Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224 i 2707) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;
2)
szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;
3)
sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dokumencie weryfikacyjnym - rozumie się przez to dokument elektroniczny pobrany przy użyciu systemu teleinformatycznego albo wydruk tego dokumentu zawierający treść tytułu egzekucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego;
2)
odwzorowaniu cyfrowym - rozumie się przez to utrwalenie w dokumencie mającym postać elektroniczną treści pisma w postaci papierowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma;
3)
pomocniczym zbiorze dokumentów - rozumie się przez to urządzenie ewidencyjne, w którym składa się wszystkie pisma i dokumenty mające postać papierową.

Rozdział  2

Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§  3. 
1. 
Krajowa Rada Komornicza przekazuje sądom dane komornika umożliwiające udzielanie mu dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze w celu wykonywania czynności w tym systemie.
2. 
Komornik może samodzielnie lub za pośrednictwem Krajowej Rady Komorniczej dokonać zmiany danych umożliwiających wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze po uzyskaniu przez niego po raz pierwszy możliwości wykonywania tych czynności.
§  4. 
1. 
Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje zmienione dane sądowi prowadzącemu elektroniczne postępowanie upominawcze.
2. 
W przypadku gdy Krajowa Rada Komornicza otrzymała wiadomość o uzyskaniu lub utracie możliwości wykonywania przez komornika czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, zawiadamia sądy o treści zmiany.

Rozdział  3

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§  5. 
1. 
Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego nie został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności:
1)
w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności;
2)
w systemie teleinformatycznym sprawdza zgodność dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym.
2. 
W razie braku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt sprawy egzekucyjnej (sygnatura akt), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym nie znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej wydrukowi. Niezgodność polega na (wskazać istotę niezgodności).".
3. 
W przypadku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura sprawy), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej niniejszemu wydrukowi.".
4. 
Komornik zamieszcza adnotację na dokumencie weryfikacyjnym i opatruje ją własnoręcznym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą. W przypadku dokumentu weryfikacyjnego w postaci elektronicznej komornik dołącza do niego adnotację w postaci dokumentu elektronicznego oraz opatruje je łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli adnotację sporządza osoba upoważniona przez komornika lub jego zastępca, osoba taka opatruje sporządzaną przez siebie adnotację własnoręcznym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą, a także wskazuje, że działa ona z upoważnienia komornika lub w jego zastępstwie.
5. 
Jeżeli dokument weryfikacyjny i adnotacja mają postać elektroniczną, okazanie tytułu wykonawczego polega na okazaniu tego dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią albo okazaniu wydruku dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji.
§  6. 
Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik w elektronicznych aktach sprawy zamieszcza dokument weryfikacyjny w postaci elektronicznej wraz z adnotacją, o której mowa w § 5 ust. 2 albo 3.
§  7. 
Po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po ukończeniu postępowania egzekucyjnego - datę jego ukończenia i wynik egzekucji.
§  8. 
Jeżeli czynności komornika w systemie teleinformatycznym nie zostały właściwie przeprowadzone z uwagi na nieprawidłowe działanie tego systemu, komornik dokumentuje przebieg czynności i stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania systemu, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że system teleinformatyczny nie działa prawidłowo. Nieprawidłowość działania tego systemu polega na (należy wskazać funkcjonalność, która nie działa prawidłowo pomimo prawidłowej obsługi systemu, ewentualnie wskazać czas trwania nieprawidłowości, liczbę prób podjętych w celu dokonania czynności oraz sposób zachowania się systemu), w związku z czym nie było możliwe dokonanie (wskazać czynność, której nie udało się dokonać).". Notatkę urzędową sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania systemu. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.
§  9. 
Komornik niezwłocznie zgłasza nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe prezesowi właściwego sądu, przesyłając kopię notatki, o której mowa w § 8. Przesłanie kopii notatki może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres pocztowej skrzynki elektronicznej wskazany przez prezesa właściwego sądu.
§  10. 
W razie omyłkowego odnotowania faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że na skutek omyłki komornika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe błędnie odnotowano fakt prowadzenia egzekucji w sprawie (oznaczyć wierzyciela oraz dłużnika) o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura akt). Omyłkowe odnotowanie nastąpiło z powodu (podać przyczynę omyłkowego wpisu, szczegółowo wskazując, w jakiej sprawie powinna być dokonana adnotacja).". Notatkę sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu omyłkowego odnotowania. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.
§  11. 
Komornik niezwłocznie zgłasza omyłkowe odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji prezesowi właściwego sądu, przesyłając kopię notatki, o której mowa w § 10. Przesłanie kopii notatki może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres pocztowej skrzynki elektronicznej wskazany przez prezesa właściwego sądu.

Rozdział  4

Sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne

§  12. 
1. 
Jeżeli pismo lub dokument są składane w postaci papierowej, sporządza się cyfrowe odwzorowanie pisma lub dokumentu i umieszcza się je w aktach sprawy.
2. 
Po sporządzeniu cyfrowego odwzorowania pismo lub dokument w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze dokumentów.
3. 
Do udostępniania akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz pomocniczych zbiorów dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące udostępniania akt spraw sądowych.
§  13. 
Postanowienia, zarządzenia i zawiadomienia sporządzone w postaci elektronicznej komornik opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przechowuje w systemie teleinformatycznym.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1417), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.500 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym.
Data aktu: 30/11/2018
Data ogłoszenia: 16/03/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2019