Nadanie Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Instytutowi Sportu z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej "Instytutem", utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu (M.P. poz. 138) oraz działającemu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i statutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu Sportu w Warszawie w dniu 29 marca 2011 r., zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2. 
Instytut używa nazwy "Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy".
3. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
§  2. 
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej;
2)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
3)
przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
§  3. 
1. 
Do zadań Instytutu należy:
1)
prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;
2)
(uchylony);
3)
upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby przygotowań zawodników do współzawodnictwa sportowego, w szczególności do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz w igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, a także na potrzeby sportu dla wszystkich;
4)
opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, uwzględniających aktualny stan oraz rozwój nauki w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;
5)
wykorzystywanie w kraju światowych osiągnięć nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu i opracowywanie dotyczących ich ocen;
6)
prowadzenie działalności w zakresie normalizacji i certyfikacji;
7)
prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
8)
prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;
9)
prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;
10)
podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i diagnostycznych;
11)
prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla potrzeb polskich związków sportowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sporcie wyczynowym;
12)
opracowywanie prototypów urządzeń, programów komputerowych oraz prowadzenie innej działalności wynalazczej na rzecz kultury fizycznej;
13)
realizacja pozaszkolnych form edukacji, obejmujących:
a)
organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów specjalistycznych dla trenerów, instruktorów sportu, lekarzy, zawodników i innych osób związanych ze sportem,
b)
organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
14)
współpraca z innymi podmiotami w doskonaleniu kadr kultury fizycznej;
15)
dbałość o rozwój naukowy pracowników naukowych Instytutu;
16)
współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży;
17)
propagowanie w społeczeństwie idei olimpijskiej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sporcie;
18)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
19)
współpraca z innymi podmiotami w zakresie diagnostyki, przygotowywania opinii lub ekspertyz związanych z działalnością Instytutu;
20)
prowadzenie działań monitorujących system szkolenia, system organizacyjny i system finansowania polskiego sportu, w tym gromadzenie danych w wymienionym zakresie;
21)
wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.
2. 
Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:
1)
(uchylony);
2)
wspieranie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, przez:
a)
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników prowadzonych badań,
b)
analizę przygotowań kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym,
c)
analizę wyników sportowych kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
3)
prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności trenerów oraz instruktorów sportu, przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
4)
prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu dzieci i młodzieży;
5)
prowadzenie działalności w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
§  4. 
Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1)
uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
2)
uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751), na re), na realizację zadań z zakresu sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz inwestycji obiektów sportowych;
3)
pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
§  5. 
Dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023