł i Wspólnik spółka jawna śląskie m. Zabrze

Kod TERYT: 2478

121 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia Psychicznego" s.c. Alina Jamrowska-Szymoniak, Wiesław Szymoniak, Mateusz Jamrowski pomorskie powiat tczewski Kod TERYT: 2214
122 Stowarzyszenie Świętego Celestyna dolnośląskie powiat strzeliński Kod TERYT: 0217
123 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie lubelskie powiat krasnostawski Kod TERYT: 0606
124 "MEDI-LI-NORM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie małopolskie powiat limanowski Kod TERYT: 1207
125 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie mazowieckie powiat gostyniński, m. Gąbin, gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice

Kody TERYT: 1404, 141906 4, 141906 3, 141906 5,141907 2, 141909 2, 141911 2

126 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "OTMĘT" s.c. Izolda Świstuń Tomasz Świstuń opolskie powiaty: krapkowicki, strzelecki Kody TERYT: 1605, 1611
127 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota mazowieckie dzielnica m.st. Warszawy: Ochota Kod TERYT: 146506 8
128 Dolnośląskie Centrum Zdrowia

Psychicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

dolnośląskie delegatura m. Wrocław: Wrocław-Krzyki Kod TERYT: 026403 9
129 Joanna Mirowska-Wieczorek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie

lubelskie 6 m. Lublin, gminy: Garbów, Jastków Kody TERYT: 0663, 060904 2, 060907 2

ZAŁĄCZNIK Nr  1a

MINIMALNY SKŁAD PERSONELU DLA CENTRUM NA 100 TYS. POPULACJI, BEZ PERSONELU ODDZIAŁU STACJONARNEGO

OBLIGATORYJNY
Lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji 3,5 etatu (w tym min. 2 etaty specjalisty psychiatry)
Psychoterapeuta lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty 3 etaty
Psycholog, w tym:

1) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny lub

2) psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, lub

3) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej

3 etaty
Osoba prowadząca psychoterapię lub psycholog 2 etaty
Terapeuta środowiskowy 2 etaty
Osoba prowadząca terapię zajęciową 1 etat
Pielęgniarka, w tym pielęgniarka psychiatryczna 2,5 etatu
Rejestratorka lub sekretarka medyczna 2 etaty
Psychoterapeuta lub psycholog, lub pielęgniarka psychiatryczna 2,5 etatu (do PZK)
Pracownik socjalny 1 etat
Asystent zdrowienia 1 etat
FAKULTATYWNY
Specjalista psychoterapii uzależnień 0,5 etatu
Doradca zawodowy 0,25 etatu
Dietetyk 0,5 etatu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(uchylony)
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024