Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352) w § 3:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego.";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być osoba wyznaczona przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym tego ministra lub w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez tego ministra oraz która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym albo

2) jednolite studia magisterskie na kierunku prawo i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie transportu i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z trans-portem drogowym, albo

4) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz ukończyła studia podyplomowe, których program obejmował efekty uczenia się z zakresu transportu drogowego, i posiada co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, albo

5) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada certyfikat kompetencji zawodowych w trans-porcie drogowym i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z trans-portem drogowym.";

3)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:

1) posiada co najmniej:

a) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego - w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce, przy której działają jednostki egzaminacyjne,

b) wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodową w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego - w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego;

2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego - w przypadku przedstawiciela polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego.".

§  2. 
Dotychczasowi przewodniczący oraz członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzający egzamin pisemny, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają wymagania określone w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą pełnić swoje funkcje do czasu ustalenia odpowiednio przez ministra właściwego do spraw transportu oraz kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, nowej listy osób, które mogą pełnić funkcje przewodniczącego oraz członka tej komisji.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.504

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.
Data aktu: 02/03/2023
Data ogłoszenia: 16/03/2023
Data wejścia w życie: 16/04/2023