Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.).
§  1a. 
Użyte w rozporządzeniu określenie "miód piekarniczy (przemysłowy)" oznacza miód:
1)
odpowiedni do użytku przemysłowego lub jako składnik innych środków spożywczych następnie przetworzonych;
2)
który może:
a)
posiadać obcy smak lub zapach,
b)
zaczynać fermentować lub być sfermentowany,
c)
być przegrzany.
§  2. 
Rozróżnia się:
1)
główne rodzaje miodu:
a)
w zależności od pochodzenia:
kwiatowy lub nektarowy - otrzymany z nektaru roślinnego,
spadziowy - uzyskany głównie z wydalin owadów wysysających (Hemiptera) żywe części roślin lub wydzielin żywych części roślin;
b)
w zależności od sposobu pozyskiwania lub konfekcjonowania:
sekcyjny - zgromadzony przez pszczoły w komórkach świeżo zbudowanego plastra bez czerwiu lub w komórkach świeżo zbudowanych na węzie wytworzonej wyłącznie z wosku pszczelego i sprzedawany w plastrach zasklepionych lub częściach takich plastrów,
z plastrami - zawierający jedną lub więcej części plastra,
odsączony - uzyskany przez odsączenie odkrytych plastrów bez czerwiu,
odwirowany - otrzymany przez odwirowanie odkrytych plastrów bez czerwiu,
wytłoczony - uzyskany przez wyciskanie plastrów bez czerwiu, nawet z zastosowaniem umiarkowanego podgrzewania nieprzekraczającego 45°C,
przefiltrowany - uzyskany przez usunięcie obcych substancji organicznych lub nieorganicznych, w tym usunięcie znaczącej ilości pyłku;
2)
miód nektarowo-spadziowy, który jest miodem wytwarzanym przez pszczoły z wydalin owadów ssących soki żywych roślin lub wydzielin żywych części roślin z nektarem roślin.
§  3. 
Rozróżnia się następujące odmiany miodu:
1)
nektarowego:
a)
określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,
b)
wielokwiatowy - pochodzący z wielu roślin;
2)
spadziowego:
a)
ze spadzi liściastej,
b)
ze spadzi iglastej.
§  4. 
Miód powinien spełniać następujące wymagania organoleptyczne:
1)
barwa - od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej;
2)
konsystencja - płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowana;
3)
smak - zmienny, w zależności od odmiany;
4)
zapach - zmienny, w zależności od odmiany.
§  5. 
Miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli:
1)
nie zawiera:
a)
składników żywności, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, obcych jego składowi,
b)
innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi,
c)
oznak fermentacji;
2)
nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu;
3)
nie ma sztucznie zmienionej kwasowości;
4)
jego naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez ogrzewanie;
5)
pyłek kwiatowy lub inny specyficzny komponent miodu nie został z niego usunięty, z wyjątkiem miodu prze- filtrowanego, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych.
§  6. 
(uchylony).
§  7. 
Szczegółowe wymagania fizykochemiczne miodu są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE MIODU

Wyszczególnienie Kryteria
1 2
Zawartość wody nie więcej niż 20%, z tym że nie więcej niż:

1) 23% - w miodzie wrzosowym i w miodzie piekarniczym;

2) 25% - w miodzie piekarniczym wrzosowym

Zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy) nie mniej niż:

1) 60 g/100 g - w miodzie nektarowym,

2) 45 g/100 g - w miodzie spadziowym i spadziowo-nektarowym

Zawartość sacharozy nie więcej niż 5 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

1) 10 g/100 g - w miodzie pochodzącym z grochodrzewu (Robinia pseudoacacia), lucerny (Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia menziesii), suchodrzewu francuskiego (Hedysarum), kauczukowca czerwonego (Eucalyptus camadulensis), rzemienicy (Eucryphia lucida, Eucryphia milligani), Citrus spp.;

2) 15 g/100 g - w miodzie pochodzącym z lawendy (Lavandula spp.), ogórecznika (Borago officinalis)

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie nie więcej niż:

0,1 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

0,5 g/100 g w miodzie wytłoczonym

Przewodność właściwa nie więcej niż 0,8 mS/cm, z wyjątkiem miodów i ich mieszanek, wymienionych poniżej, z tym że nie mniej niż 0,8 mS/cm - w miodzie spadziowym, miodzie kasztanowym i ich mieszankach. Nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego (Arbutus unedo), wrzośca (Erica), eukaliptusa, lipy (Tilia spp.), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), manuka leptospermum, drzewa herbacianego (Melaleuca spp.)
Wolne kwasy nie więcej niż 50 mval/kg, z tym że nie więcej niż 80 mval/kg - w miodzie piekarniczym (przemysłowym)
Liczba diastazowa (wg skali Schade) nie mniej niż 8, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie mniej niż 3 - w miodzie z naturalnie niską aktywnością enzymów oraz zawartością HMF nie większą niż 15 mg/kg
Zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) nie więcej niż 40 mg/kg, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie więcej niż 80 mg/kg w miodzie pochodzącym z regionów o klimacie tropikalnym oraz w mieszankach takich miodów
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2513 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu.
Data aktu: 03/10/2003
Data ogłoszenia: 20/11/2023
Data wejścia w życie: 08/11/2003