Szczególne rozwiązania w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku.

USTAWA
z dnia 14 czerwca 2024 r.
o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku, zwanego dalej "przewodnictwem", w tym zadania organów administracji publicznej oraz służb i podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa.

Art.  2.  [Zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia współpracę i monitoruje działania służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa.

Art.  3.  [Opracowanie planów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w odniesieniu do centralnych obiektów spotkań]
1. 
Właściwy wojewoda, po konsultacji ze służbami i podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa i ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, opracowuje plany zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w odniesieniu do centralnych obiektów spotkań, w których będą odbywać się oficjalne wydarzenia związane z przewodnictwem z udziałem osób posiadających status głowy państwa, szefa rządu lub ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu, ministra spraw zagranicznych lub szefa organu Unii Europejskiej, zwanych dalej "centralnymi obiektami spotkań", i przedkłada je, nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia oficjalnego wydarzenia, do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, a także, w zakresie objętym jego właściwością, zarządcy dróg znajdujących się na obszarze objętym tymi planami, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
2. 
Centralne obiekty spotkań określa minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
3. 
Plany, o których mowa w ust. 1, są sporządzane odrębnie w odniesieniu do każdego centralnego obiektu spotkań i obejmują co najmniej:
1)
graficzny plan centralnego obiektu spotkań wraz z jego opisem zawierający oznaczenie dróg dojazdu i dróg dojścia dla osób uczestniczących w oficjalnych wydarzeniach, o których mowa w ust. 1, dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, Policji i innych służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa;
2)
instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie oficjalnych wydarzeń, o których mowa w ust. 1, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616);
3)
szczegółowy podział zadań służb i podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa;
4)
określenie sposobów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o nich;
5)
określenie sposobów zapewnienia zabezpieczenia medycznego i zabezpieczenia socjalnego;
6)
wskazanie miejsc przeprowadzania kontroli dostępu pojazdów do centralnego obiektu spotkań oraz kontroli bezpieczeństwa osób i pojazdów;
7)
określenie organizacji ruchu pojazdów przewożących osoby wskazane przez organizatorów oficjalnych wydarzeń, o których mowa w ust. 1, do centralnego obiektu spotkań;
8)
oznaczenie stref wyłączonych z możliwości parkowania pojazdów;
9)
wskazanie miejsc przeprowadzania kontroli dostępu pojazdów oraz kontroli bezpieczeństwa pojazdów zapewniających dostawy do centralnego obiektu spotkań;
10)
dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktów z właściwymi służbami i podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa.
Art.  4.  [Przetwarzanie informacji o osobach lub podmiotach uczestniczących w oficjalnych wydarzeniach]
1. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców Policja może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, o osobach lub podmiotach uczestniczących w oficjalnych wydarzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub współpracujących przy ich organizacji, także bez wiedzy i zgody tych osób lub podmiotów.
2. 
Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być uzyskane lub przetwarzane przez organy innych państw, agencje Unii Europejskiej lub organizacje międzynarodowe na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 783) oraz umów międzynarodowych.
3. 
Przetwarzanie przez Policję informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632), a także w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
4. 
W przypadku uzyskania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, od innego organu władzy publicznej, innej służby lub innej instytucji państwowej Policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa, a także w celu zapobieżenia popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, może udostępniać je innym organom władzy publicznej, innym służbom i innym instytucjom państwowym po uzyskaniu zgody tego organu, tej służby lub tej instytucji, od których uzyskała informacje. Organ władzy publicznej, służba lub instytucja państwowa udzielają zgody, gdy udostępnienie informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizacji przez nie zadań.
5. 
Policja odmawia udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 1, gdy:
1)
ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji lub
2)
nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 4.
6. 
Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia zakończenia przewodnictwa. Po upływie terminu przetwarzania informacje, w tym dane osobowe, usuwa się ze zbiorów danych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań.
Art.  5.  [Sprawdzenie osób lub podmiotów współpracujących przy organizacji oficjalnego wydarzenia]
1. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, Policja, na wniosek organizatora oficjalnego wydarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może dokonać sprawdzenia osób lub podmiotów współpracujących przy organizacji tego wydarzenia w zakresie możliwości stwarzania przez nie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie przewodnictwa, z tym że sprawdzenia tych osób lub podmiotów w zakresie stwarzania przez nie zagrożenia o charakterze terrorystycznym dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Policji.
2. 
Wniosek organizatora, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć sprawdzenie przez Policję, numer PESEL tej osoby, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę urodzenia, imię ojca, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz obywatelstwo tej osoby - w przypadku sprawdzenia osób;
2)
dane identyfikujące osobę prawną, przedsiębiorcę lub inny podmiot, w szczególności nazwę oraz numer identyfikacyjny, pod którym prowadzi działalność, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON lub numer w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej - w przypadku sprawdzenia osób prawnych lub innych podmiotów.
3. 
Policja przedstawia organizatorowi oficjalnego wydarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, opinię o osobach lub podmiotach, o których mowa w ust. 1, przygotowaną na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych przez Policję oraz z uwzględnieniem opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządzonej w związku ze sprawdzeniem tej osoby lub tego podmiotu w zakresie stwarzania przez nie zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
4. 
Opinia, o której mowa w ust. 3, zawierająca brak rekomendacji Policji do współpracy z osobą lub podmiotem przy organizacji oficjalnego wydarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest przedkładana do wiadomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbie Ochrony Państwa.
Art.  6.  [Zawieranie z instytucjami lub organami UE porozumień w związku z organizacją przewodnictwa]
1. 
Jeżeli organizacja przewodnictwa wymaga zawarcia porozumienia z instytucjami lub organami Unii Europejskiej, właściwy organ administracji publicznej zawiera odpowiednie porozumienie w celu zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją przewodnictwa.
2. 
Koszty wynikające z realizacji porozumień, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków rezerwy celowej na pokrycie wydatków związanych z organizacją przewodnictwa przekazanych do dyspozycji właściwego organu administracji publicznej lub ze środków przeznaczonych na ten cel, będących w dyspozycji właściwego organu administracji publicznej zawierającego porozumienie, o którym mowa w ust. 1.
Art.  7.  [Zapewnienie zakwaterowania, szkoleń , sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE osobom skierowanym do wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa]
1. 
Osobom skierowanym przez organy administracji publicznej do wzmocnienia Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 lipca 2025 r. w celu realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa minister właściwy do spraw zagranicznych może zapewnić nieodpłatne zakwaterowanie i zapewnia szkolenia przed wyjazdem, a także udostępnia sprzęt teleinformatyczny i infrastrukturę Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej niezbędne do realizacji powierzonych tym osobom obowiązków.
2. 
Koszty zakwaterowania i szkolenia, a także udostępnienia sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, w roku 2024 są pokrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych ze środków rezerwy celowej na pokrycie wydatków związanych z organizacją przewodnictwa, a w roku 2025 - ze środków przekazanych do dyspozycji ministra właściwego do spraw zagranicznych w związku z organizacją przewodnictwa.
Art.  8.  [Zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przewodnictwem]
1. 
Do zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z przewodnictwem, zwane dalej "zamówieniami", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).
2. 
Udzielając zamówień zamawiający:
1)
zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie podmiotowej;
2)
zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;
3)
w odniesieniu do zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług może kierować się oprócz kryterium ceny również innymi kryteriami, w szczególności odnoszącymi się do aspektów środowiskowych lub społecznych;
4)
nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiot zainteresowany realizacją zamówienia zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy (firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, ani informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone;
5)
niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie podmiotowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu albo osoby, z którymi zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.
3. 
Osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1)
ubiegają się o udzielenie zamówienia;
2)
pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)
przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5)
zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
4. 
Osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają zamawiającemu, w formie pisemnej, oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w ust. 3, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. 
Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego lub istotnym interesem bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
Art.  9.  [Kontrola zamówień przez CBA]
1. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawuje kontrolę zamówień w zakresie ewentualnych zagrożeń dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub prawidłowej jego realizacji.
2. 
Zamawiający niezwłocznie przekazuje Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego informacje o: 1) wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia;
2)
udzielonych zamówieniach.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności przedmiot postępowania, termin składania ofert i kryteria ich oceny, zestawienie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, planowany termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, szacowaną wartość zamówienia oraz dane osobowe osób wykonujących po stronie zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - datę urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości tej osoby;
3)
stanowisko służbowe.
5. 
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, informuje zamawiającego o zagrożeniach dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub prawidłowej jego realizacji, a zamawiający podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia interesu ekonomicznego państwa i niezwłocznie informuje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o podjętych działaniach zaradczych.
Art.  10.  [Przedłużenie czasu służby funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę w trakcie przewodnictwa]
1. 
Czas służby funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pełniących służbę w trakcie przewodnictwa i realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oficjalnych wydarzeń, o których mowa w art. 3 ust. 1, może przekraczać 40 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
2. 
W zamian za czas służby przekraczający 40 godzin tygodniowo funkcjonariuszom i żołnierzom, o których mowa w ust. 1, przysługuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna.
3. 
Rekompensata, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana ze środków budżetu państwa w terminie 90 dni od dnia zakończenia przewodnictwa.
4. 
Do przedłużenia czasu służby odpowiednio funkcjonariuszy albo żołnierzy:
1)
Policji - nie stosuje się przepisów art. 33 ust. 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2)
Straży Granicznej - nie stosuje się przepisów art. 37 ust. 2b-3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915);
3)
Państwowej Straży Pożarnej - nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 9, 10 i 10b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127);
4)
Służby Ochrony Państwa - nie stosuje się przepisów art. 81 ust. 2a, 4 i 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 325);
5)
Żandarmerii Wojskowej - nie stosuje się przepisu art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
5. 
Do rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stosuje się zasady, o których mowa w stosunku do funkcjonariuszy:
1)
Policji - w art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2)
Straży Granicznej - w art. 117c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
3)
Państwowej Straży Pożarnej - w art. 97c ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
4)
Służby Ochrony Państwa - w art. 172a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.
6. 
Rekompensatę pieniężną, o której mowa w ust. 2, w stosunku do:
1)
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznaje się w wysokości 1/172 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego temu funkcjonariuszowi na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę służby przekraczającą normę określoną w ust. 2. Łączny czas służby przekraczający normę w danym okresie rozliczeniowym zaokrągla się w górę do pełnej godziny;
2)
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej przyznaje się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych, określonego według przepisów odrębnych jako wielokrotność kwoty bazowej za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 2.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu:

"Art. 14b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przewożenia osób pojazdem, może polecić Policji pilotowanie przejazdu tego pojazdu.".

Art.  12. 

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681 oraz z 2024 r. poz. 834) w art. 86:

1)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 34, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;";

2)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 35, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;".

Art.  13. 

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635, z 2020 r. poz. 1610 oraz z 2023 r. poz. 347) w art. 25 w ust. 1:

1)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "36 010 tys. zł" zastępuje się wyrazami "46 743 tys. zł";
2)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) 2024 r. - 8 010 tys. zł;

7) 2025 r. - 11 043 tys. zł;".

Art.  14. 

W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85 i 834) w art. 85b w ust. 1 w zdaniach pierwszym i trzecim oraz w ust. 2 i 4 wyrazy "31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2025 r.".

Art.  15. 

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269 oraz z 2023 r. poz. 1681) w art. 41:

1)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 1 pkt 19, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;";

2)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) art. 1 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;".

Art.  16. 
1. 
Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w związku z przewodnictwem wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli udzielenie zamówienia na zasadach, o których mowa w art. 8, jest uzasadnione względami organizacyjnymi w związku z przewodnictwem.
Art.  17. 
1. 
W 2025 roku maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 87 357 945 zł, w tym dla części budżetowej:
1)
29 - Obrona narodowa - 2 117 178 zł;
2)
42 - Sprawy wewnętrzne oraz części budżetowej 85 - Budżety wojewodów - 83 552 997 zł;
3)
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 1 687 770 zł.
2. 
Minister Obrony Narodowej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 1 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z właściwym wojewodą monitoruje wykorzystanie limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 2 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
4. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 3 oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
5. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego w 2025 roku maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków związanych z organizacją przewodnictwa.
Art.  18. 

Ustawa obowiązuje do dnia 30 września 2025 r.

Art.  19. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024