Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 18 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459, z 2021 r. poz. 211 i 1036 oraz z 2022 r. poz. 204) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 w części "Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:":
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) branża chemiczna i ochrony środowiska (CHM);",

b)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) branża poligraficzno-księgarska (PGF);";

2)
w załączniku nr 2:
a)
w części zatytułowanej "BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)":
przed pozycją dotyczącą zawodu "Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej" o symbolu cyfrowym 343902 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej" o symbolu cyfrowym 343919 w brzmieniu:
Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1 AUD.10.

Administrowanie dokumentacją w produkcji audiowizualnej

5 X
po pozycji dotyczącej zawodu "Fotograf" o symbolu cyfrowym 343101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik animacji filmowej" o symbolu cyfrowym 343920 w brzmieniu:
Technik animacji filmowej 343920 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji 5 X
b)
w części zatytułowanej "BRANŻA BUDOWLANA (BUD)" po pozycji dotyczącej zawodu "Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych" o symbolu cyfrowym 834209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik aranżacji wnętrz" o symbolu cyfrowym 311224 w brzmieniu:
Technik aranżacji wnętrz 311224 IV budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

X BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz 4 X
BUD.35.

Wykonywanie aranżacji wnętrz

4 X
c)
w części zatytułowanej "BRANŻA CHEMICZNA (CHM)":
tytuł otrzymuje brzmienie:

"BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (CHM)",

po pozycji dotyczącej zawodu "Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych" o symbolu cyfrowym 814209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami" o symbolu cyfrowym 313211 w brzmieniu:
Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211 III klimatu X CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 3 X
po pozycji dotyczącej zawodu "Operator urządzeń przemysłu chemicznego" o symbolu cyfrowym 813134 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami" o symbolu cyfrowym 932922 w brzmieniu:
Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922 II klimatu X* CHM.08.

Wykonywanie prac pomocniczych w gospodarce odpadami

2 X* *Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik analityk" o symbolu cyfrowym 311103 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik gospodarki odpadami" o symbolu cyfrowym 325515 w brzmieniu:
Technik gospodarki odpadami 325515 IV klimatu X X CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 3 X
CHM.09.

Organizowanie

i nadzorowanie prac związanych

z gospodarowaniem odpadami

4 X
d)
w części zatytułowanej "BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)":
po pozycji dotyczącej zawodu "Koszykarz-plecionkarz" o symbolu cyfrowym 731702 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego" o symbolu cyfrowym 817213 w brzmieniu:
Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213 III gospodarki X DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej 3 X
uchyla się pozycję dotyczącą zawodu "Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej" o symbolu cyfrowym 817212,
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik papiernictwa" o symbolu cyfrowym 311601 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik przemysłu drzewnego" o symbolu cyfrowym 311948 w brzmieniu:
Technik przemysłu drzewnego 311948 V gospodarki X X DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej 3 X
DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym 5 X
e)
w części zatytułowanej "BRANŻA HANDLOWA (HAN)" uchyla się pozycję dotyczącą zawodu "Technik księgarstwa" o symbolu cyfrowym 522306,
f)
w części zatytułowanej "BRANŻA MECHANICZNA (MEC)" w kolumnie zatytułowanej "Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" w pozycji dotyczącej zawodu "Ślusarz" o symbolu cyfrowym 722204 i pozycji dotyczącej zawodu "Technik mechanik" o symbolu cyfrowym 311504 wyraz "gospodarki" zastępuje się wyrazami "gospodarki, transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej",
g)
w części zatytułowanej "BRANŻA POLIGRAFICZNA (PGF)":
tytuł otrzymuje brzmienie:

"BRANŻA POLIGRAFICZNO-KSIĘGARSKA (PGF)",

przed pozycją dotyczącą zawodu "Drukarz fleksograficzny" o symbolu cyfrowym 732209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Animator rynku książki" o symbolu cyfrowym 343305 w brzmieniu:
Animator rynku książki 343305 V kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 PGF.09. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami 5 X
po pozycji dotyczącej zawodu "Technik grafiki i poligrafii cyfrowej" o symbolu cyfrowym 311943 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik księgarstwa" o symbolu cyfrowym 522306 w brzmieniu:
Technik księgarstwa 522306 IV kultury i ochrony dziedzictwa narodowego X X HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 3 X
PGF.10. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej 4 X
§  2. 
Kształcenie w zawodzie "Technik gospodarki odpadami" w branżowej szkole II stopnia prowadzi się, począwszy od roku szkolnego 2026/2027.
§  3. 
1. 
Kształcenie w zawodzie "Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej" rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie "Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej".
§  4. 
1. 
Kształcenie w zawodzie "Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje "HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i "HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej", rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I technikum, w semestrze pierwszym klasy I branżowej szkoły II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie "Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje "HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i "HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej".
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

Zmiany w prawie

Transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2 od kwietnia z odwrotnym obciążeniem VAT

Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje obowiązują od 1 kwietnia 2023 roku do 28 lutego 2025 roku. W założeniu ma to zwiększyć konkurencyjność polskiego systemu giełdowego.

Krzysztof Koślicki 01.04.2023
Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.183

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Data aktu: 18/01/2023
Data ogłoszenia: 26/01/2023
Data wejścia w życie: 01/09/2023