Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarze działalności naukowej prowadzonej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki;
2)
monitorowanie i koordynowanie spraw dotyczących działalności naukowej wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i instytucjach międzynarodowych;
3)
wzmacnianie i koordynowanie działań z zakresu promowania nauki pozwalających na wykorzystanie polskich osiągnięć i potencjału naukowego do budowania relacji międzynarodowych oraz tworzenia wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju o wysokim poziomie działalności naukowej;
4)
analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących finansowania międzynarodowej współpracy naukowej, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków;
5)
dokonywanie oceny oraz formułowanie wniosków w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej w ramach programów i przedsięwzięć dedykowanych wsparciu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
6)
podejmowanie działań na rzecz rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji;
7)
analiza i ocena działań podejmowanych na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w zakresie edukacji oraz propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji;
8)
analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących umiędzynarodowienia edukacji, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. 
Pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z uczelniami, Polską Akademią Nauk, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, instytutami badawczymi, międzynarodowymi instytutami naukowymi, Polską Akademią Umiejętności, jednostkami systemu oświaty, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami działającymi w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki oraz oświaty i wychowania.
§  4. 
Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5. 
Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki przedstawia Radzie Ministrów oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6. 
Pełnomocnik może, w zakresie powierzonych mu zadań, zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.
§  8. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.945

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki.
Data aktu: 27/04/2022
Data ogłoszenia: 02/05/2022
Data wejścia w życie: 03/05/2022