Nadanie statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1354) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

§  1. 
Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej "Klubem", działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1354), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Klubu.
2. 
Prezes Klubu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Klubu do prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez niego zakresie.
§  3. 
1. 
W skład Klubu wchodzą:
1)
Wydział Organizacyjny;
2)
Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych;
3)
Redakcja Ksiąg Stadnych;
4)
stanowisko pracy do spraw finansowych i księgowych;
5)
stanowisko pracy do spraw audytu i kontroli wewnętrznej.
2. 
W skład wydziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzą zespoły lub stanowiska pracy do poszczególnych rodzajów spraw.
3. 
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Klubu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Klubu.
4. 
Stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega bezpośrednio Prezesowi Klubu.
§  4. 
1. 
Rada Klubu, zwana dalej "Radą", wybiera przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.
2. 
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
3. 
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Klubu.
§  5. 
1. 
Kontrolę wewnętrzną Klubu przeprowadza osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.
2. 
Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w ramach rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz na polecenie Prezesa Klubu.
3. 
Prezes Klubu udziela na piśmie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
4. 
Kontrola wewnętrzna polega na:
1)
badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu oceny prawidłowości ich realizacji, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności;
2)
badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
5. 
O wynikach kontroli wewnętrznej kontrolujący zawiadamia Prezesa Klubu. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Prezes Klubu niezwłocznie zawiadamia na piśmie organ powołany do ścigania przestępstw oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§  6. 
1. 
Klub tworzy następujące fundusze:
1)
fundusz statutowy;
1a)
fundusz szkoleniowy;
1b)
fundusz hodowlany;
2)
obowiązkowe fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.
2. 
Fundusz statutowy tworzy się z:
1)
równowartości powierzonych składników majątku Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy, stanowiącego wyposażenie Klubu w dniu rozpoczęcia przez niego działalności;
2)
co najmniej 50 % zysku netto.
3. 
Fundusz statutowy zmniejsza się o straty bilansowe.
4. 
Fundusz szkoleniowy tworzy się ze środków finansowych pochodzących z kar pieniężnych, wymierzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.
5. 
Środki funduszu szkoleniowego przeznacza się na finansowanie szkoleń specjalistycznych oraz innych działań prowadzonych przez Klub w celu podnoszenia poziomu treningu oraz techniki jeździeckiej.
6. 
Fundusz hodowlany tworzy się z:
1)
nie więcej niż 50 % zysku netto;
2)
darowizn i zapisów przeznaczonych na ten fundusz.
7. 
Środki funduszu hodowlanego przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
§  7. 
1. 
Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.
2. 
Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wpływów pochodzących z realizacji dochodów, o których mowa w art. 13 ustawy.
3. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub przeznacza na finansowanie zadań określonych w ustawie i na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu.
4. 
Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
5. 
Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024