Przyznawanie renty socjalnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie przyznawania renty socjalnej

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej;
2)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
3)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;
4)
tryb powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", oraz organów emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolności;
5)
wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.
§  2. 
Wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:
1)
zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
2)
zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
3)
zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;
4)
zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
5)
zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;
6)
zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
7)
zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653) - w hektarach przeliczeniowych;
8)
uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, jeżeli kierownik ten lub dyrektor składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu lub dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej "ustawą".
§  4. 
1. 
Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną jednostki organizacyjnej Zakładu.
2. 
Zgoda, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.
3. 
Po stwierdzeniu, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zakład kieruje tę osobę na badanie przez lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w związku z upływem terminu ważności orzeczenia i zgłoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.
5. 
W decyzji przyznającej rentę socjalną Zakład ustala okres, przez który renta socjalna przysługuje, oraz jej wysokość.
6. 
W przypadku zbiegu uprawnień osoby ubiegającej się o rentę socjalną z prawem do renty rodzinnej wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zakład przesyła decyzję, o której mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnień do świadczeń i wypłaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakładu zawiera informację o treści art. 12 ust. 3 ustawy.
7. 
Postępowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.
8. 
W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej Zakład wydaje decyzję odmowną.
§  5. 
1. 
Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powiadamia pisemnie właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności, podając datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.
2. 
W przypadku ubiegania się o wypłatę 50 % renty socjalnej osoba, o której mowa w ust. 1, do powiadomienia dołącza część V wniosku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i podejmuje zobowiązanie, że z kwoty 50 % renty socjalnej będzie dokonywała opłaty z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1)
zaświadczenie zarządcy domu mieszkalnego potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości;
2)
zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie są zameldowane inne osoby.
4. 
Przy ubieganiu się o zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu śledczego lub zakładu karnego.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O RENTĘ SOCJALNĄ

wzór

Instrukcja wypełnienia wniosku

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

2. Pola białe wniosku wypełnia oraz udziela odpowiedzi na przedstawione pytania osoba ubiegająca się o rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub za ich zgodą kierownik ośrodka pomocy społecznej, dyrektor centrum usług społecznych bądź inna osoba.

3. Pola zacienione wypełnia osoba przyjmująca wniosek.

4. W wierszach tekstu oznaczonych znakiem "*" należy skreślić niewłaściwą część dla sytuacji osoby ubiegającej się o rentę socjalną.

5. Na żądanie osoby przyjmującej wniosek należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wpisane do wniosku dane i informacje.

6. W części I wniosku:

1) wypełnienie poz. 3-5 i 12 jest dobrowolne;

2) poz. 10 należy wypełnić, jeżeli NIP stanowi identyfikator podatkowy osoby ubiegającej się o rentę socjalną;

3) poz. 11 należy wypełnić, jeżeli osobie ubiegającej się o rentę socjalną nie nadano numeru PESEL.

7. Wypełniając oświadczenie zawarte w części IV wniosku, należy przy odpowiedzi:

1) w pkt 1-7 skreślić niewłaściwe słowa "Tak" lub "Nie";

2) przy odpowiedzi "Tak" w pkt 5-7 dołączyć stosowne zaświadczenia;

3) w przypadku współwłasności nieruchomości rolnej podać wielkość udziału w tej współwłasności.

8. Dane w oświadczeniu w części V.A pkt 1 podane przez osobę, której wniosek dotyczy, potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.

1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024