Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19, zwany dalej "rejestrem";
2)
okres, na jaki utworzono rejestr;
3)
usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru;
4)
sposób prowadzenia rejestru;
5)
zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą";
6)
rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2-5 ustawy.
§  2. 
1. 
Podmiotem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2.  2
 Rejestr tworzy się do dnia 30 września 2023 r.
§  3. 
1. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 5, są przekazywane na bieżąco do rejestru z systemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, oraz z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770), udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
2. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a-d i pkt 2 lit. b-j oraz lit. k tiret trzecie, są przekazywane z systemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.
3. 
Dane i identyfikatory, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, i oraz lit. k tiret pierwsze i drugie, są przekazywane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
§  4. 
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
§  5. 
W rejestrze przetwarza się:
1)
dane osobowe dotyczące usługobiorcy obejmujące:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.),
c)
płeć, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
d)
datę urodzenia, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
e)
obywatelstwo,
f)
kod TERYT zamieszkania;
2)
jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy obejmujące:
a)
datę pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
b)
datę i godzinę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
miejsce pobytu usługobiorcy: izolatorium, oddział intensywnej terapii, oddział niebędący oddziałem intensywnej terapii,
d)
datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia inwazyjnej wentylacji mechanicznej,
e)
datę i godzinę uruchomienia oraz zakończenia pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO),
f)
przyczynę hospitalizacji (ICD-10),
g)
datę i godzinę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
h)
występowanie chorób współistniejących,
i)
identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy,
j)
identyfikator miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy,
k)
identyfikatory pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy, który:
zlecił wykonanie diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
wprowadził dane do rejestru,
wykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej.
§  6. 
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, przekazują dane i identyfikatory, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, w odniesieniu do usługobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którym udzielano świadczeń opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 3 .
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2023 r. (Dz.U.2023.610) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2023 r.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Slim VAT 3 już z podpisem prezydenta

1 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Krzysztof Koślicki 02.06.2023
Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.

Krzysztof Koślicki 25.05.2023
Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Krzysztof Koślicki 19.05.2023
Za brak zgłoszenia transportu do SENT grożą surowe sankcje

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Krzysztof Koślicki 15.05.2023
Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie - Senat uchwalił przepisy

W czwartek Senat przyjął zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zawarte w tzw. pakiecie Slim VAT 3. Dotkną one także podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu przede wszystkim o kontrowersyjny podatek od zbiórek charytatywnych, który miał zacząć obowiązywać od lipca br. Obowiązek liczenia darowizn od wielu osób został wykreślony.

Wiesława Moczydłowska 11.05.2023
Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.

Marek Rotkiewicz 26.04.2023