Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 listopada 2008 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2033 r. poz. 1094, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

§  1. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, zwana dalej "RDOŚ", działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, zwanego dalej "Regionalnym Dyrektorem".
2. 
RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa wielkopolskiego.
3. 
Siedzibą RDOŚ jest Poznań.
§  3. 
1. 
Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, oraz osoby zajmującej stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6.
2. 
Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3.
3. 
Zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, oraz osoby zajmującej stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, ustala Regionalny Dyrektor.
4. 
(uchylony).
5. 
Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.
§  4. 
1. 
W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowisko:
1)
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;
2)
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;
3)
Wydział Spraw Terenowych;
4)
Wydział Organizacyjno-Prawny;
5)
Wydział Budżetu i Finansów;
6)
Samodzielne stanowisko do spraw szkód w środowisku.
2. 
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są kierowane przez naczelników.
3. 
Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest kierowana przez głównego księgowego.
§  5. 
Przy Regionalnym Dyrektorze działają:
1)
Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890);
2)
Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.
§  6. 
Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.
§  7. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5, i stanowiska, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
§  8. 
(uchylony).
1 Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2441 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Data aktu: 10/11/2008
Data ogłoszenia: 09/11/2023
Data wejścia w życie: 15/11/2008