Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR (Dz. U. z 2023 r. poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w pkt 2 wyrazy "31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2026 r.";
2)
w § 14:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Funduszu, we współpracy z ośrodkami koordynującymi, sporządza raport:

1) częściowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego z 4-letniego okresu realizacji programu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.;

2) końcowy, zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania temu ministrowi sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 13 ust. 1.",

b)
w ust. 3 wyrazy "o którym mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 2 pkt 2";
3)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli "Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji" w lp. 3 "Zakres świadczeń" w kolumnie 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "specjalistyczną opieką bariatryczną" zastępuje się wyrazami "specjalistyczną opiekę bariatryczną";
4)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli "Wskaźniki jakości dotyczące opieki i efektów leczenia" w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) procentowa utrata nadmiernej masy ciała obliczana według wzoru: %EWL = {[waga wyjściowa (kg) - waga aktualna (kg)] / [waga wyjściowa (kg) - waga idealna (kg)]} * 100;

3) procentowa utrata nadmiaru BMI obliczana według wzoru: %EBMIL = {[wyjściowy BMI (kg/m2) - aktualny BMI (kg/m2)] / [wyjściowy BMI (kg/m2) - 25]} * 100.".

§  2. 
Świadczeniobiorcy, którzy zostali zakwalifikowani do programu pilotażowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nie uzyskali pozostałych świadczeń w ramach kompleksowej opieki bariatrycznej, o której mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą kontynuować leczenie w programie pilotażowym z zachowaniem dostępu do poszczególnych modułów opieki bariatrycznej.
§  3. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w zakresie § 1 pkt 4 stosuje się do wskaźników jakości dotyczących opieki i efektów leczenia oraz sposobów ich pomiaru od dnia 4 września 2021 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.856

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS - BAR.
Data aktu: 07/06/2024
Data ogłoszenia: 11/06/2024
Data wejścia w życie: 26/06/2024